Skip to main content

Kor Ta' Tifħir

“Faħħru lill-Mulej! Faħħru lill-Mulej mis-smewwiet: faħħruh fl-ogħla smewwiet. Faħħruh, anġli tiegħu kollha: faħħruh, eżerċti tiegħu kollha! Faħħruh, xemx u qamar; faħħruh, kwiekeb kollha li tiddu. Faħħruħ, smewwiet tas-smewwiet, u intom ilmijiet ta’ fuq is-smewwiet! Ħa jfaħħru dawn isem il-Mulej, għax hu kmanda u huma nħolqu. Hu waqqafhom ukoll għal dejjem ta’ dejjem; tahom ordni li ma tinkiser qatt. Faħħru l-Mulej minn fuq l-art, monstri tal-baħar, u intom abbissi kollha; in-nar u s-silġ, il-borra u ċ-ċpar, l-irwiefen li jisimgħu kelmtu, il-muntanji u l-għoljiet kollha, is-siġar tal-frott, u ċ-ċedri kollha” (Salmi 148:1-9).

Rivoluzzjonarju u anarkista Russu jafferma: “Kollox jgħaddi, u d-dinja għad tinqered, imma d-Disa’ Sinfonija tibqa’.” Din l-opra ta’ Beethoven tinkludi l-Ode għall-Ferħ. Das-salm huwa wkoll sinfonija, ħalleluja universali. Hu xewqa, appell u invokazzjoni lit-totalità tal-ħolqien biex jaġixxi kif suppost jaġixxi, ċoè, f’akkordju ta’ tifħir lil Alla li waħdu hu suprem, assolut u sovran.

Ir-raġunijiet prinċipali għala jmissna nfaħħru lill-Mulej huma tnejn. Hu l-Oriġinatur, is-Sors u l-Arkitett ta’ kulma hu! Fi kliem l-Iskittura, hu “l-Missier li minnu tissemma kull familja fis-sema u fl-art” (Efesin 3:14-15). Raġuni ugwalment importanti: hu rrikonċilja lejh poplu pekuljari għalih. Fi kliem ieħor, qed jifforma ħolqien ġdid waqt li l-qadim għadu għaddej. 

Evidentement id-dnub introduċa nota qawwija ta’ diskordja u żarżir. Żbrana l-armonija sinfonika ta’ qima lill-Ħallieq uniku, li l-qawwa u s-supremazija tiegħu kienet u tibqa’ tidher fil-ħwejjeġ li għamel. 

Is-salm huwa antiċipazzjoni tar-rinovazzjoni tal-ħolqien, li mbagħad jiffunzjona “normali,” diċenti, u mhux aktar suġġettat għall-frugħa. Il-ħolqien materjali huwa wkoll inkluż fil-fidwa ta’ Kristu!

Nisimgħu wkoll it-tama leħħieħa u l-mistennija li għad twelled kunċert mużikali ta’ tifħir u ġieħ lil Alla Trinità. Bix-xieraq jibda minn issa stess, skont ir-rieda rivelata tal-Missier. Id-dnub, però, hu impediment gravi.

Għaldaqstant nammiraw wieħed mill-effetti mbierka tal-evanġelju: li fi Kristu, ir-Ras, l-armonija għad tkun irrestawrita, u l-anġli u l-bnedmin jinġiebu f’familja waħda. Il-kreaturi qaddisa kollha jaduraw l-istess Alla u Salvatur. L-allat foloz huma esklużi. Id-demonji mhumiex mistiedna: bid-digriet t’Alla huma lil hinn minn kull tama ta’ fidwa.

Għalissa, bħala riżultat tal-evanġelju tal-grazzja, Alla għandu komunità ta’ fidili li jagħrfuh, iħobbuh, jadurawh sinċerament u bil-ferħa, kif ukoll igawduh. Individwalment jgħollu leħinhom, u jgħidu, “O Deus, ego amo te,” – ja Alla, jien inħobbok. 

Talba: “Niġu korporalment quddiemek bit-tifħir, o Alla tagħna. Għalkemm il-qima tagħna qajla tlaħħaq mal-infinità tiegħek, madankollu sikwit il-qalb titfawwar b’lehmiet tal-maestà u l-eċċellenzi tiegħek hekk li tkun trid lil ħaddieħor jingħaqad magħha fit-tifħir, unità waħda. Ħa tkun l-adorazzjoni tagħna l-aqwa motiv biex nilħqu lil ħaddieħor bl-evanġelju. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…