Skip to main content

Mexxini Int

“Ħa jroddu glorja lill-Mulej, u jxandru tifħiru fil-gżejjer! Il-Mulej joħroġ bħal eroj, iqajjem il-ħeġġa kollha tiegħu bħal gwerrier; jgħolli leħnu, iva, jgħajjat bis-saħħa, jegħleb lill-għedewwa tiegħu. Għal żmien twil bqajt ħiemed; skitt u trażżant; issa ngħajjat bħal mara fil-ħlas; nilheġ u nonfoħ f’daqqa. Nagħmel ħerba muntanji u għoljiet, u nnixxef il-ħdura kollha tagħhom; u nagħmel ix-xmajjar art niexfa, u l-għadajjar innixxifhom. U nġib l-għomja minn triq li ma jafuhiex; ngħaddihom minn mogħdijiet li ma jafuhomx, u t-toroq mgħawġin nagħmilhom dritti. Dawn il-ħwejjeġ nagħmilhom, u ma nitlaqhomx” (Isaija 42:12-16). 

Aħseb dwar Jaħwe glorjuż, kif jagħmilha ta’ gwida għall-għomja! Kemm kapaċi jitbaxxa lejn il-ħlejjaq tiegħu! X’kondixxendenza meraviljuża din! 

Raġel għama mhux kapaċi jsib triq li mhuwiex familjari magħha. Anke meta jkun jaf it-triq, diffiċli għalih jaqsamha; iżda triq li ma jafhiex qatt ma jażżarda jirfes fuqha. Min-natura, aħna wkoll għomjin fejn tidħol triq is-salvazzjoni. Madankollu l-Mulej imexxina fiha, iwassalna għandu u mbagħad jiftħilna għajnejna. Rigward il-futur, kollha kemm aħna ninsabu għomja, u m’aħniex kapaċi naraw x’se jiġri minn siegħa qabel. Iżda l-Mulej Ġesù jmexxina sa tmiem il-vjaġġ. Jeħodha f’idejh biex jassiguralna tmiem feliċi.

Ma nistgħux inbassru b’liema mod se jaslilna l-ħelsien. Il-Mulej jaf, u jmexxina sakemm inkunu ħrabna minn kull periklu. Henjin dawk li jpoġġu idhom f’id il-gwida tas-sema, u jċedu lilhom infushom totalment għat-tmexxija tiegħu. 

Iwassalhom sat-tmiem; u meta jeħodhom id-dar u jiftħilhom għajnejhom biex jaraw minn xiex għaddihom, x’għanja ta’ gratitudni jgħannu lill-benefattur kbir tagħhom! B’liema timenza u b’liema riverenza jagħtuh qima!

Talba: “Mexxi lil iben ċkejken tiegħek illum, Missier smewwieti, għax ma nafx fejn se naqbad nimxi! Jekk taqbadli idi nħossni sikur. Jekk terfagħni fi ħdanek, itellagħni l-Ġenna minn issa stess! Int taf x’inhu l-aħjar għalija. Frattant inroddlok ħajr tallli Kelmtek dejjem isservini bħala dawl għal riġlejja u musbieħ għall-mogħdija tiegħi.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…