Skip to main content

Issa Rawk Għajnejja

“Min hu dak li bla għaqal jaħbi l-fehma tiegħek? Iva, jien tkellimt fuq dak li ma nifhimx; huma ħwejjeġ wisq tal-għaġeb għalija, li jien ma nifhimhomx. Isma’, nitolbok, u jien nitkellem; jien insaqsik, u int għallimni. Jien kont smajt bik b’widnejja, iżda issa rawk għajnejja. Għalhekk nistmell lili nnifsi, u nindem fit-trab u l-irmied” (Ġobb 42:1-6). 

Ħa nieħu nota illi meta n-nies toppressani jew tagħmilli ħajti diffiċli, inġustament, xorta waħda hemm raġuni li tiġġustifika lil Alla biex jippermetti t-taħwid f’ħajti. Il-ġustizzja t’Alla hi esegwita fuqna bl-inġustizzja tagħhom; jekk in-nies jixluni falz, niftakar kemm Alla kapaċi jakkużani u jagħti prova ta’ ħtijieti. 

Meta Ġobb kellu jittratta ma’ bnedmin bħalu sostna u ddefenda l-karattru tiegħu kontra l-baraxx ta’ kritika daparti tagħhom. “Xofftejja qatt ma jgħidu ħaġa ħażina,” argumenta magħhom, “u lanqas ilsieni ma jlissen gidba. Barra minni li nagħtikom raġun! Sa ma mmut ma nwarrabx minni l-integrità tiegħi. Mal-ħaqq tiegħi nżomm sħiħ, u ma nerħihx; qalbi ma ċċanfarnix kemm indum ħaj” (Ġobb 27:4-6).

Imma meta indirizzah il-Mulej, kemm hi differenti l-mentalità tiegħu! X’bidla radikali naraw fih! Quddiem il-Ħallieq u d-Diriġent tal-univers, li jżomm f’idu lil Orjone u l-Plejadi, quddiem il-Qaddis, li mqar l-anġli mhumiex safja f’għajnejh, il-patrijarka jobżoq dnubu, u ma setax jiġġustifika lilu nnifsu. Flok ma argumenta u rraġuna, issuplika. “Ara, jien ma jien xejn; x’nista’ nwieġbek?” jgħidlu. “Inqiegħed idi fuq fommi. Darba tkellimt, u ma ntennix; iva, darbtejn, u ma nżidx aktar” (Ġobb 40:4-5). Evidentament il-ġust, issa midrub, tgħallem xi ħaġa!

John Bunyan kien jaf intimament x’jiġifieri moħqrija inġusta. Ħallielna dal-ħsieb: “Ewwilla dawk il-ħwejjeġ li huma l-aktar morri għan-natura karnali tagħna m’għandhomx ħabta jqanqlu lill-Kristjani għall-fidi u t-talb, u fl-istess ħin jaraw il-vojtezza ta’ did-dinja, u t-transitorjetà tal-ifjen affarijiet prodotti minnha? Jaqaw Alla, b’dawn it-tbatijiet, ma jsejjaħx sikwit lil dnubietna biex niftakruhom, u jipprovokana biex namendaw ħajjitna? Kif mela nistgħu nkunu offiżi b’inċidenti li bihom naħsdu tant għelejjel ta’ ġid?...

“Għaldaqstant, jekk l-għadu tiegħi jġuħ, nitimgħu; jekk jaqbdu l-għatx, nagħtih jixrob. Issa biex nagħmlu dan, irridu l-ewwel nilmħu l-ġid f’dak li ħaddieħor ma jara ebda ġid. It-tieni, irridu noqtlu kull sens ta’ vendetta, u naħfru l-weġgħat li nies oħra jiddeterminaw illi jpattuhom.”

Talba: “Missier twajjeb u għaref, ħa nuru illi realment u attwalment irċevejna l-grazzja mingħandek. Int ikkostitwejtna biex nissaportu dak li ħaddieħor mhuwiex midħla tiegħu. Għallimna biex nirrealizzaw illi bosta mill-grazzji tagħna huma miżmuma ħajjin b’dawk l-istess affarijiet li jservu ta’ mewt għall-infidili.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…