Skip to main content

Identifikat ma' Kristu

“Għaldaqstant Ġesù wkoll bata barra minn xatbet il-belt sabiex iqaddes il-poplu permezz ta’ demmu stess. Allura ħa noħorġu lejh barra mill-kamp u nġorru l-għajb tiegħu. Għax hawn m’għandniex belt li tibqa’, iżda qed infittxu dik li għad trid tiġi. Permezz ta’ Ġesù, mela, ħa noffru kostantement sagrifiċċju t’eloġju ’l Alla, ċoè, frott ix-xofftejn li jistqarru ’l ismu” (Ebrej 13:12-15).

Faċli tissejjaħ Kristjan, iżda meta tkun taf lill-Feddej f’qalbek, u tistqarru b’fommok, kif ukoll issegwih minn jum għal jum, tkun qed tesponi lilek innifsek għall-għajb u l-istmerrija. Dan inevitabbli. Meta Filippu ltaqa’ ma’ Ġesù, dak li dwaru kitbu Mosè u l-profeti, spontanjament tkellem dwaru ma’ ħaddieħor. Id-dixxiplu ġenwin jistma lil Ġesù bħala l-Ħabbej tiegħu, u jagħżlu bħala l-ogħna teżor tiegħu, inkomparabbilment prezzjuż. Ir-rieda, l-affezzjonijiet u kull fakoltà tal-persuna tagħna jkunu offruti lilu. L-għażla ta’ Mosè ssir tagħna: “Ikkonsidra l-għajb ta’ Kristu bħala għana ikbar mit-teżori tal-Eġittu, għax kien qed iħares lejn il-premju” (Ebrej 11:26).

In-natura umana tagħna tirribella kontra dan kollu. Dejjem tistiga u tissuġġerixxi: “Salva lilek innifsek; ħu ħsieb l-isem u l-fama tajba tiegħek. Attent għax in-nies tarmik bħala skamplu. Tirrovinax il-karattru u l-prestiġju tiegħek. Tesaġerax għax toħroġ tellief. Mhux aħjar tkun moderat? Ma tistax tgawdi d-dinja u tgawdi s-saltna t’Alla fl-istess ħin?” 

Le, ma nistgħux inservu żewġ sidien. Wieħed minnhom eventwalment jegħleb. Il-fidi fi Kristu hi kuntrarja għall-kurrenti tad-dinja; impossibbli tkun rikonċiljata mad-drawwiet u l-massimi tagħha. Id-dinja hi l-kamp tal-għadu, allura rridu nirraġunaw li ma nistgħux niskapulaw milli nerfgħu l-għajb ta’ Kristu fuqna. Hu unur għalina. Hu diġà tgħabba s-salib minħabba fina, beżqulu u sawtuh u samruh mal-għuda. Hekk stmatu d-dinja. Mela jien kif imissni nistma d-dinja?

Nippreferi mmur niltaqa’ ma’ Ġesù u ngħammar f’imħabbtu. Voluntarjament sofra minfloki, issaporta l-agunija u l-ifnad umiljazzjoni. Ftit ieħor u narawh ġej mas-sħab, b’setgħa u glorja kbira. Tabilħaqq din hi l-fidi tagħna? Ħa tkun din it-tama l-meditazzjoni ferrieħa tagħna. L-għajb li nsofru minħabba Sidna mbagħad ngħodduh ħelu, u jqanqal fina xenqiet akbar biex inkunu miegħu.

Talba: “Mulej Ġesù, int għamiltieli ċara illi mhux faċli nsegwik; fissirtlu wkoll il-prijorità assoluta ta’ saltnatek; urejtni illi ladarba nqiegħed idi fuq il-moħriet ma nistax inħares waranijiet. Għinni! Issokkorrini biex kuljum niċħad lili nnifsi u nerfa’ s-salib. Ħa nkun identifikat miegħek, f’mewtek u l-irxoxt tiegħek. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Minn Xiex Tibża'?

“Minħabba f’hekk ngħidilkom, tinkwetawx għal ħajjitkom, x’se tieklu jew x’se tixorbu, lanqas għal ġisimkom, x’se tilbsu. Ewwilla l-ħajja mhix iżjed importanti mill-ikel, u l-ġisem mill-ilbies? Ħarsu lejn it-tjur tas-sema; la jiżirgħu, la jaħsdu u lanqas jiġbru fl-imħażen, frattant Missierkom smewwieti jitmagħhom. Ewwilla intom ma tiswewx aktar minnhom? Min minnkom, billi jinkwieta, jista’ jżid ma’ għomru mqar siegħa waħda?” (Mattew 6:25-27).
Lil Sidney Smith darba talbuh parir. Qalulu, “Aħna nixtiequ ngħaddu l-ħajja bil-ferħ u t-tama; x’imissna nagħmlu?”
Weġibhom, “Agħmlu xogħolkom fedelment, u ħudu veduti qosra tal-oqsma kollha tagħkom. Wara li tkunu pjanajtu għall-eternità billi tħabbibtu m’Alla bil-medjazzjoni ta’ Ibnu, ittawlux għenuqkom fil-bogħod wisq. Ħudu l-barka preżenti, u roddu l-ħajr f’kollox.”
Il-ħażin hu kodard perfett, u jibża’ minn kollox. Il-ħsieb t’Alla suprem iwaħħxu, għax mhux rikonċiljat miegħu, u għadu jopponih meta jaf li ma jistax iġibha żewġ miegħu. Satana jb…

Il-Qaddisin

“Issa l-fidi hi l-assigurazzjoni tal-ħwejjeġ ittamati, iċ-ċertezza t’affarijiet li ma narawx. B’dil-fidi kienu rrikmandati n-nies fl-antik. Bil-fidi nifhmu li l-univers kien ifformat bil-kelma t’Alla, tant li l-ħaġa li naraw ma saritx minn ħwejjeġ viżibbli. Bil-fidi Abel offra ’l Alla sagrifiċċju aħjar minn Kajjin. Permezz tagħha kien mixhud li hu ġust, billi Alla xehed dwar l-għotjiet tiegħu. U permezz tal-fidi għadu jitkellem, avolja miet” (Ebrej 11:1-4).
Minkejja d-demonji kollha jibqa’ jkun hawn il-qaddisin, u l-qaddisin jiddu l-aħjar fl-agħar żminijiet. Kultant jiddu żżejjed u d-dinja tkun kostretta titfi dawlhom għax isir insapportabbli. Il-martirju ġie introdott fid-dinja bikri ħafna: l-ewwel bniedem li miet, miet minħabba l-fidi tiegħu, u bil-fidi tiegħu, avolja mejjet, għadu jitkellem. 
Issa jekk hemm glorja għal dawk li jmutu fil-Mulej, kemm aktar se jkollhom glorja dawn li jmutu għall-Mulej! Huma nies li ġrew il-ġirja tagħhom, bla ma ntelqu fil-ġenb. Żammew ħarsithom fuq i…

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…