Skip to main content

Posts

Il-Mannara

“Min jimxi dritt jimxi bla biża’, iżda min jgħawweġ triqatu jinqabad. Miżien qarrieq jistkerrhu l-Mulej, iżda wżin sħiħ hu l-għaxqa tiegħu. L-integrità tan-nies retti tmexxihom, iżda l-ħżunija tal-qarreqin teqridhom. Aħjar il-fqir li jimxi fis-sewwa tiegħu milli wieħed imħassar fi kliemu, u iblah. Ir-raġel ġust jimxi fis-sewwa tiegħu; uliedu huma henjin warajh” (Proverbji 10:9; 11:1,3; 19:1; 20:7). 
Alla ġust; fil-liġi jgħallem lill-poplu tiegħu biex jimxu b’ġustizzja, onestà u integrità bejniethom. “La tqarrqux fil-ħaqq tagħkom, fil-qjies, fl-użin jew fil-kejl. Għandu jkollkom miżien sewwa, użin sewwa, efa sewwa u hin sewwa” (Levitiku 19:36).
Madwarna nsibu qerq u diżonestà kontinwa. Kulħadd jiġbed lejn xawwatu bla ma jħabbel rasu għal ħaddieħor. Ħafna saru sinjuri għad-dannu tal-oħrajn. B’kuntrast, ulied Alla msejħin biex ma jaqblux ma’ did-dinja u l-pattern ta’ ħsibijietha. Avolja jekk kulħadd inassas u jipprova jinganna b’sieħbu, ħalli aħna d-dixxipli ta’ Ġesù Kristu nilbsu l-one…
Recent posts

Bid-Dawl Jiddi Minnek

“Intom il-melħ tal-art. Imma jekk il-melħ jaqta’, b’xiex se jerġa’ jitmellaħ? Għalxejn ma jgħodd iżjed ħlief biex jinxteħet barra u jintrifes mill-bnedmin. Intom dawl id-dinja. Belt imqiegħda fuq għolja ma tistax tinħeba, lanqas ma jixegħlu lampa u jqegħduha taħt il-modd, iżda fuq l-istend, u ddawwal lil dawk kollha fid-dar. Hekk ħallu dawlkom jiddi quddiem il-bnedmin, biex jaraw l-atti tajbin tagħkom u jigglorifikaw lil Missierkom fis-smewwiet” (Mattew 5:13-16).

L-ewwel u qabelxejn irridu naħsbu korrett: dan hu l-ewwel prinċipju tal-ħajja morali. Il-ħsieb ikun ittemprat, mixħut fid-direzzjoni t-tajba, jekk nagħrfu njassru l-ispekulazzjonijiet li jimmilitaw kontra t-tagħrif t’Alla, u nwaqqgħu l-argumenti karnali u kull kburija li tarroga l-post tal-fidi. Għax ma jista’ jkun hemm ebda moralità aċċettabbli mingħajr fidi fi Kristu, u l-fidi fih hi noneżistenti jekk mhix abbinata ma’ ħajja etika. Mingħajr moralità l-bniedem hu sħaba bla ilma, siġra bla frott. Kristu jgħaqqadna mal-Miss…

L-Għan t'Alla

“Lill-anġlu tal-knisja f’Sardi ikteb: ‘Dawn il-ħwejjeġ jgħid dak li għandu s-seba’ Spirti t’Alla u s-seba’ kwiekeb. Naf l-għemejjel tiegħek; int għandek reputazzjoni illi tgħix, frattant int mejjet. Stenbaħ! Issoda l-ħwejjeġ li jibqa’ u li appik ħa jmutu, għax ma sibtx l-opri tiegħek kompluti f’għajnejn Alla tiegħi. Mela ftakar x’irċevejt u xi smajt. Żommu, u indem. Però jekk ma tistenbaħx, se niġik bħal ħalliel, u ma tkunx taf f’liema siegħa niġi fuqek.Frattant għandek ftit persuni f’Sardi li ma ċappsux ilbieshom. Se jimxu miegħi f’ilbiesi bojod, għax huma denji. Min ivinċi jkun hekk imleffef f’ilbiesi bojod. Qatt mhu se nħassar ismu minn ktieb il-ħajja, imma nistqarrlu ismu quddiem Missieri u quddiem l-anġli tiegħu. Min għandu widna, ħa jisma’ x’jgħid l-Ispirtu lill-knejjes’” (Rivelazzjoni 3:1-6).
L-għan t’Alla, daqskemm hu żgur, hu immutabbli. Mhux il-bniedem jagħżel lil Alla, iżda Alla jagħżel lilna, bla ma jerġa’ jibdielu. Lil dawk li għażilhom, ħalaqhom, ippreparahom, sejħilhom…

Mis-Sebħ Infittxek Jien

“O Alla, int Alla tiegħi; mis-sebħ infittxek jien. Ruħi għatxana għalik; laħmi mxennaq għalik f’art niexfa u maħruqa fejn m’hemmx ilma. Għalhekk ġejt narak fis-santwarju, biex nara s-setgħa u l-glorja tiegħek. Għax it-tjieba tiegħek hi aħjar mill-ħajja; xofftejja jfaħħru lilek. Għalhekk inbierkek sakemm indum ħaj; ngħolli jdejja f’ismek. Ruħi tixba’ bil-mudullun u s-simna, u fommi jfaħħrek b’xofftejn ferħana” (Salmi 63:1-5).
Meta Alla jmissek, imqar b’tgħarrixa, il-kuntatt divin jibqa’ jivvibra u ma jħallikx bi kwietek. Il-fidil, imqajjem u mgħajjex bil-grazza, issa għandu interess fil-ħwejjeġ fuqanija; l-ansjetà tiegħu hi illi jiskopri l-volontà tas-sema biex jinkorporaha fih, ħalli r-rieda fjakka tiegħu tinxtorob fir-rieda suprema. 
It-tali desiderju għall-gwida hu għelm inkonfutabbli ta’ saħħa u vitalità spiritwali. Min ma jafx fejn wasal ftit jimportah x’għad fadallu xi jterraq quddiemu. Kristjan galbat irid jogħġob lil Sidu. Ħajtu ħadet żvolta radikalment differenti meta kien im…

Mexxini Int

“Ma tkellimtx bil-moħbi, f’post mudlam tal-art; ma għidtx lil nisel Ġakobb, ‘Tfittxuni għalxejn!’ Jien, il-Mulej, nitkellem is-sewwa; ngħarraf dak li hu rett! Inġemgħu u ejjew: ersqu lkoll, intom li ħrabtu mill-ġnus; m’għandhomx tagħlim dawk li jerfgħu l-idoli tagħhom tal-għuda, u talbu ’l alla li ma jistax jgħin. Għidu, u ressqu l-każ tagħkom; iva, ħa jiftiehmu wkoll flimkien! Min ħabbar dan mill-qedem? Min għarrfu dan żmien ilu? Mhux jien, il-Mulej? U m’hemmx Alla ieħor għajri; Alla ġust u Salvatur. Ħadd m’hemm għajri. Duri lejja, u tkun salvati, truf kollha tal-art, għax jien Alla, u m’hemmx ieħor għajri” (Isaija 45:19-22).
Ninsabu bbombardjati b’xelta vasta f’kull qasam. Jekk tirfes ġo supermarkit issib l-istess prodott imgeżwer f’għaxar kratas differenti. Jekk trid tixtri ġlekk, l-istil, l-ilwien u l-marki huma interminabbli. Iċ-ċiviltà tatna bl-irfus, u fl-istess ħin ħawditna. Hi reazzjoni naturali illi nfittxu xi tip ta’ għajnuna biex nieħdu deċiżjonijiet sensibbli. Fi ħwejjeġ…

Tentazzjoni

“Għakan wieġeb lil Ġożwè, u qallu: ‘Tassew, jien dnibt kontra l-Mulej, Alla ta’ Iżrael, u dan hu kollu kulma għamilt. Xħin rajt fost il-ħwejjeġ maqbudin mantar sabiħ ta’ Singħar, u mitejn xekel tal-fidda u virga tad-deheb tiżen ħamsin xekel, jien xtaqthom, u ħadthom; u ara, huma qegħdin moħbijin fl-art, f’nofs it-tinda tiegħi, u l-fidda qiegħda taħthom’” (Ġożwè 7:20-21).
Meta Satana jassalta jipprova jagħmel kwalunkwe ħaġa fil-għajn tidher bħala pjaċir, qliegħ, u sodisfazzjon ħelu għal xewqatna. Hemm ukoll l-għadab, ġudizzju, turment u t-tinġiża fil-kuxjenza li jappartienu mat-tiġriba. Dawn jaħbihom; importanti illi ma narawhomx. Il-ħaxix aħdar iħajjarna nimxu matul il-mogħdija li twassal għall-ispiera. Kieku t-tentazzjoni tidher bħala tentazzjoni, id-dominju tad-dlam ma jkunx daqshekk popolat. 
Kieku Għakan seta’ jara minn qabel il-ħaġar garat lejn nagħsu ma kienx imidd idu fuq l-oġġetti misħuta. Kieku David seta’ jduq minn qabel l-għali tal-għadam misħuq tiegħu qabel ma resaq fuq B…

Kliem il-Ħajja

“Tabilħaqq jien stupidu aktar minn kulħadd, u m’għandix id-dehen ta’ bniedem. La tgħallimt l-għerf u lanqas nagħraf lilu l-Qaddis. Min tela’ s-sema u niżel? Min ġabar ir-riħ f’idejh? Min ġabar l-ilmijiet fi ħwejġu? Min waqqaf it-trufijiet kollha tal-art? X’jismu? X’jismu ibnu, jekk taf? Kull kelma t’Alla msoffija; hu tarka għal kull min jittama fih. La żżid xejn ma’ kliemu, li ma jlumikx u toħroġ ta’ giddieb” (Proverbji 30:2-6).
X’esperjenza ferrieħa meta naqraw il-wegħdi divini, iċċentrati f’Ġesù. Għal niesu huma dejjem iva u ammen, għall-glorja t’Alla l-Missier. Fil-ġenerożità tiegħu jagħtina biex jurina mħabbtu, iqarribna aktar lejh u nagħrfuh bħala l-fonti ta’ kull barka għalina. Bih m’għandniex bżonn infittxu nixorbu minn bjar imxaqqin li ma jistgħux iżommu ilma. 
Kemm inkunu stabbiliti meta nisimgħu l-kelmiet grazzjużi minn fomm Jaħwe: “Jien, iva jien, li nħassar ħtijietek minħabba fija, u ma niftakarx dnubietek” (Isaija 43:25). X’attrazzjoni qawwija għas-sentimenti tagħna meta…