Skip to main content

Fid-Dawl tal-Eternità

“Mill-bqija, ibni, iftaħ għajnejk: għall-kitba ta’ ħafna kotba m’hemmx tmiem, u ħafna studju hu taħbit għall-ġisem. Il-konklużjoni, wara li kollox instema’, hi: ibża’ minn Alla, u ħares il-kmandamenti tiegħu, għax dan hu d-dmir ta’ kull bniedem. Għax Alla jagħmel ħaqq minn kulma jsir, minn kull ħaġa moħbija, sew tajba u sew ħażina” (Ekkleżjażti 12:12-14).

Hawnhekk fuq l-art issir ġustizzja biżżejjed – biex nagħrfu l-valur tagħha, kemm hi indispensabbli; imma m’hawnx ġustizzja biżżejjed – biex nirrikonoxxu li għad trid issir, perfettament u ultimament. Għalhekk tkun ħaġa assurda naffermaw li l-bniedem jispiċċa mal-qabar; le, il-bniedem magħmul għall-immortalità. 

Kieku m’hemmx ħajja futura, ir-ruħ ma tixxennaqx għaliha. It-twemmin f’ħajja lil hinn mill-qabar hi l-aptit tar-raġuni. Il-poeta jgħid, “Rajt l-eternità l-lejl li għadda, bħal ċurkett kbir ta’ dawl safi u bla tmiem.” Hawn qed jitkellem mhux biss bħala individwu, imma għan-nom ta’ sħabu, bnedmin tal-istess demm u laħam – għalik u għalija.

Hawn ukoll tinsab il-feliċità vera fil-ħajja: li nkun utilizzat għal għan rikonoxxut minni nnifsi bħala għan tremendament importanti, għan uniku li jiġbor kollox fih. Flok ma nkun borża ilmenti, pakkett protesti puwerili, dejjem immaqmaq li d-dinja tinsab indifferenti lejja, u mhix tikkonċentra biżżejjed biex tagħmilni ferħan, nagħraf ir-rwol tiegħi, u nwettqu. X’differenza! 

Staqsi lilek innifsek, “X’inhi ħajti?” It-tweġiba tiddetermina l-bqija. Il-mod kif tara ħajtek hu sewwa sew il-mod kif issawwar lil ħajtek. Għax aħna ma narawx il-ħwejjeġ kif inhuma, imma narawhom kif aħna. Il-viżjoni tiegħek taqbel mal-persuna tiegħek.

Għaldaqstant nies differenti raw il-ħajja minn lentijiet differenti. Qalu li l-ħajja hi ċirku tal-kummiedja, daħna, rowlerkowster, sinfonija, dell, traġedja, vjaġġ, induvinalja, enimma, battalja, wied tad-dmugħ, bużżieqa tas-sapun. Qalu li l-ħajja hi karusell: daqqa fuq u daqqa isfel, u daqqa ddur u tagħqad. Oħrajn qalu li hi biċikletta b’għaxar gerijiet li qatt ma tużahom; jew logħba karti, u jkollok tilgħab bil-karti li jiġuk. Aktar inqarrbu lejn is-sewwa jekk nużaw il-metafora ta’ probazzjoni. “Ibża’ minn Alla, u ħares il-kmandamenti tiegħu, għax dan hu d-dmir ta’ kull bniedem.” 

Imbagħad jiġi l-ġudizzju.

Ninsabu fuq l-għatba tal-eternità. Niġbdux lejn ix-xellug jew il-lemin se jkun determinat mid-direzzjoni li mexjin fiha. 

Talba: “Agħmilni iżjed konxju, Missier, kemm għomri hu tabilħaqq qasir u mdawwar b’limitazzjonijiet. Tagħtini opportunitajiet kuljum biex inservik, u mhuwiex lant illi nittraskurahom. Ħa nqum għall-okkażżjoni u nwettaq id-dover tiegħi; għinni biex inwettqu mhux b’inkejja jew bil-geddum, iżda bi gratitudni ferrieħa lejk.”

Comments

Unknown said…
Are these only for Maltese or no ?

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…