Skip to main content

Posts

Il-Qawwa tal-Kant

“Anzi, aktar minn hekk, nikkonsidra saħansitra kollox bħala telf minħabba l-valur wisq aktar superjuri li nkun naf lil Kristu Ġesù Sidi. Minħabba fih irrinunzjajt il-ħwejeġ kollha, u nikkonsidrahom biss żibel sabiex niggwadanja ’l Kristu u ninstab fih, mhux li għandi l-ġustizzja personali tiegħi, dik derivata mil-liġi, iżda dik li tiġi permezz tal-fidi fi Kristu – il-ġustizzja mingħand Alla bbażata fuq il-fidi - ħalli nkun naf lil Kristu u s-setgħa tar-resurrezzjoni tiegħu u x-xirka tas-sofferenzi tiegħu, billi nkun ikkonformat ma’ mewtu, sabiex b’xi mod nilħaq ir-resurrezzjoni mill-imwiet” (Filippin 3:8-11).
Nistgħu nkejlu l-avvanz jew ir-rigress tagħna fil-grazzja skont kemm ħsibijietna u l-meditazzjoni tagħna huma fuq Kristu, u fuq il-glorja ta’ saltnatu, u fuq imħabbtu. O li nkunu nafu aktar u aktar l-imħabba tiegħu li tisboq kull dehen, u nimtlew bil-milja kollha t’Alla!
U meta nkantawlu t-tifħir tagħna, dan mhuwiex eżerċizzju battal. Il-kant, offrut b’atteġġjament spiritwali u …
Recent posts

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Mogħtija Sinifikat

“Infatti, waqt li konna għadna dgħajfin, Kristu fi żmien proprju miet għall-empji. Rarissmu xi ħadd jasal biex imut għal bniedem ġust, madankollu għal bniedem tajjeb xi ħadd forsi jissogra saħansitra jmut. Imma Alla jesibixxi l-imħabba tiegħu nnifsu lejna, billi filwaqt li konna għadna midinbin, Kristu miet għalina. Mela, billi issa ninsabu ġustifikati b’demmu, bil-wisq iżjed se nkunu salvati mir-rabja t’Alla permezz tiegħu! Għax jekk, filwaqt li konna għadna għedewwa, konna rrikonċiljati m’Alla permezz tal-mewt t’Ibnu, bil-wisq iżjed, billi issa ninsabu rrikonċiljati, se nkunu salvati b’ħajtu! Mhux hekk biss, iżda wkoll neżultaw f’Alla permezz ta’ Sidna Ġesù Kristu, li permezz tiegħu issa rċevejna r-rikonċiljazzjoni” (Rumani 5:6-11).
Ħafna nies, speċjalment b’miżura ta’ edukazzjoni, iħossuhom mitlufa fl-immensità tal-univers, meta jafu l-kobor tal-galassji bi xmux innumerabbli fihom. Iħossuhom fraka. Ilkoll għaxtana għall-imħabba, u lkoll iħossu kemm hu importanti illi jkunu sinifik…

Rebbieħa Ma' Kristu

“Madankollu għandi naqra ħwejjeġ kontra tiegħek: għandek hemmhekk nies li jżommu mat-tagħlim ta’ Balgħam, li għallem lil Balak biex jitfa’ ostaklu quddiem ulied Iżrael, ħalli jieklu ikel sagrifikat lill-idoli, u jiffornikaw. Hekk int għandek ukoll lil dawk li bl-istess mod iżommu mat-tagħlim tan-Nikolajtin. Indem mela! Altrimenti se niġi għandek malajr u nikkumbatti kontrihom bix-xabla ta’ fommi. Min għandu widna, ħa jisma’ x’jgħid l-Ispirtu lill-knejjes. Lil min ivinċi nagħtih mill-manna l-moħbija. Nagħtih ukoll ġebla bajda, u fuq il-ġebla isem ġdid miktub li ħadd ma jafu ħlief min jirċeviha” (Rivelazzjoni 2:14-17).
Qalb tiegħi, tqanqal biex tippersevera fit-taqbida qaddisa, għax il-premju tar-rebħa hu kbir. Illum nieklu mill-ikel smewwieti li jaqa’ madwar il-kampijiet tagħna, l-ikel li dejjem imantni ’ll-pellegrini fi triqthom lejn il-Kangħan. Iżda hemm merfugħ għalina fi Kristu Ġesù ikel spiritwali wisq ogħla, ikel li għalissa għadu moħbi mill-esperjenza tagħna. Fil-ġarra dehbija …

L-infern

“Anġlu ieħor, it-tielet wieħed, segwiehom u qal b’leħen għoli, ‘Jekk xi ħadd jadura d-dbib u l-immaġni tiegħu u jirċievi marka fuq ġbinu jew fuq idu, hu wkoll għad jixrob mill-inbid tal-għadab t’Alla, imsawwab pur fil-kies tar-rabja tiegħu, u jkun itturmentat bin-nar u l-kubrit fil-preżenza tal-anġli qaddisin u fil-preżenza tal-Ħaruf. U d-duħħan tat-turment tagħhom jitla’ għal dejjem ta’ dejjem. M’għandhomx mistrieħ la bi nhar u lanqas billejl, dawk li jaduraw id-dbib u l-immaġni tiegħu, u kull min jirċievi l-marka t’ismu.’ Hawn hi s-sejħa għall-perseveranza daparti tal-qaddisin, li jżommu l-kmandamenti t’Alla u l-fidi tagħhom f’Ġesù” (Rivelazzjoni 14:9-12).
Aħna mwissija dwar l-għadab li ġej. Il-frażi timplika kemm il-futurità kif ukoll il-perpetwità ta’ dan l-għadab divin. Mhux biss hu realtà ċerta fil-futur, iżda meta jitferra’ jkun għadab li jibqa’, għadab li jkompli jkun għadab. “It-turment tagħhom jitla’ għal dejjem ta’ dejjem.” Ħsieb bħal dan jaqsam il-qalb. Meta miljuni ta’ s…

Dnubek Isibek

“‘Għalhekk nagħmel ħaqq minkom, o dar Iżrael, kull wieħed skont triqatu,’ jgħid Sidi l-Mulej. ‘Indmu, u erġgħu lura minn ħtijietkom kollha, u hekk il-ħażen ma jkunx it-tiġrif tagħkom. Armu minn fuqkom ħtijietkom kollha li bihom dnibtu, u agħmlu għalikom qalb ġdida u spirtu ġdid! Għaliex tridu tmutu, o dar Iżrael? Għax jien ma niħux pjaċir bil-mewt ta’ min imut,’ jgħid Sidi l-Mulej. ‘Għalhekk indmu u ibqgħu ħajjin’” (Eżekjel 18:30-32).
Il-ħażen, espress fid-diżubbidjenza tagħna, għad jinkixef fin-natura vera tiegħu. Jew nikkonvertu minnu b’sens ta’ għajb u orrur, jew inkella, konfużi, nibqgħu mqabbdin miegħu bi stinazzjoni. Aħjar iwerwirna fil-karattru reali tiegħu issa milli fid-dinja li ġejja. L-iben prodgu, fil-parabbola, daħal daħla fih innifsu u għaraf l-istupidaġni tiegħu, fiex waqqgħetu l-indipendenza falza tiegħu minn missieru. Appena safa konvint, minnufih fittex jiddivorzja minnu. 
Sawl ta’ Tarsu jistqarr li darba kien ħaj mingħajr il-liġi, mingħalih, iżda meta ġie l-kmandam…

Il-Kura Għall-Għira

“La tħallix qalbek tgħir għall-midinbin, iżda għix kuljum fil-biża’ tal-Mulej. La tgħirx għan-nies ħżiena u lanqas tixtieq toqgħod magħhom, għax qalbhom taħseb fuq il-ħsara, u fuq id-deni jitkellmu xofftejhom. La tisħonx minħabba dawk li jagħmlu d-deni, u la tgħirx għall-ħżiena, għax għall-ħażin m’hemmx futur; il-musbieħ tagħhom jintefa. Il-qilla krudila u l-għadab dulluvju, iżda min jista’ jieqaf quddiem l-għira?” (Proverbji 23:17; 24:1-2,19-20; 27:4).
Meta naraw li kulma jmissu l-ħżiena jsirilhom deheb, ikollna tentazzjoni ngħiru għalihom. Meta nisimgħu l-ħoss vulgari tal-iffestiġġjar tagħhom, filwaqt li l-ispirtu tagħna hu tqil, nibdew naħsbu li huma aħjar minna. Il-ġelożija tinbixna; insibuha diffiċli nirreżistuha. Nibdew nissuspettaw illi tabilħaqq Alla ma jagħtix kas, jew inkella nsiena. Niddubitaw hemmx ġustizzja jew le.
Ħsibijiet bħal dawn huma bluha u ġenn. Kieku lill-ħżiena nafuhom aħjar, u speċjalment meta niftakru fit-tmiem traġiku tagħhom, nitħassruhom.
Il-kura għall-għi…