Skip to main content

Pjanijiet u Providenza

“Ħsibijiet il-ġusti huma sewwa, iżda l-pariri tal-ħżiena huma qerq. Il-Mulej jistkerrah il-ħsibijiet tal-ħżiena, iżda kliem il-ħlewwa huma safja. Erħi x-xogħol tiegħek fil-Mulej, u ħsibijietek iseħħu. Ħafna ħsibijiet hemm f’qalb il-bniedem; iżda hi l-fehma tal-Mulej li sseħħ. Il-ħsibijiet tal-ħabrieka jisfaw għall-ġid, iżda kull min hu mgħaġġel jaqa’ fil-faqar” (Proverbji 12:5; 15:26; 16:3; 19:21; 21:5).

Beecher jgħidilna, “Meta l-frotta tkun għadha ġandra, iz-zokk tagħha jkun għadu mqabbad sew mal-fergħa; iżda meta ssir, taqa’ mal-ewwel buffura. Hekk ukoll, żomm sħiħ mal-pjanijiet tiegħek fil-ħajja sakemm Alla jurik illi saru, jew kisbu l-għan tagħhom; u mbagħad itlaqhom – itlaqhom bla tmaqmiqa.”

Qis din id-differenza tremenda: il-ħsibijiet tagħna ħafna drabi huma fiergħa u ma jirrendu ebda frott, mentri l-għan etern t’Alla ma jinbidilx, kif iddikjara hu stess: “Ngħarraf it-tmiem mill-bidu, u minn żmien il-qedem ħwejjeġ li ma sarux: u ngħid: ‘Fehmti tibqa’, u nagħmel dak kollu li jogħġobni’” (Isaija 46:10).

Ħafna mill-pjanijiet li nagħmlu ma jirnexxux għaliex huma mfassla bid-dgħufija jew qerq. Wara li nkunu ddeċidejna xi rridu niksbu, imbagħad forsi nduru lejn il-Mulej u nitolbuh ibierek il-pjanijiet tagħna. Iżda dan il-metodu ma jaħdimx. Kemm ikun aħjar għalina kieku l-ewwel infittxu fehmet il-Mulej u nidderieġu lilna nfusna skont id-dawl li jagħtina. Mela ejjew noqogħdu b’seba’ għajnejn sabiex ma nirreżistux ir-rieda tiegħu murija fl-Iskrittura. Ma nafux x’għandu ppreparat għalina fil-futur, iżda nafu li fil-providenza tiegħu jagħtina dejjem ir-risq, għalkemm kultant jimxi magħna b’ċerta dixxiplina.

Fl-aħħar, però, it-tama tagħna f’Alla ma ġġegħilniex nistħu. Għal Alla kollox hu ċar, għalkemm għalina jkollna nittawlu lejh mis-sħab. Għal Alla m’hemmx konfużjoni: dak li ddetermina li jagħmel, se jagħmlu. Naqraw: “Id-deċiżjoni tiegħu hija waħda, u min jista’ jdawru? U dak li tixtieq ruħu, dak jagħmel” (Ġobb 23:13). 

Talba: “O Alla omnipotenti u mimli mħabba, hija bluha nipprovaw neħduha kontra tiegħek. Aħfrilna dan il-ġenn spiritwali. Fejjaqna int; ikkoreġi l-iżvijjaturi tagħna. Reġġagħna lejk, għax l-apostasija hi kerha u misħuta. Ma rridux nipprotestaw jew anke nilmentaw kontrik. Fehmtek lejna hi dejjem ħanina, immarkata bi mħabba u fedeltà.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Ħobb Lil Min Ma Jħobbokx

“Smajtu illi ngħad, ‘Ħobb il-proxxmu tiegħek u obgħod lill-għadu tiegħek.’ Imma jien ngħidilkom, ħobbu lill-għedewwa tagħkom u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, ħalli tkunu wlied Missierkom fis-smewwiet; għax itella’ x-xemx tiegħu fuq il-ħżiena u t-tajbin, u jibgħat ix-xita fuq il-ġusti u l-inġusti. Għax jekk tħobbu ’l dawk li jħobbukom, xi premju għandkom? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra d-dazjarji l-istess ħaġa? U jekk issellmu ’l ħutkom biss, xi tkunu qed tagħmlu iżjed mill-oħrajn? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra l-Ġentili l-istess ħaġa? Kunu mela intom perfetti, bħalma Missierkom smewwieti hu perfett” (Mattew 5:43-48).
Ma nkunu qed nagħmlu xejn speċjali jekk inħobbu biss lil dawk li jħobbuna. Il-briganti wkoll iħobb lill-briganti sħabhom. Jekk il-favuri u l-pjaċiri nagħmilhom biss ma’ nies li jaħmluni, x’benefiċċji nippretendi? Ix-xellerati u l-immorali jagħmlu l-istess ħaġa! Jekk insellef biss lil dawk li mingħandhom nippretendi rikumpensa, xi krettu għandi? Il-banavakki jass…

Biki Billejl, Ferħ Filgħodu

“‘F’fawra ta’ għadab ħbejt għal ftit wiċċi minnek, iżda bi ħniena għal dejjem nitħassrek,’ jgħid il-Feddej tiegħek, il-Mulej. ‘Għax dan hu bħall-ilmijiet ta’ Noè għalija: għax bħalma ħlift li l-ilmijiet ta’ Noè ma jitilgħux aktar fuq l-art, hekk ħlift li ma nerġax iżjed nagħdab għalih, u lanqas inċanfrek. Għax il-muntanji jisgħu jitilqu u l-għoljiet jitheżżu, iżda mħabbti ma titħarrikx minn miegħek, u lanqas il-patt tas-sliem tiegħi ma jitħarrek,’ jgħid il-Mulej li jħenn għalik” (Isaija 54:8-10).
L-imħabba hi dejjem trasparenti u komunikattiva; ma tostor xejn. Alla ma ħebiex minn Abraħam x’kien biħsiebu jagħmel rigward il-bliet immorali (Ġenesi 18:17). L-Imgħallem jgħidilna, “Intom ħbiebi.” Is-sempliċi servi ma jkunux midħla tas-sigrieti ta’ sidhom; iżda l-ħbieb iva. Għalhekk l-interpretu l-kbir tal-imħabba pattwali t’Alla lejna jgħidilna, “Minflok, sejjaħtilkom ħbieb, għax għarraftilkom kulma smajt mingħand Missieri” (Ġwanni 15:15). 
L-imħabba dejjem tfawwar f’qalbu, avolja d-dispja…