Skip to main content

Il-Ġustizzja u l-Grazzja

“Kif hu miktub: ‘Ħabbejt lil Ġakobb, imma bgħadt lil Għeżaw.’ X’se ngħidu mela? Jaqaw hemm l-inġustizzja m’Alla? Xejn affattu! Għax jgħid lil Mosè: ‘Se nħenn għal min inħenn u se nagħder lil min nagħder.’ Hekk mela ma jiddependix mir-rieda jew l-isforz uman, iżda minn Alla li jħenn. Għax l-Iskrittura tgħid lill-Faragħun: ‘Għal dan l-istess għan tajtek il-poter, ħalli niddimostra setgħeti fik u ħalli ismi jkun proklamat fl-art kollha.’ Hekk mela Alla jħenn għal min irid, imma ’l min irid iwebbsu” (Rumani 9:13-18).

Diffiċli nissuperaw din il-preżentazzjoni ta’ grazzja divina! X’meravilja inkredibbli! Minn falluta, il-grazzja tirrendi r-ruħ sinjura; minn korrotta, sana; minn detestabbli, attraenti; minn kerha, sabiħa; minn maħmuġa, safja; minn avversiva għal Alla, f’intimità miegħu; minn aljenata, rikonċiljata; minn ikkundannata, ġustifikata; minn profana, qaddisa; minn mormija, milqugħa fil-Maħbub. 

Alla hu grazzjuż magħna għax jogħġbu jkun grazzjuż – ebda raġuni oħra. Hu stess iddikjara: “Se nħenn għal min inħenn u se nagħder lil min nagħder.” Min-natura tiegħu stess jagħtina dak li ma ħaqqniex, ċoè, il-maħfra u l-ħajja eterna, il-liberazzjoni mill-jasar u l-kundanna tad-dnub. Dawk li ma fettxewx lil Alla, Alla ppreżentalhom lilu nnifsu. Nies illi ma kinux semgħu bih, issa jithennew bih. 

Il-ġustizzja hija naturali u mistennija; il-grazzja hi sopranaturali u sorprendenti. Dawk li ħadmu siegħa jitħallsu daqs dawk li stinkaw il-jum kollu. Alla hu neċessarjament ġust ma’ kulħadd, u ġeneruż bl-irfus ma’ xi wħud, hekk li tal-ewwel jiġu l-aħħar, u tal-aħħar l-ewwel. Jekk nipprotestaw għal dan l-aġir divin inkunu qed ninkixfu kemm għadna fjakki fil-fehma tagħna dwar l-operazzjoni tal-grazzja. 

Il-grazzja smewwitija twassalna biex nesprimu l-armonija ġewwiena tar-ruħ, issa miġjuba f’xirka reali m’Alla. Għalhekk ħa nikkoltivaw kull virtù, għax kulma hu virtuż hu wild il-grazzja, u kull azzjoni grazzjuża tagħna hi virtuża. 

Speċjalment issa aħna l-milħuqin bil-grazzja rridu nsiru konoxxituri fil-gratitudni. Għax Alla għandu żewġ għamajjar: waħda fis-smewwiet, u l-oħra f’qalb rikonoxxenti, li tagħraf u tiftakar fil-ħniniet tiegħu. Il-gratitudni hi sens vivaċi ta’ favuri futuri, ċoè, biha wieħed jammira l-wirja mgħoddija tal-grazzja, u allura din isservih ta’ garanzija konkreta għall-ġejjieni. 

Talba: “O Alla omnipotenti, Missier ta’ kull grazzja, int ma tabbandunax fina ħidmietek stess. Imqar il-ħsieb mistur ta’ gratitudni lejk tgħoddu bħala rikjesta għal favuri akbar, biex fejn qabel kellna l-irxiex, issa nixxarbu għasra bil-miżerikordja fidila tiegħek. Aħna fiduċjużi: la bdejt tiffavorina f’Ibnek, ma tiħux lura l-għotjiet tiegħek. Inroddulek ħajr!”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…