Skip to main content

Dikjarat Ġust u Magħmul Ġust

“Mela billi għandna dawn il-wegħdi, maħbubin, ħa nippurifikaw lilna nfusna minn kull kontaminazzjoni tal-ġisem u tal-ispirtu, u nipperfezzjonaw t-tqaddis tagħna fil-biża’ t’Alla. Agħmlu l-wisa’ għalina fi qlubkom. M’għamilna ħsara lil ebda wieħed, ma kkorrompejna ’l ħadd, ma vvantaġġjajna ruħna minn ebda wieħed. Ma ngħidx dan għall-kundanna tagħkom, għax għidt qabel illi intom tinsabu fi qlubna biex immutu flimkien u ngħixu flimkien magħkom. Għandi kunfidenza kbira fikom, għandi ħafna ftaħir bikom. Imtlejt bil-faraġ; ninsab imfawwar bil-ferħ fl-afflizzjoni kollha tagħna.” (2 Korintin 7:1-4).

Din hi l-istedina u l-appell, anzi, il-kmand definittiv għal dawk li ntmessu bil-grazzja divina. Il-qdusija la tgħatti u lanqas tpatti; ma tħallas ebda dejn. Qatt ma nistgħu nkunu milqugħa quddiem Alla bl-opri. Tagħmel x’tagħmel u tagħmel kemm tagħmel, tibqa’ indenju avolja tagħmel dmirek kollu (Luqa 17:10). Mingħajr il-grazzja, l-opri tagħna huma maħmuġa fid-dawl tal-qdusija assoluta t’Alla.

Bil-medjazzjoni ta’ Kristu waħdu nistgħu nieqfu quddiem Alla. Ir-raġuni nsibuha fir-riparazzjoni adegwata li wettaq storikament. Biha biss aħna milqugħin. 

Iżda tkun salvat, jew mifdi, minn Kristu jfisser mhux biss ġustifikazzjoni – dikjarat ġust quddiem mill-Missier bħala Mħallef tiegħek – imma wkoll taqdis, ċoè, issir progressivament ġust. Alla ma jsalva lil ħadd biex jibqa’ jgħaffeġ u jiffanga fi dnubietu, lanqas biex jagħmel kompromessi jew namur miegħu. Hi kontradizzjoni! 

Għall-kuntrarju l-Bibbja toffrielna argument wieħed kontra l-ieħor għala jmissna nfittxu l-qdusija bħala target importantissmu matul għomorna, speċjalment mill-konverżjoni tagħna ’l quddiem. 

Il-qdusija indispensabbli għax il-leħen tas-Salvatur, tal-appostli tiegħu, u ta’ Alla l-Missier jikkmanda l-qdusija. Skop ewlieni għala Kristu ġie fid-dinja huwa proprjament biex niesu jitnaddfu minn kull tinġis u jkunu mġedda bil-ħasil tal-ilma bil-Kelma. Kristu ħa l-piena tad-dnub, u kisser il-madmad tiegħu minn fuq spallejna, biex issa “d-dnub ma jiddominax aktar fuqna, għax m’għadniex taħt il-liġi, imma taħt il-grazzja” (Rumani 6:14).

Fi kliem ieħor, l-ubbidjenza qaddisa u evanġelika tagħna hija evidenza konkreta li nħobbu lil Ġesù fis-sinċerità. Il-konfort preżenti u l-assigurazzjoni f’ruħna jiddependu fuq il-qdusija. Biha tingħatalna fil-wisa’ entratura fis-saltna eterna (2 Pietru 1:5-11).

Mingħajr qdusija fuq l-art, kif se tgawdi l-Ġenna? It-trasformazzjoni li għaddejjin minnha bħalissa hi tħejjija għall-glorja. Dan proċess neċessarju. Pariri għal min hu bil-għatx għall-qdusija: ibda u spiċċa fi Kristu, issa. Ibqa’ fi Kristu. Hu biss il-manna u l-ilma li jissodisfa.

Talba: “O Alla Missierna, inroddulek ħajr talli fornejtna bir-riżorsi meħtieġa biex attwalment nimxu fit-tiġdid tal-ħajja. Tajtna Kelmtek: biha nitgħallmu, inkunu mċanfra u mwiddba, kif ukoll trenjati fil-mogħdijiet tal-ġustizzja. Bl-Ispirtu tiegħek tgħammar kontinwament magħna biex l-isforz tagħna ma jkunx għażiq fl-ilma. M’għandna xejn li hu nieqes jew insuffiċjenti! Tajtna kulma hu meħtieġ għall-ħajja u t-tjieba. Foħrija lilek għall-indokriment tiegħek favur tagħna. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…