Skip to main content

Identifikat ma' Kristu

“Għaldaqstant Ġesù wkoll bata barra minn xatbet il-belt sabiex iqaddes il-poplu permezz ta’ demmu stess. Allura ħa noħorġu lejh barra mill-kamp u nġorru l-għajb tiegħu. Għax hawn m’għandniex belt li tibqa’, iżda qed infittxu dik li għad trid tiġi. Permezz ta’ Ġesù, mela, ħa noffru kostantement sagrifiċċju t’eloġju ’l Alla, ċoè, frott ix-xofftejn li jistqarru ’l ismu” (Ebrej 13:12-15).

Faċli tissejjaħ Kristjan, iżda meta tkun taf lill-Feddej f’qalbek, u tistqarru b’fommok, kif ukoll issegwih minn jum għal jum, tkun qed tesponi lilek innifsek għall-għajb u l-istmerrija. Dan inevitabbli. Meta Filippu ltaqa’ ma’ Ġesù, dak li dwaru kitbu Mosè u l-profeti, spontanjament tkellem dwaru ma’ ħaddieħor. Id-dixxiplu ġenwin jistma lil Ġesù bħala l-Ħabbej tiegħu, u jagħżlu bħala l-ogħna teżor tiegħu, inkomparabbilment prezzjuż. Ir-rieda, l-affezzjonijiet u kull fakoltà tal-persuna tagħna jkunu offruti lilu. L-għażla ta’ Mosè ssir tagħna: “Ikkonsidra l-għajb ta’ Kristu bħala għana ikbar mit-teżori tal-Eġittu, għax kien qed iħares lejn il-premju” (Ebrej 11:26).

In-natura umana tagħna tirribella kontra dan kollu. Dejjem tistiga u tissuġġerixxi: “Salva lilek innifsek; ħu ħsieb l-isem u l-fama tajba tiegħek. Attent għax in-nies tarmik bħala skamplu. Tirrovinax il-karattru u l-prestiġju tiegħek. Tesaġerax għax toħroġ tellief. Mhux aħjar tkun moderat? Ma tistax tgawdi d-dinja u tgawdi s-saltna t’Alla fl-istess ħin?” 

Le, ma nistgħux inservu żewġ sidien. Wieħed minnhom eventwalment jegħleb. Il-fidi fi Kristu hi kuntrarja għall-kurrenti tad-dinja; impossibbli tkun rikonċiljata mad-drawwiet u l-massimi tagħha. Id-dinja hi l-kamp tal-għadu, allura rridu nirraġunaw li ma nistgħux niskapulaw milli nerfgħu l-għajb ta’ Kristu fuqna. Hu unur għalina. Hu diġà tgħabba s-salib minħabba fina, beżqulu u sawtuh u samruh mal-għuda. Hekk stmatu d-dinja. Mela jien kif imissni nistma d-dinja?

Nippreferi mmur niltaqa’ ma’ Ġesù u ngħammar f’imħabbtu. Voluntarjament sofra minfloki, issaporta l-agunija u l-ifnad umiljazzjoni. Ftit ieħor u narawh ġej mas-sħab, b’setgħa u glorja kbira. Tabilħaqq din hi l-fidi tagħna? Ħa tkun din it-tama l-meditazzjoni ferrieħa tagħna. L-għajb li nsofru minħabba Sidna mbagħad ngħodduh ħelu, u jqanqal fina xenqiet akbar biex inkunu miegħu.

Talba: “Mulej Ġesù, int għamiltieli ċara illi mhux faċli nsegwik; fissirtlu wkoll il-prijorità assoluta ta’ saltnatek; urejtni illi ladarba nqiegħed idi fuq il-moħriet ma nistax inħares waranijiet. Għinni! Issokkorrini biex kuljum niċħad lili nnifsi u nerfa’ s-salib. Ħa nkun identifikat miegħek, f’mewtek u l-irxoxt tiegħek. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Ħobb Lil Min Ma Jħobbokx

“Smajtu illi ngħad, ‘Ħobb il-proxxmu tiegħek u obgħod lill-għadu tiegħek.’ Imma jien ngħidilkom, ħobbu lill-għedewwa tagħkom u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, ħalli tkunu wlied Missierkom fis-smewwiet; għax itella’ x-xemx tiegħu fuq il-ħżiena u t-tajbin, u jibgħat ix-xita fuq il-ġusti u l-inġusti. Għax jekk tħobbu ’l dawk li jħobbukom, xi premju għandkom? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra d-dazjarji l-istess ħaġa? U jekk issellmu ’l ħutkom biss, xi tkunu qed tagħmlu iżjed mill-oħrajn? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra l-Ġentili l-istess ħaġa? Kunu mela intom perfetti, bħalma Missierkom smewwieti hu perfett” (Mattew 5:43-48).
Ma nkunu qed nagħmlu xejn speċjali jekk inħobbu biss lil dawk li jħobbuna. Il-briganti wkoll iħobb lill-briganti sħabhom. Jekk il-favuri u l-pjaċiri nagħmilhom biss ma’ nies li jaħmluni, x’benefiċċji nippretendi? Ix-xellerati u l-immorali jagħmlu l-istess ħaġa! Jekk insellef biss lil dawk li mingħandhom nippretendi rikumpensa, xi krettu għandi? Il-banavakki jass…

Biki Billejl, Ferħ Filgħodu

“‘F’fawra ta’ għadab ħbejt għal ftit wiċċi minnek, iżda bi ħniena għal dejjem nitħassrek,’ jgħid il-Feddej tiegħek, il-Mulej. ‘Għax dan hu bħall-ilmijiet ta’ Noè għalija: għax bħalma ħlift li l-ilmijiet ta’ Noè ma jitilgħux aktar fuq l-art, hekk ħlift li ma nerġax iżjed nagħdab għalih, u lanqas inċanfrek. Għax il-muntanji jisgħu jitilqu u l-għoljiet jitheżżu, iżda mħabbti ma titħarrikx minn miegħek, u lanqas il-patt tas-sliem tiegħi ma jitħarrek,’ jgħid il-Mulej li jħenn għalik” (Isaija 54:8-10).
L-imħabba hi dejjem trasparenti u komunikattiva; ma tostor xejn. Alla ma ħebiex minn Abraħam x’kien biħsiebu jagħmel rigward il-bliet immorali (Ġenesi 18:17). L-Imgħallem jgħidilna, “Intom ħbiebi.” Is-sempliċi servi ma jkunux midħla tas-sigrieti ta’ sidhom; iżda l-ħbieb iva. Għalhekk l-interpretu l-kbir tal-imħabba pattwali t’Alla lejna jgħidilna, “Minflok, sejjaħtilkom ħbieb, għax għarraftilkom kulma smajt mingħand Missieri” (Ġwanni 15:15). 
L-imħabba dejjem tfawwar f’qalbu, avolja d-dispja…