Skip to main content

Ferħ Veru Jew Taparsi?

“La tisħonx minħabba l-ħżiena u la tgħirx għal dawk li jagħmlu l-ħażen. Għax bħal ħaxix ħażin malajr jinqatgħu, u jinxfu bħan-nibbieta. Afda fil-Mulej u agħmel it-tajjeb; għammar fuq l-art u imxi bil-fedeltà. Tgħaxxaq bil-Mulej u jagħtik dak li tixtieq qalbek. Erħi f’idejn il-Mulej it-triq tiegħek; afda wkoll fih, u jagħmel hu. U juri bħad-dawl is-sewwa tiegħek, u d-dritt tiegħek bħan-nofsinhar” (Salmi 37:1-6).

Suldat ingħata s-sentenza tal-mewt talli ħa xenxul għeneb kontra l-kmand tal-ġeneral tiegħu. Hu u qed jittieħed għall-forka rawh jiekol l-għeneb, u wieħed minn sħabu ċanfru. 

“Kif! Issa qed tiekol l-għeneb?”

L-imsejken wieġeb, “Tgħirx għalija minħabba dawn iż-żewġ għenbiet, għax swewli qares.”

Hekk inkunu qed nagħmlu meta ngħiru għall-prosperità tal-ħżiena, jew infexfxu minħabba nies mondana li jfittxu biss ix-xalar u jistaħmu fl-għaxqiet senswali ta’ dil-ħajja. Ma jafux aħjar, u mhumiex kapaċi jfittxu ħwejjeġ ogħla u isbaħ. M’hemm ebda raġuni għala jmissna nixtiequ nkunu flokhom. Il-kont li għad jagħtu se jkun imwiegħer, u finalment iħallsu biz-zalza. 

Taħseb li Alla providenti ma jittrattax magħna ġustament? Qed twaħħal ħarstek fuq kif l-indenju huwa eżaltat, u d-denju dipressat; il-ħażin tiġih tajba, u t-twajjeb jikolha fuq wiċċu. Stenna ftit! Ma jkollok ebda kawża biex tilmenta, jew tgħejja milli timxi fil-mogħdija tal-ġustizzja. Lanqas ma titħajjar aktar tagħmel konfederazzjoni mal-miskredenti. Għax difatti qatt mhuma eqreb ir-rovina tagħhom infushom minn meta joqorbu lejn il-quċċata tal-eżaltazzjoni tagħhom. Min minna tiġih l-għira għall-ikkundannat tiela’ s-sellum għall-forka?

Aktar minn hekk, bosta midinbin li jagħtuna l-impressjoni illi huma ferrieħa m’għandhomx dak il-ferħ illi qed tassumi li jgawdu. Ktieb jista’ jkun illegat sabiħ u l-qoxra ndurata bid-deheb, u frattant ma jkun fih xejn ħlief stejjer ta’ niket. Il-midinbin mhux se joqogħdu jirrakkontawlek dwar iċ-ċanfir sigriet mill-kuxjenza tagħhom. Jipprovaw jitfu x-xhieda xellejja tagħhom, u qajla jirnexxilhom. 

Kieku kellna nevalwaw lil Erodi skont il-festività organizzata f’jum għeluq sninu, abbli nikkonkludu li ma kien jonqsu ebda feliċità; iżda f’ħin ieħor naraw kif il-ħtija, minħabba li qatel lill-Battista, kienet qed tifnilu qalbu. Illum ukoll, nies midħla tal-Kelma huma mikdudin minħabba fiha għax għadhom jirreżistu x-xhieda tal-Ispirtu, u allura ma jistgħux ikunu ferħanin. Bil-daħq u ċ-ċaċċrar kollu tagħhom, huma tristi immensament. Naraw biss it-tbissima fuq fommhom, iżda ma nisimgħux ir-ragħad u t-tkarwit fil-kuxjenza tagħhom. 

Il-miskredenti għad ikollu kundanna doppja: waħda mil-liġi għax ittrasgredixxa r-rieda rivelata t’Alla, u l-oħra mill-vanġelu, li ddisprezzah u warrbu bla ebda raġuni tajba. Bħala malefattur, ikun ikkundannat għax ħadha kontra s-Sultan tas-slaten, u rrofta l-maħfra tiegħu. 

Talba: “Foħrija lilek, Missier, talli ġbidtna lejk u qegħidtna fi Kristu Ibnek! Il-liġi hekk ma tistax tikkundannana, għax wassaltna biex bi ndiema nappellaw għall-ħniena tiegħek. Il-vanġelu lanqas jista’ jikkundannana, għax afdajna fil-Feddej maħtur minnek; emminna u ġrejna għall-kenn imqiegħed quddiemna, taħt il-ħarsien tas-Sultan, li ħabbna u ta lilu nnifsu għalina. Ħalleluja!”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Ħobb Lil Min Ma Jħobbokx

“Smajtu illi ngħad, ‘Ħobb il-proxxmu tiegħek u obgħod lill-għadu tiegħek.’ Imma jien ngħidilkom, ħobbu lill-għedewwa tagħkom u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, ħalli tkunu wlied Missierkom fis-smewwiet; għax itella’ x-xemx tiegħu fuq il-ħżiena u t-tajbin, u jibgħat ix-xita fuq il-ġusti u l-inġusti. Għax jekk tħobbu ’l dawk li jħobbukom, xi premju għandkom? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra d-dazjarji l-istess ħaġa? U jekk issellmu ’l ħutkom biss, xi tkunu qed tagħmlu iżjed mill-oħrajn? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra l-Ġentili l-istess ħaġa? Kunu mela intom perfetti, bħalma Missierkom smewwieti hu perfett” (Mattew 5:43-48).
Ma nkunu qed nagħmlu xejn speċjali jekk inħobbu biss lil dawk li jħobbuna. Il-briganti wkoll iħobb lill-briganti sħabhom. Jekk il-favuri u l-pjaċiri nagħmilhom biss ma’ nies li jaħmluni, x’benefiċċji nippretendi? Ix-xellerati u l-immorali jagħmlu l-istess ħaġa! Jekk insellef biss lil dawk li mingħandhom nippretendi rikumpensa, xi krettu għandi? Il-banavakki jass…

Biki Billejl, Ferħ Filgħodu

“‘F’fawra ta’ għadab ħbejt għal ftit wiċċi minnek, iżda bi ħniena għal dejjem nitħassrek,’ jgħid il-Feddej tiegħek, il-Mulej. ‘Għax dan hu bħall-ilmijiet ta’ Noè għalija: għax bħalma ħlift li l-ilmijiet ta’ Noè ma jitilgħux aktar fuq l-art, hekk ħlift li ma nerġax iżjed nagħdab għalih, u lanqas inċanfrek. Għax il-muntanji jisgħu jitilqu u l-għoljiet jitheżżu, iżda mħabbti ma titħarrikx minn miegħek, u lanqas il-patt tas-sliem tiegħi ma jitħarrek,’ jgħid il-Mulej li jħenn għalik” (Isaija 54:8-10).
L-imħabba hi dejjem trasparenti u komunikattiva; ma tostor xejn. Alla ma ħebiex minn Abraħam x’kien biħsiebu jagħmel rigward il-bliet immorali (Ġenesi 18:17). L-Imgħallem jgħidilna, “Intom ħbiebi.” Is-sempliċi servi ma jkunux midħla tas-sigrieti ta’ sidhom; iżda l-ħbieb iva. Għalhekk l-interpretu l-kbir tal-imħabba pattwali t’Alla lejna jgħidilna, “Minflok, sejjaħtilkom ħbieb, għax għarraftilkom kulma smajt mingħand Missieri” (Ġwanni 15:15). 
L-imħabba dejjem tfawwar f’qalbu, avolja d-dispja…