Skip to main content

Dikjarat Ġust u Magħmul Ġust

“Mela billi għandna dawn il-wegħdi, maħbubin, ħa nippurifikaw lilna nfusna minn kull kontaminazzjoni tal-ġisem u tal-ispirtu, u nipperfezzjonaw t-tqaddis tagħna fil-biża’ t’Alla. Agħmlu l-wisa’ għalina fi qlubkom. M’għamilna ħsara lil ebda wieħed, ma kkorrompejna ’l ħadd, ma vvantaġġjajna ruħna minn ebda wieħed. Ma ngħidx dan għall-kundanna tagħkom, għax għidt qabel illi intom tinsabu fi qlubna biex immutu flimkien u ngħixu flimkien magħkom. Għandi kunfidenza kbira fikom, għandi ħafna ftaħir bikom. Imtlejt bil-faraġ; ninsab imfawwar bil-ferħ fl-afflizzjoni kollha tagħna.” (2 Korintin 7:1-4).

Din hi l-istedina u l-appell, anzi, il-kmand definittiv għal dawk li ntmessu bil-grazzja divina. Il-qdusija la tgħatti u lanqas tpatti; ma tħallas ebda dejn. Qatt ma nistgħu nkunu milqugħa quddiem Alla bl-opri. Tagħmel x’tagħmel u tagħmel kemm tagħmel, tibqa’ indenju avolja tagħmel dmirek kollu (Luqa 17:10). Mingħajr il-grazzja, l-opri tagħna huma maħmuġa fid-dawl tal-qdusija assoluta t’Alla.

Bil-medjazzjoni ta’ Kristu waħdu nistgħu nieqfu quddiem Alla. Ir-raġuni nsibuha fir-riparazzjoni adegwata li wettaq storikament. Biha biss aħna milqugħin. 

Iżda tkun salvat, jew mifdi, minn Kristu jfisser mhux biss ġustifikazzjoni – dikjarat ġust quddiem mill-Missier bħala Mħallef tiegħek – imma wkoll taqdis, ċoè, issir progressivament ġust. Alla ma jsalva lil ħadd biex jibqa’ jgħaffeġ u jiffanga fi dnubietu, lanqas biex jagħmel kompromessi jew namur miegħu. Hi kontradizzjoni! 

Għall-kuntrarju l-Bibbja toffrielna argument wieħed kontra l-ieħor għala jmissna nfittxu l-qdusija bħala target importantissmu matul għomorna, speċjalment mill-konverżjoni tagħna ’l quddiem. 

Il-qdusija indispensabbli għax il-leħen tas-Salvatur, tal-appostli tiegħu, u ta’ Alla l-Missier jikkmanda l-qdusija. Skop ewlieni għala Kristu ġie fid-dinja huwa proprjament biex niesu jitnaddfu minn kull tinġis u jkunu mġedda bil-ħasil tal-ilma bil-Kelma. Kristu ħa l-piena tad-dnub, u kisser il-madmad tiegħu minn fuq spallejna, biex issa “d-dnub ma jiddominax aktar fuqna, għax m’għadniex taħt il-liġi, imma taħt il-grazzja” (Rumani 6:14).

Fi kliem ieħor, l-ubbidjenza qaddisa u evanġelika tagħna hija evidenza konkreta li nħobbu lil Ġesù fis-sinċerità. Il-konfort preżenti u l-assigurazzjoni f’ruħna jiddependu fuq il-qdusija. Biha tingħatalna fil-wisa’ entratura fis-saltna eterna (2 Pietru 1:5-11).

Mingħajr qdusija fuq l-art, kif se tgawdi l-Ġenna? It-trasformazzjoni li għaddejjin minnha bħalissa hi tħejjija għall-glorja. Dan proċess neċessarju. Pariri għal min hu bil-għatx għall-qdusija: ibda u spiċċa fi Kristu, issa. Ibqa’ fi Kristu. Hu biss il-manna u l-ilma li jissodisfa.

Talba: “O Alla Missierna, inroddulek ħajr talli fornejtna bir-riżorsi meħtieġa biex attwalment nimxu fit-tiġdid tal-ħajja. Tajtna Kelmtek: biha nitgħallmu, inkunu mċanfra u mwiddba, kif ukoll trenjati fil-mogħdijiet tal-ġustizzja. Bl-Ispirtu tiegħek tgħammar kontinwament magħna biex l-isforz tagħna ma jkunx għażiq fl-ilma. M’għandna xejn li hu nieqes jew insuffiċjenti! Tajtna kulma hu meħtieġ għall-ħajja u t-tjieba. Foħrija lilek għall-indokriment tiegħek favur tagħna. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…