Skip to main content

La Tibżax!

“Imma int, Iżrael, int il-qaddej tiegħi, Ġakobb li jien għażiltek, nisel Abraħam ħabibi. Int li ħadtek minn truf l-art, u sejjaħtlek min-naħat bogħod tagħha, u għidtlek: ‘Int il-qaddej tiegħi; ħtartek u ma rmejtikx. La tibżax, għax jien miegħek; la tħarisx imwerwer madwarek, għax jien Alla tiegħek. Insaħħek, iva, nwieżnek b’leminti tal-ġustizzja tiegħi. Dawk kollha li huma mgħaddbin għalik jistħu u jiregħxu; ikunu qishom xejn. Dawk li jeħduha miegħek jintilfu’” (Isaija 41:8-11).

Tajjeb timxi bi prudenza, u meta taħseb li se taqa’, biża’ bħal dan jiswielek. Jiġu ħinijiet fuqna meta jkollna nixkanaw mal-art jekk kemm-il darba xi ħadd ma jissapportjaniex. Hawnhekk għandna das-sapport speċjali. Tajjeb tmil fuq l-id il-leminija t’Alla. Mhux biss idu, għalkemm iżżomm is-smewwiet u l-art f’posthom, iżda l-id il-leminija tiegħu: il-qawwa tiegħu mgħaqqda mas-sengħa, il-qawwa tiegħu fl-aħjar tagħha. 

Biex ikompli jgħollina, hu miktub: “Inwieżnek b’leminti tal-ħaqq tiegħi.” Dik l-id li juża biex iżomm il-qdusija tiegħu, u jesegwixxi s-sentenzi rjali tiegħu – din l-id se tkun mimduda biex twieżen lil dawk li jafdaw fih. Fil-periklu nibżgħu, iżda fis-sigurtà tagħna nifirħu. Ir-raġel imdawwar mill-Mulej, id-demonju ma jistgħux jaqilbuh.

Riġlejna jistgħu jkunu debboli, iżda l-leminija t’Alla hi bla fini fis-setgħa. It-triq tista’ tkun imħarbta, iżda l-Omnipotenti jżommna weqfin. Nistgħu nkomplu nterrqu bil-qlubija. M’aħniex se naqgħu. Ejjew immilu kontinwament fuqu. Alla qatt mhu se jwarrab qawwietu minna, għaliex il-ħaqq tiegħu jinsab magħna wkoll. Jibqa’ fidil għall-wegħda tiegħu, fidil għal Ibnu u allura fidil għalina. Kemm għandna nkunu kuntenti! Xi tgħid għalik innifsek?

Talba: “Aħbini taħt ġwenħajk, El Xaddaj; ħarisni u twarrabx minni mqar għal mument wieħed. Ħa nimxi fik u ħa tkun il-preżenza tiegħek il-protezzjoni tiegħi. Waħdi nogħtor u naqa’; miegħek nibqa’ stabbli u kkonfermat fil-fidi, għax int tweżinni. Iġbidni lejk biex inkun meħlus minn kull dnewwa jew ħsara spiritwali. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…