Skip to main content

Il-Valur tat-Tama

“Wara tlett ijiem Pawlu sejjaħ flimkien lil dawk li kienu l-ewlenin lokali tal-Lhud. Xħin huma nġabru flimkien, qalilhom: “L-aħwa, għalkemm jien ma kont għamilt xejn kontra l-poplu tagħna jew drawwiet l-antenati tagħna, frattant kont mitluq bħala priġunier minn Ġerusalemm f’idejn ir-Rumani. Eżaminawni u riedu jirrilaxxjawni, għax ma kien hemm ebda ħtija fija li kien ħaqqha l-mewt. Imma meta l-Lhud oġġezzjonaw, kont imġiegħel nappella għal quddiem Ċesri - mhux bħallikieku għandi xi ħaġa x’nakkuża kontra ġensi. Għalhekk, sforz dir-raġuni, sejjaħtilkom biex narakom u nitkellem magħkom, għax minħabba t-tama ta’ Iżrael għandi mdawra miegħi dil-katina’” (Atti 28:17-20).

It-tama hi imprezzabbli għal kull Kristjan; impossibbli ngħaddu mingħajrha.

1. It-tama tagħti lill-fidil trankwillità kbira. Tgħallmu jpoġġi bilqiegħda, bħal Noè, f’nofs l-għargħar u t-tempesti, qalb il-kommozzjonijiet, il-kambjamenti u l-inċertezzi madwarna. “Int tkun sikur, għax hemm tama.” Il-beni, il-ġid perfett u komplut tagħna ma jikkonsistix f’dak li nippossiedu, iżda fil-mistennija tagħna.

2. It-tama tikkawża lir-ruħ biex tistenna bis-sabar għall-ħniniet li, għalkemm jiddawru, jaslulna. “Jekk nittamaw għal dak li ma narawhx, nistennew bil-paċenzja għalih.” “Nistenna l-Mulej, ruħi tistenna, u f’Kelmtu jien nittama. Ruħi tistenna lil Sidi aktar mill-għassiesa tas-sebħ, iva, aktar mill-għassiesa tas-sebħ. Ħa jittama Iżrael fil-Mulej, għax għand il-Mulej hemm it-tjieba, u miegħu hemm fidwa kbira. U hu jifdi lil Iżrael mill-ħtijiet kollha tiegħu.” Abram stenna għat-tarbija mwiegħda, u ma ddiżappuntax ruħu; Ħabaqquq stenna d-dehra u ngħatatlu. U l-Mulej Ġesù, li qisu ddawwar ma jirritorna, ċertament għad jiġi lura biex jiġborna għandu. Bħalma r-riżultat tal-fidi huwa l-ħidma, u tal-imħabba t-taħbit, il-frott tat-tama hu s-sabar. 

3. It-tama tippurifika r-ruħ. “Kull bniedem li għandu fih dit-tama” – tar-ritorn ta’ Kristu fuq l-art fl-Aħħar Jum – “isaffi lilu nnifsu, bħalma hu safi.”

4. It-tama ma tmutx; hi permanenti. Ma tħallix lir-ruħ qabel ma tkun wasslitha sa fi ħdan Kristu. “Il-ġust għandu tama f’mewtu.” “Cum expiro spero,” – meta nieħu l-aħħar nifs, nittama. 

Talba: “O Alla tas-sema, ġbidtna lejk u erfajtilna qlubna ’l fuq. Tajtna barkiet kontra barkiet, u wegħidt illi tagħtina sal-milja tal-ġenerożità u l-imħabba tiegħek lejna. F’ġieħ Ibnek saħħaħna fit-tama, mela, sabiex ma nitwarrbux fil-ġenb, iżda nkomplu nħarsu lejk bħala l-għajn ta’ kull ġid spiritwali għalina.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Enerġija għall-Ġid jew Ħsara

“Smajtu illi ngħad lill-antiki, ‘Tikkommettix omiċidju,’ u ‘Kull min jikkommetti omiċidju jkun ħaqqu l-ġudizzju.’ Imma jien ngħidilkom, kull min jirrabja ma’ ħuh ikun ħaqqu l-ġudizzju. Jerġa’, kull min jgħid lil ħuh, ‘Raka,’ ikun suġġett għas-Sanedrin; u kull min jgħid, ‘Ja iblah!’ ikun ħaqqu jmur fl-Infern tan-nar” (Mattew 5:20-21).
Meta l-korla fija tidher fl-aħjar tagħha, tiżvelali l-agħar fil-karattru tiegħi. Il-korla, bestja inkontrollabbli, tnissel rimors fil-qalb, diskordja fid-dar, qrusa fil-komunità u konfużjoni fl-istat. 
Biss meta tiġi manipulata biex tikkonfronta problemi f’relazzjoni, tista’ tkun forza kostruttiva. Hi dajnamajt: faċilment tkun abbużata mid-delinkwenti għat-tkissir; f’xi każijiet tista’ tkun maniġġjata għall-ġid. Toffri varjetà wiesa’ ta’ possibbiltajiet. Toħloq kaos, imma tagħtik ukoll id-dinamika biex tinawgura mogħdijiet li altrimenti jibqgħu magħluqa. Tipprovdi s-saħħa biex tneħħi tfixkil, xkiel u imbarazz morali. 
Taf iċċaqlaq id-diżubbidjenza stinat…

Għajnuna Pronta

“Alla hu l-kenn u l-qawwa tagħna, għajnuna pronta dejjem fid-dwejjaq. Għalhekk ma nibżgħux imqar jekk l-art titriegħed u l-muntanji jiġġarrfu f’nofs il-baħar, u l-ilmijiet tiegħu jgħajtu u jirgħaw, u l-muntanji jitheżżu bit-tqanqil tagħhom. Hemm xmara li n-nixxigħat tagħha jferrħu l-belt t’Alla, l-għamara qaddisa tal-Ogħla. Alla qiegħed f’nofsha; hi ma titħarrikx. Alla jgħinna, mit-tbexbix tal-jum. Il-ġnus triegħdu, is-saltniet iġġarrfu; hu semma’ leħnu u l-art iddewbet. Il-Mulej tal-eżerċti magħna; Alla ta’ Ġakobb hu l-fortizza tagħna” (Salmi 46:1-7).
Għajnuna li mhix preżenti meta għandna bżonnha ma tiswa kważi xejn. L-ankra li titħalla fuq l-art tkun bla fejda għall-baħrin f’nofs il-maltempata. Tabib li ma ssibux meta tinsab marid ma jaġevolak xejn. Fost id-diversi għajnuniet tal-art, ftit huma pronti: ġeneralment iddum biex tiksibhom u tapprofitta minnhom. 
Xi ngħidu, però, dwar Alla tagħna? Hu preżenti kull meta nfittxuh, preżenti meta għandna bżonnu, u preżenti meta nkunu gawde…