Skip to main content

Wegħdi fiż-Żgur

“U Ġakobb qal, ‘O Alla ta’ missieri Abraħam, u Alla ta’ missieri Iżakk, il-Mulej li għidtli, “Erġa’ mur f’artek, u għand qrabatek, u jien nagħmillek il-ġid,” jien ma jistħoqqlix l-iżgħar ħniena tiegħek u s-sewwa tiegħek li inti għamilt mal-qaddej tiegħek, għax bl-għasluġ tiegħi għaddejt dal-Ġordan, u issa sirt żewġ qasmiet. Eħlisni, nitolbok, minn id ħija, minn id Għesaw, għax nibża’ minnu, li ma jiġix u joqtolni, l-omm mal-ulied. U int għidtli: “Żgur li nagħmillek il-ġid, u nagħmel nislek bħar-ramel tal-baħar, li ma jistax jingħadd bil-kotra’” (Ġenesi 32:9-12). 

Dan hu metodu eċċellenti kif naqilgħu l-petizzjonijiet tagħna mingħand il-Mulej. Nistgħu bl-umiltà “nfakkruh” x’qal. Alla fidil tagħna qatt mhu se jsodd widnejh għal kliemu stess. Mhux se jħalli kliemu mingħajr ma jwettqu. Madankollu jħobb li niesu jitolbuh, u bħal speċi jfakkruh dwar il-wegħda tiegħu. Dan iservi biex jiffriska l-memorja tagħhom, jistejqru fil-fidi, jiġġeddu fit-tama tagħhom u jesperjenzawh bħala Missierhom fidil, li jżomm il-patt magħhom.

Alla ta kelmtu, mhux minħabba fih, iżda minħabba fina. L-għanijiet tiegħu huma fissi u deċiżi; m’għandu bżonn xejn x’jorbtu mal-ħsieb tiegħu li jagħmel il-ġid, saħansitra ġid etern, lil niesu. Frattant jagħti l-wegħda biex aħna nissaħħu u nitfarrġu. Għaldaqstant jixtieqna nikkwotaw kliemu, u ngħidulu, “Hekk għidt int.”

“Żgur li nagħmillek il-ġid” hi propjament il-qalba ta’ kulma qalilna l-Mulej fil-grazzja tiegħu. Poġġi enfasi speċjali fuq “Żgur.” Jagħmlilna l-ġid, ġid veru, ġid dejjiemi, ġid biss, kull ġid. Fuq kollox, mhux biss jagħtina t-tajjeb imma jagħmel lilna tajbin. Bla dubju dan hu t-tajjeb fl-ogħla grad tiegħu. Jittrattana bħala l-qaddisin tiegħu li qed jifformahom u jagħġinhom, u dan għall-ġid etern tagħna. 

Dalwaqt jeħodna biex inkunu ma’ Ibnu Ġesù u l-magħżulin kollha tiegħu. Dil-qagħda tkun il-gwadann u barka suprema tagħna. B’dil-wegħda li sseddaq ’l qlubna m’għandniex għalfejn nitbeżżgħu minn Għeżew irrabjat, u lanqas minn ħaddieħor. 

Talba: “Missierna, ladarba ġġustifikajtna bid-demm ta’ Ibnek, min jista’ jikkundannana? Jekk wegħidtna li tagħmlilna l-ġid, min jista’ jagħmlilna d-deni? Mela agħtina l-perseveranza biex nibqgħu b’ħarsitna merfugħa lejk filwaqt li nistennew mingħandek grazzja kontra grazzja. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…