Skip to main content

Pjanijiet u Providenza

“Ħsibijiet il-ġusti huma sewwa, iżda l-pariri tal-ħżiena huma qerq. Il-Mulej jistkerrah il-ħsibijiet tal-ħżiena, iżda kliem il-ħlewwa huma safja. Erħi x-xogħol tiegħek fil-Mulej, u ħsibijietek iseħħu. Ħafna ħsibijiet hemm f’qalb il-bniedem; iżda hi l-fehma tal-Mulej li sseħħ. Il-ħsibijiet tal-ħabrieka jisfaw għall-ġid, iżda kull min hu mgħaġġel jaqa’ fil-faqar” (Proverbji 12:5; 15:26; 16:3; 19:21; 21:5).

Beecher jgħidilna, “Meta l-frotta tkun għadha ġandra, iz-zokk tagħha jkun għadu mqabbad sew mal-fergħa; iżda meta ssir, taqa’ mal-ewwel buffura. Hekk ukoll, żomm sħiħ mal-pjanijiet tiegħek fil-ħajja sakemm Alla jurik illi saru, jew kisbu l-għan tagħhom; u mbagħad itlaqhom – itlaqhom bla tmaqmiqa.”

Qis din id-differenza tremenda: il-ħsibijiet tagħna ħafna drabi huma fiergħa u ma jirrendu ebda frott, mentri l-għan etern t’Alla ma jinbidilx, kif iddikjara hu stess: “Ngħarraf it-tmiem mill-bidu, u minn żmien il-qedem ħwejjeġ li ma sarux: u ngħid: ‘Fehmti tibqa’, u nagħmel dak kollu li jogħġobni’” (Isaija 46:10).

Ħafna mill-pjanijiet li nagħmlu ma jirnexxux għaliex huma mfassla bid-dgħufija jew qerq. Wara li nkunu ddeċidejna xi rridu niksbu, imbagħad forsi nduru lejn il-Mulej u nitolbuh ibierek il-pjanijiet tagħna. Iżda dan il-metodu ma jaħdimx. Kemm ikun aħjar għalina kieku l-ewwel infittxu fehmet il-Mulej u nidderieġu lilna nfusna skont id-dawl li jagħtina. Mela ejjew noqogħdu b’seba’ għajnejn sabiex ma nirreżistux ir-rieda tiegħu murija fl-Iskrittura. Ma nafux x’għandu ppreparat għalina fil-futur, iżda nafu li fil-providenza tiegħu jagħtina dejjem ir-risq, għalkemm kultant jimxi magħna b’ċerta dixxiplina.

Fl-aħħar, però, it-tama tagħna f’Alla ma ġġegħilniex nistħu. Għal Alla kollox hu ċar, għalkemm għalina jkollna nittawlu lejh mis-sħab. Għal Alla m’hemmx konfużjoni: dak li ddetermina li jagħmel, se jagħmlu. Naqraw: “Id-deċiżjoni tiegħu hija waħda, u min jista’ jdawru? U dak li tixtieq ruħu, dak jagħmel” (Ġobb 23:13). 

Talba: “O Alla omnipotenti u mimli mħabba, hija bluha nipprovaw neħduha kontra tiegħek. Aħfrilna dan il-ġenn spiritwali. Fejjaqna int; ikkoreġi l-iżvijjaturi tagħna. Reġġagħna lejk, għax l-apostasija hi kerha u misħuta. Ma rridux nipprotestaw jew anke nilmentaw kontrik. Fehmtek lejna hi dejjem ħanina, immarkata bi mħabba u fedeltà.”

Comments

Popular posts from this blog

Mhux Bilfors Nirrabja!

“In-nies kesħin iġibu belt f’nassa, iżda l-għorrief iberrdu t-tmasħin. L-iblah jiżvoga għadbu kollu iżda l-għaref iżommu. Wieħed imgħaddab iqajjem il-ġlied, u min jitbaqbaq jagħmel ħafna ħtijiet. Jekk kont iblah billi tkabbart, jew jekk ħsibt id-deni, qiegħed idek fuq fommok, għax jekk tagħsar il-ħalib toħroġ il-baqta, u jekk tagħsar imnieħrek toħroġ id-demm, u jekk tagħsar il-għadab joħroġ il-ġlied” (Proverbji 29:8,11,22; 30:32-33).
Il-ġudizzju hu l-eżami aħħari tagħna quddiem Alla – “kull wieħed minna jagħti kont ’l Alla tiegħu nnifsu.” Kif taħseb li se tmur f’dan l-eżami kruċjali? Se tgħaddi jew teħel? Tinstab għaref jew iblah? Ir-risposta tista’ tkun tafha, għax il-Mulej jagħtina ħafna u ħafna testijiet matul ħajjitna biex naraw kif aħna sejrin; inkunu qed nagħmlu evalwazzjoni tagħna nfusna. 
Dawn it-testijiet huma ċ-ċirkostanzi li tiltaqa’ magħhom kuljum, fid-dar, l-iskola, fuq ix-xogħol, fil-ħanut, fil-knisja, mal-ħbieb, ma’ kulħadd. Mistoqsija li toħroġ spiss f’dawn it-testiji…

Diskriminazzjoni Divina

“Meta timtedd ma jkollox biża’; iva, meta timtedd ngħasek jiġik ħelu. La tibżax minn qtajja għal għarrieda, u lanqas mill-ħsara tal-ħżiena, meta tasal. Għax ikun maġenbek il-Mulej, u riġlek iħarislek li ma jinqabadx…Is-saħta tal-Mulej f’dar il-ħażin, iżda dar il-ġusti jberikha. Min irid jiddieħaq, hu jiddieħaq bih, iżda lill-umli jagħtihom il-ħniena. L-għorrief jirtu l-ġieħ, iżda l-għajb hu sehem il-boloh” (Proverbji 3:24-26,33-35).
Alla hu realment renjanti fuq it-tron tal-univers. Dan nistqarruh bil-fidi, speċjalment meta naraw l-anormalità u d-dissens morali minħabba d-dnub uman. Fil-Kredu nistqarru apertament illi Alla “jippremja t-tajbin u jikkastiga lill-ħżiena.” Allura meta Alla jżur il-bniedem bil-ġudizzji tiegħu, ma jkunx irid li niesu jallarmaw ruħhom. Jaf jiddistingwi bejniethom. Alla ma joħroġx biex jagħmel id-deni, iżda biex jiddefendi l-ġusti.
Iridhom juri kuraġġ. Il-fidili, marbuta miegħu b’patt solenni, igawdu xirka miegħu u allura jafu bil-preżenza tiegħu, avolja kul…

L-Għammiel u Jien

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn ħafna għammiela” (Mattew 10:28-31). 
Il-providenza t’Alla sservi l-għan biex tagħti xhieda tiegħu fost il-pagani. L-interess, l-għożża u l-ħarsien patern tiegħu huma kollha sinjali illi jippontaw lejh innifsu. L-intenzjoni f’dit-testimonjanza, jekk xejn, hi biex il-bnedmin, huma min huma, ma jkollhomx skuża. Jilagħbuha taparsi ma jafux lil Alla; difatti jafu bih, imma jippreferu jaduraw u jservu allat oħra skont l-istħajjil u l-invenzjoni tagħhom. Alla l-veru hu qaddis wisq biex nidhru quddiemu maħmuġa bid-dnub; għaldaqstant in-nies taħarbu.
Aspett ieħor inkwantu l-providenza hu dan. Alla, li jagħti l-ħajja f…