Skip to main content

Il-Misterju tal-Providenza

“Kif kien għadu qiegħed jitkellem, ġie ieħor ukoll, u qal: ‘Is-subien u l-bniet tiegħek kienu jieklu u jixorbu l-inbid għand ħuhom il-kbir, u ara, qam riħ qawwi mid-deżert, u ħabat mal-erba’ rkieni tad-dar, u waqgħet fuq iż-żgħażagħ, u mietu, u ħlist jien waħdi biex ngħidlek. Qam imbagħad Ġobb u ċarrat il-mantar tiegħu, u qarweż rasu, u miel sal-art u ta qima. U qal: ‘Għeri ħriġt minn ġuf ommi, u għeri nerġa’ mmur hemm; il-Mulej ta u l-Mulej ħa. Imbierek ikun isem il-Mulej.’ F'dan kollu ma dinibx, u ma qalx kliem iblah fuq Alla” (Ġobb 1:18-22).

Il-prosperità materjali mhi ebda prova tal-favur divin fuqna. Dan insostnuh f’oppożizzjoni għal dawk li, bħall-Fariżej ta’ dari, iħobbu jkejlu l-favur t’Alla skont kemm għandhom ġid maħżun, skont kemm igawdu saħħa fiżika, u skont kemm huma skansati minn inċidenti gravi u ħwejjeġ negattivi bħal dawn. 

Ħadd minna ma jista’ jkun jaf x’hemm f'qalb Alla lejh billi jistudja idu, x’inhi tagħtih u x’inhi tiċħadlu. Idu tal-ħniena tista’ tkun favorevoli lejn l-individwu mentri qalbu tkun kontrih, bħalma faċilment naraw fir-rakkont dwar Sawl, l-ewwel sultan fuq l-Ebrej. 

Mill-banda l-oħra, l-id t’Alla tista’ tkun mimduda kontra l-bniedem filwaqt li f’qalbu jkun miżmum għażiż u sikur. L-istorja ta’ Ġobb tikkonvinċina kemm dan jista’ jseħħ, anke fil-każ tagħna. Il-patrijarka safa bla familja, bla beni u bhejjem, priv mis-saħħa fiżika, u miġugħ. Iżda – bla ma kien jaf – is-siġill tal-approvazzjoni divina kien fuqu. Alla kellu ħsibijiet ta’ grazzja u ħniena lejh. Apparentement kien kontrih; fir-realtà kien favorih. 

Intenni, m’aħniex mistennija li ninterpretaw l-imħabba jew l-avversità t’Alla lejna mit-trattamenti esterni tiegħu magħna, skont jekk jibgħathilniex tajba jew le. Is-saħħa u l-mard, faqar u għana, jistgħu jiġu fuq kulħadd indiskriminatament (kif jidher f’għajnejna), kemm fuq il-ġusti kif ukoll l-inġusti. It-trasgressuri u d-devoti jintlaqtu minn traġedji; meta jiġġarraf ajruplan jaqa’ b’nies mitlufa u nies salvati fuqu. Meta jiffonda bastiment jista’ jegħreq b’ekwipaġġ u passiġġieri Kristjani u mhumiex, ħallata ballata. 

Frattant insostnu illi Alla ċertament jaf jiddiskrimina bejn il-maħbubin tiegħu u r-reprobati. Ħaġa waħda nżommu f’moħħna: mill-qoxra esterna u miċ-ċirkostanzi esterni impossibbli ninterpretaw l-atteġġjament t’Alla lejna, jekk hux wieħed ta’ approvazzjoni jew roftiment.

Talba: “Sid sovran, tħalliniex niġġudikaw kif jaraw għajnejna. Int kapaċi tħallina bil-ġuħ fiżikament u xxebbagħna bil-manna tas-sema; int kapaċi tħallina għarwenin u frattant tlibbisna bil-ġustizzja ta’ Ibnek; int kapaċi tmarradna u fl-istess ħin inkunu setgħanin fil-grazzja tiegħek. Ħa nagħrfu illi kollox hu mingħandek; ħudilna u agħtina skont l-għerf inskrutabbli tiegħek. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…