Skip to main content

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).

Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 

Imma difatti, Alla jista’ jaħbi wiċċu, jirtira minna u jiċħdilna konforti u turijiet ta’ mħabbtu, u xorta waħda jkun iħobbna eternament. 

Nistgħu biss nikkoreġu lilu nfusna f’dan ir-rigward jekk nitgħallmu nimxu bil-fidi. “Meta Alla jidher bħala l-avversarju tiegħi,” jgħid Luteru, “u qisni narah b’sejf mislut kontrija, ninxteħet f’dirgħajh.” Hekk meta nimxu fid-dlam, Alla jridna xorta waħda nintefgħu fi ħdanu. Inkwantu dehriet u viżjonijiet t’Alla, dawn huma xierqa għall-Ġenna; u għalkemm Alla kultant jersaq lejna b’mod tabilħaqq reali u vividu, il-grazzja tiegħu aktar tissaħħaħ fina jekk ngħixu mingħajr dawn it-turijiet ta’ mħabbtu. Bħal dari, “il-grazzja tiegħu suffiċjenti għalina” (2 Korintin 12:9).

Għaldaqstant, meta jitfaċċaw l-iskuraġġimenti, huwa d-dover ta’ kull Kristjan illi jeżerċita l-fidi, b’mod partikolari minħabba t-theddida li jintelaq fil-ġenb. Kif nafu li dat-trattament huwa r-remedju adatt? David jgħid espliċitament, “F’kull żmien meta nkun beżgħan, nafda fik” (Salmi 56:3). 

Ġesù jeżorta lill-appostli tiegħu, “Tħallux qalbkom titħawwad. Intom tafdaw f’Alla; afdaw ukoll fija” (Ġwanni 14:1). Kienet qed tinġema’ sħaba sewda fuqhom; Kristu kien wasal biex jitteħdilhom. Ir-Ragħaj kien se jkun milqut u n-nagħaġ jixterdu. L-uniku mezz kontra l-gwaj u s-saram preskritt minn Kristu huwa proprju dan: biex ma jkunux sparpaljati fl-ispirtu tagħhom, kellhom jissoktaw jafdaw f’Alla u fih. 

Għaliex ingħatatilna l-fidi, jekk mhux għal perjodi kritiċi bħal dawn? Kull virtù għandu jkun eżerċitat fl-istaġun tiegħu. Jekk wieħed dineb, imissu jindem; dak hu l-istaġun għall-indiema. Jekk wieħed irċieva xi ħniena mingħand Alla, għandu jkun rikonoxxenti; dak hu l-istaġun għall-gratitudni. Jekk wieħed jara lil ħuh batut, imissu jagħtih karità; dak hu l-istaġun għall-grazzja tal-karità. Jekk wiċċ il-Mulej jiddi fuq il-bniedem, imissu jifraħ; dak hu l-istaġun għall-hena spiritwali. Bl-istess mod, meta l-iskuraġġimenti jassaltaw, imissu jħaddem il-fidi tiegħu; dan hu l-istaġun għall-fidi. 

Talba: “Missier sapjenti, kollok tjieba u rieda tajba lejna, nitolbuk biex nafdawk f’kull ħin u f’kull mument. Nixtiequ nroddu l-frott, u l-frott fl-istaġun tiegħu. Meta l-konforti u l-faraġ tagħna nħossuhom assenti, huwa l-istaġun xieraq biex ngħolli ħarsitna ’l fuq, bil-fidi lejk. Għallimna kontinwament nimxu bil-fidi, u mhux bil-viżjoni.”

Comments

Popular posts from this blog

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…