Skip to main content

Identifikat ma' Kristu

“Għaldaqstant Ġesù wkoll bata barra minn xatbet il-belt sabiex iqaddes il-poplu permezz ta’ demmu stess. Allura ħa noħorġu lejh barra mill-kamp u nġorru l-għajb tiegħu. Għax hawn m’għandniex belt li tibqa’, iżda qed infittxu dik li għad trid tiġi. Permezz ta’ Ġesù, mela, ħa noffru kostantement sagrifiċċju t’eloġju ’l Alla, ċoè, frott ix-xofftejn li jistqarru ’l ismu” (Ebrej 13:12-15).

Faċli tissejjaħ Kristjan, iżda meta tkun taf lill-Feddej f’qalbek, u tistqarru b’fommok, kif ukoll issegwih minn jum għal jum, tkun qed tesponi lilek innifsek għall-għajb u l-istmerrija. Dan inevitabbli. Meta Filippu ltaqa’ ma’ Ġesù, dak li dwaru kitbu Mosè u l-profeti, spontanjament tkellem dwaru ma’ ħaddieħor. Id-dixxiplu ġenwin jistma lil Ġesù bħala l-Ħabbej tiegħu, u jagħżlu bħala l-ogħna teżor tiegħu, inkomparabbilment prezzjuż. Ir-rieda, l-affezzjonijiet u kull fakoltà tal-persuna tagħna jkunu offruti lilu. L-għażla ta’ Mosè ssir tagħna: “Ikkonsidra l-għajb ta’ Kristu bħala għana ikbar mit-teżori tal-Eġittu, għax kien qed iħares lejn il-premju” (Ebrej 11:26).

In-natura umana tagħna tirribella kontra dan kollu. Dejjem tistiga u tissuġġerixxi: “Salva lilek innifsek; ħu ħsieb l-isem u l-fama tajba tiegħek. Attent għax in-nies tarmik bħala skamplu. Tirrovinax il-karattru u l-prestiġju tiegħek. Tesaġerax għax toħroġ tellief. Mhux aħjar tkun moderat? Ma tistax tgawdi d-dinja u tgawdi s-saltna t’Alla fl-istess ħin?” 

Le, ma nistgħux inservu żewġ sidien. Wieħed minnhom eventwalment jegħleb. Il-fidi fi Kristu hi kuntrarja għall-kurrenti tad-dinja; impossibbli tkun rikonċiljata mad-drawwiet u l-massimi tagħha. Id-dinja hi l-kamp tal-għadu, allura rridu nirraġunaw li ma nistgħux niskapulaw milli nerfgħu l-għajb ta’ Kristu fuqna. Hu unur għalina. Hu diġà tgħabba s-salib minħabba fina, beżqulu u sawtuh u samruh mal-għuda. Hekk stmatu d-dinja. Mela jien kif imissni nistma d-dinja?

Nippreferi mmur niltaqa’ ma’ Ġesù u ngħammar f’imħabbtu. Voluntarjament sofra minfloki, issaporta l-agunija u l-ifnad umiljazzjoni. Ftit ieħor u narawh ġej mas-sħab, b’setgħa u glorja kbira. Tabilħaqq din hi l-fidi tagħna? Ħa tkun din it-tama l-meditazzjoni ferrieħa tagħna. L-għajb li nsofru minħabba Sidna mbagħad ngħodduh ħelu, u jqanqal fina xenqiet akbar biex inkunu miegħu.

Talba: “Mulej Ġesù, int għamiltieli ċara illi mhux faċli nsegwik; fissirtlu wkoll il-prijorità assoluta ta’ saltnatek; urejtni illi ladarba nqiegħed idi fuq il-moħriet ma nistax inħares waranijiet. Għinni! Issokkorrini biex kuljum niċħad lili nnifsi u nerfa’ s-salib. Ħa nkun identifikat miegħek, f’mewtek u l-irxoxt tiegħek. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Enerġija għall-Ġid jew Ħsara

“Smajtu illi ngħad lill-antiki, ‘Tikkommettix omiċidju,’ u ‘Kull min jikkommetti omiċidju jkun ħaqqu l-ġudizzju.’ Imma jien ngħidilkom, kull min jirrabja ma’ ħuh ikun ħaqqu l-ġudizzju. Jerġa’, kull min jgħid lil ħuh, ‘Raka,’ ikun suġġett għas-Sanedrin; u kull min jgħid, ‘Ja iblah!’ ikun ħaqqu jmur fl-Infern tan-nar” (Mattew 5:20-21).
Meta l-korla fija tidher fl-aħjar tagħha, tiżvelali l-agħar fil-karattru tiegħi. Il-korla, bestja inkontrollabbli, tnissel rimors fil-qalb, diskordja fid-dar, qrusa fil-komunità u konfużjoni fl-istat. 
Biss meta tiġi manipulata biex tikkonfronta problemi f’relazzjoni, tista’ tkun forza kostruttiva. Hi dajnamajt: faċilment tkun abbużata mid-delinkwenti għat-tkissir; f’xi każijiet tista’ tkun maniġġjata għall-ġid. Toffri varjetà wiesa’ ta’ possibbiltajiet. Toħloq kaos, imma tagħtik ukoll id-dinamika biex tinawgura mogħdijiet li altrimenti jibqgħu magħluqa. Tipprovdi s-saħħa biex tneħħi tfixkil, xkiel u imbarazz morali. 
Taf iċċaqlaq id-diżubbidjenza stinat…

Għajnuna Pronta

“Alla hu l-kenn u l-qawwa tagħna, għajnuna pronta dejjem fid-dwejjaq. Għalhekk ma nibżgħux imqar jekk l-art titriegħed u l-muntanji jiġġarrfu f’nofs il-baħar, u l-ilmijiet tiegħu jgħajtu u jirgħaw, u l-muntanji jitheżżu bit-tqanqil tagħhom. Hemm xmara li n-nixxigħat tagħha jferrħu l-belt t’Alla, l-għamara qaddisa tal-Ogħla. Alla qiegħed f’nofsha; hi ma titħarrikx. Alla jgħinna, mit-tbexbix tal-jum. Il-ġnus triegħdu, is-saltniet iġġarrfu; hu semma’ leħnu u l-art iddewbet. Il-Mulej tal-eżerċti magħna; Alla ta’ Ġakobb hu l-fortizza tagħna” (Salmi 46:1-7).
Għajnuna li mhix preżenti meta għandna bżonnha ma tiswa kważi xejn. L-ankra li titħalla fuq l-art tkun bla fejda għall-baħrin f’nofs il-maltempata. Tabib li ma ssibux meta tinsab marid ma jaġevolak xejn. Fost id-diversi għajnuniet tal-art, ftit huma pronti: ġeneralment iddum biex tiksibhom u tapprofitta minnhom. 
Xi ngħidu, però, dwar Alla tagħna? Hu preżenti kull meta nfittxuh, preżenti meta għandna bżonnu, u preżenti meta nkunu gawde…