Skip to main content

Fidi Fl-Evanġelju

“Permezz tiegħu intom temmnu f’Alla, li qajmu mill-imwiet u tah il-glorja, biex hekk il-fidi u t-tama tagħkom huma f’Alla. Billi saffejtu erwieħkom bl-ubbidjenza għall-verità biex hekk taslu għall-imħabba fraterna u sinċiera, mill-qalb ħobbu ’l xulxin ferventement. Għax intom imwielda mill-ġdid, mhux minn żerriegħa korruttibbli iżda inkorruttibbli, ċoè, permezz tal-kelma ħajja t’Alla u li tibqa’. Għax, ‘Il-bnedmin kollha bħall-ħaxix, u l-glorja kollha tagħhom bħal fjura tal-ħaxix. Il-ħaxix jinxef u l-fjura taqa’, imma kelmet is-Sid tibqa’ għal dejjem.’ U din hi l-kelma pritkata lilkom” (1 Pietru 1:21-25).

Kull tagħlim uman, kif ukoll kull ħlejqa umana, għad tgħaddi u tinxef bħall-ħaxix tal-bur. Bl-iprem filosofija tiegħu l-bniedem juri biss bluhatu u l-fatt illi kkommetta apostasija mill-Ħallieq tiegħu. Jinsab f’dilemma: ma jgħaddix mingħajr Alla iżda minħabba dnubu ma jissaportix lil Alla veru, fil-qdusija u l-ġustizzja assoluta tiegħu. Jivvinta għalih innifsu mogħdijiet oħra, reliġjonjiet biex mingħalih jissodisfa lilu nnifsu, iżda jispiċċa biex jgħarraq is-sitwazzjoni iżjed u iżjed. 

Qabel jirritorna lejn il-Ħallieq m’hemmx tama għalih. Iżda hawnhekk aħna assigurati li kelmet il-Mulej hi ta’ karattru differenti, għax tibqa’ għal dejjem. Fil-verità tiegħu nsibu l-libertà u s-serħan ġenwin. Hawnhekk nitpaxxew b’evanġelju divin. Liema kelma tista’ tibqa’ għal dejjem ħlief dik mitkellma minn Alla etern?

Jerġa’, hawnhekk għandna evanġelju li jibqa’ ħaj, relevanti, adegwat f’kull sens, mimli vitalità, bħal meta ħareġ l-ewwel darba minn xofftejn il-Mulej. Għadu qawwi biex jikkonvinċi u jikkonverti, jirriġenera u jikkonsla, imantni u jqaddes, bħal meta beda jkun imniedi fiż-żminijiet bikrija, u operattiv fil-qlub tan-nies li laqgħuh. 

Iva, ħaddanna evanġelju li ma jinbidilx. Mhux bħall-ħaxix, li llum hu aħdar, u għada isfar bħat-tiben. Jibqa’ għal dejjem għax il-verità ta’ Jaħwe hi immutabbli; ma tinbidilx bħall-moda. L-opinjonijiet tagħna jvarjaw u jinbidlu bħal wiċċ is-sema, iżda l-verità ċċertifikata minn Alla ma tistax tinbidel bħalma Alla li esprimieha ma jistax jinbidel. F’das-sens l-evanġelju hu dejjem frisk.

Hawnhekk, mela, hu preżentat lilna evanġelju li nistgħu nifirħu fih. Hu kelma stabbli mingħand il-Mulej li fuqha nistgħu nserrħu l-piż kollu tagħna. “Għal dejjem” tinkludi l-ħajja, il-mewt, il-ġudizzju u l-eternità. Glorja lil Alla fi Kristu Ġesù għall-konsolazzjoni eterna tiegħu. Itma’ lil ruħek bil-Kelma llum, u l-bqija ta’ ħajtek kollha. Tittraskuraha qatt!

Talba: “Mulej Ġesù, għand min immorru jekk mhux għandek? Aħna nagħrfuk bħala l-komunikazzjoni suprema tal-Missier magħna. Dment li naraw lilek naraw lill-Missier. Nitolbuk sabiex aħna u nirriflettu fuq l-Iskrittura tagħtina tagħrif isħaħ tiegħek innifsek, sabiex nirrispondu b’imħabba devota u b’ubbidjenza grata. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…