Skip to main content

Mistrieħ

“Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu. Ejjew għandi, intom ilkoll li titħabtu u tinsabu mgħobbijin, u jien inserraħkom. Ħudu l-madmad tiegħi fuqkom u tgħallmu minni, għax jien manswet u umli fil-qalb, u ssibu l-mistrieħ għal erwieħkom. Għax il-madmad tiegħi faċli, u t-tagħbija tiegħi hi ħafifa” (Mattew 11:27-30).

Aħna n-nies salvati nsibu mistrieħ fi Kristu Sidna. Dawk li għadhom mitlufa jirċievu l-mistrieħ jekk jersqu lejh, għax hawnhekk iwiegħed li jagħti s-serħan. Xejn mhu iżjed b’xejn minn għotja. Ejjew naċċettaw bil-ferħa lil dak li jagħti bil-ferħa. Ma tistax tixtri l-mistrieħ, lanqas tissellfu. Tirċevih bħala għotja. 

Bħalissa qed tistinka, mgħakkes taħt il-frosta tal-ambizzjoni, ir-regħba, l-immoralità, is-suppervja jew l-ansjetà. Kristu jilliberak minn dal-jasar tal-ħadid, u jagħtik is-serħan. Tinsab mgħobbi – iva, mgħobbi wisq bid-dnub, bil-biża’, bl-inkwiet, rimors, terrur tal-mewt. Jekk tiġi għandu, ineħħi t-tagħbija minn fuqek. Kristu ġarr it-tagħbija tremenda ta’ dnubna, biex ma nqandluhiex iżjed. Sar għalina r-reffiegħ tat-tagħbija, l-għallieb fuq id-dnub, biex kull min iħossu mgħobbi ma jibqax jitkagħweġ taħt it-toqol u l-pressjoni enormi.

Ġesù Kristu jagħti l-mistrieħ. Iva, hekk hu. Temmen dan? Lest tittestja dan għalik innifsek? Lest idduq il-verità tal-wegħda tiegħu issa stess? Ejja għand Ġesù l-Mulej, billi titlaq kull tama oħra. Ikkonsidra kemm hu adegwat għalik; emmen ix-xhieda t’Alla dwaru, u afda kollox f’idejh. Kapaċi jaqilgħek mill-kundanna, mill-ħtija, u mill-vizzju, u jagħtik il-libertà.

Jekk tiġi għandu b’dal-mod, il-mistrieħ li jagħtik ikun fond, sikur, qaddis u dejjiem. Jagħti mistrieħ li jiżviluppa f’ġenna, u lest jagħtih illum lil dawk li jersqu lejh bil-fidi.

Talba: “Il-fidi tiegħi bħal qasba mriegħda, Mulej! Naf kemm hi debboli u żgħira. Minkejja dan, ma rridx niffissa fuq il-fidi iżda aktarx fuqek, il-Feddej potenti li wettaqt purifikazzjoni għad-dnub u allura kapaċi tnaddaf lil ruħna u tweżinna mill-piż tal-ħtija. Ħa nħares lejk, mhux lejja nnifsi. Nitpaxxa bik, bla ma nħabbat ebda bieb ieħor. Ħares lejja. Waqt li ssalva lil ħaddieħor, tinsiex lili. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Enerġija għall-Ġid jew Ħsara

“Smajtu illi ngħad lill-antiki, ‘Tikkommettix omiċidju,’ u ‘Kull min jikkommetti omiċidju jkun ħaqqu l-ġudizzju.’ Imma jien ngħidilkom, kull min jirrabja ma’ ħuh ikun ħaqqu l-ġudizzju. Jerġa’, kull min jgħid lil ħuh, ‘Raka,’ ikun suġġett għas-Sanedrin; u kull min jgħid, ‘Ja iblah!’ ikun ħaqqu jmur fl-Infern tan-nar” (Mattew 5:20-21).
Meta l-korla fija tidher fl-aħjar tagħha, tiżvelali l-agħar fil-karattru tiegħi. Il-korla, bestja inkontrollabbli, tnissel rimors fil-qalb, diskordja fid-dar, qrusa fil-komunità u konfużjoni fl-istat. 
Biss meta tiġi manipulata biex tikkonfronta problemi f’relazzjoni, tista’ tkun forza kostruttiva. Hi dajnamajt: faċilment tkun abbużata mid-delinkwenti għat-tkissir; f’xi każijiet tista’ tkun maniġġjata għall-ġid. Toffri varjetà wiesa’ ta’ possibbiltajiet. Toħloq kaos, imma tagħtik ukoll id-dinamika biex tinawgura mogħdijiet li altrimenti jibqgħu magħluqa. Tipprovdi s-saħħa biex tneħħi tfixkil, xkiel u imbarazz morali. 
Taf iċċaqlaq id-diżubbidjenza stinat…

Għajnuna Pronta

“Alla hu l-kenn u l-qawwa tagħna, għajnuna pronta dejjem fid-dwejjaq. Għalhekk ma nibżgħux imqar jekk l-art titriegħed u l-muntanji jiġġarrfu f’nofs il-baħar, u l-ilmijiet tiegħu jgħajtu u jirgħaw, u l-muntanji jitheżżu bit-tqanqil tagħhom. Hemm xmara li n-nixxigħat tagħha jferrħu l-belt t’Alla, l-għamara qaddisa tal-Ogħla. Alla qiegħed f’nofsha; hi ma titħarrikx. Alla jgħinna, mit-tbexbix tal-jum. Il-ġnus triegħdu, is-saltniet iġġarrfu; hu semma’ leħnu u l-art iddewbet. Il-Mulej tal-eżerċti magħna; Alla ta’ Ġakobb hu l-fortizza tagħna” (Salmi 46:1-7).
Għajnuna li mhix preżenti meta għandna bżonnha ma tiswa kważi xejn. L-ankra li titħalla fuq l-art tkun bla fejda għall-baħrin f’nofs il-maltempata. Tabib li ma ssibux meta tinsab marid ma jaġevolak xejn. Fost id-diversi għajnuniet tal-art, ftit huma pronti: ġeneralment iddum biex tiksibhom u tapprofitta minnhom. 
Xi ngħidu, però, dwar Alla tagħna? Hu preżenti kull meta nfittxuh, preżenti meta għandna bżonnu, u preżenti meta nkunu gawde…