Skip to main content

Mibegħda u Mħabba

“Maħbubin, m’inix niktbilkom kmandament ġdid, anzi, hu kmandament qadim li kellkom mill-bidu. Il-kmandament il-qadim hu l-messaġġ li smajtu. Frattant qed niktbilkom kmandament ġdid, li hu veru fih u fikom, għax id-dalma tinsab għaddejja u d-dawl il-veru diġà qiegħed jiddi. Min jikklejmja li hu fid-dawl imma jobgħod lil ħuh għadu fid-dalma s’issa. Min iħobb lil ħuh jgħammar fid-dawl, u m’hemm ebda kawża t’offiża fih. Imma min jobgħod lil ħuh jinsab fid-dalma u jimxi fid-dalma; ma jafx fejn sejjer, għax id-dalma għamietlu għajnejh” (1 Ġwanni 2:7-11).

Il-mibegħda, bil-biża’ u d-diżgust li jakkumpanjawha, b’tendenza li ttawwal l-espressjoni tagħha nfisha, ġiet deskritta bħala l-ġenn tal-qalb. Bil-mibegħda nikkastigaw lilna nfusna. 

Bil-mibegħda nifhmu l-qagħda ta’ rieda ħażina u avversjoni lejn l-oġġett tal-mibegħda, biża’ jew għadab mar-resqa tiegħu, ferħ meta jisfa mweġġa’, u korla meta jirċievi favur. “Għesaw bagħad lil Ġakobb, minħabba l-barka li bierku biha missieru.” Did-dispożizzjoni, diġà mħassra, tippjana ħwejjeġ wisq agħar. Ir-rakkont ikompli immedjatament: “U Għesaw qal f’qalbu: ‘Qrib hu jum mewt missieri; imbagħad noqtol lil ħija Ġakobb.” 

Il-mibegħda hi l-kuntrarju tal-imħabba. Tista’ tkun bejn persuna u oħra, fenomenu komuni; imma tintuża wkoll għal Alla li għandu avversità persistenti lejn kwalunkwe ħażen: “Hemm sitt ħwejjeġ li jobgħod il-Mulej: iva, sebgħa huma mistkerrhin minnu: għajnejn imkabbra, ilsien giddieb, u jdejn li jxerrdu demm bla ħtija, qalb tberren ħsibjiet ħżiena, riġlejn ħfief biex jagħmlu l-ħsara, xhud qarrieq, li jgħid il-gideb, u min bejn l-aħwa jqajjem il-ġlied.” 

B’mod simili, għalkemm mhux assolutament, il-ġusti wkoll jobogħdu l-ħażen. Mill-banda l-oħra, il-perversi jobogħdu d-dawl, ossija kull ħaġa li għandha fuqha l-barka divina. Il-mibegħda hi ttimbrata bħala attività u dispożizzjoni karnali, prodott tal-bniedem imwaqqa’ fid-dnub. 

Il-perikli tagħha huma vasti daqs id-deżert, u taf tkun agħar minn delitt. Hi ġlata qerrieda fuq l-uċuħ, u oħtha l-ġelożija tkompli teqred il-ftit li tħalli hi. Il-ħjiena, imsieħba mal-mibegħda, dejjem issir bersall lejn xiex tispara, u dejjem għandha skuża biex tillitika. Il-gwaj hu hawn, illi aktar ma tkun għadwa antika inqas tgħejja, għax l-avversità teħel mal-kustilji u ssemmem kollox. Qisha hi fin-natura tagħna illi nobogħdu lil dawk li nkunu weġġejna, probabbilment għax jibqgħu quddiemna mafkar permanenti tal-bluha tagħna. 

Talba: “Mulej, kull meta nippreferu d-dlam naqgħu f’xibka; il-biża’ jdur magħna. Iżda f’imħabbtek m’hemmx biża’. Imħabbtek perfetta tgħallimna nixħtu kull biża’ ’l barra. Kompli ħarriġna fil-mogħdija tal-imħabba, għax l-imħabba ġejja mingħandek u min iħobb jagħti prova li hu mwieled mill-Ispirtu tiegħek. Grazzi talli poġġejtna fil-mogħdija tal-ħajja. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…