Skip to main content

Mnejn Jiġi l-Ferħ

“Ara, x’rajt: ħaġa tajba u xierqa li wieħed jiekol u jixrob, u jithenna fit-taħbit tiegħu kollu, li jitħabat taħt ix-xemx, matul il-ftit jiem ta’ ħajtu, li tah Alla, għax dan hu sehmu. Barra minn dan, bħalma ta Alla lil kull bniedem għana u teżori, hekk ukoll tah is-setgħa li jiekol minnhom, u jieħu sehmu, u jifraħ fit-taħbit tiegħu. Dan ukoll għotja t’Alla” (Ekkleżjażti 5:18-19).

F’ġieħ is-sempliċità, ħa ngħidu li l-ferħ jiġina minn erba’ sorsi. 

1. Il-ferħ inixxi meta tkun konxju illi int maħbub. Ħadd ma jista’ jkun ferħan jekk ma jkunx persważ illi hemm xi ħadd li jagħrfu, jaċċettah u jimportah minnu. Il-Kristjan għandu lil Alla omnipotenti bħala Missieru u l-Ħabbej tiegħu, li tah l-egħżeż u l-aħjar, ċoè lill-istess Ibnu. 

2. Il-ferħ jiġi mill-aċċettazzjoni illi s-sitwazzjoni tiegħi hi waħda tajba. In-nies li dejjem issibhom imferfxa dwar il-qagħda u ċ-ċirkostanzi tagħhom, u jixtiequ kieku l-affari kienet differenti, u jixxenqu biex jiġru ċerti affarijiet, jiskwalifikaw lilhom infushom mill-ferħ. Il-Kristjan mhuwiex hekk: jaf li Missieru hu Alla ta’ kull providenza, u jordna kollox għall-ġid ta’ wliedu.

3. Il-ferħ ikun tagħna meta għandna xi ħaġa denja tabilħaqq. Nitkellmu dwar l-għarusa tagħna, uliedna, id-djar u l-kotba u l-karozzi tagħna, id-delizzji u s-safar tagħna bħala ħwejjeġ li jhennuna. Irridu nfissru li f’dawn ir-relazzjonijiet u attivitajiet nippossiedu xi ħaġa prezzjuża li tirrendi ħajjitna sinifikanti. Il-Kristjan għandu wisq aktar minn hekk: għandu l-maħfra, il-ħajja eterna, il-fidwa bi Kristu. Għandu barkiet innumerabbli. 

4. Il-ferħ jitnissel u jkun mantnut fina meta għandna xi ħaġa siewja x’nagħtu. Aktar ma nagħtu aktar nitbierku. Il-Kristjan għandu l-evanġelju x’jagħti lil ħaddieħor; għandu l-imħabba t’Alla depożitata fih x’jgħaddi lill-proxxmu. 

Il-Kristjan għandu raġun jifraħ wisq aktar min-nies oħra.

Talba: “O Alla tagħna, int kont għalina kenn minn nisel għal nisel. Xebbagħna kmieni bi tjubitek, sabiex nifirħu u nithennew jiemna kollha. Ferraħna daqs il-jiem li fihom għallejtna, u s-snin li fihom rajna l-ħsara. Agħmilna utli u produttivi, biex niswew ta’ ġid għal xulxin, u jkollna sodisfazzjon illi nistgħu nwieżnu lil xulxin. Wettqilna għalhekk għemil idejna. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Ħobb Lil Min Ma Jħobbokx

“Smajtu illi ngħad, ‘Ħobb il-proxxmu tiegħek u obgħod lill-għadu tiegħek.’ Imma jien ngħidilkom, ħobbu lill-għedewwa tagħkom u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, ħalli tkunu wlied Missierkom fis-smewwiet; għax itella’ x-xemx tiegħu fuq il-ħżiena u t-tajbin, u jibgħat ix-xita fuq il-ġusti u l-inġusti. Għax jekk tħobbu ’l dawk li jħobbukom, xi premju għandkom? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra d-dazjarji l-istess ħaġa? U jekk issellmu ’l ħutkom biss, xi tkunu qed tagħmlu iżjed mill-oħrajn? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra l-Ġentili l-istess ħaġa? Kunu mela intom perfetti, bħalma Missierkom smewwieti hu perfett” (Mattew 5:43-48).
Ma nkunu qed nagħmlu xejn speċjali jekk inħobbu biss lil dawk li jħobbuna. Il-briganti wkoll iħobb lill-briganti sħabhom. Jekk il-favuri u l-pjaċiri nagħmilhom biss ma’ nies li jaħmluni, x’benefiċċji nippretendi? Ix-xellerati u l-immorali jagħmlu l-istess ħaġa! Jekk insellef biss lil dawk li mingħandhom nippretendi rikumpensa, xi krettu għandi? Il-banavakki jass…

Biki Billejl, Ferħ Filgħodu

“‘F’fawra ta’ għadab ħbejt għal ftit wiċċi minnek, iżda bi ħniena għal dejjem nitħassrek,’ jgħid il-Feddej tiegħek, il-Mulej. ‘Għax dan hu bħall-ilmijiet ta’ Noè għalija: għax bħalma ħlift li l-ilmijiet ta’ Noè ma jitilgħux aktar fuq l-art, hekk ħlift li ma nerġax iżjed nagħdab għalih, u lanqas inċanfrek. Għax il-muntanji jisgħu jitilqu u l-għoljiet jitheżżu, iżda mħabbti ma titħarrikx minn miegħek, u lanqas il-patt tas-sliem tiegħi ma jitħarrek,’ jgħid il-Mulej li jħenn għalik” (Isaija 54:8-10).
L-imħabba hi dejjem trasparenti u komunikattiva; ma tostor xejn. Alla ma ħebiex minn Abraħam x’kien biħsiebu jagħmel rigward il-bliet immorali (Ġenesi 18:17). L-Imgħallem jgħidilna, “Intom ħbiebi.” Is-sempliċi servi ma jkunux midħla tas-sigrieti ta’ sidhom; iżda l-ħbieb iva. Għalhekk l-interpretu l-kbir tal-imħabba pattwali t’Alla lejna jgħidilna, “Minflok, sejjaħtilkom ħbieb, għax għarraftilkom kulma smajt mingħand Missieri” (Ġwanni 15:15). 
L-imħabba dejjem tfawwar f’qalbu, avolja d-dispja…