Skip to main content

Rabja Ġusta u Rabja Inġusta

“Għaldaqstant, billi tneħħu l-falsità, tkellmu l-verità, kull wieħed minnkom, mal-proxxmu tiegħu, għax aħna membri ta’ xulxin. Irrabjaw u frattant tidinbux. Tħallux ix-xemx tgħarrab fuq il-korla tagħkom, lanqas tagħtu opportunità lix-xitan. Ħalli min seraq ma jisraqx iżjed, imma aktarx għandu jitħabat, billi jaħdem onestament b’idejh stess, sabiex ikollu x’jaqsam ma’ min hu fil-bżonn. Ħa ma tipproċiedi l-ebda kelma mħassra minn fommkom, iżda biss kwalunkwe kelma tajba għall-edifikazzjoni ta’ ħaddieħor, skont kif tirrekjiedi l-okkażżjoni, sabiex tagħti grazzja ’l dawk li jisimgħuha.” (Efesin 4:25-29).

Matthew Henry jirrakkonta dwar koppja miżżewġa: kemm ir-raġel kif ukoll il-mara kellhom temprament sħun, imma kienu jingwalawha flimkien. Kif? Billi osservaw regola sempliċi – ma jirrabjawx it-tnejn fl-istess ħin. 

F’disgħa u disgħin punt disgħa fil-mija tal-każijiet, hu dmirna nwarrbu l-korla u kwalunkwe espressjoni ta’ rabja fina. Ir-raġel mgħaddab, bħaż-żewġ dixxipli rashom sħuna li riedu jsejħu n-nar mis-sema, jappunta lilu nnifsu bħala l-imħallef, u ’l Alla jixtieq idawru fil-bojja tiegħu. 

Mhux diffiċli nifhmu illi t-tali dispożizzjoni tiskwalifikana mis-servizz, għax min hu sikran bil-passjoni mhux kapaċi għall-azzjoni. Id-dixxiplu ma jistax jogħġob lil Alla u jillitika mal-proxxmu fl-istess ħin. Fallimenti qosra sikwit jiswewlna għali twil u nikkieti. Plutarku jgħid li l-lamentazzjoni hi l-unika mużiċista li dejjem, bħall-kokka, tintnasab fuq il-bejt ta’ raġel irrabjat. 

Allura qatt m’għandna raġun nirrabjaw? F’sitwazzjoni waħda biss. Min irid jagħdab, bla ma jidneb, irid ikun mgħaddab biss minħabba d-dnub. Hekk nistgħu nirrealizzaw illi l-għadab m’għandux ikun meqrud, iżda santifikat. B’kontroll strett jista’ jservina ta’ enerġija neċessarja biex nieħdu inizjattiva u azzjoni xierqa. 

Meta Sokrate nqabad f’emozzjoni ta’ korla kontra wieħed skjav, qallu, “Kieku ma kontx irrabjat, insawtek.” 

Dwar Ġulju Ċesri jingħad illi meta kien ikun provokat, kellu ħabta jirrepeti l-alfabett Ruman qabel ma jippermetti lilu nnifsu jlissen kelma waħda. 

Talba: “Missier, sawwarna u fformana f’nies illi tabilħaqq nirriflettu l-ġmiel u l-eċċellenza ta’ Ibnek Ġesù. Ħa nkunu dejjem pronti biex nisimgħu b’attenzjoni, filli nagħtu ġieħ lil xulxin. Fl-istess ħin inkunu wkoll dewwiema biex nitkellmu u kajmana wkoll biex nirrabjaw, għax ir-rabja umana ma tipproduċix il-frott mixtieq minna. Aħdem fina bil-grazzja. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Mhux Bilfors Nirrabja!

“In-nies kesħin iġibu belt f’nassa, iżda l-għorrief iberrdu t-tmasħin. L-iblah jiżvoga għadbu kollu iżda l-għaref iżommu. Wieħed imgħaddab iqajjem il-ġlied, u min jitbaqbaq jagħmel ħafna ħtijiet. Jekk kont iblah billi tkabbart, jew jekk ħsibt id-deni, qiegħed idek fuq fommok, għax jekk tagħsar il-ħalib toħroġ il-baqta, u jekk tagħsar imnieħrek toħroġ id-demm, u jekk tagħsar il-għadab joħroġ il-ġlied” (Proverbji 29:8,11,22; 30:32-33).
Il-ġudizzju hu l-eżami aħħari tagħna quddiem Alla – “kull wieħed minna jagħti kont ’l Alla tiegħu nnifsu.” Kif taħseb li se tmur f’dan l-eżami kruċjali? Se tgħaddi jew teħel? Tinstab għaref jew iblah? Ir-risposta tista’ tkun tafha, għax il-Mulej jagħtina ħafna u ħafna testijiet matul ħajjitna biex naraw kif aħna sejrin; inkunu qed nagħmlu evalwazzjoni tagħna nfusna. 
Dawn it-testijiet huma ċ-ċirkostanzi li tiltaqa’ magħhom kuljum, fid-dar, l-iskola, fuq ix-xogħol, fil-ħanut, fil-knisja, mal-ħbieb, ma’ kulħadd. Mistoqsija li toħroġ spiss f’dawn it-testiji…

Diskriminazzjoni Divina

“Meta timtedd ma jkollox biża’; iva, meta timtedd ngħasek jiġik ħelu. La tibżax minn qtajja għal għarrieda, u lanqas mill-ħsara tal-ħżiena, meta tasal. Għax ikun maġenbek il-Mulej, u riġlek iħarislek li ma jinqabadx…Is-saħta tal-Mulej f’dar il-ħażin, iżda dar il-ġusti jberikha. Min irid jiddieħaq, hu jiddieħaq bih, iżda lill-umli jagħtihom il-ħniena. L-għorrief jirtu l-ġieħ, iżda l-għajb hu sehem il-boloh” (Proverbji 3:24-26,33-35).
Alla hu realment renjanti fuq it-tron tal-univers. Dan nistqarruh bil-fidi, speċjalment meta naraw l-anormalità u d-dissens morali minħabba d-dnub uman. Fil-Kredu nistqarru apertament illi Alla “jippremja t-tajbin u jikkastiga lill-ħżiena.” Allura meta Alla jżur il-bniedem bil-ġudizzji tiegħu, ma jkunx irid li niesu jallarmaw ruħhom. Jaf jiddistingwi bejniethom. Alla ma joħroġx biex jagħmel id-deni, iżda biex jiddefendi l-ġusti.
Iridhom juri kuraġġ. Il-fidili, marbuta miegħu b’patt solenni, igawdu xirka miegħu u allura jafu bil-preżenza tiegħu, avolja kul…

L-Għammiel u Jien

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn ħafna għammiela” (Mattew 10:28-31). 
Il-providenza t’Alla sservi l-għan biex tagħti xhieda tiegħu fost il-pagani. L-interess, l-għożża u l-ħarsien patern tiegħu huma kollha sinjali illi jippontaw lejh innifsu. L-intenzjoni f’dit-testimonjanza, jekk xejn, hi biex il-bnedmin, huma min huma, ma jkollhomx skuża. Jilagħbuha taparsi ma jafux lil Alla; difatti jafu bih, imma jippreferu jaduraw u jservu allat oħra skont l-istħajjil u l-invenzjoni tagħhom. Alla l-veru hu qaddis wisq biex nidhru quddiemu maħmuġa bid-dnub; għaldaqstant in-nies taħarbu.
Aspett ieħor inkwantu l-providenza hu dan. Alla, li jagħti l-ħajja f…