Skip to main content

Is-Supremazija tal-Imħabba

“L-imħabba qatt ma tispiċċa. Imma sew jekk hemm doni ta’ profeziji, għad ikunu aboliti; jew ilsna, għad jehdew; jew tagħrif, għad jkun abolit. Għax nafu parzjalment u nipprofetizzaw parzjalment, imma meta jiġi l-perfett, il-parzjali se jkun abolit. Meta kont tifel, tkellimt bħal tifel, ħsibt bħal tifel, irraġunajt bħal tifel. Meta sirt raġel, warrabt il-ħwejjeġ tiflin. Għax bħalissa naraw immaġni mċajpra, qisu f’mera, imma mbagħad naraw wiċċ imb wiċċ. Bħalissa naf parzjalment, imma mbagħad inkun naf fis-sħiħ, bħalma wkoll intgħaraft fis-sħiħ. Għalhekk issa jibqgħu dawn it-tlieta: il-fidi, it-tama u l-imħabba. Imma l-ikbar minn dawn hi l-imħabba” (1 Korintin 13:8-13).

Bħalma l-imrieżaq jiġu mix-xemx, u frattant mhumiex ix-xemx, hekk ukoll l-imħabba u l-mogħdrija tagħna, għalkemm mhumiex Alla, huma mingħandu biss, avolja huma biss xbieha fqira u debboli tiegħu, rifless bati tan-natura tiegħu. Jekk hemm il-miżerikordja f’qalbna, tittraċċja s-sors tagħha mill-funtana perenni tal-ħniena. Jekk fina hemm dawl l-imħabba, hu raġġ mix-xemx potenti ta’ mħabbtu. 

L-imħabba matura hi dejjem superstiti – tgħix aktar fit-tul mill-għedewwa, tentazzjonijiet, oppożizzjoni, afflizzjoni, persekuzzjoni, perikli u kwalunkwe theddid ieħor. Il-mottu tagħha hu, “Nulli cedo,” ma naqa’ għal ħadd. Hi bħax-xemx: ix-xemx tibda titla’ fiċ-ċirku tagħha, u ma terġax lura sakemm tkun laħqet l-appan tagħha. 

L-imħabba ma tagħti xejn ħlief lilha nfisha, u ma tieħu xejn ħlief minnha nfisha. L-imħabba ma tippossedix bħalma mhix posseduta; għax l-imħabba hi suffiċjenti għall-imħabba. 

Anke dawk li mhumiex favoriti b’rivelazzjoni speċjali jħossu l-indispensabbiltà tal-imħabba, kif mingħajrha m’aħna xejn. “Uri l-imħabba lill-kreaturi kollha,” tgħid it-tradizzjoni Ħinduwista, “u tkun ferħan; għax meta tħobb kollox, tkun tħobb lill-Mulej, għax hu kollox f’kollox.” Fost il-pagani fl-Oċċident jissemmgħu l-istess sentimenti. Seneka, wieħed minnhom, jiddikjara, “Ħadd ma jista’ jgħix kuntent jekk jistma biss lilu nnifsu, li jdawwar kollox għall-vantaġġ tiegħu waħdu. Trid tgħix għal ħaddieħor, jekk tixtieq tgħix għalik innifsek.”

Ir-riċerka psikjatrika tikkonfermalna illi huwa biss meta verament inkunu nafu u nifhmu illi għandna perjodu limitat fuq l-art – u li m’għandna ebda mod kif nindunaw illi għalqitilna l-kera – illi mbagħad nibdew ngħixu kull ġurnata fil-milja tagħha, bħallikieku hi l-unika waħda li fadlilna.

Talba: “Ma ħallejtniex fl-ambigwu, Mulej! Bl-imħabba jkollna r-rieda nestendu lilna nfusna bl-għan li l-azzjoni tkun ta’ nutriment għall-kobor spiritwali tal-proxxmu u għall-ferħ akbar tagħna nfusna. Ħa tkun tabilħaqq il-qalb benevolenti u beninna li l-aktar tixbah lilek. Iva, agħti widen għar-rikjesta tagħna, f’isem Ġesù. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…