Skip to main content

Kobor fil-Fidi

“Għaldaqstant, saħħu l-idejn debboli u l-irkopptejn mitluqa u ‘agħmlu mogħdijiet dritti għal saqajkom,’ sabiex iz-zopp ma jisfax inkapaċitat imma aktarx jitfejjaq. Agħmlu kull sforz biex iżżommu s-sliem ma’ kulħadd, u għall-qdusija, li mingħajrha ħadd mhu se jara s-Sid. Oqogħdu attenti ħalli ma jkunx hemm xi ħadd li jonqos mill-grazzja t’Alla, li ma jkunx hemm xi għerq ta’ mrar li jisponta ’l fuq biex jiffastidjakom u b’dan ikunu kkontaminati l-ħafna. Ħsiebkom hemm li ma jkunx hemm xi fornikatur jew profan bħal Għeżaw, li għal ikla waħda biegħ l-primoġenitura tiegħu. Tafu illi wara, meta xtaq jiret il-barka, kien irroftat, għax ma sabx ċans għall-indiema, għad li fittixha bid-dmugħ” (Ebrej 12:12-17).

Biex inkompli nissaħħaħ fil-fiduċja tiegħi fil-Mulej, irid ikolli l-ambizzjoni għas-santifikazzjoni, u t-tfittxija tagħha. Lhud 11 jilħaq il-klajmaks u l-applikazzjoni tiegħu f’kapitlu 12:1: “Immela aħna, billi għandna mdawra madwarna sħaba daqshekk kbira ta’ xhieda, ħa nwarrbu kull xkiel u d-dnub tant faċilment fixkieli, u ħa niġru bil-perseveranza t-tellieqa mqiegħda quddiemna.” 

Fidi u qdusija, mela, huma abbinati flimkien, u jseddqu lil xulxin. Il-fidi ma tistax tiffjorixxi fija jekk it-taqbida kontra d-dnub personali mhix kondotta bir-riżorsi kollha għad-dispożizzjoni tiegħi. Il-mortifikazzjoni tal-vizzju u l-vivifikazzjoni tal-virtù jmorru id f’id. Meta ninsa jew nittraskura l-vokazzjoni tiegħi għall-qdusija, il-fidi titgħaxxex. Nidentifika d-dnub, nindem minnu (mhux ġeneralment, imma speċifikament), u nwiegħed lill-Mulej li se nissielet biex neqred il-fdal tal-ħażen fija. Il-mixja tiegħi suppost hi waħda fl-imħabba, fid-dawl, fid-dehen u b’kull ċirkuspezzjoni. 

Fattur ieħor biex nikber fil-fidi huwa dan: nirrispetta l-Providenza divina. Dejjem hemm pjan u skop għal ulied Alla. Ebda avveniment mhu superfluwu. Jekk inħares lejja nnifsi bħala sufrun f’wiċċ l-ilma, jixxejjer bl-addoċċ, inkun virtwalment irmejt il-fakoltà tal-fidi. Alla hu s-suprintendent ta’ ħajjitna. Jekk nagħraf dan, flok qrusa, uġigħ u frustrazzjoni, qalbi timtela b’timenza u ammirazzjoni lejn il-Feddej tiegħi.

Irrid ukoll inrawwem fija perspettiva altruwista, aktarx milli ‘Jien hu Alla Sidi.’ Id-direttiva hi ċara: “Kull wieħed m’għandux iħares lejn l-interessi tiegħu nnifsu biss, iżda wkoll lejn l-interessi tal-oħrajn” (Filippin 2:4). Jekk ma nadattahiex bħala r-regola tiegħi nkun ssoprimejt il-fidi attiva tiegħi fir-rieda rivelata t’Alla għalija. Nagħti, flok sempliċement ħsiebi biex nirċievi. Naqdi, inħobb, għax hekk insir nixbah l-aktar lil Ġesù, u allura inevitabbilment nimmatura fil-fidi. 

Talba: “Sinjur Alla, niddependi fuqek għat-tisħiħ u l-effettività. Fakkarni dejjem illi l-qima tiegħi trid tkun tinvolvi l-fakoltajiet kollha, inkluż il-ħsieb. Kwalunkwe prinċipju li nsib fl-Iskrittura għallimni nieħdu bis-serjetà u impenn. Seddaqni biex neżerċita dixxiplina fuqi nnifsi, ħalli nagħmel progress fil-fidi. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…