Skip to main content

Bil-Fidi

“F’dak il-jum titgħanna din l-għanja f’art Ġuda: ‘Għandna belt qawwija; il-Mulej jagħmel il-ħelsien bħala swar u ħitan ta’ barra. Iftħu l-bwieb, biex jidħol il-ġens ġust, li jħares is-sewwa. Inti żżommu fi sliem perfett lil min moħħu jistrieħ fik, għax jafda fik. Ittamaw fil-Mulej għal dejjem, għax fil-Mulej Alla għandna blata ta’ dejjem. Għax hu jniżżel lil dawk li joqogħdu fl-għoli; hu waqqa’ sal-art il-belt li qiegħda fl-għoli; jitfagħha mal-art, imqar fit-trab’” (Isaija 26:1-5).

Huwa x-xogħol tal-fidi illi biha nirriżenjaw u nċedu r-rieda tagħna lil Alla. Meta nċedu l-volontà tagħna lil Alla nkunu qed nafdawh bina nfusna. Inħallu lilu jieħu ħsiebna u jipproteġina. 

Fi żmien il-għawġ, il-bniedem jaqbad mal-wegħdi t’Alla u japplikahom għalih innifsu. Imma kif nistgħu napplikaw il-promessi divina jekk mhux bil-fidi? Jekk tabib iwiegħed il-fejqan, trid tafda fih, ċoè, tmur il-klinika għandu, tisma’ x’għandu xi jgħidlek, tissottometti għat-trattament tiegħu, u tieħu l-mediċina skont il-preskrizzjoni tiegħu. Altrimenti ma tkunx qed tafdah; il-wegħda tiegħu ma tkunx għamiltha tiegħek. 

Hu x-xogħol pekuljari tal-fidi illi tilmaħ id Alla f’kull dispensa, fil-ġid u d-deni, fil-mard u s-saħħa, fil-għana u l-faqar. “Il-Mulej jagħti u l-Mulej jieħu,” tgħid il-fidi (Ġobb 1:21). “Jien bqajt immutat u ma ftaħtx fommi, għax int, Mulej, għamilt dan,” tgħid l-istess fidi (Salmi 39:9). 

Proprjament il-fidi taħdem billi tara d-dehra sħiħa, tħaddan ir-realtà kollha, mhux nofsha. Il-providenza lejna tista’ tkun mudlama jew imdawla. Is-sens u r-raġuni umana jikkonkludu li Alla hu magħna fid-dawl, imma mhux fid-dlam. Il-fidi tisħaq, “Le, Alla hu magħna kull ħin, sew jekk bi nhar kif ukoll billejl. U għalkemm id-dmugħ idum għal lejl wieħed, il-ferħ jiġi filgħodu.” Il-fidi tisma’ lil Alla meta jgħid, “Nagħtikom bieb ta’ tama f’wied Akor” (Ħosegħa 2:15). “Il-Mulej ikollu ħniena mill-qaddejja tiegħu xħin jara li saħħithom marret, u li ma baqax aktar fosthom la lsir u lanqas ħieles” (Dewteronomju 32:36).

Il-fidi hi persważa li Alla jissokkorri, jaf minn xiex aħna għaddejjin, u għandu l-ħin u l-mod tiegħu kif joħroġna għad-dawl. “Għax il-Mulej isalvahom, għax jafdaw fih” ( Salmi 37:40). 

Meta wieħed jestendi l-fidi tiegħu, u jħaddimha b’dal-mod, żgur jibqa’ trankwill u ħieles mill-iskuraġġiment. Il-fidi kapaċi timxi f’dil-mogħdija, u hekk tagħmel. Ċertament, mela, il-fidi u l-fidi biss hi dik il-grazzja li twieżen u ssaħħaħ il-qalb kontra kull avversità u skoraġġiment. 

Talba: “Mulej sovran u ħanin, urina l-glorja u l-eċċellenza tiegħek aktar u aktar, sabiex daparti tagħna, imqanqla mill-Ispirtu tiegħek, nesprimu r-rispons xieraq billi nafdawk. Għax is-salvazzjoni tagħna kollha, fil-partijiet u l-aspetti tagħha, hi miġbura fi Kristu Ibnek. La rridu, la nistgħu u lanqas għandna għalfejn infittxuhom band’ oħra. Grazzi talli fih aħna kompluti. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…