Skip to main content

Kristu Mill-Bidu Sat-Tmiem

“Min għandu jdejh indaf u qalbu safja; min ma jagħtix ruħu għall-frugħa, u lanqas jaħlef bil-qerq – bniedem bħal dan ikollu l-barka tal-Mulej, u l-ħaqq minn Alla tas-salvazzjoni tiegħu. Dan hu n-nisel ta’ dawk li jfittxuh, li jfittxu lil wiċċek, o Alla ta’ Ġakobb. Erfgħu rjuskom, o bwieb, u intom, bwieb eterni intrefgħu, ħalli s-Sultan tal-glorja jidħol. Min hu dan is-Sultan tal-glorja? Hu l-Mulej qawwi u setgħan, il-Mulej qawwi fit-taqbida” (Salmi 24:4-8).

Hemm avvenimenti kbar u dehriet meraviljużi jistennew lill-qaddisin, fosthom ir-ritorn glorjuż ta’ Kristu fil-konsummazzjoni taż-żminijiet. Il-ġudizzju jippreżenta spettaklu grandjuż fejn il-mifdija nfushom se jkun involuti. Għad ikun hemm smewwiet ġodda u art ġdida, li fihom tgħammar permanentement il-ġustizzja.

S’issa għarafna lil Kristu f’kondizzjoni baxxa. Iżda l-istess dudu insinifikanti ta’ Salm 22 huwa s-sultan glorjuż f’Salm 24. Kultant il-glorja tiegħu xpakkat: fuq il-Ħermon, meta kien trasfigurat; fil-mirakli tiegħu; fil-qawmien wara tlett ijiem; fit-tlugħ fis-sema. Dawk li afdaw fih kontinwament josservaw bi tpaxxija s-sebħ divin tiegħu. 

Fejn hu Kristu, milqugħ u inkurunat, għad inkunu aħna li nafdaw fih. Għall-maħturin tiegħu ma talab ebda ħaġa aktar imbierka milli nkunu miegħu u naraw il-glorja tiegħu. Persuna daqshekk glorjuża jixraqlu li jkun Sultan, anzi, Sultan tas-slaten u Sid is-sidien. Hu l-Mulej ta’ kollox, Alla suprem u sovran fuq kulħadd, is-sultan tal-eżerċti. Hekk irridu nistqarruh u hekk nithennew fih. 

Salm 24:7-10 jippreżentalna ritratt tal-Messija, is-sors u l-oriġinatur tas-salvazzjoni u l-qdusija kollha tagħna, il-Mulej li kkonkwista lix-xitan u nnullifika l-opri ħżiena tiegħu. Faraġ ineffabbli u ferħ estrem hu mogħti lill-fidili fl-iskema tal-fidwa! Is-saħħa tas-salvazzjoni tagħna tikkonsisti f’dan: il-Feddej u l-Interċessur tagħna huwa l-Mulej tal-eżerċti. Kull xogħol ieħor għad jisfaxxa; l-opra tal-fidwa tiegħu tibqa’ għall-eternità.

Talba: “M’għadniex li konna, Mulej, iżda ċertament għadna ma wasalniex. O li żżidna u tkattrilna l-imħabba reċiproka, ħalli hekk qlubna jkunu ankrati bla ħtija fil-qdusija quddiemek, Missier, fl-avvent glorjuż tas-Sid Ġesù mal-qaddisin tiegħu. Żommilna ħarsitna ’l fuq, b’mistennija konfidenti. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Minn Xiex Tibża'?

“Minħabba f’hekk ngħidilkom, tinkwetawx għal ħajjitkom, x’se tieklu jew x’se tixorbu, lanqas għal ġisimkom, x’se tilbsu. Ewwilla l-ħajja mhix iżjed importanti mill-ikel, u l-ġisem mill-ilbies? Ħarsu lejn it-tjur tas-sema; la jiżirgħu, la jaħsdu u lanqas jiġbru fl-imħażen, frattant Missierkom smewwieti jitmagħhom. Ewwilla intom ma tiswewx aktar minnhom? Min minnkom, billi jinkwieta, jista’ jżid ma’ għomru mqar siegħa waħda?” (Mattew 6:25-27).
Lil Sidney Smith darba talbuh parir. Qalulu, “Aħna nixtiequ ngħaddu l-ħajja bil-ferħ u t-tama; x’imissna nagħmlu?”
Weġibhom, “Agħmlu xogħolkom fedelment, u ħudu veduti qosra tal-oqsma kollha tagħkom. Wara li tkunu pjanajtu għall-eternità billi tħabbibtu m’Alla bil-medjazzjoni ta’ Ibnu, ittawlux għenuqkom fil-bogħod wisq. Ħudu l-barka preżenti, u roddu l-ħajr f’kollox.”
Il-ħażin hu kodard perfett, u jibża’ minn kollox. Il-ħsieb t’Alla suprem iwaħħxu, għax mhux rikonċiljat miegħu, u għadu jopponih meta jaf li ma jistax iġibha żewġ miegħu. Satana jb…

Il-Qaddisin

“Issa l-fidi hi l-assigurazzjoni tal-ħwejjeġ ittamati, iċ-ċertezza t’affarijiet li ma narawx. B’dil-fidi kienu rrikmandati n-nies fl-antik. Bil-fidi nifhmu li l-univers kien ifformat bil-kelma t’Alla, tant li l-ħaġa li naraw ma saritx minn ħwejjeġ viżibbli. Bil-fidi Abel offra ’l Alla sagrifiċċju aħjar minn Kajjin. Permezz tagħha kien mixhud li hu ġust, billi Alla xehed dwar l-għotjiet tiegħu. U permezz tal-fidi għadu jitkellem, avolja miet” (Ebrej 11:1-4).
Minkejja d-demonji kollha jibqa’ jkun hawn il-qaddisin, u l-qaddisin jiddu l-aħjar fl-agħar żminijiet. Kultant jiddu żżejjed u d-dinja tkun kostretta titfi dawlhom għax isir insapportabbli. Il-martirju ġie introdott fid-dinja bikri ħafna: l-ewwel bniedem li miet, miet minħabba l-fidi tiegħu, u bil-fidi tiegħu, avolja mejjet, għadu jitkellem. 
Issa jekk hemm glorja għal dawk li jmutu fil-Mulej, kemm aktar se jkollhom glorja dawn li jmutu għall-Mulej! Huma nies li ġrew il-ġirja tagħhom, bla ma ntelqu fil-ġenb. Żammew ħarsithom fuq i…

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…