Skip to main content

Bl-Onestà Kollha

“Min jimxi dritt jimxi bla biża’, iżda min jgħawweġ triqatu jinqabad. L-integrità tan-nies retti tmexxihom, iżda l-ħżunija tal-qarrieqa teqridhom. Aħjar il-fqir li jimxi fis-sewwa tiegħu milli wieħed imħassar fi kliemu u iblah. Ir-raġel ġust jimxi fis-sewwa tiegħu; uliedu huma henjin warajh. Aħjar il-fqir li jimxi fis-sewwa tiegħu milli wieħed li jimxi mgħawweġ fi triqatu, u jkun għani” (Proverbji 10:9; 11:3; 19:1; 20:7; 28:6). 

L-istampa turi lill-filosfu Grieg Dijoġene meta ħareġ fis-suq ifittex raġel onest. Dakinhar baqa' diżappuntat. Fid-dinja mħassra u f’nofs ġenerazzjoni perversa, x’jaqbillek, tkun persuna onesta jew inkella banavakk brikkun? Ħafna jassumu li jaqbillek tgħawweġ tikka għax b’hekk tiffranka salt inkwiet u takkwista l-ġid bla xkiel. “Jekk timxi b’subgħajk dritt, tbati,” jikkunsillawk. “Illum ftit għadek issib nies b’subgħajhom f’ħalqhom.”

Hawn nistgħu nxommu l-ingann sataniku. Mill-bidu nett, l-avversarju qalil tagħna qarraq b’Eva – ħasbet li kienet se tiggwadanja billi tikser il-liġi t’Alla. Minflok, it-trasgressjoni t’Adam u Eva wassal għall-qirda u r-rovina tagħhom u tal-umanità.

Ftit huma n-nies b’kuraġġ biżżejjed biex jemmnu ’l Alla billi jimxu dritt, onestament, skont il-liġi tiegħu. Wieħed skrivan irċieva direttiva mill-impjegatur tiegħu biex iwieġeb ittra li biha jikkanċella ordni, u qallu xi skuża kellu jġib. Kienet falza, u l-iskrivan bi qlubija rrifjuta milli jobdi l-ordni. Minflok ma ċanfru jew keċċieh, l-impjegatur tah promozzjoni bħala l-iskrivan konfidenzjali tiegħu. 

Ngħiduha kif inhi, mal-ewwel daqqa t’għajn, il-liġi t’Alla tidher tjassrek u tfixklek. Frattant, fir-realtà, il-liġi t’Alla hi liġi ta’ libertà, li tiggwida lil min jobdiha lejn mergħat iħaddru. Hieni l-bniedem rett, għax l-onestà taġevolah ’il quddiem minkejja l-ostakli u d-diffikoltajiet li jiltaqa’ magħhom.

F’suq tal-ilsiera f’wieħed mill-istati tan-Nofsinhar, darba jingħad li kien hemm tfajjel smart u attiv, għall-biegħ. Wieħed benestant tħassar il-kondizzjoni tiegħu, u ma xtaqx illi jispiċċa taħt xi sid kattiv. 

Allura resaq fuq it-tfajjel u qallu, “Jekk nixtrik, tkun onest?” 

B’ħarsa penetranti, il-ġuvnott wieġbu, “Sinjur, tixtrini jew ma tixtrinix, jien onest.”

Xi ssib meta tħares lejk innifsek? X’tiskopri fil-konkret? Forsi qed timplimenta l-kompromessi u taħbi fik xi dnub, għax mingħalik jaqbillek? Tibqax temmen tfesfis demoniku. Indem u ibda miexi fit-triqat tal-ġustizzja li jwasslu għall-paċi u l-ferħ ġenwin. 

Talba: “Ħarisli ruħi u eħlisni, Mulej, għax l-ingann hu fond u t-tattika satanika hi aktar milli niflaħ inġerragħ. Tħallinix nitfixkel, għax fik nistkenn; int waħdek it-torri setgħan tiegħi. Żommni miexi fit-triq id-dejqa; ħalli s-sewwa u d-dritt iħarsuni għax fik nittama jien.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Ħobb Lil Min Ma Jħobbokx

“Smajtu illi ngħad, ‘Ħobb il-proxxmu tiegħek u obgħod lill-għadu tiegħek.’ Imma jien ngħidilkom, ħobbu lill-għedewwa tagħkom u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, ħalli tkunu wlied Missierkom fis-smewwiet; għax itella’ x-xemx tiegħu fuq il-ħżiena u t-tajbin, u jibgħat ix-xita fuq il-ġusti u l-inġusti. Għax jekk tħobbu ’l dawk li jħobbukom, xi premju għandkom? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra d-dazjarji l-istess ħaġa? U jekk issellmu ’l ħutkom biss, xi tkunu qed tagħmlu iżjed mill-oħrajn? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra l-Ġentili l-istess ħaġa? Kunu mela intom perfetti, bħalma Missierkom smewwieti hu perfett” (Mattew 5:43-48).
Ma nkunu qed nagħmlu xejn speċjali jekk inħobbu biss lil dawk li jħobbuna. Il-briganti wkoll iħobb lill-briganti sħabhom. Jekk il-favuri u l-pjaċiri nagħmilhom biss ma’ nies li jaħmluni, x’benefiċċji nippretendi? Ix-xellerati u l-immorali jagħmlu l-istess ħaġa! Jekk insellef biss lil dawk li mingħandhom nippretendi rikumpensa, xi krettu għandi? Il-banavakki jass…

Biki Billejl, Ferħ Filgħodu

“‘F’fawra ta’ għadab ħbejt għal ftit wiċċi minnek, iżda bi ħniena għal dejjem nitħassrek,’ jgħid il-Feddej tiegħek, il-Mulej. ‘Għax dan hu bħall-ilmijiet ta’ Noè għalija: għax bħalma ħlift li l-ilmijiet ta’ Noè ma jitilgħux aktar fuq l-art, hekk ħlift li ma nerġax iżjed nagħdab għalih, u lanqas inċanfrek. Għax il-muntanji jisgħu jitilqu u l-għoljiet jitheżżu, iżda mħabbti ma titħarrikx minn miegħek, u lanqas il-patt tas-sliem tiegħi ma jitħarrek,’ jgħid il-Mulej li jħenn għalik” (Isaija 54:8-10).
L-imħabba hi dejjem trasparenti u komunikattiva; ma tostor xejn. Alla ma ħebiex minn Abraħam x’kien biħsiebu jagħmel rigward il-bliet immorali (Ġenesi 18:17). L-Imgħallem jgħidilna, “Intom ħbiebi.” Is-sempliċi servi ma jkunux midħla tas-sigrieti ta’ sidhom; iżda l-ħbieb iva. Għalhekk l-interpretu l-kbir tal-imħabba pattwali t’Alla lejna jgħidilna, “Minflok, sejjaħtilkom ħbieb, għax għarraftilkom kulma smajt mingħand Missieri” (Ġwanni 15:15). 
L-imħabba dejjem tfawwar f’qalbu, avolja d-dispja…