Skip to main content

Mibegħda u Mħabba

“Maħbubin, m’inix niktbilkom kmandament ġdid, anzi, hu kmandament qadim li kellkom mill-bidu. Il-kmandament il-qadim hu l-messaġġ li smajtu. Frattant qed niktbilkom kmandament ġdid, li hu veru fih u fikom, għax id-dalma tinsab għaddejja u d-dawl il-veru diġà qiegħed jiddi. Min jikklejmja li hu fid-dawl imma jobgħod lil ħuh għadu fid-dalma s’issa. Min iħobb lil ħuh jgħammar fid-dawl, u m’hemm ebda kawża t’offiża fih. Imma min jobgħod lil ħuh jinsab fid-dalma u jimxi fid-dalma; ma jafx fejn sejjer, għax id-dalma għamietlu għajnejh” (1 Ġwanni 2:7-11).

Il-mibegħda, bil-biża’ u d-diżgust li jakkumpanjawha, b’tendenza li ttawwal l-espressjoni tagħha nfisha, ġiet deskritta bħala l-ġenn tal-qalb. Bil-mibegħda nikkastigaw lilna nfusna. 

Bil-mibegħda nifhmu l-qagħda ta’ rieda ħażina u avversjoni lejn l-oġġett tal-mibegħda, biża’ jew għadab mar-resqa tiegħu, ferħ meta jisfa mweġġa’, u korla meta jirċievi favur. “Għesaw bagħad lil Ġakobb, minħabba l-barka li bierku biha missieru.” Did-dispożizzjoni, diġà mħassra, tippjana ħwejjeġ wisq agħar. Ir-rakkont ikompli immedjatament: “U Għesaw qal f’qalbu: ‘Qrib hu jum mewt missieri; imbagħad noqtol lil ħija Ġakobb.” 

Il-mibegħda hi l-kuntrarju tal-imħabba. Tista’ tkun bejn persuna u oħra, fenomenu komuni; imma tintuża wkoll għal Alla li għandu avversità persistenti lejn kwalunkwe ħażen: “Hemm sitt ħwejjeġ li jobgħod il-Mulej: iva, sebgħa huma mistkerrhin minnu: għajnejn imkabbra, ilsien giddieb, u jdejn li jxerrdu demm bla ħtija, qalb tberren ħsibjiet ħżiena, riġlejn ħfief biex jagħmlu l-ħsara, xhud qarrieq, li jgħid il-gideb, u min bejn l-aħwa jqajjem il-ġlied.” 

B’mod simili, għalkemm mhux assolutament, il-ġusti wkoll jobogħdu l-ħażen. Mill-banda l-oħra, il-perversi jobogħdu d-dawl, ossija kull ħaġa li għandha fuqha l-barka divina. Il-mibegħda hi ttimbrata bħala attività u dispożizzjoni karnali, prodott tal-bniedem imwaqqa’ fid-dnub. 

Il-perikli tagħha huma vasti daqs id-deżert, u taf tkun agħar minn delitt. Hi ġlata qerrieda fuq l-uċuħ, u oħtha l-ġelożija tkompli teqred il-ftit li tħalli hi. Il-ħjiena, imsieħba mal-mibegħda, dejjem issir bersall lejn xiex tispara, u dejjem għandha skuża biex tillitika. Il-gwaj hu hawn, illi aktar ma tkun għadwa antika inqas tgħejja, għax l-avversità teħel mal-kustilji u ssemmem kollox. Qisha hi fin-natura tagħna illi nobogħdu lil dawk li nkunu weġġejna, probabbilment għax jibqgħu quddiemna mafkar permanenti tal-bluha tagħna. 

Talba: “Mulej, kull meta nippreferu d-dlam naqgħu f’xibka; il-biża’ jdur magħna. Iżda f’imħabbtek m’hemmx biża’. Imħabbtek perfetta tgħallimna nixħtu kull biża’ ’l barra. Kompli ħarriġna fil-mogħdija tal-imħabba, għax l-imħabba ġejja mingħandek u min iħobb jagħti prova li hu mwieled mill-Ispirtu tiegħek. Grazzi talli poġġejtna fil-mogħdija tal-ħajja. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…