Skip to main content

It-Tisfija

“‘Fil-pajjiż kollu jiġri,’ jgħid il-Mulej, ‘illi tnejn minn tlieta fih jinqerdu u jintemmu, u wieħed minn kull tlieta fih jibqa’. Indaħħal it-tielet fin-nar, u nirfinieh, bħal ma nirfina l-fidda, u nipprovah bħal ma nipprova d-deheb. Huma jsejħu ismi, u jien inweġibhom. Ngħid: “Huma l-poplu tiegħi!” u huma jgħidu: “Il-Mulej hu Alla tiegħi!”’” (Żakkarija 13:8-9).

Il-grazzja tibdilna f’metall prezzjuż, u mbagħad in-nar u l-forġa jiġu immedjatamet wara. Ninħasdu b’dan? Tippreferi, biex tiskansa t-tbatija, tibqa’ bla siwi, bħall-ġebel tar-raba’? Il-kumdità hi l-agħar għażla. Tagħmilx bħalma għamel Għeżaw, li ħataf skutella minestra, u ċeda l-wirt tal-familja. 

“Le, Mulej; nippreferu nintefgħu fil-forn milli nintefgħu bogħod mill-preżenza tiegħek!”

In-nar jirfina l-metall; ma jeqirdux. Il-Mulej biħsiebu jgħaddina u joħroġna min-nar, mhux iħallina fih. Il-Mulej jagħraf il-valur ta’ niesu, u allura jixtieq jippurifikahom mill-ħmieġ tagħhom. Jekk aħna għorrief, nilqgħu dan il-proċess ta’ raffinar; ma naħarbux minnu. 

Talba: “Saffina, Mulej; toħroġniex minn ġon-nar. Tabilħaqq tipprovana int! Aħna lesti ndubu fuq il-fjamma feroċi. Madankollu, dan hu l-metodu tiegħek, u allura l-aħjar. Sostnina waqt il-prova, u kompli l-proċess tal-purifikazzjoni, sabiex fil-waqt propizju tintroduċina fil-preżenza qaddisa tiegħek għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…