Skip to main content

Fidi Fl-Evanġelju

“Permezz tiegħu intom temmnu f’Alla, li qajmu mill-imwiet u tah il-glorja, biex hekk il-fidi u t-tama tagħkom huma f’Alla. Billi saffejtu erwieħkom bl-ubbidjenza għall-verità biex hekk taslu għall-imħabba fraterna u sinċiera, mill-qalb ħobbu ’l xulxin ferventement. Għax intom imwielda mill-ġdid, mhux minn żerriegħa korruttibbli iżda inkorruttibbli, ċoè, permezz tal-kelma ħajja t’Alla u li tibqa’. Għax, ‘Il-bnedmin kollha bħall-ħaxix, u l-glorja kollha tagħhom bħal fjura tal-ħaxix. Il-ħaxix jinxef u l-fjura taqa’, imma kelmet is-Sid tibqa’ għal dejjem.’ U din hi l-kelma pritkata lilkom” (1 Pietru 1:21-25).

Kull tagħlim uman, kif ukoll kull ħlejqa umana, għad tgħaddi u tinxef bħall-ħaxix tal-bur. Bl-iprem filosofija tiegħu l-bniedem juri biss bluhatu u l-fatt illi kkommetta apostasija mill-Ħallieq tiegħu. Jinsab f’dilemma: ma jgħaddix mingħajr Alla iżda minħabba dnubu ma jissaportix lil Alla veru, fil-qdusija u l-ġustizzja assoluta tiegħu. Jivvinta għalih innifsu mogħdijiet oħra, reliġjonjiet biex mingħalih jissodisfa lilu nnifsu, iżda jispiċċa biex jgħarraq is-sitwazzjoni iżjed u iżjed. 

Qabel jirritorna lejn il-Ħallieq m’hemmx tama għalih. Iżda hawnhekk aħna assigurati li kelmet il-Mulej hi ta’ karattru differenti, għax tibqa’ għal dejjem. Fil-verità tiegħu nsibu l-libertà u s-serħan ġenwin. Hawnhekk nitpaxxew b’evanġelju divin. Liema kelma tista’ tibqa’ għal dejjem ħlief dik mitkellma minn Alla etern?

Jerġa’, hawnhekk għandna evanġelju li jibqa’ ħaj, relevanti, adegwat f’kull sens, mimli vitalità, bħal meta ħareġ l-ewwel darba minn xofftejn il-Mulej. Għadu qawwi biex jikkonvinċi u jikkonverti, jirriġenera u jikkonsla, imantni u jqaddes, bħal meta beda jkun imniedi fiż-żminijiet bikrija, u operattiv fil-qlub tan-nies li laqgħuh. 

Iva, ħaddanna evanġelju li ma jinbidilx. Mhux bħall-ħaxix, li llum hu aħdar, u għada isfar bħat-tiben. Jibqa’ għal dejjem għax il-verità ta’ Jaħwe hi immutabbli; ma tinbidilx bħall-moda. L-opinjonijiet tagħna jvarjaw u jinbidlu bħal wiċċ is-sema, iżda l-verità ċċertifikata minn Alla ma tistax tinbidel bħalma Alla li esprimieha ma jistax jinbidel. F’das-sens l-evanġelju hu dejjem frisk.

Hawnhekk, mela, hu preżentat lilna evanġelju li nistgħu nifirħu fih. Hu kelma stabbli mingħand il-Mulej li fuqha nistgħu nserrħu l-piż kollu tagħna. “Għal dejjem” tinkludi l-ħajja, il-mewt, il-ġudizzju u l-eternità. Glorja lil Alla fi Kristu Ġesù għall-konsolazzjoni eterna tiegħu. Itma’ lil ruħek bil-Kelma llum, u l-bqija ta’ ħajtek kollha. Tittraskuraha qatt!

Talba: “Mulej Ġesù, għand min immorru jekk mhux għandek? Aħna nagħrfuk bħala l-komunikazzjoni suprema tal-Missier magħna. Dment li naraw lilek naraw lill-Missier. Nitolbuk sabiex aħna u nirriflettu fuq l-Iskrittura tagħtina tagħrif isħaħ tiegħek innifsek, sabiex nirrispondu b’imħabba devota u b’ubbidjenza grata. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…