Skip to main content

Kristu Mill-Bidu Sat-Tmiem

“Min għandu jdejh indaf u qalbu safja; min ma jagħtix ruħu għall-frugħa, u lanqas jaħlef bil-qerq – bniedem bħal dan ikollu l-barka tal-Mulej, u l-ħaqq minn Alla tas-salvazzjoni tiegħu. Dan hu n-nisel ta’ dawk li jfittxuh, li jfittxu lil wiċċek, o Alla ta’ Ġakobb. Erfgħu rjuskom, o bwieb, u intom, bwieb eterni intrefgħu, ħalli s-Sultan tal-glorja jidħol. Min hu dan is-Sultan tal-glorja? Hu l-Mulej qawwi u setgħan, il-Mulej qawwi fit-taqbida” (Salmi 24:4-8).

Hemm avvenimenti kbar u dehriet meraviljużi jistennew lill-qaddisin, fosthom ir-ritorn glorjuż ta’ Kristu fil-konsummazzjoni taż-żminijiet. Il-ġudizzju jippreżenta spettaklu grandjuż fejn il-mifdija nfushom se jkun involuti. Għad ikun hemm smewwiet ġodda u art ġdida, li fihom tgħammar permanentement il-ġustizzja.

S’issa għarafna lil Kristu f’kondizzjoni baxxa. Iżda l-istess dudu insinifikanti ta’ Salm 22 huwa s-sultan glorjuż f’Salm 24. Kultant il-glorja tiegħu xpakkat: fuq il-Ħermon, meta kien trasfigurat; fil-mirakli tiegħu; fil-qawmien wara tlett ijiem; fit-tlugħ fis-sema. Dawk li afdaw fih kontinwament josservaw bi tpaxxija s-sebħ divin tiegħu. 

Fejn hu Kristu, milqugħ u inkurunat, għad inkunu aħna li nafdaw fih. Għall-maħturin tiegħu ma talab ebda ħaġa aktar imbierka milli nkunu miegħu u naraw il-glorja tiegħu. Persuna daqshekk glorjuża jixraqlu li jkun Sultan, anzi, Sultan tas-slaten u Sid is-sidien. Hu l-Mulej ta’ kollox, Alla suprem u sovran fuq kulħadd, is-sultan tal-eżerċti. Hekk irridu nistqarruh u hekk nithennew fih. 

Salm 24:7-10 jippreżentalna ritratt tal-Messija, is-sors u l-oriġinatur tas-salvazzjoni u l-qdusija kollha tagħna, il-Mulej li kkonkwista lix-xitan u nnullifika l-opri ħżiena tiegħu. Faraġ ineffabbli u ferħ estrem hu mogħti lill-fidili fl-iskema tal-fidwa! Is-saħħa tas-salvazzjoni tagħna tikkonsisti f’dan: il-Feddej u l-Interċessur tagħna huwa l-Mulej tal-eżerċti. Kull xogħol ieħor għad jisfaxxa; l-opra tal-fidwa tiegħu tibqa’ għall-eternità.

Talba: “M’għadniex li konna, Mulej, iżda ċertament għadna ma wasalniex. O li żżidna u tkattrilna l-imħabba reċiproka, ħalli hekk qlubna jkunu ankrati bla ħtija fil-qdusija quddiemek, Missier, fl-avvent glorjuż tas-Sid Ġesù mal-qaddisin tiegħu. Żommilna ħarsitna ’l fuq, b’mistennija konfidenti. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Ħobb Lil Min Ma Jħobbokx

“Smajtu illi ngħad, ‘Ħobb il-proxxmu tiegħek u obgħod lill-għadu tiegħek.’ Imma jien ngħidilkom, ħobbu lill-għedewwa tagħkom u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, ħalli tkunu wlied Missierkom fis-smewwiet; għax itella’ x-xemx tiegħu fuq il-ħżiena u t-tajbin, u jibgħat ix-xita fuq il-ġusti u l-inġusti. Għax jekk tħobbu ’l dawk li jħobbukom, xi premju għandkom? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra d-dazjarji l-istess ħaġa? U jekk issellmu ’l ħutkom biss, xi tkunu qed tagħmlu iżjed mill-oħrajn? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra l-Ġentili l-istess ħaġa? Kunu mela intom perfetti, bħalma Missierkom smewwieti hu perfett” (Mattew 5:43-48).
Ma nkunu qed nagħmlu xejn speċjali jekk inħobbu biss lil dawk li jħobbuna. Il-briganti wkoll iħobb lill-briganti sħabhom. Jekk il-favuri u l-pjaċiri nagħmilhom biss ma’ nies li jaħmluni, x’benefiċċji nippretendi? Ix-xellerati u l-immorali jagħmlu l-istess ħaġa! Jekk insellef biss lil dawk li mingħandhom nippretendi rikumpensa, xi krettu għandi? Il-banavakki jass…

Biki Billejl, Ferħ Filgħodu

“‘F’fawra ta’ għadab ħbejt għal ftit wiċċi minnek, iżda bi ħniena għal dejjem nitħassrek,’ jgħid il-Feddej tiegħek, il-Mulej. ‘Għax dan hu bħall-ilmijiet ta’ Noè għalija: għax bħalma ħlift li l-ilmijiet ta’ Noè ma jitilgħux aktar fuq l-art, hekk ħlift li ma nerġax iżjed nagħdab għalih, u lanqas inċanfrek. Għax il-muntanji jisgħu jitilqu u l-għoljiet jitheżżu, iżda mħabbti ma titħarrikx minn miegħek, u lanqas il-patt tas-sliem tiegħi ma jitħarrek,’ jgħid il-Mulej li jħenn għalik” (Isaija 54:8-10).
L-imħabba hi dejjem trasparenti u komunikattiva; ma tostor xejn. Alla ma ħebiex minn Abraħam x’kien biħsiebu jagħmel rigward il-bliet immorali (Ġenesi 18:17). L-Imgħallem jgħidilna, “Intom ħbiebi.” Is-sempliċi servi ma jkunux midħla tas-sigrieti ta’ sidhom; iżda l-ħbieb iva. Għalhekk l-interpretu l-kbir tal-imħabba pattwali t’Alla lejna jgħidilna, “Minflok, sejjaħtilkom ħbieb, għax għarraftilkom kulma smajt mingħand Missieri” (Ġwanni 15:15). 
L-imħabba dejjem tfawwar f’qalbu, avolja d-dispja…