Skip to main content

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).

Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 

Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha libbisna Sidna Kristu. Xogħli nagħmlu qisni għall-Mulej, mhux għal wiċċ l-impjegatur. Illum jixraq nagħmlu darna tempju t’Alla, il-mejda tagħna artal, id-diskors tagħna inċens, u aħna nfusna qassisin! Mhumiex ideat stravaganti dawn; jaqblu perfettament mal-istatus tagħna bħala wlied Alla. “Intom ġens magħżul, saċerdozju sultani, nazzjon qaddis, nies bħala l-pussess t’Alla, ħalli tniedu l-eċċellenzi morali ta’ dak li sejħilkom mid-dlam għad-dawl meraviljuż tiegħu” (1 Pietru 2:9).

Allura skont dil-fidi naġixxu. Jekk tabilħaqq nemmnu d-dikjarazzjoni, inkunu mgħejjuna biex iseħħ quddiemna. Bħalma jien innifsi l-proprjetà tal-Mulej Ġesù, hu jagħmel lista ta’ dak kollu li għandi, għax kulma għandi hu tiegħu. Jien amministratur, u rrid nagħti kont lilu. 

Illum mela nagħmel riżoluzzjoni ħalli nuża kollox għall-foħrija tiegħu. Minn filgħodu sa flgħaxija niddisponi mill-ħwejjeġ kollha b’regola qaddisa. Mhux aktar bil-geddum, iżda naqdi lil Sidi bil-ferħ. Mhux aktar b’inkejja, iżda bi predispożizzjoni grata. Il-ġlieġel tiegħi idoqqu - għala le? Anke ż-żwiemel tiegħi jxiddu l-ġlieġel; il-qaddisin għandhom dritt jużaw il-mużika għall-glorja ta’ Sidhom. Iżda l-ġlieġel kollha, il-mużika, il-ferħ tiegħi, ikunu indurati bil-qdusija. “Kunu qaddisin, għax qaddis jien,” jgħid il-Mulej. Il-komportament sobriju u sagru tiegħi jesprimi l-konsagrazzjoni interna ta’ ruħi lill-Feddej tiegħi.

Talba: “O Rinovatur tal-univers u tal-umanità, xi prospett poġġejt quddiemna! Kif timtela l-qalb bil-ferħ meta nafu illi għad jasal jum meta int toħloq smewwiet ġodda u art ġdida li fihom tgħammar il-ġustizzja. Għinna ngħixu antiċipattivi, b’dit-tama mkebbsa fina, għall-qdusija tagħna u l-glorja tiegħek. Wettaq il-wegħda tiegħek, u tħalli xejn ikun komuni jew imniġġes għalina. F’isem Kristu Ibnek, ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…