Skip to main content

Fidi Fertili

“Għal din l-istess raġuni, applikaw kull tħabrik biex iżżidu l-virtù mal-fidi tagħkom; u mal-virtù, it-tagħrif; u mat-tagħrif, l-awtokontroll; u mal-awtokontroll, il-perseveranza; u mal-perseveranza, il-pjetà; u mal-pjetà, il-ħbiberija fraterna; u mal-ħbiberija fraterna, l-imħabba. Għax jekk tippossiedu fikom dawn il-kwalitajiet, u dejjem joktru, ma jħallukomx la ineffettivi u lanqas bla frott fit-tagħrif veru ta’ Sidna Ġesù Kristu” (2 Pietru 1:5-8).

Jekk nixtiequ nigglorifikaw lil Sidna billi nipproduċu l-frott, jeħtieġ ikollna ċerti ħwejjeġ fina, għax xejn ma joħroġ minna jekk qabelxejn ma jkunx fina. Jeħtieġ nibdew bil-fidi, li hi l-pedament ta’ kull virtù ieħor. B’diliġenza nżidu magħha l-virtù, tagħrif, kontroll fuqna nfusna, u sabar. Ma’ dawn jeħtieġ ngħaddu ’l quddiem fit-tjieba u l-mħabba fraterna. 

Dawn kollha, marbuta qatta waħda, ċertament iġegħluna nipproduċu għenieqed ta’ qdusija. Ma nkunux iżjed studenti li nitgħallmu fil-għażż, iżda naslu biex nagħmlu u nħaddmu Kelmet Alla fina. Dawn il-ħwejjeġ jeħtieġ mhux biss ikunu fina, iżda għandhom joktru, inkella nisfaw bla frott. Il-frott hu t-tifwir tal-ħajja, u jeħtieġ inkunu mimlija qabel ma nibdew infuru.

Ninnotaw li ħafna Kristjani, għalkemm ikollhom opportunitajiet diversi, qatt ma jirnexxilhom jagħmlu ġid etern fil-konverżjoni tal-erwieħ. Jekk tosservahom mill-qrib tikkonkludi li huma nieqsa minn ċerti grazzji, assolutament essenzjali ħalli wieħed jagħti l-frott. Ħalli dal-passaġġ iservi ta’ tinġiża ġentili għal dawk li qed jipproduċu ftit li xejn, u għalija wkoll.

Talba: “Int Alla ġeneruż, Mulej, u tajtna doni biex bihom nedifikaw lil xulxin. Aktar minn hekk tridna nipproduċu ħafna frott hekk kif aħna nibqgħu fik, f’unjoni u komunjoni bħalma ż-żraġen jibqgħu fid-dielja. Għax bħalma hu r-raġel, hekk hu xogħlu. Irridu nagħmlu aħjar, mela agħmel li nkunu aħjar, f’ġieħ ismek stess. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…