Skip to main content

Ferħ Veru Jew Taparsi?

“La tisħonx minħabba l-ħżiena u la tgħirx għal dawk li jagħmlu l-ħażen. Għax bħal ħaxix ħażin malajr jinqatgħu, u jinxfu bħan-nibbieta. Afda fil-Mulej u agħmel it-tajjeb; għammar fuq l-art u imxi bil-fedeltà. Tgħaxxaq bil-Mulej u jagħtik dak li tixtieq qalbek. Erħi f’idejn il-Mulej it-triq tiegħek; afda wkoll fih, u jagħmel hu. U juri bħad-dawl is-sewwa tiegħek, u d-dritt tiegħek bħan-nofsinhar” (Salmi 37:1-6).

Suldat ingħata s-sentenza tal-mewt talli ħa xenxul għeneb kontra l-kmand tal-ġeneral tiegħu. Hu u qed jittieħed għall-forka rawh jiekol l-għeneb, u wieħed minn sħabu ċanfru. 

“Kif! Issa qed tiekol l-għeneb?”

L-imsejken wieġeb, “Tgħirx għalija minħabba dawn iż-żewġ għenbiet, għax swewli qares.”

Hekk inkunu qed nagħmlu meta ngħiru għall-prosperità tal-ħżiena, jew infexfxu minħabba nies mondana li jfittxu biss ix-xalar u jistaħmu fl-għaxqiet senswali ta’ dil-ħajja. Ma jafux aħjar, u mhumiex kapaċi jfittxu ħwejjeġ ogħla u isbaħ. M’hemm ebda raġuni għala jmissna nixtiequ nkunu flokhom. Il-kont li għad jagħtu se jkun imwiegħer, u finalment iħallsu biz-zalza. 

Taħseb li Alla providenti ma jittrattax magħna ġustament? Qed twaħħal ħarstek fuq kif l-indenju huwa eżaltat, u d-denju dipressat; il-ħażin tiġih tajba, u t-twajjeb jikolha fuq wiċċu. Stenna ftit! Ma jkollok ebda kawża biex tilmenta, jew tgħejja milli timxi fil-mogħdija tal-ġustizzja. Lanqas ma titħajjar aktar tagħmel konfederazzjoni mal-miskredenti. Għax difatti qatt mhuma eqreb ir-rovina tagħhom infushom minn meta joqorbu lejn il-quċċata tal-eżaltazzjoni tagħhom. Min minna tiġih l-għira għall-ikkundannat tiela’ s-sellum għall-forka?

Aktar minn hekk, bosta midinbin li jagħtuna l-impressjoni illi huma ferrieħa m’għandhomx dak il-ferħ illi qed tassumi li jgawdu. Ktieb jista’ jkun illegat sabiħ u l-qoxra ndurata bid-deheb, u frattant ma jkun fih xejn ħlief stejjer ta’ niket. Il-midinbin mhux se joqogħdu jirrakkontawlek dwar iċ-ċanfir sigriet mill-kuxjenza tagħhom. Jipprovaw jitfu x-xhieda xellejja tagħhom, u qajla jirnexxilhom. 

Kieku kellna nevalwaw lil Erodi skont il-festività organizzata f’jum għeluq sninu, abbli nikkonkludu li ma kien jonqsu ebda feliċità; iżda f’ħin ieħor naraw kif il-ħtija, minħabba li qatel lill-Battista, kienet qed tifnilu qalbu. Illum ukoll, nies midħla tal-Kelma huma mikdudin minħabba fiha għax għadhom jirreżistu x-xhieda tal-Ispirtu, u allura ma jistgħux ikunu ferħanin. Bil-daħq u ċ-ċaċċrar kollu tagħhom, huma tristi immensament. Naraw biss it-tbissima fuq fommhom, iżda ma nisimgħux ir-ragħad u t-tkarwit fil-kuxjenza tagħhom. 

Il-miskredenti għad ikollu kundanna doppja: waħda mil-liġi għax ittrasgredixxa r-rieda rivelata t’Alla, u l-oħra mill-vanġelu, li ddisprezzah u warrbu bla ebda raġuni tajba. Bħala malefattur, ikun ikkundannat għax ħadha kontra s-Sultan tas-slaten, u rrofta l-maħfra tiegħu. 

Talba: “Foħrija lilek, Missier, talli ġbidtna lejk u qegħidtna fi Kristu Ibnek! Il-liġi hekk ma tistax tikkundannana, għax wassaltna biex bi ndiema nappellaw għall-ħniena tiegħek. Il-vanġelu lanqas jista’ jikkundannana, għax afdajna fil-Feddej maħtur minnek; emminna u ġrejna għall-kenn imqiegħed quddiemna, taħt il-ħarsien tas-Sultan, li ħabbna u ta lilu nnifsu għalina. Ħalleluja!”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Enerġija għall-Ġid jew Ħsara

“Smajtu illi ngħad lill-antiki, ‘Tikkommettix omiċidju,’ u ‘Kull min jikkommetti omiċidju jkun ħaqqu l-ġudizzju.’ Imma jien ngħidilkom, kull min jirrabja ma’ ħuh ikun ħaqqu l-ġudizzju. Jerġa’, kull min jgħid lil ħuh, ‘Raka,’ ikun suġġett għas-Sanedrin; u kull min jgħid, ‘Ja iblah!’ ikun ħaqqu jmur fl-Infern tan-nar” (Mattew 5:20-21).
Meta l-korla fija tidher fl-aħjar tagħha, tiżvelali l-agħar fil-karattru tiegħi. Il-korla, bestja inkontrollabbli, tnissel rimors fil-qalb, diskordja fid-dar, qrusa fil-komunità u konfużjoni fl-istat. 
Biss meta tiġi manipulata biex tikkonfronta problemi f’relazzjoni, tista’ tkun forza kostruttiva. Hi dajnamajt: faċilment tkun abbużata mid-delinkwenti għat-tkissir; f’xi każijiet tista’ tkun maniġġjata għall-ġid. Toffri varjetà wiesa’ ta’ possibbiltajiet. Toħloq kaos, imma tagħtik ukoll id-dinamika biex tinawgura mogħdijiet li altrimenti jibqgħu magħluqa. Tipprovdi s-saħħa biex tneħħi tfixkil, xkiel u imbarazz morali. 
Taf iċċaqlaq id-diżubbidjenza stinat…

Għajnuna Pronta

“Alla hu l-kenn u l-qawwa tagħna, għajnuna pronta dejjem fid-dwejjaq. Għalhekk ma nibżgħux imqar jekk l-art titriegħed u l-muntanji jiġġarrfu f’nofs il-baħar, u l-ilmijiet tiegħu jgħajtu u jirgħaw, u l-muntanji jitheżżu bit-tqanqil tagħhom. Hemm xmara li n-nixxigħat tagħha jferrħu l-belt t’Alla, l-għamara qaddisa tal-Ogħla. Alla qiegħed f’nofsha; hi ma titħarrikx. Alla jgħinna, mit-tbexbix tal-jum. Il-ġnus triegħdu, is-saltniet iġġarrfu; hu semma’ leħnu u l-art iddewbet. Il-Mulej tal-eżerċti magħna; Alla ta’ Ġakobb hu l-fortizza tagħna” (Salmi 46:1-7).
Għajnuna li mhix preżenti meta għandna bżonnha ma tiswa kważi xejn. L-ankra li titħalla fuq l-art tkun bla fejda għall-baħrin f’nofs il-maltempata. Tabib li ma ssibux meta tinsab marid ma jaġevolak xejn. Fost id-diversi għajnuniet tal-art, ftit huma pronti: ġeneralment iddum biex tiksibhom u tapprofitta minnhom. 
Xi ngħidu, però, dwar Alla tagħna? Hu preżenti kull meta nfittxuh, preżenti meta għandna bżonnu, u preżenti meta nkunu gawde…