Skip to main content

Pjanijiet u Providenza

“Ħsibijiet il-ġusti huma sewwa, iżda l-pariri tal-ħżiena huma qerq. Il-Mulej jistkerrah il-ħsibijiet tal-ħżiena, iżda kliem il-ħlewwa huma safja. Erħi x-xogħol tiegħek fil-Mulej, u ħsibijietek iseħħu. Ħafna ħsibijiet hemm f’qalb il-bniedem; iżda hi l-fehma tal-Mulej li sseħħ. Il-ħsibijiet tal-ħabrieka jisfaw għall-ġid, iżda kull min hu mgħaġġel jaqa’ fil-faqar” (Proverbji 12:5; 15:26; 16:3; 19:21; 21:5).

Beecher jgħidilna, “Meta l-frotta tkun għadha ġandra, iz-zokk tagħha jkun għadu mqabbad sew mal-fergħa; iżda meta ssir, taqa’ mal-ewwel buffura. Hekk ukoll, żomm sħiħ mal-pjanijiet tiegħek fil-ħajja sakemm Alla jurik illi saru, jew kisbu l-għan tagħhom; u mbagħad itlaqhom – itlaqhom bla tmaqmiqa.”

Qis din id-differenza tremenda: il-ħsibijiet tagħna ħafna drabi huma fiergħa u ma jirrendu ebda frott, mentri l-għan etern t’Alla ma jinbidilx, kif iddikjara hu stess: “Ngħarraf it-tmiem mill-bidu, u minn żmien il-qedem ħwejjeġ li ma sarux: u ngħid: ‘Fehmti tibqa’, u nagħmel dak kollu li jogħġobni’” (Isaija 46:10).

Ħafna mill-pjanijiet li nagħmlu ma jirnexxux għaliex huma mfassla bid-dgħufija jew qerq. Wara li nkunu ddeċidejna xi rridu niksbu, imbagħad forsi nduru lejn il-Mulej u nitolbuh ibierek il-pjanijiet tagħna. Iżda dan il-metodu ma jaħdimx. Kemm ikun aħjar għalina kieku l-ewwel infittxu fehmet il-Mulej u nidderieġu lilna nfusna skont id-dawl li jagħtina. Mela ejjew noqogħdu b’seba’ għajnejn sabiex ma nirreżistux ir-rieda tiegħu murija fl-Iskrittura. Ma nafux x’għandu ppreparat għalina fil-futur, iżda nafu li fil-providenza tiegħu jagħtina dejjem ir-risq, għalkemm kultant jimxi magħna b’ċerta dixxiplina.

Fl-aħħar, però, it-tama tagħna f’Alla ma ġġegħilniex nistħu. Għal Alla kollox hu ċar, għalkemm għalina jkollna nittawlu lejh mis-sħab. Għal Alla m’hemmx konfużjoni: dak li ddetermina li jagħmel, se jagħmlu. Naqraw: “Id-deċiżjoni tiegħu hija waħda, u min jista’ jdawru? U dak li tixtieq ruħu, dak jagħmel” (Ġobb 23:13). 

Talba: “O Alla omnipotenti u mimli mħabba, hija bluha nipprovaw neħduha kontra tiegħek. Aħfrilna dan il-ġenn spiritwali. Fejjaqna int; ikkoreġi l-iżvijjaturi tagħna. Reġġagħna lejk, għax l-apostasija hi kerha u misħuta. Ma rridux nipprotestaw jew anke nilmentaw kontrik. Fehmtek lejna hi dejjem ħanina, immarkata bi mħabba u fedeltà.”

Comments

Popular posts from this blog

L-Għammiel u Jien

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn ħafna għammiela” (Mattew 10:28-31). 
Il-providenza t’Alla sservi l-għan biex tagħti xhieda tiegħu fost il-pagani. L-interess, l-għożża u l-ħarsien patern tiegħu huma kollha sinjali illi jippontaw lejh innifsu. L-intenzjoni f’dit-testimonjanza, jekk xejn, hi biex il-bnedmin, huma min huma, ma jkollhomx skuża. Jilagħbuha taparsi ma jafux lil Alla; difatti jafu bih, imma jippreferu jaduraw u jservu allat oħra skont l-istħajjil u l-invenzjoni tagħhom. Alla l-veru hu qaddis wisq biex nidhru quddiemu maħmuġa bid-dnub; għaldaqstant in-nies taħarbu.
Aspett ieħor inkwantu l-providenza hu dan. Alla, li jagħti l-ħajja f…

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Rabja bla Rażan

“Smajtu illi ngħad lill-antiki, ‘Tikkommettix omiċidju,’ u ‘Kull min jikkommetti omiċidju jkun ħaqqu l-ġudizzju.’ Imma jien ngħidilkom, kull min jirrabja ma’ ħuh ikun ħaqqu l-ġudizzju. Jerġa’, kull min jgħid lil ħuh, ‘Raka,’ ikun suġġett għas-Sinedriju; u kull min jgħid, ‘Ja iblah!’ ikun ħaqqu jmur fl-Infern tan-nar” (Mattew 5:21-22).
Ġesù jgħallimna li r-rabja tiddiżonora ’l Alla u tipperikola lil ruħna meta tivventila lilha nfisha f’lingwaġġ ta’ tgħajjir, kliem baxx u irreverenti, jew diskors li jħalli ġrieħi f’qalb min jisimgħu. Meta tisplodi, bħal Vessuvju, aktar se tagħmel ħsara milli ġid. F’dal-każ l-enerġija hi moħlija: hija wżata biex tkisser u ddamdam lil ħaddieħor, flok biex tibnih u ssaħħu. 
Ir-rabja tnikket lill-Ispirtu s-Santu meta tibqa’ mistura fi ħsibijietna, u allura tibda tagħlef element ta’ mibegħda lejn il-proxxmu, jew saħansitra lejn Alla! Din l-espressjoni tal-kollera tixbah lill-qanfud, li jimbaram fih innifsu bħala l-unika difiża tiegħu. L-internalizzazzjoni t…