Skip to main content

Kristu Mill-Bidu Sat-Tmiem

“Min għandu jdejh indaf u qalbu safja; min ma jagħtix ruħu għall-frugħa, u lanqas jaħlef bil-qerq – bniedem bħal dan ikollu l-barka tal-Mulej, u l-ħaqq minn Alla tas-salvazzjoni tiegħu. Dan hu n-nisel ta’ dawk li jfittxuh, li jfittxu lil wiċċek, o Alla ta’ Ġakobb. Erfgħu rjuskom, o bwieb, u intom, bwieb eterni intrefgħu, ħalli s-Sultan tal-glorja jidħol. Min hu dan is-Sultan tal-glorja? Hu l-Mulej qawwi u setgħan, il-Mulej qawwi fit-taqbida” (Salmi 24:4-8).

Hemm avvenimenti kbar u dehriet meraviljużi jistennew lill-qaddisin, fosthom ir-ritorn glorjuż ta’ Kristu fil-konsummazzjoni taż-żminijiet. Il-ġudizzju jippreżenta spettaklu grandjuż fejn il-mifdija nfushom se jkun involuti. Għad ikun hemm smewwiet ġodda u art ġdida, li fihom tgħammar permanentement il-ġustizzja.

S’issa għarafna lil Kristu f’kondizzjoni baxxa. Iżda l-istess dudu insinifikanti ta’ Salm 22 huwa s-sultan glorjuż f’Salm 24. Kultant il-glorja tiegħu xpakkat: fuq il-Ħermon, meta kien trasfigurat; fil-mirakli tiegħu; fil-qawmien wara tlett ijiem; fit-tlugħ fis-sema. Dawk li afdaw fih kontinwament josservaw bi tpaxxija s-sebħ divin tiegħu. 

Fejn hu Kristu, milqugħ u inkurunat, għad inkunu aħna li nafdaw fih. Għall-maħturin tiegħu ma talab ebda ħaġa aktar imbierka milli nkunu miegħu u naraw il-glorja tiegħu. Persuna daqshekk glorjuża jixraqlu li jkun Sultan, anzi, Sultan tas-slaten u Sid is-sidien. Hu l-Mulej ta’ kollox, Alla suprem u sovran fuq kulħadd, is-sultan tal-eżerċti. Hekk irridu nistqarruh u hekk nithennew fih. 

Salm 24:7-10 jippreżentalna ritratt tal-Messija, is-sors u l-oriġinatur tas-salvazzjoni u l-qdusija kollha tagħna, il-Mulej li kkonkwista lix-xitan u nnullifika l-opri ħżiena tiegħu. Faraġ ineffabbli u ferħ estrem hu mogħti lill-fidili fl-iskema tal-fidwa! Is-saħħa tas-salvazzjoni tagħna tikkonsisti f’dan: il-Feddej u l-Interċessur tagħna huwa l-Mulej tal-eżerċti. Kull xogħol ieħor għad jisfaxxa; l-opra tal-fidwa tiegħu tibqa’ għall-eternità.

Talba: “M’għadniex li konna, Mulej, iżda ċertament għadna ma wasalniex. O li żżidna u tkattrilna l-imħabba reċiproka, ħalli hekk qlubna jkunu ankrati bla ħtija fil-qdusija quddiemek, Missier, fl-avvent glorjuż tas-Sid Ġesù mal-qaddisin tiegħu. Żommilna ħarsitna ’l fuq, b’mistennija konfidenti. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Mhux Bilfors Nirrabja!

“In-nies kesħin iġibu belt f’nassa, iżda l-għorrief iberrdu t-tmasħin. L-iblah jiżvoga għadbu kollu iżda l-għaref iżommu. Wieħed imgħaddab iqajjem il-ġlied, u min jitbaqbaq jagħmel ħafna ħtijiet. Jekk kont iblah billi tkabbart, jew jekk ħsibt id-deni, qiegħed idek fuq fommok, għax jekk tagħsar il-ħalib toħroġ il-baqta, u jekk tagħsar imnieħrek toħroġ id-demm, u jekk tagħsar il-għadab joħroġ il-ġlied” (Proverbji 29:8,11,22; 30:32-33).
Il-ġudizzju hu l-eżami aħħari tagħna quddiem Alla – “kull wieħed minna jagħti kont ’l Alla tiegħu nnifsu.” Kif taħseb li se tmur f’dan l-eżami kruċjali? Se tgħaddi jew teħel? Tinstab għaref jew iblah? Ir-risposta tista’ tkun tafha, għax il-Mulej jagħtina ħafna u ħafna testijiet matul ħajjitna biex naraw kif aħna sejrin; inkunu qed nagħmlu evalwazzjoni tagħna nfusna. 
Dawn it-testijiet huma ċ-ċirkostanzi li tiltaqa’ magħhom kuljum, fid-dar, l-iskola, fuq ix-xogħol, fil-ħanut, fil-knisja, mal-ħbieb, ma’ kulħadd. Mistoqsija li toħroġ spiss f’dawn it-testiji…

Diskriminazzjoni Divina

“Meta timtedd ma jkollox biża’; iva, meta timtedd ngħasek jiġik ħelu. La tibżax minn qtajja għal għarrieda, u lanqas mill-ħsara tal-ħżiena, meta tasal. Għax ikun maġenbek il-Mulej, u riġlek iħarislek li ma jinqabadx…Is-saħta tal-Mulej f’dar il-ħażin, iżda dar il-ġusti jberikha. Min irid jiddieħaq, hu jiddieħaq bih, iżda lill-umli jagħtihom il-ħniena. L-għorrief jirtu l-ġieħ, iżda l-għajb hu sehem il-boloh” (Proverbji 3:24-26,33-35).
Alla hu realment renjanti fuq it-tron tal-univers. Dan nistqarruh bil-fidi, speċjalment meta naraw l-anormalità u d-dissens morali minħabba d-dnub uman. Fil-Kredu nistqarru apertament illi Alla “jippremja t-tajbin u jikkastiga lill-ħżiena.” Allura meta Alla jżur il-bniedem bil-ġudizzji tiegħu, ma jkunx irid li niesu jallarmaw ruħhom. Jaf jiddistingwi bejniethom. Alla ma joħroġx biex jagħmel id-deni, iżda biex jiddefendi l-ġusti.
Iridhom juri kuraġġ. Il-fidili, marbuta miegħu b’patt solenni, igawdu xirka miegħu u allura jafu bil-preżenza tiegħu, avolja kul…

L-Għammiel u Jien

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn ħafna għammiela” (Mattew 10:28-31). 
Il-providenza t’Alla sservi l-għan biex tagħti xhieda tiegħu fost il-pagani. L-interess, l-għożża u l-ħarsien patern tiegħu huma kollha sinjali illi jippontaw lejh innifsu. L-intenzjoni f’dit-testimonjanza, jekk xejn, hi biex il-bnedmin, huma min huma, ma jkollhomx skuża. Jilagħbuha taparsi ma jafux lil Alla; difatti jafu bih, imma jippreferu jaduraw u jservu allat oħra skont l-istħajjil u l-invenzjoni tagħhom. Alla l-veru hu qaddis wisq biex nidhru quddiemu maħmuġa bid-dnub; għaldaqstant in-nies taħarbu.
Aspett ieħor inkwantu l-providenza hu dan. Alla, li jagħti l-ħajja f…