Skip to main content

Il-Mixja Fid-Dawl

“Tkunux mela partiċipanti flimkien magħhom, għax darba kontu dlam, imma issa intom dawl fis-Sid. Imxu bħala tfal tad-dawl (għax frott id-dawl jikkonsisti f’kull tjieba, ġustizzja u verità) u provaw skopru x’inhu dak li jogħġob lis-Sid. Tixxirkux fl-għemejjel bla frott tad-dlam, imma aktarx esponuhom, għax hu għajb imqar meta titkellem dwar il-ħwejjeġ li jsiru segretament minnhom. Imma l-ħwejjeġ kollha esposti mid-dawl isiru viżibbli, għax huwa d-dawl li jagħmel kull ħaġa viżibbli. Għaldaqstant tgħid: ‘Stenbaħ, ja rieqed, qum mill-imwiet, u Kristu jiddi fuqek’” (Efesin 5:7-14).

Pawlu jamplifika fuq xi kwalità ta’ mixja, jew komportament, il-knisja obbligata tadotta tul il-pelleġrinaġġ tagħha. Hi mixja denja tas-sejħa tagħna, fl-unità u s-sliem, mixja ta’ bniedem ġdid, mixja fl-imħabba, u issa mixja fid-dawl, li huwa s-simbolu tal-qdusija.

Jadotta linja ta’ argument simili għal qabel. “Darba...imma issa!” Il-Mulej irid mhux biss nastienu mid-dnubiet li inevitabbilment iqanqlu d-dispjaċir u l-korla t’Alla (li ma jistax jagħmel kompromessi mad-dnub), imma aktar minn hekk, jurina d-dmir sagrosant tagħna li ngħixu bħala “wlied id-dawl.” Ladarba dawl, nimxu fid-dawl. Ladarba meħlusin, ingawdu l-ħelsien. Dal-lingwaġġ ifakkarna fis-salvataġġ sopranaturali ta’ Iżrael, l-ewwel mill-jasar Eġizzjan u aktar tard mill-kaptività f’Babel. 

L-Iskrittura tpenġi l-umanità, barra l-grazzja fi Kristu, bħala suġġetta għal qawwet id-dlamijiet, il-ħakma tirannika ta’ Satana. Il-fidili huma emanċipati mill-ordni ta’ did-dinja preżenti, u miġjuba taħt id-dominju u l-protezzjoni ta’ Bin Alla. 

Il-metafora tad-dawl hi adatta immensament hawnhekk. Band’ oħra Pawlu jitkellem dwar id-dawl tal-evanġelju li jiddi fid-dlam u jippenetra l-għama ta’ dawk li jinsabu fit-triq wiesa’ tat-telfien.

Bħala riżultat tal-unjoni tal-fidili ma’ Kristu, “id-dawl tad-dinja” (Ġwanni 8:12), issa aħna li nsegwuh sirna, f’sens sekondarju u derivattiv, “id-dawl tad-dinja” wkoll (Mattew 5:14) – id-dawl rifless tiegħu fuqna.

Min għandu bżonnu d-dawl? Kristjan matur diġà qed jimxi fih, u hekk imissu jkompli jagħmel. Imma d-dawl jeħtieġu wkoll dak il-Kristjan li forsi għadu qed jikkomprometti ruħu, u jimxi fil-penumbra. “Stenbaħ, ja rieqed, qum mill-imwiet, u Kristu jiddi fuqek” (Efesin 5:14). 

Dan kmand. B’daqshekk mhuwiex implikat li l-bniedem kapaċi jobdih, imma għax huwa d-dover tiegħu. Biss meta aħna konvertiti lejn il-Mulej insibu s-setgħa u l-motivazzjoni fih biex niskopru dak li jaqla’ l-approvazzjoni tiegħu. Fl-istess ħin nidentifikaw, nesponu u nikkundannaw l-opri inutli u bla siwi, ta’ ħsara u dannu għar-ruħ. 

Vokazzjoni tremenda! F’das-sens ninfirdu mill-infidili: mhux fiżikament (Kristu kien jagħmilha mal-pubblikani u n-nisa tat-triq), imma moralment.

Talba: “Tħallinix nongħos jew saħansitra norqod għar-realtà spiritwali, okkorrenza pjuttost komuni. Ħa tkun il-grazzja tiegħek kompletament operattiva fija, biex mejjet għad-dnub, ngħix għalik, Mulej. U nitolbok ukoll għal dawk mhux riġenerati, li għadhom fil-kalzri. Ibgħatilhom id-dawl; ibgħatulhom permezz tiegħi. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…