Skip to main content

Bil-Fidi

“F’dak il-jum titgħanna din l-għanja f’art Ġuda: ‘Għandna belt qawwija; il-Mulej jagħmel il-ħelsien bħala swar u ħitan ta’ barra. Iftħu l-bwieb, biex jidħol il-ġens ġust, li jħares is-sewwa. Inti żżommu fi sliem perfett lil min moħħu jistrieħ fik, għax jafda fik. Ittamaw fil-Mulej għal dejjem, għax fil-Mulej Alla għandna blata ta’ dejjem. Għax hu jniżżel lil dawk li joqogħdu fl-għoli; hu waqqa’ sal-art il-belt li qiegħda fl-għoli; jitfagħha mal-art, imqar fit-trab’” (Isaija 26:1-5).

Huwa x-xogħol tal-fidi illi biha nirriżenjaw u nċedu r-rieda tagħna lil Alla. Meta nċedu l-volontà tagħna lil Alla nkunu qed nafdawh bina nfusna. Inħallu lilu jieħu ħsiebna u jipproteġina. 

Fi żmien il-għawġ, il-bniedem jaqbad mal-wegħdi t’Alla u japplikahom għalih innifsu. Imma kif nistgħu napplikaw il-promessi divina jekk mhux bil-fidi? Jekk tabib iwiegħed il-fejqan, trid tafda fih, ċoè, tmur il-klinika għandu, tisma’ x’għandu xi jgħidlek, tissottometti għat-trattament tiegħu, u tieħu l-mediċina skont il-preskrizzjoni tiegħu. Altrimenti ma tkunx qed tafdah; il-wegħda tiegħu ma tkunx għamiltha tiegħek. 

Hu x-xogħol pekuljari tal-fidi illi tilmaħ id Alla f’kull dispensa, fil-ġid u d-deni, fil-mard u s-saħħa, fil-għana u l-faqar. “Il-Mulej jagħti u l-Mulej jieħu,” tgħid il-fidi (Ġobb 1:21). “Jien bqajt immutat u ma ftaħtx fommi, għax int, Mulej, għamilt dan,” tgħid l-istess fidi (Salmi 39:9). 

Proprjament il-fidi taħdem billi tara d-dehra sħiħa, tħaddan ir-realtà kollha, mhux nofsha. Il-providenza lejna tista’ tkun mudlama jew imdawla. Is-sens u r-raġuni umana jikkonkludu li Alla hu magħna fid-dawl, imma mhux fid-dlam. Il-fidi tisħaq, “Le, Alla hu magħna kull ħin, sew jekk bi nhar kif ukoll billejl. U għalkemm id-dmugħ idum għal lejl wieħed, il-ferħ jiġi filgħodu.” Il-fidi tisma’ lil Alla meta jgħid, “Nagħtikom bieb ta’ tama f’wied Akor” (Ħosegħa 2:15). “Il-Mulej ikollu ħniena mill-qaddejja tiegħu xħin jara li saħħithom marret, u li ma baqax aktar fosthom la lsir u lanqas ħieles” (Dewteronomju 32:36).

Il-fidi hi persważa li Alla jissokkorri, jaf minn xiex aħna għaddejjin, u għandu l-ħin u l-mod tiegħu kif joħroġna għad-dawl. “Għax il-Mulej isalvahom, għax jafdaw fih” ( Salmi 37:40). 

Meta wieħed jestendi l-fidi tiegħu, u jħaddimha b’dal-mod, żgur jibqa’ trankwill u ħieles mill-iskuraġġiment. Il-fidi kapaċi timxi f’dil-mogħdija, u hekk tagħmel. Ċertament, mela, il-fidi u l-fidi biss hi dik il-grazzja li twieżen u ssaħħaħ il-qalb kontra kull avversità u skoraġġiment. 

Talba: “Mulej sovran u ħanin, urina l-glorja u l-eċċellenza tiegħek aktar u aktar, sabiex daparti tagħna, imqanqla mill-Ispirtu tiegħek, nesprimu r-rispons xieraq billi nafdawk. Għax is-salvazzjoni tagħna kollha, fil-partijiet u l-aspetti tagħha, hi miġbura fi Kristu Ibnek. La rridu, la nistgħu u lanqas għandna għalfejn infittxuhom band’ oħra. Grazzi talli fih aħna kompluti. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Id-Dnub

“Mosè qalilhom: ‘Jekk tagħmlu dil-ħaġa, jekk tarmaw lilkom infuskom, u timxu quddiem il-Mulej għall-gwerra, u kull gwerrier tagħkom jaqsam il-Ġordan quddiem il-Mulej, sakemm ikeċċi l-għedewwa tiegħu minn quddiemu, u l-art tinħakem quddiem il-Mulej, imbagħad wara terġgħu lura, u tkunu bla ħtija quddiem il-Mulej u quddiem Iżrael; u din l-art tkun tagħkom quddiem il-Mulej. Iżda jekk ma tagħmlux hekk, ara, tidinbu kontra l-Mulej, u kunu afu li dnubkom isibkom” (Numri 32:20-23).  Faċli tgħid gidba waħda, imma diffiċli tgħid gidba waħda biss. Bħal f’żelqiet oħra, id-dnub, anke jekk xejn gravi, jista’ jkun l-okkażżjoni ta’ għali kbir, meta ma jkunx hemm għali għad-dnub.  Kwalunkwe dnub ta’ preżunzjoni hu kommess bid-dawl fil-moħħ u l-malizzja fil-qalb. Dnub ta’ debolizza jista’ jaqla’ apoloġija; dnub tal-injoranza jista’ jkun skużat; imma dnub ta’ sfida ma jista’ jsib ebda difiża.  Kwalunkwe faxxa tgħatti l-ġrieħi, imma l-ifjen ħarir ma jostorx dnubietna. Meta nittrasgredixxu l

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21). Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej!  Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li

Mis-Sebħ Infittxek Jien

“O Alla, int Alla tiegħi; mis-sebħ infittxek jien. Ruħi għatxana għalik; laħmi mxennaq għalik f’art niexfa u maħruqa fejn m’hemmx ilma. Għalhekk ġejt narak fis-santwarju, biex nara s-setgħa u l-glorja tiegħek. Għax it-tjieba tiegħek hi aħjar mill-ħajja; xofftejja jfaħħru lilek. Għalhekk inbierkek sakemm indum ħaj; ngħolli jdejja f’ismek. Ruħi tixba’ bil-mudullun u s-simna, u fommi jfaħħrek b’xofftejn ferħana” (Salmi 63:1-5). Meta Alla jmissek, imqar b’tgħarrixa, il-kuntatt divin jibqa’ jivvibra u ma jħallikx bi kwietek. Il-fidil, imqajjem u mgħajjex bil-grazza, issa għandu interess fil-ħwejjeġ fuqanija; l-ansjetà tiegħu hi illi jiskopri l-volontà tas-sema biex jinkorporaha fih, ħalli r-rieda fjakka tiegħu tinxtorob fir-rieda suprema.  It-tali desiderju għall-gwida hu għelm inkonfutabbli ta’ saħħa u vitalità spiritwali. Min ma jafx fejn wasal ftit jimportah x’għad fadallu xi jterraq quddiemu. Kristjan galbat irid jogħġob lil Sidu. Ħajtu ħadet żvolta radikalment differenti met