Skip to main content

Entrapriża b'Enerġija

“L-aħwa, jien ma nikkonsidrax lili nnifsi li diġà qbadtu. Imma ħaġa waħda nagħmel: ninsa l-ħwejjeġ li jinsabu warajja u niġġebbed għall-ħwejjeġ quddiemi. Qed nisforza lejn l-objettiv għall-premju tas-sejħa t’hemm fuq mingħand Alla fi Kristu Ġesù. Dawk kollha li huma maturi fostna jmisshom jadottaw dil-perspettiva. U jekk f’xi ħaġa għandkom fehma differenti, dan ukoll Alla se jiżvelalkom. Biss ħa nissoktaw ngħixu skont l-istandard li diġà lħaqna” (Filippin 3:13-16).

Jekk tistma individwu kif inhu, jibqa’ kif ikun, imma jekk tittrattah bħallikieku sar x’jista’ jkun, isir dak li jista’ jkun. F’dar-rigward l-atteġġjament hu importantissmu. 

Mill-istess tieqa ta’ ħabs, wieħed jara t-tajn fil-bitħa, l-ieħor il-kwiekeb fis-sema. Jekk bħalissa nixbah lil dak li josserva biss it-tajn, hemm bżonn bidla radikali fija. Ħadd ma jieħu pjaċir bil-bidliet, għax jinvolvu sfidi u pjanar. Nistgħu ngħidu li l-unika persuna li tieħu pjaċir b’tibdila hi tarbija bil-ħarqa għasra. Il-bqija, aħna lkoll irridu nilqgħu l-isfida – fejn m’hemmx kambjament m’hemmx ħajja. Huwa diffiċli neffettwa l-bidla jekk ma nħossx bżonn jagħfas fuqi u jkiddni biex ninbidel. 

Frattant ma rridx inħalli dak li ma nistax nagħmel jinterfieri ma’ dak li kapaċi nagħmel. Irrid nipprova. Nagħmel it-tentattivi tiegħi. Jekk ma nagħtix is-salt biex nagħmel xi ħaġa lil hinn minn dak li diġà tgħallimt, ma nikber qatt. Ma nistax ngħid li għandi viżjoni għax sempliċement għandi idea. Jekk ma nirriskjax, probabbilment għandi biss idea.

L-aħħar kelma nagħtuha lil Tukidide. “L-aktar qalbiena ċertament huma dawk li għandhom l-iżjed viżjoni ċara ta’ x’hemm quddiemhom, sew jekk hi glorja jew inkella periklu. Frattant, minkejja kollox, jimmarċjaw biex jilqgħuh.”

Talba: “Missier għaref u twajjeb, int qabbadtna t-triq li twassal għall-ħajja, bil-merti ta’ Ibnek Ġesù. Nitolbuk għaldaqstant sabiex insiru nies avventurużi, illi kapaċi nidħlu f’entrapriżi, nieħdu riskji u lesti ninbidlu. O li l-bidla tagħna fix-xbieha tal-Feddej tagħna tkun evidenti fina, u dejjem tissaħħaħ minn grad ta’ glorja għall-ieħor.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…