Skip to main content

Entrapriża b'Enerġija

“L-aħwa, jien ma nikkonsidrax lili nnifsi li diġà qbadtu. Imma ħaġa waħda nagħmel: ninsa l-ħwejjeġ li jinsabu warajja u niġġebbed għall-ħwejjeġ quddiemi. Qed nisforza lejn l-objettiv għall-premju tas-sejħa t’hemm fuq mingħand Alla fi Kristu Ġesù. Dawk kollha li huma maturi fostna jmisshom jadottaw dil-perspettiva. U jekk f’xi ħaġa għandkom fehma differenti, dan ukoll Alla se jiżvelalkom. Biss ħa nissoktaw ngħixu skont l-istandard li diġà lħaqna” (Filippin 3:13-16).

Jekk tistma individwu kif inhu, jibqa’ kif ikun, imma jekk tittrattah bħallikieku sar x’jista’ jkun, isir dak li jista’ jkun. F’dar-rigward l-atteġġjament hu importantissmu. 

Mill-istess tieqa ta’ ħabs, wieħed jara t-tajn fil-bitħa, l-ieħor il-kwiekeb fis-sema. Jekk bħalissa nixbah lil dak li josserva biss it-tajn, hemm bżonn bidla radikali fija. Ħadd ma jieħu pjaċir bil-bidliet, għax jinvolvu sfidi u pjanar. Nistgħu ngħidu li l-unika persuna li tieħu pjaċir b’tibdila hi tarbija bil-ħarqa għasra. Il-bqija, aħna lkoll irridu nilqgħu l-isfida – fejn m’hemmx kambjament m’hemmx ħajja. Huwa diffiċli neffettwa l-bidla jekk ma nħossx bżonn jagħfas fuqi u jkiddni biex ninbidel. 

Frattant ma rridx inħalli dak li ma nistax nagħmel jinterfieri ma’ dak li kapaċi nagħmel. Irrid nipprova. Nagħmel it-tentattivi tiegħi. Jekk ma nagħtix is-salt biex nagħmel xi ħaġa lil hinn minn dak li diġà tgħallimt, ma nikber qatt. Ma nistax ngħid li għandi viżjoni għax sempliċement għandi idea. Jekk ma nirriskjax, probabbilment għandi biss idea.

L-aħħar kelma nagħtuha lil Tukidide. “L-aktar qalbiena ċertament huma dawk li għandhom l-iżjed viżjoni ċara ta’ x’hemm quddiemhom, sew jekk hi glorja jew inkella periklu. Frattant, minkejja kollox, jimmarċjaw biex jilqgħuh.”

Talba: “Missier għaref u twajjeb, int qabbadtna t-triq li twassal għall-ħajja, bil-merti ta’ Ibnek Ġesù. Nitolbuk għaldaqstant sabiex insiru nies avventurużi, illi kapaċi nidħlu f’entrapriżi, nieħdu riskji u lesti ninbidlu. O li l-bidla tagħna fix-xbieha tal-Feddej tagħna tkun evidenti fina, u dejjem tissaħħaħ minn grad ta’ glorja għall-ieħor.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…