Skip to main content

Il-Valur tat-Tama

“Wara tlett ijiem Pawlu sejjaħ flimkien lil dawk li kienu l-ewlenin lokali tal-Lhud. Xħin huma nġabru flimkien, qalilhom: “L-aħwa, għalkemm jien ma kont għamilt xejn kontra l-poplu tagħna jew drawwiet l-antenati tagħna, frattant kont mitluq bħala priġunier minn Ġerusalemm f’idejn ir-Rumani. Eżaminawni u riedu jirrilaxxjawni, għax ma kien hemm ebda ħtija fija li kien ħaqqha l-mewt. Imma meta l-Lhud oġġezzjonaw, kont imġiegħel nappella għal quddiem Ċesri - mhux bħallikieku għandi xi ħaġa x’nakkuża kontra ġensi. Għalhekk, sforz dir-raġuni, sejjaħtilkom biex narakom u nitkellem magħkom, għax minħabba t-tama ta’ Iżrael għandi mdawra miegħi dil-katina’” (Atti 28:17-20).

It-tama hi imprezzabbli għal kull Kristjan; impossibbli ngħaddu mingħajrha.

1. It-tama tagħti lill-fidil trankwillità kbira. Tgħallmu jpoġġi bilqiegħda, bħal Noè, f’nofs l-għargħar u t-tempesti, qalb il-kommozzjonijiet, il-kambjamenti u l-inċertezzi madwarna. “Int tkun sikur, għax hemm tama.” Il-beni, il-ġid perfett u komplut tagħna ma jikkonsistix f’dak li nippossiedu, iżda fil-mistennija tagħna.

2. It-tama tikkawża lir-ruħ biex tistenna bis-sabar għall-ħniniet li, għalkemm jiddawru, jaslulna. “Jekk nittamaw għal dak li ma narawhx, nistennew bil-paċenzja għalih.” “Nistenna l-Mulej, ruħi tistenna, u f’Kelmtu jien nittama. Ruħi tistenna lil Sidi aktar mill-għassiesa tas-sebħ, iva, aktar mill-għassiesa tas-sebħ. Ħa jittama Iżrael fil-Mulej, għax għand il-Mulej hemm it-tjieba, u miegħu hemm fidwa kbira. U hu jifdi lil Iżrael mill-ħtijiet kollha tiegħu.” Abram stenna għat-tarbija mwiegħda, u ma ddiżappuntax ruħu; Ħabaqquq stenna d-dehra u ngħatatlu. U l-Mulej Ġesù, li qisu ddawwar ma jirritorna, ċertament għad jiġi lura biex jiġborna għandu. Bħalma r-riżultat tal-fidi huwa l-ħidma, u tal-imħabba t-taħbit, il-frott tat-tama hu s-sabar. 

3. It-tama tippurifika r-ruħ. “Kull bniedem li għandu fih dit-tama” – tar-ritorn ta’ Kristu fuq l-art fl-Aħħar Jum – “isaffi lilu nnifsu, bħalma hu safi.”

4. It-tama ma tmutx; hi permanenti. Ma tħallix lir-ruħ qabel ma tkun wasslitha sa fi ħdan Kristu. “Il-ġust għandu tama f’mewtu.” “Cum expiro spero,” – meta nieħu l-aħħar nifs, nittama. 

Talba: “O Alla tas-sema, ġbidtna lejk u erfajtilna qlubna ’l fuq. Tajtna barkiet kontra barkiet, u wegħidt illi tagħtina sal-milja tal-ġenerożità u l-imħabba tiegħek lejna. F’ġieħ Ibnek saħħaħna fit-tama, mela, sabiex ma nitwarrbux fil-ġenb, iżda nkomplu nħarsu lejk bħala l-għajn ta’ kull ġid spiritwali għalina.”

Comments

Popular posts from this blog

Minn Xiex Tibża'?

“Minħabba f’hekk ngħidilkom, tinkwetawx għal ħajjitkom, x’se tieklu jew x’se tixorbu, lanqas għal ġisimkom, x’se tilbsu. Ewwilla l-ħajja mhix iżjed importanti mill-ikel, u l-ġisem mill-ilbies? Ħarsu lejn it-tjur tas-sema; la jiżirgħu, la jaħsdu u lanqas jiġbru fl-imħażen, frattant Missierkom smewwieti jitmagħhom. Ewwilla intom ma tiswewx aktar minnhom? Min minnkom, billi jinkwieta, jista’ jżid ma’ għomru mqar siegħa waħda?” (Mattew 6:25-27).
Lil Sidney Smith darba talbuh parir. Qalulu, “Aħna nixtiequ ngħaddu l-ħajja bil-ferħ u t-tama; x’imissna nagħmlu?”
Weġibhom, “Agħmlu xogħolkom fedelment, u ħudu veduti qosra tal-oqsma kollha tagħkom. Wara li tkunu pjanajtu għall-eternità billi tħabbibtu m’Alla bil-medjazzjoni ta’ Ibnu, ittawlux għenuqkom fil-bogħod wisq. Ħudu l-barka preżenti, u roddu l-ħajr f’kollox.”
Il-ħażin hu kodard perfett, u jibża’ minn kollox. Il-ħsieb t’Alla suprem iwaħħxu, għax mhux rikonċiljat miegħu, u għadu jopponih meta jaf li ma jistax iġibha żewġ miegħu. Satana jb…

Il-Qaddisin

“Issa l-fidi hi l-assigurazzjoni tal-ħwejjeġ ittamati, iċ-ċertezza t’affarijiet li ma narawx. B’dil-fidi kienu rrikmandati n-nies fl-antik. Bil-fidi nifhmu li l-univers kien ifformat bil-kelma t’Alla, tant li l-ħaġa li naraw ma saritx minn ħwejjeġ viżibbli. Bil-fidi Abel offra ’l Alla sagrifiċċju aħjar minn Kajjin. Permezz tagħha kien mixhud li hu ġust, billi Alla xehed dwar l-għotjiet tiegħu. U permezz tal-fidi għadu jitkellem, avolja miet” (Ebrej 11:1-4).
Minkejja d-demonji kollha jibqa’ jkun hawn il-qaddisin, u l-qaddisin jiddu l-aħjar fl-agħar żminijiet. Kultant jiddu żżejjed u d-dinja tkun kostretta titfi dawlhom għax isir insapportabbli. Il-martirju ġie introdott fid-dinja bikri ħafna: l-ewwel bniedem li miet, miet minħabba l-fidi tiegħu, u bil-fidi tiegħu, avolja mejjet, għadu jitkellem. 
Issa jekk hemm glorja għal dawk li jmutu fil-Mulej, kemm aktar se jkollhom glorja dawn li jmutu għall-Mulej! Huma nies li ġrew il-ġirja tagħhom, bla ma ntelqu fil-ġenb. Żammew ħarsithom fuq i…

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…