Skip to main content

Mnejn Jiġi l-Ferħ

“Ara, x’rajt: ħaġa tajba u xierqa li wieħed jiekol u jixrob, u jithenna fit-taħbit tiegħu kollu, li jitħabat taħt ix-xemx, matul il-ftit jiem ta’ ħajtu, li tah Alla, għax dan hu sehmu. Barra minn dan, bħalma ta Alla lil kull bniedem għana u teżori, hekk ukoll tah is-setgħa li jiekol minnhom, u jieħu sehmu, u jifraħ fit-taħbit tiegħu. Dan ukoll għotja t’Alla” (Ekkleżjażti 5:18-19).

F’ġieħ is-sempliċità, ħa ngħidu li l-ferħ jiġina minn erba’ sorsi. 

1. Il-ferħ inixxi meta tkun konxju illi int maħbub. Ħadd ma jista’ jkun ferħan jekk ma jkunx persważ illi hemm xi ħadd li jagħrfu, jaċċettah u jimportah minnu. Il-Kristjan għandu lil Alla omnipotenti bħala Missieru u l-Ħabbej tiegħu, li tah l-egħżeż u l-aħjar, ċoè lill-istess Ibnu. 

2. Il-ferħ jiġi mill-aċċettazzjoni illi s-sitwazzjoni tiegħi hi waħda tajba. In-nies li dejjem issibhom imferfxa dwar il-qagħda u ċ-ċirkostanzi tagħhom, u jixtiequ kieku l-affari kienet differenti, u jixxenqu biex jiġru ċerti affarijiet, jiskwalifikaw lilhom infushom mill-ferħ. Il-Kristjan mhuwiex hekk: jaf li Missieru hu Alla ta’ kull providenza, u jordna kollox għall-ġid ta’ wliedu.

3. Il-ferħ ikun tagħna meta għandna xi ħaġa denja tabilħaqq. Nitkellmu dwar l-għarusa tagħna, uliedna, id-djar u l-kotba u l-karozzi tagħna, id-delizzji u s-safar tagħna bħala ħwejjeġ li jhennuna. Irridu nfissru li f’dawn ir-relazzjonijiet u attivitajiet nippossiedu xi ħaġa prezzjuża li tirrendi ħajjitna sinifikanti. Il-Kristjan għandu wisq aktar minn hekk: għandu l-maħfra, il-ħajja eterna, il-fidwa bi Kristu. Għandu barkiet innumerabbli. 

4. Il-ferħ jitnissel u jkun mantnut fina meta għandna xi ħaġa siewja x’nagħtu. Aktar ma nagħtu aktar nitbierku. Il-Kristjan għandu l-evanġelju x’jagħti lil ħaddieħor; għandu l-imħabba t’Alla depożitata fih x’jgħaddi lill-proxxmu. 

Il-Kristjan għandu raġun jifraħ wisq aktar min-nies oħra.

Talba: “O Alla tagħna, int kont għalina kenn minn nisel għal nisel. Xebbagħna kmieni bi tjubitek, sabiex nifirħu u nithennew jiemna kollha. Ferraħna daqs il-jiem li fihom għallejtna, u s-snin li fihom rajna l-ħsara. Agħmilna utli u produttivi, biex niswew ta’ ġid għal xulxin, u jkollna sodisfazzjon illi nistgħu nwieżnu lil xulxin. Wettqilna għalhekk għemil idejna. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…