Skip to main content

Il-Ġustizzja u l-Grazzja

“Kif hu miktub: ‘Ħabbejt lil Ġakobb, imma bgħadt lil Għeżaw.’ X’se ngħidu mela? Jaqaw hemm l-inġustizzja m’Alla? Xejn affattu! Għax jgħid lil Mosè: ‘Se nħenn għal min inħenn u se nagħder lil min nagħder.’ Hekk mela ma jiddependix mir-rieda jew l-isforz uman, iżda minn Alla li jħenn. Għax l-Iskrittura tgħid lill-Faragħun: ‘Għal dan l-istess għan tajtek il-poter, ħalli niddimostra setgħeti fik u ħalli ismi jkun proklamat fl-art kollha.’ Hekk mela Alla jħenn għal min irid, imma ’l min irid iwebbsu” (Rumani 9:13-18).

Diffiċli nissuperaw din il-preżentazzjoni ta’ grazzja divina! X’meravilja inkredibbli! Minn falluta, il-grazzja tirrendi r-ruħ sinjura; minn korrotta, sana; minn detestabbli, attraenti; minn kerha, sabiħa; minn maħmuġa, safja; minn avversiva għal Alla, f’intimità miegħu; minn aljenata, rikonċiljata; minn ikkundannata, ġustifikata; minn profana, qaddisa; minn mormija, milqugħa fil-Maħbub. 

Alla hu grazzjuż magħna għax jogħġbu jkun grazzjuż – ebda raġuni oħra. Hu stess iddikjara: “Se nħenn għal min inħenn u se nagħder lil min nagħder.” Min-natura tiegħu stess jagħtina dak li ma ħaqqniex, ċoè, il-maħfra u l-ħajja eterna, il-liberazzjoni mill-jasar u l-kundanna tad-dnub. Dawk li ma fettxewx lil Alla, Alla ppreżentalhom lilu nnifsu. Nies illi ma kinux semgħu bih, issa jithennew bih. 

Il-ġustizzja hija naturali u mistennija; il-grazzja hi sopranaturali u sorprendenti. Dawk li ħadmu siegħa jitħallsu daqs dawk li stinkaw il-jum kollu. Alla hu neċessarjament ġust ma’ kulħadd, u ġeneruż bl-irfus ma’ xi wħud, hekk li tal-ewwel jiġu l-aħħar, u tal-aħħar l-ewwel. Jekk nipprotestaw għal dan l-aġir divin inkunu qed ninkixfu kemm għadna fjakki fil-fehma tagħna dwar l-operazzjoni tal-grazzja. 

Il-grazzja smewwitija twassalna biex nesprimu l-armonija ġewwiena tar-ruħ, issa miġjuba f’xirka reali m’Alla. Għalhekk ħa nikkoltivaw kull virtù, għax kulma hu virtuż hu wild il-grazzja, u kull azzjoni grazzjuża tagħna hi virtuża. 

Speċjalment issa aħna l-milħuqin bil-grazzja rridu nsiru konoxxituri fil-gratitudni. Għax Alla għandu żewġ għamajjar: waħda fis-smewwiet, u l-oħra f’qalb rikonoxxenti, li tagħraf u tiftakar fil-ħniniet tiegħu. Il-gratitudni hi sens vivaċi ta’ favuri futuri, ċoè, biha wieħed jammira l-wirja mgħoddija tal-grazzja, u allura din isservih ta’ garanzija konkreta għall-ġejjieni. 

Talba: “O Alla omnipotenti, Missier ta’ kull grazzja, int ma tabbandunax fina ħidmietek stess. Imqar il-ħsieb mistur ta’ gratitudni lejk tgħoddu bħala rikjesta għal favuri akbar, biex fejn qabel kellna l-irxiex, issa nixxarbu għasra bil-miżerikordja fidila tiegħek. Aħna fiduċjużi: la bdejt tiffavorina f’Ibnek, ma tiħux lura l-għotjiet tiegħek. Inroddulek ħajr!”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…