Skip to main content

Satana Taħt Alla

“Reġa’ kien hemm jum meta wlied Alla ġew jidhru quddiem il-Mulej, u Satana ġie wkoll fosthom biex jidher quddiem il-Mulej. U l-Mulej qal lil Satana, ‘Mnejn ġej?’ u Satana wieġeb lill-Mulej, u qal, ‘Minn dawra mad-dinja, u mixja ’l hawn u ’l hinn.’ U l-Mulej qal lil Satana: ‘Qgħadt taħseb xejn fuq il-qaddej tiegħi Ġobb? Ma hawnx bħalu fuq l-art, raġel perfett u rett, wieħed li jibża’ minn Alla, u jaħrab il-ħażen? Għadu jżomm sħiħ fl-integrità tiegħu, għalkemm inti xewwixtni għalih, biex neqirdu għalxejn’” (Ġobb 2:1-3).

Iċ-ċawl jgħajjat u jferfer ġwenħajh fuq it-taħsir, u jiġġieled fil-lussu fuq il-karkassi tal-mejtin. Hekk Satana wkoll jissodisfa l-aptit infernali tiegħu fuq l-erwieħ korrotti u mejta tal-umanità. 

Satana wiegħer, imma għandu l-limiti tiegħu. L-ewwel nett hu mrażżan min-natura tiegħu stess, għax mhux kapaċi jagħmel kwalunkwe ħaġa li d-dispożizzjoni naturali tiegħu ma tippermettilux. It-tieni limitu hija r-rieda t’Alla s-Suprem; impossibbli jagħmel xi ħaġa kontra l-volontà t’Alla. Għandu ċerta setgħa, iżda b’ebda mod mhi qawwija jew kbira jew wiesa’ daqs t’Alla. 

Il-fidi tal-Kristjan mhijiex duwalistika. Il-poter f’idejn ix-xitan hu infinitament inqas mill-qawwa t’Alla. M’hemm ebda paragun bejn l-infinit u l-finit, bejn il-Ħallieq u s-sempliċi ħlejqa. Jekk inqabblu setgħet ix-xitan ma’ tal-anġli magħżula, hi inqas minn ta’ xi wħud u akbar minn ta’ oħrajn. Jekk nikkomparawha mas-setgħa umana, hi ikbar b’kull mod. Frattant jeħtiġilna nkunu nafu illi qawwa finita u naturali mhijiex soprannaturali, altrimenti ħadd ma jikseb il-glorja tal-Ġenna. Hu potenti, mhux omnipotenti. 

Ħa nibqgħu viġilanti, mingħajr ma nintreħew. Il-qlub korrotti tagħna huma virtwalment fabbriki għall-ħażen. Mingħajr il-preżenza tax-xitan xorta waħda joperaw għall-għajb u l-infamja tagħna nfusna. Il-vizzju, meta jħaxxen, jipproduċi kull tip ta’ inikwità u ħażen, anke kieku x-xtabi tal-Infern ikunu mbarrati għal xi żmien. L-agħar għadu tiegħi hu jien innifsi, u apparti mill-grazzja nibqa’ fertili fid-dnub. 

Is-Sultan Canute wiegħed lil min jirnexxilu joqtol lis-Sultan Edmund, ir-rival tiegħu, iqiegħdu fl-ogħla post fl-Ingilterra. Meta resaq wieħed fuqu u informah li obda l-amar tiegħu, Canute ħareġ l-ordni biex jgħallquh fuq l-ogħla torri f’Londra. Hekk il-Giddieb sa mill-qedem iwiegħed ħwejjeġ kbar lin-nies huma u jagħlfu l-passjonijiet tagħhom infushom, biex fl-aħħar jarmihom. Il-kuruna mwiegħda tinkixef bħala ngassa tat-tgħalliq, il-kumdità mwiegħda turment, l-unur imwiegħed xejn ħlief għajb, il-konsolazzjoni mwiegħda tinqaleb f’deżolazzjoni, u l-utopja li biha jħallimhom fir-realtà tkun l-Infern.

Talba: “Nirrealizzaw, Missier, illi għandna għadu ġewwa s-swar, u għadu barra. Ma nistgħux nafdaw lilna nfusna u lanqas nemmnu l-promessi tas-serpent l-antik, li offra lill-ewwel ġenituri promozzjoni għall-grad ta’ allat, meta difatti, xħin sarrfu l-wegħda tiegħu, sabu li saru ftit aħjar minn bhejjem. Tħalliniex nixxebilku fl-istess gidba antika. Int il-Mulej, Alla tagħna, Ħallieq u Feddej tagħna! Ma rridux illi jkollna allat oħra ħliefek.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…