Skip to main content

Posts

Għadni ma Wasaltx

“Appena Marija waslet fejn kien Ġesù u ratu, intefgħet ma’ saqajh u qaltlu, ‘Ja Sid, kieku kont hawn, ħija ma kienx imut.’ Kif raha tibki, u l-Lhud li akkumpanjawha jibku magħha, Ġesù kien ikkommovat qatigħ fl-ispirtu u ddisturba ruħu. ‘Fejn qegħidtuh?’ staqsa. Qalulu, ‘Ja Sid, ejja u ara.’ Ġesù beka. Għalhekk il-Lhud qalu, ‘Ara kemm kien iħobbu!’ Imma xi wħud minnhom irrimarkaw, ‘Ma setax dal-bniedem, li fetaħ għajnejn l-għami, jagħmel li anke dan ma jmutx?’” (Ġwanni 11:32-37).
Ġesù jħoss għalina. Xerred id-dmugħ għat-telfa ta’ ħabibu. Kien ikkommovat wisq. F’ċirkostanzi hekk iebsa talab lill-Missier. Dgħajjef fl-umanità; setgħan fid-divinità. 
Min jaf x’ħass ukoll Lażżru kif ingħatatlu estensjoni ta’ għomru! U int, Kristjan, kif imissha ruħek titqanqal u tkun emozzjonat talli kont irxoxtat minn mewt fid-dnub għall-ħajja ta’ ġustizzja u mħabba. Swejt lis-Salvatur mhux biss id-dmugħ, mhux biss tnegħid u kommozzjoni. Swejtlu agunija, tortura lil hinn mill-ħsieb, sofferenzi lil hinn m…
Recent posts

Mitna Biex Ngħixu

“Mela billi nafu l-biża’ tas-Sid, nipprovaw nipperswadu lill-bnedmin. Imma x’aħna hu mmanifestat ’l Alla, u nittama li hu mmanifestat ukoll għall-kuxjenza tagħkom. M’aħniex qed nerġgħu nirrikmandaw lilna nfusna, iżda qed nagħtukom opportunità biex tiftaħru bina, sabiex ikollkom tweġiba għal dawk li jiftaħru bl-apparenza u mhux b’dak li hemm fil-qalb. Jekk aħna insensati, dan huwa għal Alla; jew jekk b’moħħna f’sikktu, dan għalikom. Għax l-imħabba ta’ Kristu tikkontrollana, billi kkonkludejna dan, illi wieħed miet għal kulħadd, u għalhekk ilkoll mietu. U miet għal kulħadd, sabiex dawk li jgħixu ma jmisshomx jgħixu iżjed għalihom infushom, iżda għal dak li miet għalihom u kien irxoxtat” (2 Korintin 5:11-15).
Bħalma s-suwiċidju hu l-espressjoni tipika tal-ispirtu stojiku, u l-battalja tal-ispirtu ġelliedi, il-martirju dejjem jibqa’ l-att suprem u l-perfezzjoni tal-Kristjaneżmu. Azzjoni tixbah lil din inbdiet għalina, saret għall-benefiċċju tagħna, hi eżemplifikata għall-imitazzjoni tagħ…

Valenu!

“Tfal ċkejknin tiegħi, qed niktbilkom dan sabiex ma tidinbux. Imma jekk xi ħadd attwalment jidneb, għandna Paraklitu mal-Missier, Ġesù Kristu l-ġust. Hu nnifsu l-propizjazzjoni għal dnubietna, u mhux għal tagħna biss iżda wkoll għad-dnubiet tad-dinja kollha. B’dan nafu illi għarafnieh, jekk inżommu l-kmandamenti tiegħu. Min jgħid, ‘Għaraftu,’ imma ma jżommx il-kmandamenti tiegħu, hu giddieb, u f’dan mhix il-verità. Imma kull min iżomm kelmtu, f’dan verament l-imħabba t’Alla hi pperfezzjonata” (1 Ġwanni 2:1-5). 
Fil-mirja tal-liġi ġusta t’Alla naraw x’ħaġa profana u moqżieża hu d-dnub, irrispettivament kif u fejn espress. Dejjem hu abominabbli f’għajnejn Alla qaddis. Kwalunkwe ħażen jifred bejn Alla u l-midneb, u jistieden qirda eterna. 
Il-vanġelu b’ebda mod ma jirrendi d-dnub inqas odjuż għal Alla, jew inqas mistkerrah. Altru! Aktarx, ipenġih b’iswed mill-iżjed karg, u juri l-malinnità perversa tiegħu bil-metodu grazzjuż tat-tpattija provduta. Ikkonsidra l-Ħaruf bla tebgħa, offrut b…

Żomm il-Fjamma Mixgħula

“Għaldaqstant, maħbubin, ladarba qed tistennew dan, ħabirku ħalli tinstabu minnu fis-sliem, bla tebgħa u bla difett. Qisu l-paċenzja ta’ Sidna bħala salvazzjoni, bħalma wkoll il-maħbub ħuna Pawlu, skont l-għerf mogħti lilu, kitbilkom, bħalma fl-epistoli kollha tiegħu jitkellem fihom dwar dawn il-ħwejjeġ. Fihom hemm xi affarijiet diffiċli biex tifhimhom, li dawk injoranti u instabbli jgħawġuhom, bħalma jittrattaw ukoll il-bqija tal-Iskritturi, għall-qirda tagħhom stess. Intom mela, maħbubin, billi tafu dan diġà, għassu sabiex ma tinġarrux mill-errur tan-nies bla liġi u taqgħu mis-sodizza tagħkom. Imma ikbru fil-grazzja u t-tagħrif ta’ Sidna u s-Salvatur Ġesù Kristu. Lilu tkun il-glorja kemm issa u għal dejjem! Ammen” (2 Pietru 3:14-18).
Ħa nkunu konxji tal-periklu quddiemna. Dejjem għandna xeħta nitkaxkru lil hemm bl-errur tax-xitan, jew naqgħu mill-qagħda stabbli tagħna, u l-fidi tagħna f’Ġesù tibred. Minħabba f’hekk il-Bibbja regolarment twissina u teżortana biex neżerċitaw ruħna f…

Bix-Xorti jew bix-Xettru?

“Il-ħsibijiet tal-qalb huma tal-bniedem, iżda t-tweġiba tal-ilsien mingħand il-Mulej. Qalb il-bniedem taħseb fi triqtu, iżda l-Mulej imexxilu riġlejh. Ix-xorti tintefa’ fil-ħoġor, iżda min jaqta’ kollox hu l-Mulej. Ix-xorti twaqqaf il-ġlied u tiddeċiedi bejn is-setgħana. Ħafna ħsibijiet hemm f’qalb il-bniedem, iżda hi l-fehma tal-Mulej li sseħħ. Il-passi tal-bniedem jidderigihom il-Mulej; kif mela l-bniedem jista’ jifhem x’għandu jgħaddi mingħalih? Qalb is-sultan f’id il-Mulej bħax-xmajjar tal-ilma; kull fejn jogħġbu jdawwarha” (Proverbji 16:1,9,33; 18:18; 19:21; 20:24; 21:1).
Sikwit nisimgħu u saħansitra aħna stess ngħidu diskors bħal dan li ġej: “Ara x’kumbinazzjoni kelli niltaqa’ miegħek!” Jew, “Kont nippassiġġa u nzerta rajt aċċident stradali.” Jew, “X’żinn dak, konna qegħdin nilagħbu u d-dada ġietni l-istess numru għal erba’ darbiet wara xulxin.” Inkunu qed nammettu li m’għandna ebda kontroll fuq ħafna ċirkostanzi, sempliċement ngħaddu minnhom mingħajr ma niddeċiedu xejn minn qa…

Biki Billejl, Ferħ Filgħodu

“‘F’fawra ta’ għadab ħbejt għal ftit wiċċi minnek, iżda bi ħniena għal dejjem nitħassrek,’ jgħid il-Feddej tiegħek, il-Mulej. ‘Għax dan hu bħall-ilmijiet ta’ Noè għalija: għax bħalma ħlift li l-ilmijiet ta’ Noè ma jitilgħux aktar fuq l-art, hekk ħlift li ma nerġax iżjed nagħdab għalih, u lanqas inċanfrek. Għax il-muntanji jisgħu jitilqu u l-għoljiet jitheżżu, iżda mħabbti ma titħarrikx minn miegħek, u lanqas il-patt tas-sliem tiegħi ma jitħarrek,’ jgħid il-Mulej li jħenn għalik” (Isaija 54:8-10).
L-imħabba hi dejjem trasparenti u komunikattiva; ma tostor xejn. Alla ma ħebiex minn Abraħam x’kien biħsiebu jagħmel rigward il-bliet immorali (Ġenesi 18:17). L-Imgħallem jgħidilna, “Intom ħbiebi.” Is-sempliċi servi ma jkunux midħla tas-sigrieti ta’ sidhom; iżda l-ħbieb iva. Għalhekk l-interpretu l-kbir tal-imħabba pattwali t’Alla lejna jgħidilna, “Minflok, sejjaħtilkom ħbieb, għax għarraftilkom kulma smajt mingħand Missieri” (Ġwanni 15:15). 
L-imħabba dejjem tfawwar f’qalbu, avolja d-dispja…

Ħafna Ħniniet

“Imbierek ikun Alla u Missier Sidna Ġesù Kristu, Missier il-mogħdrijiet u Alla ta’ kull faraġ, li jfarraġna fl-afflizzjoni kollha tagħna, biex inkunu kapaċi nfarrġu ’l dawk fi kwalunkwe afflizzjoni bil-faraġ li bih aħna nfusna mfarrġin minn Alla. Għax bħalma joktru fina s-sofferenzi ta’ Kristu, hekk ukoll permezz ta’ Kristu joktor il-faraġ tagħna. Jekk aħna ttribulati, dan hu għall-faraġ u s-salvazzjoni tagħkom; jekk aħna mfarrġin, dan hu għall-faraġ tagħkom, li jipproduċi fikom saportu paċenzjuż tal-istess sofferenzi li aħna wkoll inbatu. U tamitna għalikom hi ferma, billi nafu illi bħalma intom partiċipanti fis-sofferenzi tagħna, hekk ukoll intom partiċipanti fil-faraġ tagħna” (2 Korintin 1:3-7).
Jekk jidhirlek li Alla qed jittardja bil-ħniniet tiegħu, iskot! Tikkritikax u tfexfixx! Ħaġa waħda agħmel: ibqa’ stennieh, għax ma jiddiżappuntax indefinittivament. L-orarju tiegħu hu differenti minn tiegħek, dak kollox. Appena tirrifletti tikka, tintebaħ illi t-tnikkir divin hu realment g…