Skip to main content

Satana Taħt Alla

“Reġa’ kien hemm jum meta wlied Alla ġew jidhru quddiem il-Mulej, u Satana ġie wkoll fosthom biex jidher quddiem il-Mulej. U l-Mulej qal lil Satana, ‘Mnejn ġej?’ u Satana wieġeb lill-Mulej, u qal, ‘Minn dawra mad-dinja, u mixja ’l hawn u ’l hinn.’ U l-Mulej qal lil Satana: ‘Qgħadt taħseb xejn fuq il-qaddej tiegħi Ġobb? Ma hawnx bħalu fuq l-art, raġel perfett u rett, wieħed li jibża’ minn Alla, u jaħrab il-ħażen? Għadu jżomm sħiħ fl-integrità tiegħu, għalkemm inti xewwixtni għalih, biex neqirdu għalxejn’” (Ġobb 2:1-3).

Iċ-ċawl jgħajjat u jferfer ġwenħajh fuq it-taħsir, u jiġġieled fil-lussu fuq il-karkassi tal-mejtin. Hekk Satana wkoll jissodisfa l-aptit infernali tiegħu fuq l-erwieħ korrotti u mejta tal-umanità. 

Satana wiegħer, imma għandu l-limiti tiegħu. L-ewwel nett hu mrażżan min-natura tiegħu stess, għax mhux kapaċi jagħmel kwalunkwe ħaġa li d-dispożizzjoni naturali tiegħu ma tippermettilux. It-tieni limitu hija r-rieda t’Alla s-Suprem; impossibbli jagħmel xi ħaġa kontra l-volontà t’Alla. Għandu ċerta setgħa, iżda b’ebda mod mhi qawwija jew kbira jew wiesa’ daqs t’Alla. 

Il-fidi tal-Kristjan mhijiex duwalistika. Il-poter f’idejn ix-xitan hu infinitament inqas mill-qawwa t’Alla. M’hemm ebda paragun bejn l-infinit u l-finit, bejn il-Ħallieq u s-sempliċi ħlejqa. Jekk inqabblu setgħet ix-xitan ma’ tal-anġli magħżula, hi inqas minn ta’ xi wħud u akbar minn ta’ oħrajn. Jekk nikkomparawha mas-setgħa umana, hi ikbar b’kull mod. Frattant jeħtiġilna nkunu nafu illi qawwa finita u naturali mhijiex soprannaturali, altrimenti ħadd ma jikseb il-glorja tal-Ġenna. Hu potenti, mhux omnipotenti. 

Ħa nibqgħu viġilanti, mingħajr ma nintreħew. Il-qlub korrotti tagħna huma virtwalment fabbriki għall-ħażen. Mingħajr il-preżenza tax-xitan xorta waħda joperaw għall-għajb u l-infamja tagħna nfusna. Il-vizzju, meta jħaxxen, jipproduċi kull tip ta’ inikwità u ħażen, anke kieku x-xtabi tal-Infern ikunu mbarrati għal xi żmien. L-agħar għadu tiegħi hu jien innifsi, u apparti mill-grazzja nibqa’ fertili fid-dnub. 

Is-Sultan Canute wiegħed lil min jirnexxilu joqtol lis-Sultan Edmund, ir-rival tiegħu, iqiegħdu fl-ogħla post fl-Ingilterra. Meta resaq wieħed fuqu u informah li obda l-amar tiegħu, Canute ħareġ l-ordni biex jgħallquh fuq l-ogħla torri f’Londra. Hekk il-Giddieb sa mill-qedem iwiegħed ħwejjeġ kbar lin-nies huma u jagħlfu l-passjonijiet tagħhom infushom, biex fl-aħħar jarmihom. Il-kuruna mwiegħda tinkixef bħala ngassa tat-tgħalliq, il-kumdità mwiegħda turment, l-unur imwiegħed xejn ħlief għajb, il-konsolazzjoni mwiegħda tinqaleb f’deżolazzjoni, u l-utopja li biha jħallimhom fir-realtà tkun l-Infern.

Talba: “Nirrealizzaw, Missier, illi għandna għadu ġewwa s-swar, u għadu barra. Ma nistgħux nafdaw lilna nfusna u lanqas nemmnu l-promessi tas-serpent l-antik, li offra lill-ewwel ġenituri promozzjoni għall-grad ta’ allat, meta difatti, xħin sarrfu l-wegħda tiegħu, sabu li saru ftit aħjar minn bhejjem. Tħalliniex nixxebilku fl-istess gidba antika. Int il-Mulej, Alla tagħna, Ħallieq u Feddej tagħna! Ma rridux illi jkollna allat oħra ħliefek.”

Comments

Popular posts from this blog

Mhux Bilfors Nirrabja!

“In-nies kesħin iġibu belt f’nassa, iżda l-għorrief iberrdu t-tmasħin. L-iblah jiżvoga għadbu kollu iżda l-għaref iżommu. Wieħed imgħaddab iqajjem il-ġlied, u min jitbaqbaq jagħmel ħafna ħtijiet. Jekk kont iblah billi tkabbart, jew jekk ħsibt id-deni, qiegħed idek fuq fommok, għax jekk tagħsar il-ħalib toħroġ il-baqta, u jekk tagħsar imnieħrek toħroġ id-demm, u jekk tagħsar il-għadab joħroġ il-ġlied” (Proverbji 29:8,11,22; 30:32-33).
Il-ġudizzju hu l-eżami aħħari tagħna quddiem Alla – “kull wieħed minna jagħti kont ’l Alla tiegħu nnifsu.” Kif taħseb li se tmur f’dan l-eżami kruċjali? Se tgħaddi jew teħel? Tinstab għaref jew iblah? Ir-risposta tista’ tkun tafha, għax il-Mulej jagħtina ħafna u ħafna testijiet matul ħajjitna biex naraw kif aħna sejrin; inkunu qed nagħmlu evalwazzjoni tagħna nfusna. 
Dawn it-testijiet huma ċ-ċirkostanzi li tiltaqa’ magħhom kuljum, fid-dar, l-iskola, fuq ix-xogħol, fil-ħanut, fil-knisja, mal-ħbieb, ma’ kulħadd. Mistoqsija li toħroġ spiss f’dawn it-testiji…

Diskriminazzjoni Divina

“Meta timtedd ma jkollox biża’; iva, meta timtedd ngħasek jiġik ħelu. La tibżax minn qtajja għal għarrieda, u lanqas mill-ħsara tal-ħżiena, meta tasal. Għax ikun maġenbek il-Mulej, u riġlek iħarislek li ma jinqabadx…Is-saħta tal-Mulej f’dar il-ħażin, iżda dar il-ġusti jberikha. Min irid jiddieħaq, hu jiddieħaq bih, iżda lill-umli jagħtihom il-ħniena. L-għorrief jirtu l-ġieħ, iżda l-għajb hu sehem il-boloh” (Proverbji 3:24-26,33-35).
Alla hu realment renjanti fuq it-tron tal-univers. Dan nistqarruh bil-fidi, speċjalment meta naraw l-anormalità u d-dissens morali minħabba d-dnub uman. Fil-Kredu nistqarru apertament illi Alla “jippremja t-tajbin u jikkastiga lill-ħżiena.” Allura meta Alla jżur il-bniedem bil-ġudizzji tiegħu, ma jkunx irid li niesu jallarmaw ruħhom. Jaf jiddistingwi bejniethom. Alla ma joħroġx biex jagħmel id-deni, iżda biex jiddefendi l-ġusti.
Iridhom juri kuraġġ. Il-fidili, marbuta miegħu b’patt solenni, igawdu xirka miegħu u allura jafu bil-preżenza tiegħu, avolja kul…

L-Għammiel u Jien

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn ħafna għammiela” (Mattew 10:28-31). 
Il-providenza t’Alla sservi l-għan biex tagħti xhieda tiegħu fost il-pagani. L-interess, l-għożża u l-ħarsien patern tiegħu huma kollha sinjali illi jippontaw lejh innifsu. L-intenzjoni f’dit-testimonjanza, jekk xejn, hi biex il-bnedmin, huma min huma, ma jkollhomx skuża. Jilagħbuha taparsi ma jafux lil Alla; difatti jafu bih, imma jippreferu jaduraw u jservu allat oħra skont l-istħajjil u l-invenzjoni tagħhom. Alla l-veru hu qaddis wisq biex nidhru quddiemu maħmuġa bid-dnub; għaldaqstant in-nies taħarbu.
Aspett ieħor inkwantu l-providenza hu dan. Alla, li jagħti l-ħajja f…