Skip to main content

Il-Mixja Fid-Dawl

“Tkunux mela partiċipanti flimkien magħhom, għax darba kontu dlam, imma issa intom dawl fis-Sid. Imxu bħala tfal tad-dawl (għax frott id-dawl jikkonsisti f’kull tjieba, ġustizzja u verità) u provaw skopru x’inhu dak li jogħġob lis-Sid. Tixxirkux fl-għemejjel bla frott tad-dlam, imma aktarx esponuhom, għax hu għajb imqar meta titkellem dwar il-ħwejjeġ li jsiru segretament minnhom. Imma l-ħwejjeġ kollha esposti mid-dawl isiru viżibbli, għax huwa d-dawl li jagħmel kull ħaġa viżibbli. Għaldaqstant tgħid: ‘Stenbaħ, ja rieqed, qum mill-imwiet, u Kristu jiddi fuqek’” (Efesin 5:7-14).

Pawlu jamplifika fuq xi kwalità ta’ mixja, jew komportament, il-knisja obbligata tadotta tul il-pelleġrinaġġ tagħha. Hi mixja denja tas-sejħa tagħna, fl-unità u s-sliem, mixja ta’ bniedem ġdid, mixja fl-imħabba, u issa mixja fid-dawl, li huwa s-simbolu tal-qdusija.

Jadotta linja ta’ argument simili għal qabel. “Darba...imma issa!” Il-Mulej irid mhux biss nastienu mid-dnubiet li inevitabbilment iqanqlu d-dispjaċir u l-korla t’Alla (li ma jistax jagħmel kompromessi mad-dnub), imma aktar minn hekk, jurina d-dmir sagrosant tagħna li ngħixu bħala “wlied id-dawl.” Ladarba dawl, nimxu fid-dawl. Ladarba meħlusin, ingawdu l-ħelsien. Dal-lingwaġġ ifakkarna fis-salvataġġ sopranaturali ta’ Iżrael, l-ewwel mill-jasar Eġizzjan u aktar tard mill-kaptività f’Babel. 

L-Iskrittura tpenġi l-umanità, barra l-grazzja fi Kristu, bħala suġġetta għal qawwet id-dlamijiet, il-ħakma tirannika ta’ Satana. Il-fidili huma emanċipati mill-ordni ta’ did-dinja preżenti, u miġjuba taħt id-dominju u l-protezzjoni ta’ Bin Alla. 

Il-metafora tad-dawl hi adatta immensament hawnhekk. Band’ oħra Pawlu jitkellem dwar id-dawl tal-evanġelju li jiddi fid-dlam u jippenetra l-għama ta’ dawk li jinsabu fit-triq wiesa’ tat-telfien.

Bħala riżultat tal-unjoni tal-fidili ma’ Kristu, “id-dawl tad-dinja” (Ġwanni 8:12), issa aħna li nsegwuh sirna, f’sens sekondarju u derivattiv, “id-dawl tad-dinja” wkoll (Mattew 5:14) – id-dawl rifless tiegħu fuqna.

Min għandu bżonnu d-dawl? Kristjan matur diġà qed jimxi fih, u hekk imissu jkompli jagħmel. Imma d-dawl jeħtieġu wkoll dak il-Kristjan li forsi għadu qed jikkomprometti ruħu, u jimxi fil-penumbra. “Stenbaħ, ja rieqed, qum mill-imwiet, u Kristu jiddi fuqek” (Efesin 5:14). 

Dan kmand. B’daqshekk mhuwiex implikat li l-bniedem kapaċi jobdih, imma għax huwa d-dover tiegħu. Biss meta aħna konvertiti lejn il-Mulej insibu s-setgħa u l-motivazzjoni fih biex niskopru dak li jaqla’ l-approvazzjoni tiegħu. Fl-istess ħin nidentifikaw, nesponu u nikkundannaw l-opri inutli u bla siwi, ta’ ħsara u dannu għar-ruħ. 

Vokazzjoni tremenda! F’das-sens ninfirdu mill-infidili: mhux fiżikament (Kristu kien jagħmilha mal-pubblikani u n-nisa tat-triq), imma moralment.

Talba: “Tħallinix nongħos jew saħansitra norqod għar-realtà spiritwali, okkorrenza pjuttost komuni. Ħa tkun il-grazzja tiegħek kompletament operattiva fija, biex mejjet għad-dnub, ngħix għalik, Mulej. U nitolbok ukoll għal dawk mhux riġenerati, li għadhom fil-kalzri. Ibgħatilhom id-dawl; ibgħatulhom permezz tiegħi. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…