Skip to main content

Posts

Alla Fil-Glorja Tiegħu

“Nirringrazzja ’l Kristu Ġesù Sidna, li għamilni setgħan, għax ikkonsidrani fidil u appuntani f’das-servizz, avolja darba kont midgħi u persekutur u insolenti. Frattant sibt ħniena għax aġixxejt bl-injoranza u fl-inkredulità; il-grazzja ta’ Sidna tfawret fuqi, bil-fidi u l-imħabba li huma fi Kristu Ġesù. Affidabbli l-affermazzjoni u jistħoqqilha aċċettazzjoni sħiħa: Kristu Ġesù ġie fid-dinja biex isalva l-midinbin - li fosthom jien l-ewlieni. Iżda minħabba f’hekk sibt ħniena sabiex fija, l-agħar midneb, Ġesù Kristu jesibixxi l-paċenzja illimitabbli tiegħu bħala eżempju għal dawk li għandhom jemmnu fih għall-ħajja eterna.Issa lis-Sultan etern, immortali, inviżibbli, l-uniku Alla, ikunu unur u glorja għal dejjem ta’ dejjem. Ammen” (1 Timotju 1:12-17).
Alla tagħna hu l-Pantokrator, l-Omnipotenti, u allura hu t-torri setgħan tagħna, li fih ninħbew. Kemm tabilħaqq il-konfidenza tagħna fih tixhed il-fidi li nistqarruh bħala El Xaddaj? Ewwilla hi loġika niddependu fuqu għall-ġustifikazzjoni…
Recent posts

Il-Maħbub Tiegħi

“Il-Fariżej ħarġu u kkomplottaw bejniethom kontra tiegħu, kif setgħu joqtluh. Imma Ġesù, konxju ta’ dan, irtira minn hemm. Segwewh ruxxmata nies, u kkuralhom il-morda kollha. U widdibhom sabiex ma jgħarrfuhx ma’ ħaddieħor min kien, sabiex titwettaq il-ħaġa mitkellma permezz ta’ Isaija l-profeta, meta qal: ‘Ara, is-seftur tiegħi li ħtart, il-Maħbub tiegħi li bih titgħaxxaq ruħi. Se nqiegħed l-Ispirtu tiegħi fuqu, u se jannunzja l-ġustizzja lill-Ġentili. Mhux se jitlewwem u lanqas jgħajjat, lanqas ħadd mhu se jisma’ leħnu fit-toroq. Qasba mġelġla mhux se jiksirha u ftila ddaħħan mhux se jitfiha, sakemm iwassal il-ġustizzja għall-vittorja. F’ismu għad jittamaw il-Ġentili’” (Mattew 12:14-21).
Ġesù jħalli impatt misterjuż u frattant ċert. Ma kienx il-bniedem illi vjaġġa wisq, u lanqas l-eżistenza tiegħu ma kienet xi waħda kosmopolitana. Minkejja dan, ħadd ma jista’ jiċħad l-influwenza globali tal-ħajja provinċjali tiegħu, li għadha tikber u tikber sal-lum. Wieħed awtur mhux magħruf irrifl…

Grazzja Irreżistibbli

“Alla għażel il-ħwejjeġ baxxi tad-dinja u l-ħwejjeġ mistmerra – saħansitra l-ħwejjeġ li mhumiex – sabiex jinnullifika l-ħwejjeġ li huma, ħalli ebda bniedem ma jiftaħar quddiem Alla. Minħabba f’Alla illi intom qegħdin fi Kristu Ġesù, li sar għalina għerf mingħand Alla, u ġustizzja, qdusija u fidwa, sabiex, bħalma hu miktub: ‘Min jiftaħar ħa jiftaħar fis-Sid’” (1 Korintin 1:28-31).
Alla jikkonverti u jsejjaħ lill-bnedmin skont l-għan u l-grazzja tiegħu, mogħtija lilna fi Kristu Ġesù. Kull meta l-Mulej japplika l-grazzja tal-għan tiegħu biex jakkwista t-tali individwu, qatt u qatt ma jgħarrilu. Wistin ta’ Ippona kiteb: “Il-grazzja tiegħu ma ssibx lill-bnedmin kwalifikati għas-salvazzjoni, iżda tagħmilhom kwalifikati. Il-ħidma, mill-bidu sa tmiemha, tappartieni għal Alla waħdu, li jagħmel ir-rieda tal-bniedem ġusta.” 
Minn hawn il-Knisja Riformata tgħallmet titkellem u tithenna fil-grazzja invinċibbli. Il-grazzja qatt ma topera biex tħajjarna nkunu rridu u tħallina bla ma nkunu rridu ne…

Ragħaj Wieħed

“Għaliex intom b’ġenbejkom u bi spallejkom timbottaw u tagħtu bi qrunkom lill-morda kollha, sakemm waddabtuhom ’il barra. Għalhekk, jien insalva l-merħla tiegħi, u ma jkunux aktar priża; u nagħmel ħaqq bejn nagħġa u nagħġa. U nqiegħed fuqhom ragħaj wieħed, u jirgħahom, il-qaddej tiegħi David; jirgħahom hu stess, u jkun ir-ragħaj tagħhom” (Eżekjel 34:21-23).
Xi wħud huma godlija u mibrumin, u għalhekk jaħbtu jkunu insensittivi lejn id-debboli. Dan hu dnub li jġib miegħu ħafna mrar u għali. L-insensittività qatt m’hemm lok għaliha fost ulied Alla. Kull meta nimbottaw lil ħaddieħor fil-ġenb, jew nirrombaw lill-morda bil-qrun, inkunu qed noffendu qatigħ fil-ġemgħat tal-fidili. 
Il-Mulej jinnota dawn l-għemejjel ta’ kburija u bla ħniena, u jirrabja kontrihom, għax iħobb id-dgħajfin. Ħalef illi jindokrahom, u jgħaddihom mid-dgħufija għall-qawwa. Jieħu ż-żmien, iżda l-għan tiegħu ma jfallix.
Jaqaw int wieħed minn dawk mistmella? Forsi m’ilekx wisq illi kkonvertejt, u għadek bilkemm tagħraf …

Doni

“Issa intom il-ġisem ta’ Kristu, u individwalment membri tiegħu. U Alla appunta fil-knisja l-ewwel nett appostli, it-tieni profeti, it-tielet għalliema, imbagħad dawk li jwettqu setgħat mirakolużi, imbagħad dawk b’doni ta’ fejqan, dawk kapaċi jgħinu ’l ħaddieħor, dawk b’doni t’amministrazzjoni, u dawk li jitkellmu b’xorti differenti t’ilsna. Jaqaw kollha appostli? Kollha profeti? Kollha għalliema? Kollha jaħdmu setgħat mirakolużi? Kollha għandhom doni ta’ fejqan? Kollha jitkellmu bl-ilsna? Kollha jinterpretaw? Imma xxenqu bil-ħerqa għad-doni ikbar. Kieku nitkellem bl-ilsna tal-bnedmin u tal-anġli, imma m’għandix imħabba, inkun biss gong storbjuż jew ċimblu jżarżar” (1 Korintin 12:27-13:1).
Nitfa ubbidjenza evanġelika preferibbli mill-kapaċità li tkun tagħmel il-mirakli. L-iżgħar grazzja hi sigurtà aħjar għall-Ġenna mill-ikbar doni jew privileġġi kwalunkwe. Id-doni jew għotjiet jistgħu jkunu biss grazzji ‘mejta’; iżda l-grazzji huma għotjiet ħajjin. 
Bniedem donat hu bniedem kontabbli…

Id-Dielja u l-Friegħi

“Jien hu d-dielja; intom iż-żraġen. Min jibqa’ fija u jien fih, dan jipproduċi qabda frott, għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn affattu. Jekk xi ħadd ma jibqax fija, jintrema’ barra bħal żarġun, u jinxef. It-tali żraġen jiġbruhom, jixħtuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija, u kliemi jibqa’ fikom, issupplikaw kwalunkwe ħaġa li tridu, u ssirilkom. B’dan hu gglorifikat Missieri, illi tipproduċu qabda frott, u hekk tagħtu prova li intom dixxipli tiegħi” (Ġwanni 15:5-8).
Innota sew, illi rridu nisimgħu lil Ġesù Kristu jitkellem jekk nippretendu li jismagħna nitkellmu. Jekk widnejna huma misdudin għal-leħen ta’ Kristu, widnejh huma misdudin għalina. Iżjed ma nisimgħu, iżjed inkunu mismugħa. 
Barra minn hekk, kulma nisimgħu mingħandu jeħtieġ jibqa’ fina, jgħix fina, u jgħammar fil-karattru tagħna bħala forza u qawwa. Jeħtiġilna nirċievu l-veritajiet li għallem ir-Rabbi minn Nażaret, il-preċetti li ħareġ, u l-movimenti tal-Ispirtu fina; inkella nisfaw paralitiċi quddiem it-tron tal-g…

Perfezzjoni Aċċettabbli

“Issa nafu illi kulma tgħid il-liġi, tgħidu ’l dawk taħt il-liġi, sabiex kull fomm jintebaq u d-dinja kollha tinżamm responsabbli quddiem Alla. Għalhekk mill-opri tal-liġi ebda bniedem mhu se jkun iddikjarat ġust quddiemu; aktarx, permezz tal-liġi jiġina t-tagħrif tad-dnub. Imma issa, apparti l-liġi, il-ġustizzja t’Alla hi mmanifestata, mixhuda mil-Liġi u l-Profeti, iva, il-ġustizzja t’Alla permezz tal-fidi f’Ġesù Kristu għal dawk kollha li jemmnu. M’hemmx distinzjoni, għax kollha dinbu u jonqsu mill-glorja t’Alla, u huma ġġustifikati b’xejn bil-grazzja tiegħu permezz tal-fidwa li seħħet fi Kristu Ġesù” (Rumani 3:19-24).
Il-perfezzjoni kif jifhimha l-bniedem u l-perfezzjoni kif jaraha Alla huma differenti minn xulxin. Ħa jiftakru l-moralisti min huma, u kemm huma fjakki t-tentattivi tagħhom biex jilħqu l-perfezzjoni li Alla jirrikjiedi minnhom. 
Ewwilla nsew li huma nisel Adam? Ewwilla ma jridux ikunu realistiċi u jagħrfu li fil-vini tagħhom hemm jiġri demm it-traditur? Ladarba kull …