Skip to main content

Bil-Fidi Nifhmu

“Issa l-fidi hi l-assigurazzjoni tal-ħwejjeġ ittamati, iċ-ċertezza t’affarijiet li ma narawx. B’dil-fidi kienu rrikmandati n-nies fl-antik. Bil-fidi nifhmu li l-univers kien ifformat bil-kelma t’Alla, tant li l-ħaġa li naraw ma saritx minn ħwejjeġ viżibbli. Bil-fidi Abel offra ’l Alla sagrifiċċju aħjar minn Kajjin. Permezz tagħha kien mixhud li hu ġust, billi Alla xehed dwar l-għotjiet tiegħu. U permezz tal-fidi għadu jitkellem, avolja miet” (Ebrej 11:1-4).

Ultimament il-fidi hi l-uniku muftieħ li bih jiftiehem l-univers. L-intellett, il-fehma, il-loġika u r-raġuni għandhom posthom, naturalment, għax huma elementi preparatorji, imma bil-fidi nikkomprendu li d-dinjiet saru bil-Kelma t’Alla, u għalhekk il-viżibbli ma sarx minn ħwejjeġ viżibbli. Bix-xhieda inkonfutabbli tal-Kelma li ħarġet minn fomm Alla diġà għandna kors tajjeb fil-kosmoloġija u l-kosmogonija: Alla waħdu kien preżenti meta ngħata bidu għall-ħolqien. Allura hu waħdu xhud kompetenti biex jgħidilna l-kif u x’fatta dwaru. 

Time Magazine jgħid hekk dwar it-taqliba kurrenti fl-astrofiżika: “L-esperti ma jafux fiċ-ċert x’inhi l-età tal-univers jew kemm hu kbir. Ma jafux il-parti l-kbira minnu minn xiex hu magħmul. Ma jafu f’ebda dettall kif beda jew kif għad jintemm.” 

Ma nkunux preposteri jekk ngħidu li s-sinfikat finali tal-eżistenza umana, u t-tweġibiet għad-domandi li fuqhom il-feliċità tagħna tiddependi ma nistgħux niksbuhom ħlief bil-fidi. L-intellett, ix-xjenza, l-abbiltà purament umana mhijiex wiesa’ biżżejjed biex tabbraċċja tweġibiet bħal dawn. 

Ħafna tagħrif dwar ħwejjeġ divini kif ukoll umani jeludina minħabba nuqqas ta’ fidi. Voltaire hu rrapportat li qal, “Jekk jiġri miraklu fis-suq ta’ Pariġi fil-preżenza ta’ elfejn ruħ, nippreferi ma nemminx lil għajnejja stess milli lill-elfejn ruħ.” Il-fatti waħidhom, irrispettiv ta’ kemm huma preżentati tajjeb, qatt ma jressqu bniedem lejn Kristu. 

Talba: “Iftaħli għajnejja, Mulej omnipotenti, biex kuljum nara l-għeġubijiet u l-meravilji ta’ ħidmet idejk, mifruxa quddiemi kull fejn nixħet ħarsti. Iftaħli widnejja biex nisma’ l-Kelma li ħarġet minn fommok, biex biha ngħix u ninterpreta sewwa r-realtà madwari. F’ġieħ Ibnek nitolbok dan.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…