Skip to main content

Kor Ta' Tifħir

“Faħħru lill-Mulej! Faħħru lill-Mulej mis-smewwiet: faħħruh fl-ogħla smewwiet. Faħħruh, anġli tiegħu kollha: faħħruh, eżerċti tiegħu kollha! Faħħruh, xemx u qamar; faħħruh, kwiekeb kollha li tiddu. Faħħruħ, smewwiet tas-smewwiet, u intom ilmijiet ta’ fuq is-smewwiet! Ħa jfaħħru dawn isem il-Mulej, għax hu kmanda u huma nħolqu. Hu waqqafhom ukoll għal dejjem ta’ dejjem; tahom ordni li ma tinkiser qatt. Faħħru l-Mulej minn fuq l-art, monstri tal-baħar, u intom abbissi kollha; in-nar u s-silġ, il-borra u ċ-ċpar, l-irwiefen li jisimgħu kelmtu, il-muntanji u l-għoljiet kollha, is-siġar tal-frott, u ċ-ċedri kollha” (Salmi 148:1-9).

Rivoluzzjonarju u anarkista Russu jafferma: “Kollox jgħaddi, u d-dinja għad tinqered, imma d-Disa’ Sinfonija tibqa’.” Din l-opra ta’ Beethoven tinkludi l-Ode għall-Ferħ. Das-salm huwa wkoll sinfonija, ħalleluja universali. Hu xewqa, appell u invokazzjoni lit-totalità tal-ħolqien biex jaġixxi kif suppost jaġixxi, ċoè, f’akkordju ta’ tifħir lil Alla li waħdu hu suprem, assolut u sovran.

Ir-raġunijiet prinċipali għala jmissna nfaħħru lill-Mulej huma tnejn. Hu l-Oriġinatur, is-Sors u l-Arkitett ta’ kulma hu! Fi kliem l-Iskittura, hu “l-Missier li minnu tissemma kull familja fis-sema u fl-art” (Efesin 3:14-15). Raġuni ugwalment importanti: hu rrikonċilja lejh poplu pekuljari għalih. Fi kliem ieħor, qed jifforma ħolqien ġdid waqt li l-qadim għadu għaddej. 

Evidentement id-dnub introduċa nota qawwija ta’ diskordja u żarżir. Żbrana l-armonija sinfonika ta’ qima lill-Ħallieq uniku, li l-qawwa u s-supremazija tiegħu kienet u tibqa’ tidher fil-ħwejjeġ li għamel. 

Is-salm huwa antiċipazzjoni tar-rinovazzjoni tal-ħolqien, li mbagħad jiffunzjona “normali,” diċenti, u mhux aktar suġġettat għall-frugħa. Il-ħolqien materjali huwa wkoll inkluż fil-fidwa ta’ Kristu!

Nisimgħu wkoll it-tama leħħieħa u l-mistennija li għad twelled kunċert mużikali ta’ tifħir u ġieħ lil Alla Trinità. Bix-xieraq jibda minn issa stess, skont ir-rieda rivelata tal-Missier. Id-dnub, però, hu impediment gravi.

Għaldaqstant nammiraw wieħed mill-effetti mbierka tal-evanġelju: li fi Kristu, ir-Ras, l-armonija għad tkun irrestawrita, u l-anġli u l-bnedmin jinġiebu f’familja waħda. Il-kreaturi qaddisa kollha jaduraw l-istess Alla u Salvatur. L-allat foloz huma esklużi. Id-demonji mhumiex mistiedna: bid-digriet t’Alla huma lil hinn minn kull tama ta’ fidwa.

Għalissa, bħala riżultat tal-evanġelju tal-grazzja, Alla għandu komunità ta’ fidili li jagħrfuh, iħobbuh, jadurawh sinċerament u bil-ferħa, kif ukoll igawduh. Individwalment jgħollu leħinhom, u jgħidu, “O Deus, ego amo te,” – ja Alla, jien inħobbok. 

Talba: “Niġu korporalment quddiemek bit-tifħir, o Alla tagħna. Għalkemm il-qima tagħna qajla tlaħħaq mal-infinità tiegħek, madankollu sikwit il-qalb titfawwar b’lehmiet tal-maestà u l-eċċellenzi tiegħek hekk li tkun trid lil ħaddieħor jingħaqad magħha fit-tifħir, unità waħda. Ħa tkun l-adorazzjoni tagħna l-aqwa motiv biex nilħqu lil ħaddieħor bl-evanġelju. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…