Skip to main content

Wegħdi fiż-Żgur

“U Ġakobb qal, ‘O Alla ta’ missieri Abraħam, u Alla ta’ missieri Iżakk, il-Mulej li għidtli, “Erġa’ mur f’artek, u għand qrabatek, u jien nagħmillek il-ġid,” jien ma jistħoqqlix l-iżgħar ħniena tiegħek u s-sewwa tiegħek li inti għamilt mal-qaddej tiegħek, għax bl-għasluġ tiegħi għaddejt dal-Ġordan, u issa sirt żewġ qasmiet. Eħlisni, nitolbok, minn id ħija, minn id Għesaw, għax nibża’ minnu, li ma jiġix u joqtolni, l-omm mal-ulied. U int għidtli: “Żgur li nagħmillek il-ġid, u nagħmel nislek bħar-ramel tal-baħar, li ma jistax jingħadd bil-kotra’” (Ġenesi 32:9-12). 

Dan hu metodu eċċellenti kif naqilgħu l-petizzjonijiet tagħna mingħand il-Mulej. Nistgħu bl-umiltà “nfakkruh” x’qal. Alla fidil tagħna qatt mhu se jsodd widnejh għal kliemu stess. Mhux se jħalli kliemu mingħajr ma jwettqu. Madankollu jħobb li niesu jitolbuh, u bħal speċi jfakkruh dwar il-wegħda tiegħu. Dan iservi biex jiffriska l-memorja tagħhom, jistejqru fil-fidi, jiġġeddu fit-tama tagħhom u jesperjenzawh bħala Missierhom fidil, li jżomm il-patt magħhom.

Alla ta kelmtu, mhux minħabba fih, iżda minħabba fina. L-għanijiet tiegħu huma fissi u deċiżi; m’għandu bżonn xejn x’jorbtu mal-ħsieb tiegħu li jagħmel il-ġid, saħansitra ġid etern, lil niesu. Frattant jagħti l-wegħda biex aħna nissaħħu u nitfarrġu. Għaldaqstant jixtieqna nikkwotaw kliemu, u ngħidulu, “Hekk għidt int.”

“Żgur li nagħmillek il-ġid” hi propjament il-qalba ta’ kulma qalilna l-Mulej fil-grazzja tiegħu. Poġġi enfasi speċjali fuq “Żgur.” Jagħmlilna l-ġid, ġid veru, ġid dejjiemi, ġid biss, kull ġid. Fuq kollox, mhux biss jagħtina t-tajjeb imma jagħmel lilna tajbin. Bla dubju dan hu t-tajjeb fl-ogħla grad tiegħu. Jittrattana bħala l-qaddisin tiegħu li qed jifformahom u jagħġinhom, u dan għall-ġid etern tagħna. 

Dalwaqt jeħodna biex inkunu ma’ Ibnu Ġesù u l-magħżulin kollha tiegħu. Dil-qagħda tkun il-gwadann u barka suprema tagħna. B’dil-wegħda li sseddaq ’l qlubna m’għandniex għalfejn nitbeżżgħu minn Għeżew irrabjat, u lanqas minn ħaddieħor. 

Talba: “Missierna, ladarba ġġustifikajtna bid-demm ta’ Ibnek, min jista’ jikkundannana? Jekk wegħidtna li tagħmlilna l-ġid, min jista’ jagħmlilna d-deni? Mela agħtina l-perseveranza biex nibqgħu b’ħarsitna merfugħa lejk filwaqt li nistennew mingħandek grazzja kontra grazzja. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…