Skip to main content

Satana Taħt Alla

“Reġa’ kien hemm jum meta wlied Alla ġew jidhru quddiem il-Mulej, u Satana ġie wkoll fosthom biex jidher quddiem il-Mulej. U l-Mulej qal lil Satana, ‘Mnejn ġej?’ u Satana wieġeb lill-Mulej, u qal, ‘Minn dawra mad-dinja, u mixja ’l hawn u ’l hinn.’ U l-Mulej qal lil Satana: ‘Qgħadt taħseb xejn fuq il-qaddej tiegħi Ġobb? Ma hawnx bħalu fuq l-art, raġel perfett u rett, wieħed li jibża’ minn Alla, u jaħrab il-ħażen? Għadu jżomm sħiħ fl-integrità tiegħu, għalkemm inti xewwixtni għalih, biex neqirdu għalxejn’” (Ġobb 2:1-3).

Iċ-ċawl jgħajjat u jferfer ġwenħajh fuq it-taħsir, u jiġġieled fil-lussu fuq il-karkassi tal-mejtin. Hekk Satana wkoll jissodisfa l-aptit infernali tiegħu fuq l-erwieħ korrotti u mejta tal-umanità. 

Satana wiegħer, imma għandu l-limiti tiegħu. L-ewwel nett hu mrażżan min-natura tiegħu stess, għax mhux kapaċi jagħmel kwalunkwe ħaġa li d-dispożizzjoni naturali tiegħu ma tippermettilux. It-tieni limitu hija r-rieda t’Alla s-Suprem; impossibbli jagħmel xi ħaġa kontra l-volontà t’Alla. Għandu ċerta setgħa, iżda b’ebda mod mhi qawwija jew kbira jew wiesa’ daqs t’Alla. 

Il-fidi tal-Kristjan mhijiex duwalistika. Il-poter f’idejn ix-xitan hu infinitament inqas mill-qawwa t’Alla. M’hemm ebda paragun bejn l-infinit u l-finit, bejn il-Ħallieq u s-sempliċi ħlejqa. Jekk inqabblu setgħet ix-xitan ma’ tal-anġli magħżula, hi inqas minn ta’ xi wħud u akbar minn ta’ oħrajn. Jekk nikkomparawha mas-setgħa umana, hi ikbar b’kull mod. Frattant jeħtiġilna nkunu nafu illi qawwa finita u naturali mhijiex soprannaturali, altrimenti ħadd ma jikseb il-glorja tal-Ġenna. Hu potenti, mhux omnipotenti. 

Ħa nibqgħu viġilanti, mingħajr ma nintreħew. Il-qlub korrotti tagħna huma virtwalment fabbriki għall-ħażen. Mingħajr il-preżenza tax-xitan xorta waħda joperaw għall-għajb u l-infamja tagħna nfusna. Il-vizzju, meta jħaxxen, jipproduċi kull tip ta’ inikwità u ħażen, anke kieku x-xtabi tal-Infern ikunu mbarrati għal xi żmien. L-agħar għadu tiegħi hu jien innifsi, u apparti mill-grazzja nibqa’ fertili fid-dnub. 

Is-Sultan Canute wiegħed lil min jirnexxilu joqtol lis-Sultan Edmund, ir-rival tiegħu, iqiegħdu fl-ogħla post fl-Ingilterra. Meta resaq wieħed fuqu u informah li obda l-amar tiegħu, Canute ħareġ l-ordni biex jgħallquh fuq l-ogħla torri f’Londra. Hekk il-Giddieb sa mill-qedem iwiegħed ħwejjeġ kbar lin-nies huma u jagħlfu l-passjonijiet tagħhom infushom, biex fl-aħħar jarmihom. Il-kuruna mwiegħda tinkixef bħala ngassa tat-tgħalliq, il-kumdità mwiegħda turment, l-unur imwiegħed xejn ħlief għajb, il-konsolazzjoni mwiegħda tinqaleb f’deżolazzjoni, u l-utopja li biha jħallimhom fir-realtà tkun l-Infern.

Talba: “Nirrealizzaw, Missier, illi għandna għadu ġewwa s-swar, u għadu barra. Ma nistgħux nafdaw lilna nfusna u lanqas nemmnu l-promessi tas-serpent l-antik, li offra lill-ewwel ġenituri promozzjoni għall-grad ta’ allat, meta difatti, xħin sarrfu l-wegħda tiegħu, sabu li saru ftit aħjar minn bhejjem. Tħalliniex nixxebilku fl-istess gidba antika. Int il-Mulej, Alla tagħna, Ħallieq u Feddej tagħna! Ma rridux illi jkollna allat oħra ħliefek.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Ħobb Lil Min Ma Jħobbokx

“Smajtu illi ngħad, ‘Ħobb il-proxxmu tiegħek u obgħod lill-għadu tiegħek.’ Imma jien ngħidilkom, ħobbu lill-għedewwa tagħkom u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, ħalli tkunu wlied Missierkom fis-smewwiet; għax itella’ x-xemx tiegħu fuq il-ħżiena u t-tajbin, u jibgħat ix-xita fuq il-ġusti u l-inġusti. Għax jekk tħobbu ’l dawk li jħobbukom, xi premju għandkom? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra d-dazjarji l-istess ħaġa? U jekk issellmu ’l ħutkom biss, xi tkunu qed tagħmlu iżjed mill-oħrajn? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra l-Ġentili l-istess ħaġa? Kunu mela intom perfetti, bħalma Missierkom smewwieti hu perfett” (Mattew 5:43-48).
Ma nkunu qed nagħmlu xejn speċjali jekk inħobbu biss lil dawk li jħobbuna. Il-briganti wkoll iħobb lill-briganti sħabhom. Jekk il-favuri u l-pjaċiri nagħmilhom biss ma’ nies li jaħmluni, x’benefiċċji nippretendi? Ix-xellerati u l-immorali jagħmlu l-istess ħaġa! Jekk insellef biss lil dawk li mingħandhom nippretendi rikumpensa, xi krettu għandi? Il-banavakki jass…

Biki Billejl, Ferħ Filgħodu

“‘F’fawra ta’ għadab ħbejt għal ftit wiċċi minnek, iżda bi ħniena għal dejjem nitħassrek,’ jgħid il-Feddej tiegħek, il-Mulej. ‘Għax dan hu bħall-ilmijiet ta’ Noè għalija: għax bħalma ħlift li l-ilmijiet ta’ Noè ma jitilgħux aktar fuq l-art, hekk ħlift li ma nerġax iżjed nagħdab għalih, u lanqas inċanfrek. Għax il-muntanji jisgħu jitilqu u l-għoljiet jitheżżu, iżda mħabbti ma titħarrikx minn miegħek, u lanqas il-patt tas-sliem tiegħi ma jitħarrek,’ jgħid il-Mulej li jħenn għalik” (Isaija 54:8-10).
L-imħabba hi dejjem trasparenti u komunikattiva; ma tostor xejn. Alla ma ħebiex minn Abraħam x’kien biħsiebu jagħmel rigward il-bliet immorali (Ġenesi 18:17). L-Imgħallem jgħidilna, “Intom ħbiebi.” Is-sempliċi servi ma jkunux midħla tas-sigrieti ta’ sidhom; iżda l-ħbieb iva. Għalhekk l-interpretu l-kbir tal-imħabba pattwali t’Alla lejna jgħidilna, “Minflok, sejjaħtilkom ħbieb, għax għarraftilkom kulma smajt mingħand Missieri” (Ġwanni 15:15). 
L-imħabba dejjem tfawwar f’qalbu, avolja d-dispja…