Skip to main content

Il-Misterju tal-Providenza

“Kif kien għadu qiegħed jitkellem, ġie ieħor ukoll, u qal: ‘Is-subien u l-bniet tiegħek kienu jieklu u jixorbu l-inbid għand ħuhom il-kbir, u ara, qam riħ qawwi mid-deżert, u ħabat mal-erba’ rkieni tad-dar, u waqgħet fuq iż-żgħażagħ, u mietu, u ħlist jien waħdi biex ngħidlek. Qam imbagħad Ġobb u ċarrat il-mantar tiegħu, u qarweż rasu, u miel sal-art u ta qima. U qal: ‘Għeri ħriġt minn ġuf ommi, u għeri nerġa’ mmur hemm; il-Mulej ta u l-Mulej ħa. Imbierek ikun isem il-Mulej.’ F'dan kollu ma dinibx, u ma qalx kliem iblah fuq Alla” (Ġobb 1:18-22).

Il-prosperità materjali mhi ebda prova tal-favur divin fuqna. Dan insostnuh f’oppożizzjoni għal dawk li, bħall-Fariżej ta’ dari, iħobbu jkejlu l-favur t’Alla skont kemm għandhom ġid maħżun, skont kemm igawdu saħħa fiżika, u skont kemm huma skansati minn inċidenti gravi u ħwejjeġ negattivi bħal dawn. 

Ħadd minna ma jista’ jkun jaf x’hemm f'qalb Alla lejh billi jistudja idu, x’inhi tagħtih u x’inhi tiċħadlu. Idu tal-ħniena tista’ tkun favorevoli lejn l-individwu mentri qalbu tkun kontrih, bħalma faċilment naraw fir-rakkont dwar Sawl, l-ewwel sultan fuq l-Ebrej. 

Mill-banda l-oħra, l-id t’Alla tista’ tkun mimduda kontra l-bniedem filwaqt li f’qalbu jkun miżmum għażiż u sikur. L-istorja ta’ Ġobb tikkonvinċina kemm dan jista’ jseħħ, anke fil-każ tagħna. Il-patrijarka safa bla familja, bla beni u bhejjem, priv mis-saħħa fiżika, u miġugħ. Iżda – bla ma kien jaf – is-siġill tal-approvazzjoni divina kien fuqu. Alla kellu ħsibijiet ta’ grazzja u ħniena lejh. Apparentement kien kontrih; fir-realtà kien favorih. 

Intenni, m’aħniex mistennija li ninterpretaw l-imħabba jew l-avversità t’Alla lejna mit-trattamenti esterni tiegħu magħna, skont jekk jibgħathilniex tajba jew le. Is-saħħa u l-mard, faqar u għana, jistgħu jiġu fuq kulħadd indiskriminatament (kif jidher f’għajnejna), kemm fuq il-ġusti kif ukoll l-inġusti. It-trasgressuri u d-devoti jintlaqtu minn traġedji; meta jiġġarraf ajruplan jaqa’ b’nies mitlufa u nies salvati fuqu. Meta jiffonda bastiment jista’ jegħreq b’ekwipaġġ u passiġġieri Kristjani u mhumiex, ħallata ballata. 

Frattant insostnu illi Alla ċertament jaf jiddiskrimina bejn il-maħbubin tiegħu u r-reprobati. Ħaġa waħda nżommu f’moħħna: mill-qoxra esterna u miċ-ċirkostanzi esterni impossibbli ninterpretaw l-atteġġjament t’Alla lejna, jekk hux wieħed ta’ approvazzjoni jew roftiment.

Talba: “Sid sovran, tħalliniex niġġudikaw kif jaraw għajnejna. Int kapaċi tħallina bil-ġuħ fiżikament u xxebbagħna bil-manna tas-sema; int kapaċi tħallina għarwenin u frattant tlibbisna bil-ġustizzja ta’ Ibnek; int kapaċi tmarradna u fl-istess ħin inkunu setgħanin fil-grazzja tiegħek. Ħa nagħrfu illi kollox hu mingħandek; ħudilna u agħtina skont l-għerf inskrutabbli tiegħek. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…