Skip to main content

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).

Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 

Imma difatti, Alla jista’ jaħbi wiċċu, jirtira minna u jiċħdilna konforti u turijiet ta’ mħabbtu, u xorta waħda jkun iħobbna eternament. 

Nistgħu biss nikkoreġu lilu nfusna f’dan ir-rigward jekk nitgħallmu nimxu bil-fidi. “Meta Alla jidher bħala l-avversarju tiegħi,” jgħid Luteru, “u qisni narah b’sejf mislut kontrija, ninxteħet f’dirgħajh.” Hekk meta nimxu fid-dlam, Alla jridna xorta waħda nintefgħu fi ħdanu. Inkwantu dehriet u viżjonijiet t’Alla, dawn huma xierqa għall-Ġenna; u għalkemm Alla kultant jersaq lejna b’mod tabilħaqq reali u vividu, il-grazzja tiegħu aktar tissaħħaħ fina jekk ngħixu mingħajr dawn it-turijiet ta’ mħabbtu. Bħal dari, “il-grazzja tiegħu suffiċjenti għalina” (2 Korintin 12:9).

Għaldaqstant, meta jitfaċċaw l-iskuraġġimenti, huwa d-dover ta’ kull Kristjan illi jeżerċita l-fidi, b’mod partikolari minħabba t-theddida li jintelaq fil-ġenb. Kif nafu li dat-trattament huwa r-remedju adatt? David jgħid espliċitament, “F’kull żmien meta nkun beżgħan, nafda fik” (Salmi 56:3). 

Ġesù jeżorta lill-appostli tiegħu, “Tħallux qalbkom titħawwad. Intom tafdaw f’Alla; afdaw ukoll fija” (Ġwanni 14:1). Kienet qed tinġema’ sħaba sewda fuqhom; Kristu kien wasal biex jitteħdilhom. Ir-Ragħaj kien se jkun milqut u n-nagħaġ jixterdu. L-uniku mezz kontra l-gwaj u s-saram preskritt minn Kristu huwa proprju dan: biex ma jkunux sparpaljati fl-ispirtu tagħhom, kellhom jissoktaw jafdaw f’Alla u fih. 

Għaliex ingħatatilna l-fidi, jekk mhux għal perjodi kritiċi bħal dawn? Kull virtù għandu jkun eżerċitat fl-istaġun tiegħu. Jekk wieħed dineb, imissu jindem; dak hu l-istaġun għall-indiema. Jekk wieħed irċieva xi ħniena mingħand Alla, għandu jkun rikonoxxenti; dak hu l-istaġun għall-gratitudni. Jekk wieħed jara lil ħuh batut, imissu jagħtih karità; dak hu l-istaġun għall-grazzja tal-karità. Jekk wiċċ il-Mulej jiddi fuq il-bniedem, imissu jifraħ; dak hu l-istaġun għall-hena spiritwali. Bl-istess mod, meta l-iskuraġġimenti jassaltaw, imissu jħaddem il-fidi tiegħu; dan hu l-istaġun għall-fidi. 

Talba: “Missier sapjenti, kollok tjieba u rieda tajba lejna, nitolbuk biex nafdawk f’kull ħin u f’kull mument. Nixtiequ nroddu l-frott, u l-frott fl-istaġun tiegħu. Meta l-konforti u l-faraġ tagħna nħossuhom assenti, huwa l-istaġun xieraq biex ngħolli ħarsitna ’l fuq, bil-fidi lejk. Għallimna kontinwament nimxu bil-fidi, u mhux bil-viżjoni.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…