Skip to main content

Kobor fil-Fidi

“Għaldaqstant, saħħu l-idejn debboli u l-irkopptejn mitluqa u ‘agħmlu mogħdijiet dritti għal saqajkom,’ sabiex iz-zopp ma jisfax inkapaċitat imma aktarx jitfejjaq. Agħmlu kull sforz biex iżżommu s-sliem ma’ kulħadd, u għall-qdusija, li mingħajrha ħadd mhu se jara s-Sid. Oqogħdu attenti ħalli ma jkunx hemm xi ħadd li jonqos mill-grazzja t’Alla, li ma jkunx hemm xi għerq ta’ mrar li jisponta ’l fuq biex jiffastidjakom u b’dan ikunu kkontaminati l-ħafna. Ħsiebkom hemm li ma jkunx hemm xi fornikatur jew profan bħal Għeżaw, li għal ikla waħda biegħ l-primoġenitura tiegħu. Tafu illi wara, meta xtaq jiret il-barka, kien irroftat, għax ma sabx ċans għall-indiema, għad li fittixha bid-dmugħ” (Ebrej 12:12-17).

Biex inkompli nissaħħaħ fil-fiduċja tiegħi fil-Mulej, irid ikolli l-ambizzjoni għas-santifikazzjoni, u t-tfittxija tagħha. Lhud 11 jilħaq il-klajmaks u l-applikazzjoni tiegħu f’kapitlu 12:1: “Immela aħna, billi għandna mdawra madwarna sħaba daqshekk kbira ta’ xhieda, ħa nwarrbu kull xkiel u d-dnub tant faċilment fixkieli, u ħa niġru bil-perseveranza t-tellieqa mqiegħda quddiemna.” 

Fidi u qdusija, mela, huma abbinati flimkien, u jseddqu lil xulxin. Il-fidi ma tistax tiffjorixxi fija jekk it-taqbida kontra d-dnub personali mhix kondotta bir-riżorsi kollha għad-dispożizzjoni tiegħi. Il-mortifikazzjoni tal-vizzju u l-vivifikazzjoni tal-virtù jmorru id f’id. Meta ninsa jew nittraskura l-vokazzjoni tiegħi għall-qdusija, il-fidi titgħaxxex. Nidentifika d-dnub, nindem minnu (mhux ġeneralment, imma speċifikament), u nwiegħed lill-Mulej li se nissielet biex neqred il-fdal tal-ħażen fija. Il-mixja tiegħi suppost hi waħda fl-imħabba, fid-dawl, fid-dehen u b’kull ċirkuspezzjoni. 

Fattur ieħor biex nikber fil-fidi huwa dan: nirrispetta l-Providenza divina. Dejjem hemm pjan u skop għal ulied Alla. Ebda avveniment mhu superfluwu. Jekk inħares lejja nnifsi bħala sufrun f’wiċċ l-ilma, jixxejjer bl-addoċċ, inkun virtwalment irmejt il-fakoltà tal-fidi. Alla hu s-suprintendent ta’ ħajjitna. Jekk nagħraf dan, flok qrusa, uġigħ u frustrazzjoni, qalbi timtela b’timenza u ammirazzjoni lejn il-Feddej tiegħi.

Irrid ukoll inrawwem fija perspettiva altruwista, aktarx milli ‘Jien hu Alla Sidi.’ Id-direttiva hi ċara: “Kull wieħed m’għandux iħares lejn l-interessi tiegħu nnifsu biss, iżda wkoll lejn l-interessi tal-oħrajn” (Filippin 2:4). Jekk ma nadattahiex bħala r-regola tiegħi nkun ssoprimejt il-fidi attiva tiegħi fir-rieda rivelata t’Alla għalija. Nagħti, flok sempliċement ħsiebi biex nirċievi. Naqdi, inħobb, għax hekk insir nixbah l-aktar lil Ġesù, u allura inevitabbilment nimmatura fil-fidi. 

Talba: “Sinjur Alla, niddependi fuqek għat-tisħiħ u l-effettività. Fakkarni dejjem illi l-qima tiegħi trid tkun tinvolvi l-fakoltajiet kollha, inkluż il-ħsieb. Kwalunkwe prinċipju li nsib fl-Iskrittura għallimni nieħdu bis-serjetà u impenn. Seddaqni biex neżerċita dixxiplina fuqi nnifsi, ħalli nagħmel progress fil-fidi. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…