Skip to main content

Il-Mannara

“Min jimxi dritt jimxi bla biża’, iżda min jgħawweġ triqatu jinqabad. Miżien qarrieq jistkerrhu l-Mulej, iżda wżin sħiħ hu l-għaxqa tiegħu. L-integrità tan-nies retti tmexxihom, iżda l-ħżunija tal-qarreqin teqridhom. Aħjar il-fqir li jimxi fis-sewwa tiegħu milli wieħed imħassar fi kliemu, u iblah. Ir-raġel ġust jimxi fis-sewwa tiegħu; uliedu huma henjin warajh” (Proverbji 10:9; 11:1,3; 19:1; 20:7). 

Alla ġust; fil-liġi jgħallem lill-poplu tiegħu biex jimxu b’ġustizzja, onestà u integrità bejniethom. “La tqarrqux fil-ħaqq tagħkom, fil-qjies, fl-użin jew fil-kejl. Għandu jkollkom miżien sewwa, użin sewwa, efa sewwa u hin sewwa” (Levitiku 19:36).

Madwarna nsibu qerq u diżonestà kontinwa. Kulħadd jiġbed lejn xawwatu bla ma jħabbel rasu għal ħaddieħor. Ħafna saru sinjuri għad-dannu tal-oħrajn. B’kuntrast, ulied Alla msejħin biex ma jaqblux ma’ did-dinja u l-pattern ta’ ħsibijietha. Avolja jekk kulħadd inassas u jipprova jinganna b’sieħbu, ħalli aħna d-dixxipli ta’ Ġesù Kristu nilbsu l-onestà u nistrieħu dejjem fuq il-ġustizzja, anke jekk nitilfu u nsofru għalissa.

Sibt favola dwar wieħed qed jaqta’ s-siġar ma’ xatt ix-xmara. B’xorta ħażina, billi għejja, il-mannara żelqitlu minn idejh u taret għal ġol-ilma, u minnufih għerqet fil-qiegħ. L-aċċident tant ħawdu illi ntefa’ fuq ix-xatt fejn kien u lmenta t-traskuraġni tiegħu. 

Fortunatament, ix-xmara inzertat proprjetà ta’ Merkurju, li tħassar lill-ħaddiem fqajjar, u allura deher quddiemu. Wara li sema’ r-rapport xi ġralu, Merkurju għodos sal-qiegħ u tella’ miegħu mannara dehbija. Imbagħad staqsa lill-povru jekk il-biċċa għodda kinitx tiegħu. Kif ir-raġel innega, Merkurju għodos għat-tieni darba u issa tella’ mannara fiddiena. Għal darb’ oħra r-raġel qallu, “Imma din mhix proprjetà tiegħi.” 

Merkurju qallu biex ma jinkwetax, u għodos għat-tielet darba; kif reġa’ tfaċċa f’wiċċ l-ilma, ipproduċa l-mannara mitlufa.

“Dik tiegħi!” esklama l-ħaddiem, ferħan se jtir illi finalment kiseb l-għodda lura. 

Merkurju tant tgħaxxaq bl-onestà tal-fqajjar illi fil-pront tah it-tnejn l-oħra bħala rigal. 

Aktar tard, il-ħaddiem sab il-kumpanni tiegħu u rrakkontalhom kulma għadda mingħalih. Wieħed minn ħbiebu ddeċieda fuq pjan biex jara jekk titbissimlux l-istess xorti. Għaldaqstant, mar waħdu fl-istess post taparsi biex jaqta’ s-siġar, u reħa l-mannara għal ġox-xmara apposta. Imbagħad intasab fuq il-ħaxix u għamel tabirruħu qed inewwaħ. 

Merkurju deher għal darb’ oħra, u kif sema’ l-kawża għala kien qed jitbekka, għodos fix-xmara. Irritorna wara minuta b’mannara dehbija, u staqsa lill-banavakk jekk il-mannara kinitx tiegħu. 

“Iva, dik hi, definittivament!” qallu b’persważjoni. 

Kif mattar idu biex jeħodha, Merkurju mhux biss ċaħħdu minnha, iżda lanqas biss indenju ruħu jogħdoslu biex iroddlu tiegħu. Hekk ir-raġel kien ikkastigat għall-gideb u t-tostaġni tiegħu.

X’inhu, għal nitfa qliegħ niġbed fuqi d-disprezz t’Alla? Hu miktub, “Dawk kollha li jagħmlu ħwejjeġ bħal dawn, u kull min ma jagħmilx is-sewwa huma mistkerrha mill-Mulej, Alla tiegħek” (Dewteronomju 25:16).

Talba: “O Alla, il-profitt meta aħna nsibu favur quddiemek hu infinitament aħjar u oħla minn kull gwadann materjali. Għaldaqstant, ladarba aħna magħrufa quddiemek, sawwar minna bnedmin onesti u sinċiera, għax int titgħaxxaq b’dawk li jimxu fl-integrità. Inti ġust, u tħobb il-ħaqq; wiċċek iddawwar lejn min hu sewwa.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…