Skip to main content

Rabja Ġusta u Rabja Inġusta

“Għaldaqstant, billi tneħħu l-falsità, tkellmu l-verità, kull wieħed minnkom, mal-proxxmu tiegħu, għax aħna membri ta’ xulxin. Irrabjaw u frattant tidinbux. Tħallux ix-xemx tgħarrab fuq il-korla tagħkom, lanqas tagħtu opportunità lix-xitan. Ħalli min seraq ma jisraqx iżjed, imma aktarx għandu jitħabat, billi jaħdem onestament b’idejh stess, sabiex ikollu x’jaqsam ma’ min hu fil-bżonn. Ħa ma tipproċiedi l-ebda kelma mħassra minn fommkom, iżda biss kwalunkwe kelma tajba għall-edifikazzjoni ta’ ħaddieħor, skont kif tirrekjiedi l-okkażżjoni, sabiex tagħti grazzja ’l dawk li jisimgħuha.” (Efesin 4:25-29).

Matthew Henry jirrakkonta dwar koppja miżżewġa: kemm ir-raġel kif ukoll il-mara kellhom temprament sħun, imma kienu jingwalawha flimkien. Kif? Billi osservaw regola sempliċi – ma jirrabjawx it-tnejn fl-istess ħin. 

F’disgħa u disgħin punt disgħa fil-mija tal-każijiet, hu dmirna nwarrbu l-korla u kwalunkwe espressjoni ta’ rabja fina. Ir-raġel mgħaddab, bħaż-żewġ dixxipli rashom sħuna li riedu jsejħu n-nar mis-sema, jappunta lilu nnifsu bħala l-imħallef, u ’l Alla jixtieq idawru fil-bojja tiegħu. 

Mhux diffiċli nifhmu illi t-tali dispożizzjoni tiskwalifikana mis-servizz, għax min hu sikran bil-passjoni mhux kapaċi għall-azzjoni. Id-dixxiplu ma jistax jogħġob lil Alla u jillitika mal-proxxmu fl-istess ħin. Fallimenti qosra sikwit jiswewlna għali twil u nikkieti. Plutarku jgħid li l-lamentazzjoni hi l-unika mużiċista li dejjem, bħall-kokka, tintnasab fuq il-bejt ta’ raġel irrabjat. 

Allura qatt m’għandna raġun nirrabjaw? F’sitwazzjoni waħda biss. Min irid jagħdab, bla ma jidneb, irid ikun mgħaddab biss minħabba d-dnub. Hekk nistgħu nirrealizzaw illi l-għadab m’għandux ikun meqrud, iżda santifikat. B’kontroll strett jista’ jservina ta’ enerġija neċessarja biex nieħdu inizjattiva u azzjoni xierqa. 

Meta Sokrate nqabad f’emozzjoni ta’ korla kontra wieħed skjav, qallu, “Kieku ma kontx irrabjat, insawtek.” 

Dwar Ġulju Ċesri jingħad illi meta kien ikun provokat, kellu ħabta jirrepeti l-alfabett Ruman qabel ma jippermetti lilu nnifsu jlissen kelma waħda. 

Talba: “Missier, sawwarna u fformana f’nies illi tabilħaqq nirriflettu l-ġmiel u l-eċċellenza ta’ Ibnek Ġesù. Ħa nkunu dejjem pronti biex nisimgħu b’attenzjoni, filli nagħtu ġieħ lil xulxin. Fl-istess ħin inkunu wkoll dewwiema biex nitkellmu u kajmana wkoll biex nirrabjaw, għax ir-rabja umana ma tipproduċix il-frott mixtieq minna. Aħdem fina bil-grazzja. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Ħobb Lil Min Ma Jħobbokx

“Smajtu illi ngħad, ‘Ħobb il-proxxmu tiegħek u obgħod lill-għadu tiegħek.’ Imma jien ngħidilkom, ħobbu lill-għedewwa tagħkom u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, ħalli tkunu wlied Missierkom fis-smewwiet; għax itella’ x-xemx tiegħu fuq il-ħżiena u t-tajbin, u jibgħat ix-xita fuq il-ġusti u l-inġusti. Għax jekk tħobbu ’l dawk li jħobbukom, xi premju għandkom? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra d-dazjarji l-istess ħaġa? U jekk issellmu ’l ħutkom biss, xi tkunu qed tagħmlu iżjed mill-oħrajn? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra l-Ġentili l-istess ħaġa? Kunu mela intom perfetti, bħalma Missierkom smewwieti hu perfett” (Mattew 5:43-48).
Ma nkunu qed nagħmlu xejn speċjali jekk inħobbu biss lil dawk li jħobbuna. Il-briganti wkoll iħobb lill-briganti sħabhom. Jekk il-favuri u l-pjaċiri nagħmilhom biss ma’ nies li jaħmluni, x’benefiċċji nippretendi? Ix-xellerati u l-immorali jagħmlu l-istess ħaġa! Jekk insellef biss lil dawk li mingħandhom nippretendi rikumpensa, xi krettu għandi? Il-banavakki jass…

Biki Billejl, Ferħ Filgħodu

“‘F’fawra ta’ għadab ħbejt għal ftit wiċċi minnek, iżda bi ħniena għal dejjem nitħassrek,’ jgħid il-Feddej tiegħek, il-Mulej. ‘Għax dan hu bħall-ilmijiet ta’ Noè għalija: għax bħalma ħlift li l-ilmijiet ta’ Noè ma jitilgħux aktar fuq l-art, hekk ħlift li ma nerġax iżjed nagħdab għalih, u lanqas inċanfrek. Għax il-muntanji jisgħu jitilqu u l-għoljiet jitheżżu, iżda mħabbti ma titħarrikx minn miegħek, u lanqas il-patt tas-sliem tiegħi ma jitħarrek,’ jgħid il-Mulej li jħenn għalik” (Isaija 54:8-10).
L-imħabba hi dejjem trasparenti u komunikattiva; ma tostor xejn. Alla ma ħebiex minn Abraħam x’kien biħsiebu jagħmel rigward il-bliet immorali (Ġenesi 18:17). L-Imgħallem jgħidilna, “Intom ħbiebi.” Is-sempliċi servi ma jkunux midħla tas-sigrieti ta’ sidhom; iżda l-ħbieb iva. Għalhekk l-interpretu l-kbir tal-imħabba pattwali t’Alla lejna jgħidilna, “Minflok, sejjaħtilkom ħbieb, għax għarraftilkom kulma smajt mingħand Missieri” (Ġwanni 15:15). 
L-imħabba dejjem tfawwar f’qalbu, avolja d-dispja…