Skip to main content

Gideb u Verità

“Min jaħbi l-mibegħda għandu xofftejn giddieba, u min joħroġ qlajja’ hu iblah...Xofftejn is-sewwa jżommu sħiħ għal dejjem, iżda lsien giddieb hu għal waqt wieħed. Ix-xofftejn giddieba huma abominazzjoni quddiem il-Mulej, iżda dawk li jagħmlu s-sewwa jogħġbuh. Xhud tajjeb isalva l-ħajjiet, iżda xhud falz jgħid il-gideb. Xhud qarrieq ma jgħaddihiex b’xejn, u min jitkellem bi-gideb ma jeħlishiex” (Proverbji 10:18; 12:19,22; 14:25; 19:5). 

Darba staqsew lil Aristotile, it-tutur ta’ Alessandru l-Kbir, x’jista’ jiggwadanja wieħed billi jgħid il-gideb. Weġibhom, “Illi ma jkunx emmnut meta jlissen il-verità.” Huwa ġieh meta wieħed ikun fdat u emmnut, sempliċement fuq is-saħħa u l-konsistenza tal-karattru integru tiegħu. 

Hekk stmawh lil Petrarka, il-poeta Taljan, meta kien imħarrek bħala xhud. Kif soltu jagħmlu, qabel beda dderiġewh biex jaħlef jgħid is-sewwa. Imma l-imħallef interviena. “Inkwantu int, Petrarka, il-kelma tiegħek suffiċjenti.” X’rispett għani jirċievu dawk li d-devozzjoni tagħhom lejn il-verità hi stabbilita!

Mit-tweġiba tal-filosfu Grieg nintebħu bil-bluha kif ukoll bil-ħażen tal-gideb. Kull bniedem f’kull żmien u f’kull post, teoretikament, ma jaħmilx il-gideb. Hi maħżuża fil-kuxjenza tagħna illi bħalma ma rridux min jidħaq bina lanqas aħna, mela, m’għandna ningannaw b’ħaddieħor. 

Kull ċiviltà u ġens għandu l-kastigi tiegħu biex irażżan il-gideb, għalkemm mhux kollha huma aċċettabbli jew konvenzjonali. Fis-saltna Asjatika ta’ Sijam, perkażu, min jinġiebu provi kontrih li hu giddieb inkorreġġibbli, iħitulu xofftejh!

Il-proverbji jiġbdu ħabel wieħed hawnhekk. “Giddieb jinqabad aktar kmieni minn magħtub,” jgħidu t-Taljani. “Il-giddieba jmisshom ikollhom memorji eċċellenti,” u, “Gidba m’għandhiex riġlejn,” jgħidu l-Ingliżi. 

Jekk wieħed ikun kisseb ċerta notorjetà għat-taħrif, ikun tilef il-qaleb u l-ġbejna mal-konoxxenzi tiegħu. Denade, meta indirizza lill-Atenjani, qal, “Insejjaħ lill-allat kollha biex jixhdu għall-verità ta’ kulma se ngħid.” L-Atenjani weġbuh, “U aħna nsejħu l-allat kollha biex jixhdu illi mhux se nemmnuk.”

Fl-estremità l-oħra, għandna rapporti minn inħawi oħra kemm nies oħra kapaċi jgħożżu u jintrabtu mal-verità. Insemmi każ wieħed, dwar lettur fis-seminarju fi Clermont, Franza, wara li kien maqbud f’Autun mill-popolin. Is-sindku xtaq isalvah, u tah parir biex ma jiħux il-ħalfa, iżda jippermettilu jgħid lin-nies illi ħadha. 

Il-ministru tal-vanġelu wieġbu, “Jekk tagħmel hekk, jien innifsi nikxef il-falsità tiegħek man-nies. M’għandi ebda permess nirriskatta ħajti b’gidba. Alla li jipprojbili nieħu din il-ħalfa ma jippermettilix nagħti l-impressjoni li ħadtha.”

Is-sindku siket, u l-lettur ingħata l-martirju. Biss xorta waħda l-verità tibqa’ potenti, u għad tegħleb. Allavolja l-verità rari tiffrankaha mingħajr wiċċ migruf, tibqa’ bint Alla. 

Talba: “Poġġejtna f’komunità, o Mulej, biex ngħammru flimkien u nassistu lil xulxin. Għinna, mela, inwarrbu l-gideb u diskors imħassar filwaqt illi nagħmlu kull sforz biex nitgħallmu nħobbu l-verità u nitkellmuha bejnietna. Naddfilna moħħna u saffielna fommna biex ir-relazzjoni bejnietna tissaħħaħ u tigglorifika lilek, Missierna fis-smewwiet.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…