Skip to main content

Bil-Fidi Nifhmu

“Issa l-fidi hi l-assigurazzjoni tal-ħwejjeġ ittamati, iċ-ċertezza t’affarijiet li ma narawx. B’dil-fidi kienu rrikmandati n-nies fl-antik. Bil-fidi nifhmu li l-univers kien ifformat bil-kelma t’Alla, tant li l-ħaġa li naraw ma saritx minn ħwejjeġ viżibbli. Bil-fidi Abel offra ’l Alla sagrifiċċju aħjar minn Kajjin. Permezz tagħha kien mixhud li hu ġust, billi Alla xehed dwar l-għotjiet tiegħu. U permezz tal-fidi għadu jitkellem, avolja miet” (Ebrej 11:1-4).

Ultimament il-fidi hi l-uniku muftieħ li bih jiftiehem l-univers. L-intellett, il-fehma, il-loġika u r-raġuni għandhom posthom, naturalment, għax huma elementi preparatorji, imma bil-fidi nikkomprendu li d-dinjiet saru bil-Kelma t’Alla, u għalhekk il-viżibbli ma sarx minn ħwejjeġ viżibbli. Bix-xhieda inkonfutabbli tal-Kelma li ħarġet minn fomm Alla diġà għandna kors tajjeb fil-kosmoloġija u l-kosmogonija: Alla waħdu kien preżenti meta ngħata bidu għall-ħolqien. Allura hu waħdu xhud kompetenti biex jgħidilna l-kif u x’fatta dwaru. 

Time Magazine jgħid hekk dwar it-taqliba kurrenti fl-astrofiżika: “L-esperti ma jafux fiċ-ċert x’inhi l-età tal-univers jew kemm hu kbir. Ma jafux il-parti l-kbira minnu minn xiex hu magħmul. Ma jafu f’ebda dettall kif beda jew kif għad jintemm.” 

Ma nkunux preposteri jekk ngħidu li s-sinfikat finali tal-eżistenza umana, u t-tweġibiet għad-domandi li fuqhom il-feliċità tagħna tiddependi ma nistgħux niksbuhom ħlief bil-fidi. L-intellett, ix-xjenza, l-abbiltà purament umana mhijiex wiesa’ biżżejjed biex tabbraċċja tweġibiet bħal dawn. 

Ħafna tagħrif dwar ħwejjeġ divini kif ukoll umani jeludina minħabba nuqqas ta’ fidi. Voltaire hu rrapportat li qal, “Jekk jiġri miraklu fis-suq ta’ Pariġi fil-preżenza ta’ elfejn ruħ, nippreferi ma nemminx lil għajnejja stess milli lill-elfejn ruħ.” Il-fatti waħidhom, irrispettiv ta’ kemm huma preżentati tajjeb, qatt ma jressqu bniedem lejn Kristu. 

Talba: “Iftaħli għajnejja, Mulej omnipotenti, biex kuljum nara l-għeġubijiet u l-meravilji ta’ ħidmet idejk, mifruxa quddiemi kull fejn nixħet ħarsti. Iftaħli widnejja biex nisma’ l-Kelma li ħarġet minn fommok, biex biha ngħix u ninterpreta sewwa r-realtà madwari. F’ġieħ Ibnek nitolbok dan.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…