Skip to main content

Bil-Fidi

“F’dak il-jum titgħanna din l-għanja f’art Ġuda: ‘Għandna belt qawwija; il-Mulej jagħmel il-ħelsien bħala swar u ħitan ta’ barra. Iftħu l-bwieb, biex jidħol il-ġens ġust, li jħares is-sewwa. Inti żżommu fi sliem perfett lil min moħħu jistrieħ fik, għax jafda fik. Ittamaw fil-Mulej għal dejjem, għax fil-Mulej Alla għandna blata ta’ dejjem. Għax hu jniżżel lil dawk li joqogħdu fl-għoli; hu waqqa’ sal-art il-belt li qiegħda fl-għoli; jitfagħha mal-art, imqar fit-trab’” (Isaija 26:1-5).

Huwa x-xogħol tal-fidi illi biha nirriżenjaw u nċedu r-rieda tagħna lil Alla. Meta nċedu l-volontà tagħna lil Alla nkunu qed nafdawh bina nfusna. Inħallu lilu jieħu ħsiebna u jipproteġina. 

Fi żmien il-għawġ, il-bniedem jaqbad mal-wegħdi t’Alla u japplikahom għalih innifsu. Imma kif nistgħu napplikaw il-promessi divina jekk mhux bil-fidi? Jekk tabib iwiegħed il-fejqan, trid tafda fih, ċoè, tmur il-klinika għandu, tisma’ x’għandu xi jgħidlek, tissottometti għat-trattament tiegħu, u tieħu l-mediċina skont il-preskrizzjoni tiegħu. Altrimenti ma tkunx qed tafdah; il-wegħda tiegħu ma tkunx għamiltha tiegħek. 

Hu x-xogħol pekuljari tal-fidi illi tilmaħ id Alla f’kull dispensa, fil-ġid u d-deni, fil-mard u s-saħħa, fil-għana u l-faqar. “Il-Mulej jagħti u l-Mulej jieħu,” tgħid il-fidi (Ġobb 1:21). “Jien bqajt immutat u ma ftaħtx fommi, għax int, Mulej, għamilt dan,” tgħid l-istess fidi (Salmi 39:9). 

Proprjament il-fidi taħdem billi tara d-dehra sħiħa, tħaddan ir-realtà kollha, mhux nofsha. Il-providenza lejna tista’ tkun mudlama jew imdawla. Is-sens u r-raġuni umana jikkonkludu li Alla hu magħna fid-dawl, imma mhux fid-dlam. Il-fidi tisħaq, “Le, Alla hu magħna kull ħin, sew jekk bi nhar kif ukoll billejl. U għalkemm id-dmugħ idum għal lejl wieħed, il-ferħ jiġi filgħodu.” Il-fidi tisma’ lil Alla meta jgħid, “Nagħtikom bieb ta’ tama f’wied Akor” (Ħosegħa 2:15). “Il-Mulej ikollu ħniena mill-qaddejja tiegħu xħin jara li saħħithom marret, u li ma baqax aktar fosthom la lsir u lanqas ħieles” (Dewteronomju 32:36).

Il-fidi hi persważa li Alla jissokkorri, jaf minn xiex aħna għaddejjin, u għandu l-ħin u l-mod tiegħu kif joħroġna għad-dawl. “Għax il-Mulej isalvahom, għax jafdaw fih” ( Salmi 37:40). 

Meta wieħed jestendi l-fidi tiegħu, u jħaddimha b’dal-mod, żgur jibqa’ trankwill u ħieles mill-iskuraġġiment. Il-fidi kapaċi timxi f’dil-mogħdija, u hekk tagħmel. Ċertament, mela, il-fidi u l-fidi biss hi dik il-grazzja li twieżen u ssaħħaħ il-qalb kontra kull avversità u skoraġġiment. 

Talba: “Mulej sovran u ħanin, urina l-glorja u l-eċċellenza tiegħek aktar u aktar, sabiex daparti tagħna, imqanqla mill-Ispirtu tiegħek, nesprimu r-rispons xieraq billi nafdawk. Għax is-salvazzjoni tagħna kollha, fil-partijiet u l-aspetti tagħha, hi miġbura fi Kristu Ibnek. La rridu, la nistgħu u lanqas għandna għalfejn infittxuhom band’ oħra. Grazzi talli fih aħna kompluti. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…