Skip to main content

Gideb u Verità

“Min jaħbi l-mibegħda għandu xofftejn giddieba, u min joħroġ qlajja’ hu iblah...Xofftejn is-sewwa jżommu sħiħ għal dejjem, iżda lsien giddieb hu għal waqt wieħed. Ix-xofftejn giddieba huma abominazzjoni quddiem il-Mulej, iżda dawk li jagħmlu s-sewwa jogħġbuh. Xhud tajjeb isalva l-ħajjiet, iżda xhud falz jgħid il-gideb. Xhud qarrieq ma jgħaddihiex b’xejn, u min jitkellem bi-gideb ma jeħlishiex” (Proverbji 10:18; 12:19,22; 14:25; 19:5). 

Darba staqsew lil Aristotile, it-tutur ta’ Alessandru l-Kbir, x’jista’ jiggwadanja wieħed billi jgħid il-gideb. Weġibhom, “Illi ma jkunx emmnut meta jlissen il-verità.” Huwa ġieh meta wieħed ikun fdat u emmnut, sempliċement fuq is-saħħa u l-konsistenza tal-karattru integru tiegħu. 

Hekk stmawh lil Petrarka, il-poeta Taljan, meta kien imħarrek bħala xhud. Kif soltu jagħmlu, qabel beda dderiġewh biex jaħlef jgħid is-sewwa. Imma l-imħallef interviena. “Inkwantu int, Petrarka, il-kelma tiegħek suffiċjenti.” X’rispett għani jirċievu dawk li d-devozzjoni tagħhom lejn il-verità hi stabbilita!

Mit-tweġiba tal-filosfu Grieg nintebħu bil-bluha kif ukoll bil-ħażen tal-gideb. Kull bniedem f’kull żmien u f’kull post, teoretikament, ma jaħmilx il-gideb. Hi maħżuża fil-kuxjenza tagħna illi bħalma ma rridux min jidħaq bina lanqas aħna, mela, m’għandna ningannaw b’ħaddieħor. 

Kull ċiviltà u ġens għandu l-kastigi tiegħu biex irażżan il-gideb, għalkemm mhux kollha huma aċċettabbli jew konvenzjonali. Fis-saltna Asjatika ta’ Sijam, perkażu, min jinġiebu provi kontrih li hu giddieb inkorreġġibbli, iħitulu xofftejh!

Il-proverbji jiġbdu ħabel wieħed hawnhekk. “Giddieb jinqabad aktar kmieni minn magħtub,” jgħidu t-Taljani. “Il-giddieba jmisshom ikollhom memorji eċċellenti,” u, “Gidba m’għandhiex riġlejn,” jgħidu l-Ingliżi. 

Jekk wieħed ikun kisseb ċerta notorjetà għat-taħrif, ikun tilef il-qaleb u l-ġbejna mal-konoxxenzi tiegħu. Denade, meta indirizza lill-Atenjani, qal, “Insejjaħ lill-allat kollha biex jixhdu għall-verità ta’ kulma se ngħid.” L-Atenjani weġbuh, “U aħna nsejħu l-allat kollha biex jixhdu illi mhux se nemmnuk.”

Fl-estremità l-oħra, għandna rapporti minn inħawi oħra kemm nies oħra kapaċi jgħożżu u jintrabtu mal-verità. Insemmi każ wieħed, dwar lettur fis-seminarju fi Clermont, Franza, wara li kien maqbud f’Autun mill-popolin. Is-sindku xtaq isalvah, u tah parir biex ma jiħux il-ħalfa, iżda jippermettilu jgħid lin-nies illi ħadha. 

Il-ministru tal-vanġelu wieġbu, “Jekk tagħmel hekk, jien innifsi nikxef il-falsità tiegħek man-nies. M’għandi ebda permess nirriskatta ħajti b’gidba. Alla li jipprojbili nieħu din il-ħalfa ma jippermettilix nagħti l-impressjoni li ħadtha.”

Is-sindku siket, u l-lettur ingħata l-martirju. Biss xorta waħda l-verità tibqa’ potenti, u għad tegħleb. Allavolja l-verità rari tiffrankaha mingħajr wiċċ migruf, tibqa’ bint Alla. 

Talba: “Poġġejtna f’komunità, o Mulej, biex ngħammru flimkien u nassistu lil xulxin. Għinna, mela, inwarrbu l-gideb u diskors imħassar filwaqt illi nagħmlu kull sforz biex nitgħallmu nħobbu l-verità u nitkellmuha bejnietna. Naddfilna moħħna u saffielna fommna biex ir-relazzjoni bejnietna tissaħħaħ u tigglorifika lilek, Missierna fis-smewwiet.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…