Skip to main content

Mistrieħ

“Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu. Ejjew għandi, intom ilkoll li titħabtu u tinsabu mgħobbijin, u jien inserraħkom. Ħudu l-madmad tiegħi fuqkom u tgħallmu minni, għax jien manswet u umli fil-qalb, u ssibu l-mistrieħ għal erwieħkom. Għax il-madmad tiegħi faċli, u t-tagħbija tiegħi hi ħafifa” (Mattew 11:27-30).

Aħna n-nies salvati nsibu mistrieħ fi Kristu Sidna. Dawk li għadhom mitlufa jirċievu l-mistrieħ jekk jersqu lejh, għax hawnhekk iwiegħed li jagħti s-serħan. Xejn mhu iżjed b’xejn minn għotja. Ejjew naċċettaw bil-ferħa lil dak li jagħti bil-ferħa. Ma tistax tixtri l-mistrieħ, lanqas tissellfu. Tirċevih bħala għotja. 

Bħalissa qed tistinka, mgħakkes taħt il-frosta tal-ambizzjoni, ir-regħba, l-immoralità, is-suppervja jew l-ansjetà. Kristu jilliberak minn dal-jasar tal-ħadid, u jagħtik is-serħan. Tinsab mgħobbi – iva, mgħobbi wisq bid-dnub, bil-biża’, bl-inkwiet, rimors, terrur tal-mewt. Jekk tiġi għandu, ineħħi t-tagħbija minn fuqek. Kristu ġarr it-tagħbija tremenda ta’ dnubna, biex ma nqandluhiex iżjed. Sar għalina r-reffiegħ tat-tagħbija, l-għallieb fuq id-dnub, biex kull min iħossu mgħobbi ma jibqax jitkagħweġ taħt it-toqol u l-pressjoni enormi.

Ġesù Kristu jagħti l-mistrieħ. Iva, hekk hu. Temmen dan? Lest tittestja dan għalik innifsek? Lest idduq il-verità tal-wegħda tiegħu issa stess? Ejja għand Ġesù l-Mulej, billi titlaq kull tama oħra. Ikkonsidra kemm hu adegwat għalik; emmen ix-xhieda t’Alla dwaru, u afda kollox f’idejh. Kapaċi jaqilgħek mill-kundanna, mill-ħtija, u mill-vizzju, u jagħtik il-libertà.

Jekk tiġi għandu b’dal-mod, il-mistrieħ li jagħtik ikun fond, sikur, qaddis u dejjiem. Jagħti mistrieħ li jiżviluppa f’ġenna, u lest jagħtih illum lil dawk li jersqu lejh bil-fidi.

Talba: “Il-fidi tiegħi bħal qasba mriegħda, Mulej! Naf kemm hi debboli u żgħira. Minkejja dan, ma rridx niffissa fuq il-fidi iżda aktarx fuqek, il-Feddej potenti li wettaqt purifikazzjoni għad-dnub u allura kapaċi tnaddaf lil ruħna u tweżinna mill-piż tal-ħtija. Ħa nħares lejk, mhux lejja nnifsi. Nitpaxxa bik, bla ma nħabbat ebda bieb ieħor. Ħares lejja. Waqt li ssalva lil ħaddieħor, tinsiex lili. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Ħobb Lil Min Ma Jħobbokx

“Smajtu illi ngħad, ‘Ħobb il-proxxmu tiegħek u obgħod lill-għadu tiegħek.’ Imma jien ngħidilkom, ħobbu lill-għedewwa tagħkom u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, ħalli tkunu wlied Missierkom fis-smewwiet; għax itella’ x-xemx tiegħu fuq il-ħżiena u t-tajbin, u jibgħat ix-xita fuq il-ġusti u l-inġusti. Għax jekk tħobbu ’l dawk li jħobbukom, xi premju għandkom? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra d-dazjarji l-istess ħaġa? U jekk issellmu ’l ħutkom biss, xi tkunu qed tagħmlu iżjed mill-oħrajn? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra l-Ġentili l-istess ħaġa? Kunu mela intom perfetti, bħalma Missierkom smewwieti hu perfett” (Mattew 5:43-48).
Ma nkunu qed nagħmlu xejn speċjali jekk inħobbu biss lil dawk li jħobbuna. Il-briganti wkoll iħobb lill-briganti sħabhom. Jekk il-favuri u l-pjaċiri nagħmilhom biss ma’ nies li jaħmluni, x’benefiċċji nippretendi? Ix-xellerati u l-immorali jagħmlu l-istess ħaġa! Jekk insellef biss lil dawk li mingħandhom nippretendi rikumpensa, xi krettu għandi? Il-banavakki jass…

Biki Billejl, Ferħ Filgħodu

“‘F’fawra ta’ għadab ħbejt għal ftit wiċċi minnek, iżda bi ħniena għal dejjem nitħassrek,’ jgħid il-Feddej tiegħek, il-Mulej. ‘Għax dan hu bħall-ilmijiet ta’ Noè għalija: għax bħalma ħlift li l-ilmijiet ta’ Noè ma jitilgħux aktar fuq l-art, hekk ħlift li ma nerġax iżjed nagħdab għalih, u lanqas inċanfrek. Għax il-muntanji jisgħu jitilqu u l-għoljiet jitheżżu, iżda mħabbti ma titħarrikx minn miegħek, u lanqas il-patt tas-sliem tiegħi ma jitħarrek,’ jgħid il-Mulej li jħenn għalik” (Isaija 54:8-10).
L-imħabba hi dejjem trasparenti u komunikattiva; ma tostor xejn. Alla ma ħebiex minn Abraħam x’kien biħsiebu jagħmel rigward il-bliet immorali (Ġenesi 18:17). L-Imgħallem jgħidilna, “Intom ħbiebi.” Is-sempliċi servi ma jkunux midħla tas-sigrieti ta’ sidhom; iżda l-ħbieb iva. Għalhekk l-interpretu l-kbir tal-imħabba pattwali t’Alla lejna jgħidilna, “Minflok, sejjaħtilkom ħbieb, għax għarraftilkom kulma smajt mingħand Missieri” (Ġwanni 15:15). 
L-imħabba dejjem tfawwar f’qalbu, avolja d-dispja…