Skip to main content

Il-Kankru tal-Kburija

“‘Iva, inwerwer minħabba fik ħafna popli, u s-slaten tagħhom jitkexkxu minħabba fik, meta nxejjer sejfi quddiemi wiċċhom, u jitriegħdu kull ħin, kull wieħed għal ħajtu, fil-jum tal-waqgħa tiegħek.’ Għax hekk jgħid Sidi l-Mulej: ‘Sejf is-sultan ta’ Babel jilħqek. Bi sjuf il-qawwijin inġarraf il-kotra tiegħek, l-eħrex fost il-ġnus, ilkoll kemm huma, u jħarbtu l-kburija tal-Eġittu u l-kotra kollha tiegħu tinqered” (Eżekjel 32:10-12).

“Il-kburija mhix tant problema għalija.” Jekk tirraġuna b’dan il-mod, aħseb sewwa fuq il-kliem: “Il-ġlied jiġi biss mill-kburija” (Proverbji 13:10). Jidher ċar li bniedem kburi hu ġelliedi. Jekk trid tkun taf intix kburi jew le, staqsi lilek innifsek intix ġelliedi. Min iħobb jiġġieled hu kburi. Imma qabel tirrispondi, “Le, m’inix ġelliedi, u allura m’inix kburi,” aħseb ftit ieħor. X’tagħmel meta xi ħadd joffendik? Kif tirreaġixxi meta xi ħadd jikkritikak? Kif iġġib ruħek meta xi ħadd jimmalafamak? Kif teħodha meta xi ħadd jikkoreġik?

X’tagħmel? Tqum biex tieħu tiegħek minn fuq? Jew forsi toqgħod teqred u tgerger minn taħt? Tgħajjat u tisħon? Jew tinħaraq ġo fik, u tilgħabha tal-miskin?

Jekk sinċerament ikollok twieġeb “Iva” għal xi waħda minn dawn il-mistoqsijiet, kun af li l-moffa tal-kburija għadha tikber f’qalbek. Il-kburija twieldet magħna u ma tmutx siegħa qabilna. Hi minsuġa hekk sfiq fix-xoqqa tan-natura tagħna illi qabel ma nkunu mkebbin fil-kefen, ma nisimgħux bl-aħħar tagħha. Frattant irridu nissieltu kontriha mument b’mument. 

Talba: “Mulej, eħlisni minn dal-ħażen li int tant tobgħod! Ħalli ma naħsibx li jien xi ħaġa. Jien midneb, salvat bil-grazzja tiegħek. Jien dudu tal-art; int biss Alla l-Ogħla. Għinni, biex ma nfittex qatt l-unur tiegħi, imma tiegħek biss. Saħħaħni biex, flok ingerger, nirringrazzjak dejjem. Agħtini l-għerf biex, flok niddefendi lili nnifsi, nammetti u nabbanduna dnubieti. Għinni biex ma ninħaraqx meta nkun imżeblaħ, imma ninħaraq meta ismek ikun diżonorat. Missier, aħdem fija biex insir nixbah lil Ibnek Ġesù Kristu, li għallimna biex kull min jagħtina daqqa ta’ ħarta fuq il-ħadd il-lemini, indawrulu l-ieħor ukoll. Nixtieq f’imġibti kollha nirrifletti lil Ġesù li prietka u għamel kulma għallem, għax hu kien maħqur u umiljat u frattant fommu ma fetħux, bħal ħaruf meħud għall-qatla, bħal nagħġa li titbikkem quddiem min iġiżżha, hekk hu ma fetaħx fommu. Mulej, nitolbok biex fil-komunità u fil-familji tagħna jirrenja dan il-ħsieb tal-umiltà, il-ħsieb li hu fi Kristu Ġesù.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…