Skip to main content

Mistrieħ

“Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu. Ejjew għandi, intom ilkoll li titħabtu u tinsabu mgħobbijin, u jien inserraħkom. Ħudu l-madmad tiegħi fuqkom u tgħallmu minni, għax jien manswet u umli fil-qalb, u ssibu l-mistrieħ għal erwieħkom. Għax il-madmad tiegħi faċli, u t-tagħbija tiegħi hi ħafifa” (Mattew 11:27-30).

Aħna n-nies salvati nsibu mistrieħ fi Kristu Sidna. Dawk li għadhom mitlufa jirċievu l-mistrieħ jekk jersqu lejh, għax hawnhekk iwiegħed li jagħti s-serħan. Xejn mhu iżjed b’xejn minn għotja. Ejjew naċċettaw bil-ferħa lil dak li jagħti bil-ferħa. Ma tistax tixtri l-mistrieħ, lanqas tissellfu. Tirċevih bħala għotja. 

Bħalissa qed tistinka, mgħakkes taħt il-frosta tal-ambizzjoni, ir-regħba, l-immoralità, is-suppervja jew l-ansjetà. Kristu jilliberak minn dal-jasar tal-ħadid, u jagħtik is-serħan. Tinsab mgħobbi – iva, mgħobbi wisq bid-dnub, bil-biża’, bl-inkwiet, rimors, terrur tal-mewt. Jekk tiġi għandu, ineħħi t-tagħbija minn fuqek. Kristu ġarr it-tagħbija tremenda ta’ dnubna, biex ma nqandluhiex iżjed. Sar għalina r-reffiegħ tat-tagħbija, l-għallieb fuq id-dnub, biex kull min iħossu mgħobbi ma jibqax jitkagħweġ taħt it-toqol u l-pressjoni enormi.

Ġesù Kristu jagħti l-mistrieħ. Iva, hekk hu. Temmen dan? Lest tittestja dan għalik innifsek? Lest idduq il-verità tal-wegħda tiegħu issa stess? Ejja għand Ġesù l-Mulej, billi titlaq kull tama oħra. Ikkonsidra kemm hu adegwat għalik; emmen ix-xhieda t’Alla dwaru, u afda kollox f’idejh. Kapaċi jaqilgħek mill-kundanna, mill-ħtija, u mill-vizzju, u jagħtik il-libertà.

Jekk tiġi għandu b’dal-mod, il-mistrieħ li jagħtik ikun fond, sikur, qaddis u dejjiem. Jagħti mistrieħ li jiżviluppa f’ġenna, u lest jagħtih illum lil dawk li jersqu lejh bil-fidi.

Talba: “Il-fidi tiegħi bħal qasba mriegħda, Mulej! Naf kemm hi debboli u żgħira. Minkejja dan, ma rridx niffissa fuq il-fidi iżda aktarx fuqek, il-Feddej potenti li wettaqt purifikazzjoni għad-dnub u allura kapaċi tnaddaf lil ruħna u tweżinna mill-piż tal-ħtija. Ħa nħares lejk, mhux lejja nnifsi. Nitpaxxa bik, bla ma nħabbat ebda bieb ieħor. Ħares lejja. Waqt li ssalva lil ħaddieħor, tinsiex lili. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Minn Xiex Tibża'?

“Minħabba f’hekk ngħidilkom, tinkwetawx għal ħajjitkom, x’se tieklu jew x’se tixorbu, lanqas għal ġisimkom, x’se tilbsu. Ewwilla l-ħajja mhix iżjed importanti mill-ikel, u l-ġisem mill-ilbies? Ħarsu lejn it-tjur tas-sema; la jiżirgħu, la jaħsdu u lanqas jiġbru fl-imħażen, frattant Missierkom smewwieti jitmagħhom. Ewwilla intom ma tiswewx aktar minnhom? Min minnkom, billi jinkwieta, jista’ jżid ma’ għomru mqar siegħa waħda?” (Mattew 6:25-27).
Lil Sidney Smith darba talbuh parir. Qalulu, “Aħna nixtiequ ngħaddu l-ħajja bil-ferħ u t-tama; x’imissna nagħmlu?”
Weġibhom, “Agħmlu xogħolkom fedelment, u ħudu veduti qosra tal-oqsma kollha tagħkom. Wara li tkunu pjanajtu għall-eternità billi tħabbibtu m’Alla bil-medjazzjoni ta’ Ibnu, ittawlux għenuqkom fil-bogħod wisq. Ħudu l-barka preżenti, u roddu l-ħajr f’kollox.”
Il-ħażin hu kodard perfett, u jibża’ minn kollox. Il-ħsieb t’Alla suprem iwaħħxu, għax mhux rikonċiljat miegħu, u għadu jopponih meta jaf li ma jistax iġibha żewġ miegħu. Satana jb…

Il-Qaddisin

“Issa l-fidi hi l-assigurazzjoni tal-ħwejjeġ ittamati, iċ-ċertezza t’affarijiet li ma narawx. B’dil-fidi kienu rrikmandati n-nies fl-antik. Bil-fidi nifhmu li l-univers kien ifformat bil-kelma t’Alla, tant li l-ħaġa li naraw ma saritx minn ħwejjeġ viżibbli. Bil-fidi Abel offra ’l Alla sagrifiċċju aħjar minn Kajjin. Permezz tagħha kien mixhud li hu ġust, billi Alla xehed dwar l-għotjiet tiegħu. U permezz tal-fidi għadu jitkellem, avolja miet” (Ebrej 11:1-4).
Minkejja d-demonji kollha jibqa’ jkun hawn il-qaddisin, u l-qaddisin jiddu l-aħjar fl-agħar żminijiet. Kultant jiddu żżejjed u d-dinja tkun kostretta titfi dawlhom għax isir insapportabbli. Il-martirju ġie introdott fid-dinja bikri ħafna: l-ewwel bniedem li miet, miet minħabba l-fidi tiegħu, u bil-fidi tiegħu, avolja mejjet, għadu jitkellem. 
Issa jekk hemm glorja għal dawk li jmutu fil-Mulej, kemm aktar se jkollhom glorja dawn li jmutu għall-Mulej! Huma nies li ġrew il-ġirja tagħhom, bla ma ntelqu fil-ġenb. Żammew ħarsithom fuq i…

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…