Skip to main content

Il-Valur tat-Tama

“Wara tlett ijiem Pawlu sejjaħ flimkien lil dawk li kienu l-ewlenin lokali tal-Lhud. Xħin huma nġabru flimkien, qalilhom: “L-aħwa, għalkemm jien ma kont għamilt xejn kontra l-poplu tagħna jew drawwiet l-antenati tagħna, frattant kont mitluq bħala priġunier minn Ġerusalemm f’idejn ir-Rumani. Eżaminawni u riedu jirrilaxxjawni, għax ma kien hemm ebda ħtija fija li kien ħaqqha l-mewt. Imma meta l-Lhud oġġezzjonaw, kont imġiegħel nappella għal quddiem Ċesri - mhux bħallikieku għandi xi ħaġa x’nakkuża kontra ġensi. Għalhekk, sforz dir-raġuni, sejjaħtilkom biex narakom u nitkellem magħkom, għax minħabba t-tama ta’ Iżrael għandi mdawra miegħi dil-katina’” (Atti 28:17-20).

It-tama hi imprezzabbli għal kull Kristjan; impossibbli ngħaddu mingħajrha.

1. It-tama tagħti lill-fidil trankwillità kbira. Tgħallmu jpoġġi bilqiegħda, bħal Noè, f’nofs l-għargħar u t-tempesti, qalb il-kommozzjonijiet, il-kambjamenti u l-inċertezzi madwarna. “Int tkun sikur, għax hemm tama.” Il-beni, il-ġid perfett u komplut tagħna ma jikkonsistix f’dak li nippossiedu, iżda fil-mistennija tagħna.

2. It-tama tikkawża lir-ruħ biex tistenna bis-sabar għall-ħniniet li, għalkemm jiddawru, jaslulna. “Jekk nittamaw għal dak li ma narawhx, nistennew bil-paċenzja għalih.” “Nistenna l-Mulej, ruħi tistenna, u f’Kelmtu jien nittama. Ruħi tistenna lil Sidi aktar mill-għassiesa tas-sebħ, iva, aktar mill-għassiesa tas-sebħ. Ħa jittama Iżrael fil-Mulej, għax għand il-Mulej hemm it-tjieba, u miegħu hemm fidwa kbira. U hu jifdi lil Iżrael mill-ħtijiet kollha tiegħu.” Abram stenna għat-tarbija mwiegħda, u ma ddiżappuntax ruħu; Ħabaqquq stenna d-dehra u ngħatatlu. U l-Mulej Ġesù, li qisu ddawwar ma jirritorna, ċertament għad jiġi lura biex jiġborna għandu. Bħalma r-riżultat tal-fidi huwa l-ħidma, u tal-imħabba t-taħbit, il-frott tat-tama hu s-sabar. 

3. It-tama tippurifika r-ruħ. “Kull bniedem li għandu fih dit-tama” – tar-ritorn ta’ Kristu fuq l-art fl-Aħħar Jum – “isaffi lilu nnifsu, bħalma hu safi.”

4. It-tama ma tmutx; hi permanenti. Ma tħallix lir-ruħ qabel ma tkun wasslitha sa fi ħdan Kristu. “Il-ġust għandu tama f’mewtu.” “Cum expiro spero,” – meta nieħu l-aħħar nifs, nittama. 

Talba: “O Alla tas-sema, ġbidtna lejk u erfajtilna qlubna ’l fuq. Tajtna barkiet kontra barkiet, u wegħidt illi tagħtina sal-milja tal-ġenerożità u l-imħabba tiegħek lejna. F’ġieħ Ibnek saħħaħna fit-tama, mela, sabiex ma nitwarrbux fil-ġenb, iżda nkomplu nħarsu lejk bħala l-għajn ta’ kull ġid spiritwali għalina.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Ħobb Lil Min Ma Jħobbokx

“Smajtu illi ngħad, ‘Ħobb il-proxxmu tiegħek u obgħod lill-għadu tiegħek.’ Imma jien ngħidilkom, ħobbu lill-għedewwa tagħkom u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, ħalli tkunu wlied Missierkom fis-smewwiet; għax itella’ x-xemx tiegħu fuq il-ħżiena u t-tajbin, u jibgħat ix-xita fuq il-ġusti u l-inġusti. Għax jekk tħobbu ’l dawk li jħobbukom, xi premju għandkom? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra d-dazjarji l-istess ħaġa? U jekk issellmu ’l ħutkom biss, xi tkunu qed tagħmlu iżjed mill-oħrajn? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra l-Ġentili l-istess ħaġa? Kunu mela intom perfetti, bħalma Missierkom smewwieti hu perfett” (Mattew 5:43-48).
Ma nkunu qed nagħmlu xejn speċjali jekk inħobbu biss lil dawk li jħobbuna. Il-briganti wkoll iħobb lill-briganti sħabhom. Jekk il-favuri u l-pjaċiri nagħmilhom biss ma’ nies li jaħmluni, x’benefiċċji nippretendi? Ix-xellerati u l-immorali jagħmlu l-istess ħaġa! Jekk insellef biss lil dawk li mingħandhom nippretendi rikumpensa, xi krettu għandi? Il-banavakki jass…

Biki Billejl, Ferħ Filgħodu

“‘F’fawra ta’ għadab ħbejt għal ftit wiċċi minnek, iżda bi ħniena għal dejjem nitħassrek,’ jgħid il-Feddej tiegħek, il-Mulej. ‘Għax dan hu bħall-ilmijiet ta’ Noè għalija: għax bħalma ħlift li l-ilmijiet ta’ Noè ma jitilgħux aktar fuq l-art, hekk ħlift li ma nerġax iżjed nagħdab għalih, u lanqas inċanfrek. Għax il-muntanji jisgħu jitilqu u l-għoljiet jitheżżu, iżda mħabbti ma titħarrikx minn miegħek, u lanqas il-patt tas-sliem tiegħi ma jitħarrek,’ jgħid il-Mulej li jħenn għalik” (Isaija 54:8-10).
L-imħabba hi dejjem trasparenti u komunikattiva; ma tostor xejn. Alla ma ħebiex minn Abraħam x’kien biħsiebu jagħmel rigward il-bliet immorali (Ġenesi 18:17). L-Imgħallem jgħidilna, “Intom ħbiebi.” Is-sempliċi servi ma jkunux midħla tas-sigrieti ta’ sidhom; iżda l-ħbieb iva. Għalhekk l-interpretu l-kbir tal-imħabba pattwali t’Alla lejna jgħidilna, “Minflok, sejjaħtilkom ħbieb, għax għarraftilkom kulma smajt mingħand Missieri” (Ġwanni 15:15). 
L-imħabba dejjem tfawwar f’qalbu, avolja d-dispja…