Skip to main content

L-Għerf Veru

“Ibni, jekk tilqa’ kliemi u taħżen il-kmandamenti tiegħi ġo fik, billi tagħti widen għall-għerf u għal-fehma t-tajba, iva, jekk int isejjaħ id-dehen, u għall-fehma t-tajba int terfa’ leħnek; jekk tfittxu bħallikieku fidda, u tħaffer għalih bħallikieku teżori moħbija, inti tifhem il-biża’ tal-Mulej, u ssib it-tagħrif t’Alla. Għax il-Mulej jagħti l-għerf, u minn fommu ġej it-tagħrif u d-dehen. Hu jaħżen għerf kbir għan-nies sewwa; hu tarka għal min jimxi bl-onestà” (Proverbji 2:1-7).

Ħa nagħmillek mistoqsija: “Int għaref?” Iva, le jew insomma? Ma nafx x’irrispondejt; dik ħaġa bejnek u l-Mulej. Iżda nixtieqek tara mill-Iskrittura jekk Alla jqisikx għaref jew iblah.

Għal Alla, l-għerf ma jfissirx kemm taf skola u xi grad ta’ edukazzjoni lħaqt. Tista’ tkun l-akbar professur akkademiku, u f’għajnejn Alla tkun għadek lanqas biss bdejt. Mill-banda l-oħra, tista’ tkun illitterat, bilkemm taf tħarbex ismek, u tkun għaref tassew. Għax fejn jibda l-għerf? Isma’ t-tweġiba awtorevoli: “Il-biża’ t’Alla hu l-bidu tal-għerf!”

Mela, biex tkun taf jekk intix għaref jew le, staqsi mistoqsija oħra: “Personalment, għandi l-biża’ t’Alla jew le?” Jekk tibża’ minn Alla bdejt titgħallem, iżda jekk mhuwiex f’ħajtek hekk illi fid-dawl ta' Kelmtu tieħu d-deċiżjonijiet tiegħek, għadek stupidu u injorant daqs għaxra.

“Il-biża’ t’Alla hu l-bidu tal-għerf, u li tagħraf il-qaddis hu dehen. Il-biża’ tal-Mulej hu l-bidu tat-tagħlim, iżda l-boloh jistmerru l-għerf u t-twiddib” (Proverbji 9:10; 1:7).

Talba: “Mulej, hi tattika perikoluża u saħansitra belha jekk jien nikkonsidra lili nnifsu b’għaref. Qabel kollox, rawwem fija l-biża’ riverenzjali lejk, o Ħallieq u Feddej tiegħi; għallimni nwarrab mill-ħażen. Għinni niskopri l-għerf fuqani, għax dan hu aħjar mill-qliegħ finanzjarju jew kull gwadann ieħor. F’ġieħ Ibnek u f’ismu nitlob dan. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Minn Xiex Tibża'?

“Minħabba f’hekk ngħidilkom, tinkwetawx għal ħajjitkom, x’se tieklu jew x’se tixorbu, lanqas għal ġisimkom, x’se tilbsu. Ewwilla l-ħajja mhix iżjed importanti mill-ikel, u l-ġisem mill-ilbies? Ħarsu lejn it-tjur tas-sema; la jiżirgħu, la jaħsdu u lanqas jiġbru fl-imħażen, frattant Missierkom smewwieti jitmagħhom. Ewwilla intom ma tiswewx aktar minnhom? Min minnkom, billi jinkwieta, jista’ jżid ma’ għomru mqar siegħa waħda?” (Mattew 6:25-27).
Lil Sidney Smith darba talbuh parir. Qalulu, “Aħna nixtiequ ngħaddu l-ħajja bil-ferħ u t-tama; x’imissna nagħmlu?”
Weġibhom, “Agħmlu xogħolkom fedelment, u ħudu veduti qosra tal-oqsma kollha tagħkom. Wara li tkunu pjanajtu għall-eternità billi tħabbibtu m’Alla bil-medjazzjoni ta’ Ibnu, ittawlux għenuqkom fil-bogħod wisq. Ħudu l-barka preżenti, u roddu l-ħajr f’kollox.”
Il-ħażin hu kodard perfett, u jibża’ minn kollox. Il-ħsieb t’Alla suprem iwaħħxu, għax mhux rikonċiljat miegħu, u għadu jopponih meta jaf li ma jistax iġibha żewġ miegħu. Satana jb…

Il-Qaddisin

“Issa l-fidi hi l-assigurazzjoni tal-ħwejjeġ ittamati, iċ-ċertezza t’affarijiet li ma narawx. B’dil-fidi kienu rrikmandati n-nies fl-antik. Bil-fidi nifhmu li l-univers kien ifformat bil-kelma t’Alla, tant li l-ħaġa li naraw ma saritx minn ħwejjeġ viżibbli. Bil-fidi Abel offra ’l Alla sagrifiċċju aħjar minn Kajjin. Permezz tagħha kien mixhud li hu ġust, billi Alla xehed dwar l-għotjiet tiegħu. U permezz tal-fidi għadu jitkellem, avolja miet” (Ebrej 11:1-4).
Minkejja d-demonji kollha jibqa’ jkun hawn il-qaddisin, u l-qaddisin jiddu l-aħjar fl-agħar żminijiet. Kultant jiddu żżejjed u d-dinja tkun kostretta titfi dawlhom għax isir insapportabbli. Il-martirju ġie introdott fid-dinja bikri ħafna: l-ewwel bniedem li miet, miet minħabba l-fidi tiegħu, u bil-fidi tiegħu, avolja mejjet, għadu jitkellem. 
Issa jekk hemm glorja għal dawk li jmutu fil-Mulej, kemm aktar se jkollhom glorja dawn li jmutu għall-Mulej! Huma nies li ġrew il-ġirja tagħhom, bla ma ntelqu fil-ġenb. Żammew ħarsithom fuq i…

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…