Skip to main content

Ħajja Niedma

“Lill-anġlu tal-knisja f’Efesu ikteb: ‘Dawn il-ħwejjeġ jgħid dak li jżomm is-seba’ kwiekeb f’idu l-leminija, li jimxi fost is-seba’ kandelabri dehbin. Naf l-għemejjel tiegħek, it-taħbit u l-perseveranza tiegħek. Naf illi ma tistax tittollera l-ħżiena, u ttestjajt lil dawk li jsejħu lilhom infushom appostli, iżda mhumiex, u sibthom foloz. Naf illi għandek il-kostanza u ssaportejt minħabba ismi, u m’għejjejtx. Madankollu għandi dan kontrik: ħallejt l-ewwel imħabba tiegħek. Ftakar mela mnejn waqajt! Indem u agħmel l-opri li għamilt għall-ewwel. Altrimenti se niġi għandek u nneħħi l-kandelabru tiegħek minn postu, jekk ma tindimx’” (Rivelazzjoni 2:1-5).

Inizjalment insiru wlied Alla bit-twelid mill-ġdid, fejn tingħatalna l-abbiltà biex nindmu u nemmnu l-evanġelju. L-indiema, flimkien mal-fidi, twassal għall-ħajja eterna. Mingħajrha ma nistgħux insalvaw. Minn qagħda ta’ telfien u kundanna ninġiebu f’qagħda ta’ salvazzjoni u grazzja, fejn għandna l-opportunità naqdu ’l Alla. 

Inevitabbilment, minkejja l-isforzi kollha tagħna, minħabba l-fdal tad-dnub, se nonqsu lil Alla anke bħala wliedu. Bħala dixixpli, Ġesù jgħallimna biex nitolbu, “Aħfrilna dnubietna.”

Hemm differenza bejn indiema bħala wieħed mitluf, u ndiema bħala dixxiplu li diġà jinsab fis-saltna. Imma f’ċertu sens ieħor hi l-istess indiema, estiża, kontinwa, li għadha ħajja u effettiva. Mhux indiema ta’ ġurnata fil-passat, u daqshekk. Il-Kristjan jgħix ħajja ta’ ndiema. Bħalma nemmnu fil-bidu, u nibqgħu nemmnu matul ħajjitna, hekk ukoll nindmu malli nkunu riġenerati u nibqgħu bi spirtu niedem u qalb sogħbiena. Hija r-regola, in-norma ta’ ħajjitna. Mhux esperjenza waħdanija fil-passat.

Meta l-Kristjan jindem jagħmel dan “għas-salvazzjoni” (ara t-2 Korintin 7:1-17). Ovvjament mhux qed jiffereri għall-konverżjoni inizjali; qed jalludi għall-kobor u l-progress fil-ħajja Kristjana. “Salvazzjoni” hawn hi wżata bl-istess sens bħal meta jingħad li jmissna nħaddmu s-salvazzjoni tagħna bil-biża’ u t-tregħid (Filippin 2:12-13).

Il-Korintin, Pietru u David kollha nidmu bħala wlied Alla. Ladarba jkun hemm konverżjoni ġenwina fil-bidu, l-effetti tagħha jibqgħu. Il-Kristjan, avolja mhux eżentat milli jiżbalja bl-ikrah, xi darba jew oħra jerġa’ lura fi ħdan il-Missier. 

Talba: “Ferra’ fina, Missier smewwieti, dik il-grazzja li biha ngħixu minn ġurnata għall-oħra bħala nies niedma quddiemek, għax aħna m’aħna xejn ħlief trab u rmied, dipendenti għalkollox fuq il-ħniena tiegħek. Dawwarna lejk u ħalli wiċċek jiddi fuqna. Ilqagħna kif aħna, iżda tħalliniex kif aħna. Hekk ikun.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…