Skip to main content

L-Għerf Veru

“Ibni, jekk tilqa’ kliemi u taħżen il-kmandamenti tiegħi ġo fik, billi tagħti widen għall-għerf u għal-fehma t-tajba, iva, jekk int isejjaħ id-dehen, u għall-fehma t-tajba int terfa’ leħnek; jekk tfittxu bħallikieku fidda, u tħaffer għalih bħallikieku teżori moħbija, inti tifhem il-biża’ tal-Mulej, u ssib it-tagħrif t’Alla. Għax il-Mulej jagħti l-għerf, u minn fommu ġej it-tagħrif u d-dehen. Hu jaħżen għerf kbir għan-nies sewwa; hu tarka għal min jimxi bl-onestà” (Proverbji 2:1-7).

Ħa nagħmillek mistoqsija: “Int għaref?” Iva, le jew insomma? Ma nafx x’irrispondejt; dik ħaġa bejnek u l-Mulej. Iżda nixtieqek tara mill-Iskrittura jekk Alla jqisikx għaref jew iblah.

Għal Alla, l-għerf ma jfissirx kemm taf skola u xi grad ta’ edukazzjoni lħaqt. Tista’ tkun l-akbar professur akkademiku, u f’għajnejn Alla tkun għadek lanqas biss bdejt. Mill-banda l-oħra, tista’ tkun illitterat, bilkemm taf tħarbex ismek, u tkun għaref tassew. Għax fejn jibda l-għerf? Isma’ t-tweġiba awtorevoli: “Il-biża’ t’Alla hu l-bidu tal-għerf!”

Mela, biex tkun taf jekk intix għaref jew le, staqsi mistoqsija oħra: “Personalment, għandi l-biża’ t’Alla jew le?” Jekk tibża’ minn Alla bdejt titgħallem, iżda jekk mhuwiex f’ħajtek hekk illi fid-dawl ta' Kelmtu tieħu d-deċiżjonijiet tiegħek, għadek stupidu u injorant daqs għaxra.

“Il-biża’ t’Alla hu l-bidu tal-għerf, u li tagħraf il-qaddis hu dehen. Il-biża’ tal-Mulej hu l-bidu tat-tagħlim, iżda l-boloh jistmerru l-għerf u t-twiddib” (Proverbji 9:10; 1:7).

Talba: “Mulej, hi tattika perikoluża u saħansitra belha jekk jien nikkonsidra lili nnifsu b’għaref. Qabel kollox, rawwem fija l-biża’ riverenzjali lejk, o Ħallieq u Feddej tiegħi; għallimni nwarrab mill-ħażen. Għinni niskopri l-għerf fuqani, għax dan hu aħjar mill-qliegħ finanzjarju jew kull gwadann ieħor. F’ġieħ Ibnek u f’ismu nitlob dan. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…