Skip to main content

Ferħ Veru Jew Taparsi?

“La tisħonx minħabba l-ħżiena u la tgħirx għal dawk li jagħmlu l-ħażen. Għax bħal ħaxix ħażin malajr jinqatgħu, u jinxfu bħan-nibbieta. Afda fil-Mulej u agħmel it-tajjeb; għammar fuq l-art u imxi bil-fedeltà. Tgħaxxaq bil-Mulej u jagħtik dak li tixtieq qalbek. Erħi f’idejn il-Mulej it-triq tiegħek; afda wkoll fih, u jagħmel hu. U juri bħad-dawl is-sewwa tiegħek, u d-dritt tiegħek bħan-nofsinhar” (Salmi 37:1-6).

Suldat ingħata s-sentenza tal-mewt talli ħa xenxul għeneb kontra l-kmand tal-ġeneral tiegħu. Hu u qed jittieħed għall-forka rawh jiekol l-għeneb, u wieħed minn sħabu ċanfru. 

“Kif! Issa qed tiekol l-għeneb?”

L-imsejken wieġeb, “Tgħirx għalija minħabba dawn iż-żewġ għenbiet, għax swewli qares.”

Hekk inkunu qed nagħmlu meta ngħiru għall-prosperità tal-ħżiena, jew infexfxu minħabba nies mondana li jfittxu biss ix-xalar u jistaħmu fl-għaxqiet senswali ta’ dil-ħajja. Ma jafux aħjar, u mhumiex kapaċi jfittxu ħwejjeġ ogħla u isbaħ. M’hemm ebda raġuni għala jmissna nixtiequ nkunu flokhom. Il-kont li għad jagħtu se jkun imwiegħer, u finalment iħallsu biz-zalza. 

Taħseb li Alla providenti ma jittrattax magħna ġustament? Qed twaħħal ħarstek fuq kif l-indenju huwa eżaltat, u d-denju dipressat; il-ħażin tiġih tajba, u t-twajjeb jikolha fuq wiċċu. Stenna ftit! Ma jkollok ebda kawża biex tilmenta, jew tgħejja milli timxi fil-mogħdija tal-ġustizzja. Lanqas ma titħajjar aktar tagħmel konfederazzjoni mal-miskredenti. Għax difatti qatt mhuma eqreb ir-rovina tagħhom infushom minn meta joqorbu lejn il-quċċata tal-eżaltazzjoni tagħhom. Min minna tiġih l-għira għall-ikkundannat tiela’ s-sellum għall-forka?

Aktar minn hekk, bosta midinbin li jagħtuna l-impressjoni illi huma ferrieħa m’għandhomx dak il-ferħ illi qed tassumi li jgawdu. Ktieb jista’ jkun illegat sabiħ u l-qoxra ndurata bid-deheb, u frattant ma jkun fih xejn ħlief stejjer ta’ niket. Il-midinbin mhux se joqogħdu jirrakkontawlek dwar iċ-ċanfir sigriet mill-kuxjenza tagħhom. Jipprovaw jitfu x-xhieda xellejja tagħhom, u qajla jirnexxilhom. 

Kieku kellna nevalwaw lil Erodi skont il-festività organizzata f’jum għeluq sninu, abbli nikkonkludu li ma kien jonqsu ebda feliċità; iżda f’ħin ieħor naraw kif il-ħtija, minħabba li qatel lill-Battista, kienet qed tifnilu qalbu. Illum ukoll, nies midħla tal-Kelma huma mikdudin minħabba fiha għax għadhom jirreżistu x-xhieda tal-Ispirtu, u allura ma jistgħux ikunu ferħanin. Bil-daħq u ċ-ċaċċrar kollu tagħhom, huma tristi immensament. Naraw biss it-tbissima fuq fommhom, iżda ma nisimgħux ir-ragħad u t-tkarwit fil-kuxjenza tagħhom. 

Il-miskredenti għad ikollu kundanna doppja: waħda mil-liġi għax ittrasgredixxa r-rieda rivelata t’Alla, u l-oħra mill-vanġelu, li ddisprezzah u warrbu bla ebda raġuni tajba. Bħala malefattur, ikun ikkundannat għax ħadha kontra s-Sultan tas-slaten, u rrofta l-maħfra tiegħu. 

Talba: “Foħrija lilek, Missier, talli ġbidtna lejk u qegħidtna fi Kristu Ibnek! Il-liġi hekk ma tistax tikkundannana, għax wassaltna biex bi ndiema nappellaw għall-ħniena tiegħek. Il-vanġelu lanqas jista’ jikkundannana, għax afdajna fil-Feddej maħtur minnek; emminna u ġrejna għall-kenn imqiegħed quddiemna, taħt il-ħarsien tas-Sultan, li ħabbna u ta lilu nnifsu għalina. Ħalleluja!”

Comments

Popular posts from this blog

Minn Xiex Tibża'?

“Minħabba f’hekk ngħidilkom, tinkwetawx għal ħajjitkom, x’se tieklu jew x’se tixorbu, lanqas għal ġisimkom, x’se tilbsu. Ewwilla l-ħajja mhix iżjed importanti mill-ikel, u l-ġisem mill-ilbies? Ħarsu lejn it-tjur tas-sema; la jiżirgħu, la jaħsdu u lanqas jiġbru fl-imħażen, frattant Missierkom smewwieti jitmagħhom. Ewwilla intom ma tiswewx aktar minnhom? Min minnkom, billi jinkwieta, jista’ jżid ma’ għomru mqar siegħa waħda?” (Mattew 6:25-27).
Lil Sidney Smith darba talbuh parir. Qalulu, “Aħna nixtiequ ngħaddu l-ħajja bil-ferħ u t-tama; x’imissna nagħmlu?”
Weġibhom, “Agħmlu xogħolkom fedelment, u ħudu veduti qosra tal-oqsma kollha tagħkom. Wara li tkunu pjanajtu għall-eternità billi tħabbibtu m’Alla bil-medjazzjoni ta’ Ibnu, ittawlux għenuqkom fil-bogħod wisq. Ħudu l-barka preżenti, u roddu l-ħajr f’kollox.”
Il-ħażin hu kodard perfett, u jibża’ minn kollox. Il-ħsieb t’Alla suprem iwaħħxu, għax mhux rikonċiljat miegħu, u għadu jopponih meta jaf li ma jistax iġibha żewġ miegħu. Satana jb…

Il-Qaddisin

“Issa l-fidi hi l-assigurazzjoni tal-ħwejjeġ ittamati, iċ-ċertezza t’affarijiet li ma narawx. B’dil-fidi kienu rrikmandati n-nies fl-antik. Bil-fidi nifhmu li l-univers kien ifformat bil-kelma t’Alla, tant li l-ħaġa li naraw ma saritx minn ħwejjeġ viżibbli. Bil-fidi Abel offra ’l Alla sagrifiċċju aħjar minn Kajjin. Permezz tagħha kien mixhud li hu ġust, billi Alla xehed dwar l-għotjiet tiegħu. U permezz tal-fidi għadu jitkellem, avolja miet” (Ebrej 11:1-4).
Minkejja d-demonji kollha jibqa’ jkun hawn il-qaddisin, u l-qaddisin jiddu l-aħjar fl-agħar żminijiet. Kultant jiddu żżejjed u d-dinja tkun kostretta titfi dawlhom għax isir insapportabbli. Il-martirju ġie introdott fid-dinja bikri ħafna: l-ewwel bniedem li miet, miet minħabba l-fidi tiegħu, u bil-fidi tiegħu, avolja mejjet, għadu jitkellem. 
Issa jekk hemm glorja għal dawk li jmutu fil-Mulej, kemm aktar se jkollhom glorja dawn li jmutu għall-Mulej! Huma nies li ġrew il-ġirja tagħhom, bla ma ntelqu fil-ġenb. Żammew ħarsithom fuq i…

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…