Skip to main content

Mexxini Int

“Ħa jroddu glorja lill-Mulej, u jxandru tifħiru fil-gżejjer! Il-Mulej joħroġ bħal eroj, iqajjem il-ħeġġa kollha tiegħu bħal gwerrier; jgħolli leħnu, iva, jgħajjat bis-saħħa, jegħleb lill-għedewwa tiegħu. Għal żmien twil bqajt ħiemed; skitt u trażżant; issa ngħajjat bħal mara fil-ħlas; nilheġ u nonfoħ f’daqqa. Nagħmel ħerba muntanji u għoljiet, u nnixxef il-ħdura kollha tagħhom; u nagħmel ix-xmajjar art niexfa, u l-għadajjar innixxifhom. U nġib l-għomja minn triq li ma jafuhiex; ngħaddihom minn mogħdijiet li ma jafuhomx, u t-toroq mgħawġin nagħmilhom dritti. Dawn il-ħwejjeġ nagħmilhom, u ma nitlaqhomx” (Isaija 42:12-16). 

Aħseb dwar Jaħwe glorjuż, kif jagħmilha ta’ gwida għall-għomja! Kemm kapaċi jitbaxxa lejn il-ħlejjaq tiegħu! X’kondixxendenza meraviljuża din! 

Raġel għama mhux kapaċi jsib triq li mhuwiex familjari magħha. Anke meta jkun jaf it-triq, diffiċli għalih jaqsamha; iżda triq li ma jafhiex qatt ma jażżarda jirfes fuqha. Min-natura, aħna wkoll għomjin fejn tidħol triq is-salvazzjoni. Madankollu l-Mulej imexxina fiha, iwassalna għandu u mbagħad jiftħilna għajnejna. Rigward il-futur, kollha kemm aħna ninsabu għomja, u m’aħniex kapaċi naraw x’se jiġri minn siegħa qabel. Iżda l-Mulej Ġesù jmexxina sa tmiem il-vjaġġ. Jeħodha f’idejh biex jassiguralna tmiem feliċi.

Ma nistgħux inbassru b’liema mod se jaslilna l-ħelsien. Il-Mulej jaf, u jmexxina sakemm inkunu ħrabna minn kull periklu. Henjin dawk li jpoġġu idhom f’id il-gwida tas-sema, u jċedu lilhom infushom totalment għat-tmexxija tiegħu. 

Iwassalhom sat-tmiem; u meta jeħodhom id-dar u jiftħilhom għajnejhom biex jaraw minn xiex għaddihom, x’għanja ta’ gratitudni jgħannu lill-benefattur kbir tagħhom! B’liema timenza u b’liema riverenza jagħtuh qima!

Talba: “Mexxi lil iben ċkejken tiegħek illum, Missier smewwieti, għax ma nafx fejn se naqbad nimxi! Jekk taqbadli idi nħossni sikur. Jekk terfagħni fi ħdanek, itellagħni l-Ġenna minn issa stess! Int taf x’inhu l-aħjar għalija. Frattant inroddlok ħajr tallli Kelmtek dejjem isservini bħala dawl għal riġlejja u musbieħ għall-mogħdija tiegħi.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…