Skip to main content

Bl-Onestà Kollha

“Min jimxi dritt jimxi bla biża’, iżda min jgħawweġ triqatu jinqabad. L-integrità tan-nies retti tmexxihom, iżda l-ħżunija tal-qarrieqa teqridhom. Aħjar il-fqir li jimxi fis-sewwa tiegħu milli wieħed imħassar fi kliemu u iblah. Ir-raġel ġust jimxi fis-sewwa tiegħu; uliedu huma henjin warajh. Aħjar il-fqir li jimxi fis-sewwa tiegħu milli wieħed li jimxi mgħawweġ fi triqatu, u jkun għani” (Proverbji 10:9; 11:3; 19:1; 20:7; 28:6). 

L-istampa turi lill-filosfu Grieg Dijoġene meta ħareġ fis-suq ifittex raġel onest. Dakinhar baqa' diżappuntat. Fid-dinja mħassra u f’nofs ġenerazzjoni perversa, x’jaqbillek, tkun persuna onesta jew inkella banavakk brikkun? Ħafna jassumu li jaqbillek tgħawweġ tikka għax b’hekk tiffranka salt inkwiet u takkwista l-ġid bla xkiel. “Jekk timxi b’subgħajk dritt, tbati,” jikkunsillawk. “Illum ftit għadek issib nies b’subgħajhom f’ħalqhom.”

Hawn nistgħu nxommu l-ingann sataniku. Mill-bidu nett, l-avversarju qalil tagħna qarraq b’Eva – ħasbet li kienet se tiggwadanja billi tikser il-liġi t’Alla. Minflok, it-trasgressjoni t’Adam u Eva wassal għall-qirda u r-rovina tagħhom u tal-umanità.

Ftit huma n-nies b’kuraġġ biżżejjed biex jemmnu ’l Alla billi jimxu dritt, onestament, skont il-liġi tiegħu. Wieħed skrivan irċieva direttiva mill-impjegatur tiegħu biex iwieġeb ittra li biha jikkanċella ordni, u qallu xi skuża kellu jġib. Kienet falza, u l-iskrivan bi qlubija rrifjuta milli jobdi l-ordni. Minflok ma ċanfru jew keċċieh, l-impjegatur tah promozzjoni bħala l-iskrivan konfidenzjali tiegħu. 

Ngħiduha kif inhi, mal-ewwel daqqa t’għajn, il-liġi t’Alla tidher tjassrek u tfixklek. Frattant, fir-realtà, il-liġi t’Alla hi liġi ta’ libertà, li tiggwida lil min jobdiha lejn mergħat iħaddru. Hieni l-bniedem rett, għax l-onestà taġevolah ’il quddiem minkejja l-ostakli u d-diffikoltajiet li jiltaqa’ magħhom.

F’suq tal-ilsiera f’wieħed mill-istati tan-Nofsinhar, darba jingħad li kien hemm tfajjel smart u attiv, għall-biegħ. Wieħed benestant tħassar il-kondizzjoni tiegħu, u ma xtaqx illi jispiċċa taħt xi sid kattiv. 

Allura resaq fuq it-tfajjel u qallu, “Jekk nixtrik, tkun onest?” 

B’ħarsa penetranti, il-ġuvnott wieġbu, “Sinjur, tixtrini jew ma tixtrinix, jien onest.”

Xi ssib meta tħares lejk innifsek? X’tiskopri fil-konkret? Forsi qed timplimenta l-kompromessi u taħbi fik xi dnub, għax mingħalik jaqbillek? Tibqax temmen tfesfis demoniku. Indem u ibda miexi fit-triqat tal-ġustizzja li jwasslu għall-paċi u l-ferħ ġenwin. 

Talba: “Ħarisli ruħi u eħlisni, Mulej, għax l-ingann hu fond u t-tattika satanika hi aktar milli niflaħ inġerragħ. Tħallinix nitfixkel, għax fik nistkenn; int waħdek it-torri setgħan tiegħi. Żommni miexi fit-triq id-dejqa; ħalli s-sewwa u d-dritt iħarsuni għax fik nittama jien.”

Comments

Popular posts from this blog

Minn Xiex Tibża'?

“Minħabba f’hekk ngħidilkom, tinkwetawx għal ħajjitkom, x’se tieklu jew x’se tixorbu, lanqas għal ġisimkom, x’se tilbsu. Ewwilla l-ħajja mhix iżjed importanti mill-ikel, u l-ġisem mill-ilbies? Ħarsu lejn it-tjur tas-sema; la jiżirgħu, la jaħsdu u lanqas jiġbru fl-imħażen, frattant Missierkom smewwieti jitmagħhom. Ewwilla intom ma tiswewx aktar minnhom? Min minnkom, billi jinkwieta, jista’ jżid ma’ għomru mqar siegħa waħda?” (Mattew 6:25-27).
Lil Sidney Smith darba talbuh parir. Qalulu, “Aħna nixtiequ ngħaddu l-ħajja bil-ferħ u t-tama; x’imissna nagħmlu?”
Weġibhom, “Agħmlu xogħolkom fedelment, u ħudu veduti qosra tal-oqsma kollha tagħkom. Wara li tkunu pjanajtu għall-eternità billi tħabbibtu m’Alla bil-medjazzjoni ta’ Ibnu, ittawlux għenuqkom fil-bogħod wisq. Ħudu l-barka preżenti, u roddu l-ħajr f’kollox.”
Il-ħażin hu kodard perfett, u jibża’ minn kollox. Il-ħsieb t’Alla suprem iwaħħxu, għax mhux rikonċiljat miegħu, u għadu jopponih meta jaf li ma jistax iġibha żewġ miegħu. Satana jb…

Il-Qaddisin

“Issa l-fidi hi l-assigurazzjoni tal-ħwejjeġ ittamati, iċ-ċertezza t’affarijiet li ma narawx. B’dil-fidi kienu rrikmandati n-nies fl-antik. Bil-fidi nifhmu li l-univers kien ifformat bil-kelma t’Alla, tant li l-ħaġa li naraw ma saritx minn ħwejjeġ viżibbli. Bil-fidi Abel offra ’l Alla sagrifiċċju aħjar minn Kajjin. Permezz tagħha kien mixhud li hu ġust, billi Alla xehed dwar l-għotjiet tiegħu. U permezz tal-fidi għadu jitkellem, avolja miet” (Ebrej 11:1-4).
Minkejja d-demonji kollha jibqa’ jkun hawn il-qaddisin, u l-qaddisin jiddu l-aħjar fl-agħar żminijiet. Kultant jiddu żżejjed u d-dinja tkun kostretta titfi dawlhom għax isir insapportabbli. Il-martirju ġie introdott fid-dinja bikri ħafna: l-ewwel bniedem li miet, miet minħabba l-fidi tiegħu, u bil-fidi tiegħu, avolja mejjet, għadu jitkellem. 
Issa jekk hemm glorja għal dawk li jmutu fil-Mulej, kemm aktar se jkollhom glorja dawn li jmutu għall-Mulej! Huma nies li ġrew il-ġirja tagħhom, bla ma ntelqu fil-ġenb. Żammew ħarsithom fuq i…

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…