Skip to main content

Issa Rawk Għajnejja

“Min hu dak li bla għaqal jaħbi l-fehma tiegħek? Iva, jien tkellimt fuq dak li ma nifhimx; huma ħwejjeġ wisq tal-għaġeb għalija, li jien ma nifhimhomx. Isma’, nitolbok, u jien nitkellem; jien insaqsik, u int għallimni. Jien kont smajt bik b’widnejja, iżda issa rawk għajnejja. Għalhekk nistmell lili nnifsi, u nindem fit-trab u l-irmied” (Ġobb 42:1-6). 

Ħa nieħu nota illi meta n-nies toppressani jew tagħmilli ħajti diffiċli, inġustament, xorta waħda hemm raġuni li tiġġustifika lil Alla biex jippermetti t-taħwid f’ħajti. Il-ġustizzja t’Alla hi esegwita fuqna bl-inġustizzja tagħhom; jekk in-nies jixluni falz, niftakar kemm Alla kapaċi jakkużani u jagħti prova ta’ ħtijieti. 

Meta Ġobb kellu jittratta ma’ bnedmin bħalu sostna u ddefenda l-karattru tiegħu kontra l-baraxx ta’ kritika daparti tagħhom. “Xofftejja qatt ma jgħidu ħaġa ħażina,” argumenta magħhom, “u lanqas ilsieni ma jlissen gidba. Barra minni li nagħtikom raġun! Sa ma mmut ma nwarrabx minni l-integrità tiegħi. Mal-ħaqq tiegħi nżomm sħiħ, u ma nerħihx; qalbi ma ċċanfarnix kemm indum ħaj” (Ġobb 27:4-6).

Imma meta indirizzah il-Mulej, kemm hi differenti l-mentalità tiegħu! X’bidla radikali naraw fih! Quddiem il-Ħallieq u d-Diriġent tal-univers, li jżomm f’idu lil Orjone u l-Plejadi, quddiem il-Qaddis, li mqar l-anġli mhumiex safja f’għajnejh, il-patrijarka jobżoq dnubu, u ma setax jiġġustifika lilu nnifsu. Flok ma argumenta u rraġuna, issuplika. “Ara, jien ma jien xejn; x’nista’ nwieġbek?” jgħidlu. “Inqiegħed idi fuq fommi. Darba tkellimt, u ma ntennix; iva, darbtejn, u ma nżidx aktar” (Ġobb 40:4-5). Evidentament il-ġust, issa midrub, tgħallem xi ħaġa!

John Bunyan kien jaf intimament x’jiġifieri moħqrija inġusta. Ħallielna dal-ħsieb: “Ewwilla dawk il-ħwejjeġ li huma l-aktar morri għan-natura karnali tagħna m’għandhomx ħabta jqanqlu lill-Kristjani għall-fidi u t-talb, u fl-istess ħin jaraw il-vojtezza ta’ did-dinja, u t-transitorjetà tal-ifjen affarijiet prodotti minnha? Jaqaw Alla, b’dawn it-tbatijiet, ma jsejjaħx sikwit lil dnubietna biex niftakruhom, u jipprovokana biex namendaw ħajjitna? Kif mela nistgħu nkunu offiżi b’inċidenti li bihom naħsdu tant għelejjel ta’ ġid?...

“Għaldaqstant, jekk l-għadu tiegħi jġuħ, nitimgħu; jekk jaqbdu l-għatx, nagħtih jixrob. Issa biex nagħmlu dan, irridu l-ewwel nilmħu l-ġid f’dak li ħaddieħor ma jara ebda ġid. It-tieni, irridu noqtlu kull sens ta’ vendetta, u naħfru l-weġgħat li nies oħra jiddeterminaw illi jpattuhom.”

Talba: “Missier twajjeb u għaref, ħa nuru illi realment u attwalment irċevejna l-grazzja mingħandek. Int ikkostitwejtna biex nissaportu dak li ħaddieħor mhuwiex midħla tiegħu. Għallimna biex nirrealizzaw illi bosta mill-grazzji tagħna huma miżmuma ħajjin b’dawk l-istess affarijiet li jservu ta’ mewt għall-infidili.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…