Skip to main content

Fidi Fertili

“Għal din l-istess raġuni, applikaw kull tħabrik biex iżżidu l-virtù mal-fidi tagħkom; u mal-virtù, it-tagħrif; u mat-tagħrif, l-awtokontroll; u mal-awtokontroll, il-perseveranza; u mal-perseveranza, il-pjetà; u mal-pjetà, il-ħbiberija fraterna; u mal-ħbiberija fraterna, l-imħabba. Għax jekk tippossiedu fikom dawn il-kwalitajiet, u dejjem joktru, ma jħallukomx la ineffettivi u lanqas bla frott fit-tagħrif veru ta’ Sidna Ġesù Kristu” (2 Pietru 1:5-8).

Jekk nixtiequ nigglorifikaw lil Sidna billi nipproduċu l-frott, jeħtieġ ikollna ċerti ħwejjeġ fina, għax xejn ma joħroġ minna jekk qabelxejn ma jkunx fina. Jeħtieġ nibdew bil-fidi, li hi l-pedament ta’ kull virtù ieħor. B’diliġenza nżidu magħha l-virtù, tagħrif, kontroll fuqna nfusna, u sabar. Ma’ dawn jeħtieġ ngħaddu ’l quddiem fit-tjieba u l-mħabba fraterna. 

Dawn kollha, marbuta qatta waħda, ċertament iġegħluna nipproduċu għenieqed ta’ qdusija. Ma nkunux iżjed studenti li nitgħallmu fil-għażż, iżda naslu biex nagħmlu u nħaddmu Kelmet Alla fina. Dawn il-ħwejjeġ jeħtieġ mhux biss ikunu fina, iżda għandhom joktru, inkella nisfaw bla frott. Il-frott hu t-tifwir tal-ħajja, u jeħtieġ inkunu mimlija qabel ma nibdew infuru.

Ninnotaw li ħafna Kristjani, għalkemm ikollhom opportunitajiet diversi, qatt ma jirnexxilhom jagħmlu ġid etern fil-konverżjoni tal-erwieħ. Jekk tosservahom mill-qrib tikkonkludi li huma nieqsa minn ċerti grazzji, assolutament essenzjali ħalli wieħed jagħti l-frott. Ħalli dal-passaġġ iservi ta’ tinġiża ġentili għal dawk li qed jipproduċu ftit li xejn, u għalija wkoll.

Talba: “Int Alla ġeneruż, Mulej, u tajtna doni biex bihom nedifikaw lil xulxin. Aktar minn hekk tridna nipproduċu ħafna frott hekk kif aħna nibqgħu fik, f’unjoni u komunjoni bħalma ż-żraġen jibqgħu fid-dielja. Għax bħalma hu r-raġel, hekk hu xogħlu. Irridu nagħmlu aħjar, mela agħmel li nkunu aħjar, f’ġieħ ismek stess. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…