Skip to main content

Il-Kankru tal-Kburija

“‘Iva, inwerwer minħabba fik ħafna popli, u s-slaten tagħhom jitkexkxu minħabba fik, meta nxejjer sejfi quddiemi wiċċhom, u jitriegħdu kull ħin, kull wieħed għal ħajtu, fil-jum tal-waqgħa tiegħek.’ Għax hekk jgħid Sidi l-Mulej: ‘Sejf is-sultan ta’ Babel jilħqek. Bi sjuf il-qawwijin inġarraf il-kotra tiegħek, l-eħrex fost il-ġnus, ilkoll kemm huma, u jħarbtu l-kburija tal-Eġittu u l-kotra kollha tiegħu tinqered” (Eżekjel 32:10-12).

“Il-kburija mhix tant problema għalija.” Jekk tirraġuna b’dan il-mod, aħseb sewwa fuq il-kliem: “Il-ġlied jiġi biss mill-kburija” (Proverbji 13:10). Jidher ċar li bniedem kburi hu ġelliedi. Jekk trid tkun taf intix kburi jew le, staqsi lilek innifsek intix ġelliedi. Min iħobb jiġġieled hu kburi. Imma qabel tirrispondi, “Le, m’inix ġelliedi, u allura m’inix kburi,” aħseb ftit ieħor. X’tagħmel meta xi ħadd joffendik? Kif tirreaġixxi meta xi ħadd jikkritikak? Kif iġġib ruħek meta xi ħadd jimmalafamak? Kif teħodha meta xi ħadd jikkoreġik?

X’tagħmel? Tqum biex tieħu tiegħek minn fuq? Jew forsi toqgħod teqred u tgerger minn taħt? Tgħajjat u tisħon? Jew tinħaraq ġo fik, u tilgħabha tal-miskin?

Jekk sinċerament ikollok twieġeb “Iva” għal xi waħda minn dawn il-mistoqsijiet, kun af li l-moffa tal-kburija għadha tikber f’qalbek. Il-kburija twieldet magħna u ma tmutx siegħa qabilna. Hi minsuġa hekk sfiq fix-xoqqa tan-natura tagħna illi qabel ma nkunu mkebbin fil-kefen, ma nisimgħux bl-aħħar tagħha. Frattant irridu nissieltu kontriha mument b’mument. 

Talba: “Mulej, eħlisni minn dal-ħażen li int tant tobgħod! Ħalli ma naħsibx li jien xi ħaġa. Jien midneb, salvat bil-grazzja tiegħek. Jien dudu tal-art; int biss Alla l-Ogħla. Għinni, biex ma nfittex qatt l-unur tiegħi, imma tiegħek biss. Saħħaħni biex, flok ingerger, nirringrazzjak dejjem. Agħtini l-għerf biex, flok niddefendi lili nnifsi, nammetti u nabbanduna dnubieti. Għinni biex ma ninħaraqx meta nkun imżeblaħ, imma ninħaraq meta ismek ikun diżonorat. Missier, aħdem fija biex insir nixbah lil Ibnek Ġesù Kristu, li għallimna biex kull min jagħtina daqqa ta’ ħarta fuq il-ħadd il-lemini, indawrulu l-ieħor ukoll. Nixtieq f’imġibti kollha nirrifletti lil Ġesù li prietka u għamel kulma għallem, għax hu kien maħqur u umiljat u frattant fommu ma fetħux, bħal ħaruf meħud għall-qatla, bħal nagħġa li titbikkem quddiem min iġiżżha, hekk hu ma fetaħx fommu. Mulej, nitolbok biex fil-komunità u fil-familji tagħna jirrenja dan il-ħsieb tal-umiltà, il-ħsieb li hu fi Kristu Ġesù.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…