Skip to main content

Il-Mannara

“Min jimxi dritt jimxi bla biża’, iżda min jgħawweġ triqatu jinqabad. Miżien qarrieq jistkerrhu l-Mulej, iżda wżin sħiħ hu l-għaxqa tiegħu. L-integrità tan-nies retti tmexxihom, iżda l-ħżunija tal-qarreqin teqridhom. Aħjar il-fqir li jimxi fis-sewwa tiegħu milli wieħed imħassar fi kliemu, u iblah. Ir-raġel ġust jimxi fis-sewwa tiegħu; uliedu huma henjin warajh” (Proverbji 10:9; 11:1,3; 19:1; 20:7). 

Alla ġust; fil-liġi jgħallem lill-poplu tiegħu biex jimxu b’ġustizzja, onestà u integrità bejniethom. “La tqarrqux fil-ħaqq tagħkom, fil-qjies, fl-użin jew fil-kejl. Għandu jkollkom miżien sewwa, użin sewwa, efa sewwa u hin sewwa” (Levitiku 19:36).

Madwarna nsibu qerq u diżonestà kontinwa. Kulħadd jiġbed lejn xawwatu bla ma jħabbel rasu għal ħaddieħor. Ħafna saru sinjuri għad-dannu tal-oħrajn. B’kuntrast, ulied Alla msejħin biex ma jaqblux ma’ did-dinja u l-pattern ta’ ħsibijietha. Avolja jekk kulħadd inassas u jipprova jinganna b’sieħbu, ħalli aħna d-dixxipli ta’ Ġesù Kristu nilbsu l-onestà u nistrieħu dejjem fuq il-ġustizzja, anke jekk nitilfu u nsofru għalissa.

Sibt favola dwar wieħed qed jaqta’ s-siġar ma’ xatt ix-xmara. B’xorta ħażina, billi għejja, il-mannara żelqitlu minn idejh u taret għal ġol-ilma, u minnufih għerqet fil-qiegħ. L-aċċident tant ħawdu illi ntefa’ fuq ix-xatt fejn kien u lmenta t-traskuraġni tiegħu. 

Fortunatament, ix-xmara inzertat proprjetà ta’ Merkurju, li tħassar lill-ħaddiem fqajjar, u allura deher quddiemu. Wara li sema’ r-rapport xi ġralu, Merkurju għodos sal-qiegħ u tella’ miegħu mannara dehbija. Imbagħad staqsa lill-povru jekk il-biċċa għodda kinitx tiegħu. Kif ir-raġel innega, Merkurju għodos għat-tieni darba u issa tella’ mannara fiddiena. Għal darb’ oħra r-raġel qallu, “Imma din mhix proprjetà tiegħi.” 

Merkurju qallu biex ma jinkwetax, u għodos għat-tielet darba; kif reġa’ tfaċċa f’wiċċ l-ilma, ipproduċa l-mannara mitlufa.

“Dik tiegħi!” esklama l-ħaddiem, ferħan se jtir illi finalment kiseb l-għodda lura. 

Merkurju tant tgħaxxaq bl-onestà tal-fqajjar illi fil-pront tah it-tnejn l-oħra bħala rigal. 

Aktar tard, il-ħaddiem sab il-kumpanni tiegħu u rrakkontalhom kulma għadda mingħalih. Wieħed minn ħbiebu ddeċieda fuq pjan biex jara jekk titbissimlux l-istess xorti. Għaldaqstant, mar waħdu fl-istess post taparsi biex jaqta’ s-siġar, u reħa l-mannara għal ġox-xmara apposta. Imbagħad intasab fuq il-ħaxix u għamel tabirruħu qed inewwaħ. 

Merkurju deher għal darb’ oħra, u kif sema’ l-kawża għala kien qed jitbekka, għodos fix-xmara. Irritorna wara minuta b’mannara dehbija, u staqsa lill-banavakk jekk il-mannara kinitx tiegħu. 

“Iva, dik hi, definittivament!” qallu b’persważjoni. 

Kif mattar idu biex jeħodha, Merkurju mhux biss ċaħħdu minnha, iżda lanqas biss indenju ruħu jogħdoslu biex iroddlu tiegħu. Hekk ir-raġel kien ikkastigat għall-gideb u t-tostaġni tiegħu.

X’inhu, għal nitfa qliegħ niġbed fuqi d-disprezz t’Alla? Hu miktub, “Dawk kollha li jagħmlu ħwejjeġ bħal dawn, u kull min ma jagħmilx is-sewwa huma mistkerrha mill-Mulej, Alla tiegħek” (Dewteronomju 25:16).

Talba: “O Alla, il-profitt meta aħna nsibu favur quddiemek hu infinitament aħjar u oħla minn kull gwadann materjali. Għaldaqstant, ladarba aħna magħrufa quddiemek, sawwar minna bnedmin onesti u sinċiera, għax int titgħaxxaq b’dawk li jimxu fl-integrità. Inti ġust, u tħobb il-ħaqq; wiċċek iddawwar lejn min hu sewwa.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…