Skip to main content

Ir-Rieda Tiegħi, Għax Hi Tiegħek

“Mela tistħix tagħti x-xhieda tiegħek dwar Sidna, lanqas dwari l-priġunier tiegħu, iżda sofri miegħi għall-evanġelju skont is-setgħa t’Alla, li salvana u sejħilna b’sejħa qaddisa, mhux minħabba l-opri tagħna, iżda minħabba l-għan u l-grazzja tiegħu stess, mogħtija lilna fi Kristu Ġesù qabel il-bidu taż-żmien, imma issa rrivelata permezz tal-manifestazzjoni tas-Salvatur tagħna Kristu Ġesù, li abolixxa l-mewt u ġab il-ħajja u l-immortalità għad-dawl permezz tal-evanġelju. Għalih jien kont appuntat araldu u appostlu u għalliem. Għaldaqstant inbati wkoll dan kollu. Madankollu ma nistħix, għax naf lil min emmint, u ninsab konvint illi hu setgħan biex jgħasses id-depożitu tiegħi għandu għal dak il-jum” (2 Timotju 1:8-12).

Il-wegħda ta’ assigurazzjoni u konfort hi mgħoddija lill-Kristjan lieżem, mhux lill-għażżien; lill-Kristjan attiv, mhux lill-apatetiku; lill-Kristjan diliġenti, mhux lin-negliġenti. Il-Kristjan traskurat jimla fommu bl-iskużi u l-ilmenti, mentri sieħbu l-attiv għandu qalbu mimlija faraġ u tama ta’ kumpens. 

Luteru, taħt il-qawwa tal-assigurazzjoni, ilissen dan ir-rapiment traxxendenti ta’ fidi qalbiena, “Fiat mea voluntas,” ħa tkun magħmula r-rieda tiegħi; u mbagħad iċedi bi ħlewwa, “Mea voluntas, Domine, quia tua,” ir-rieda tiegħi, Mulej, għaliex hi r-rieda tiegħek. Hu biss in-nuqqas ta’ assigurazzjoni illi tagħmel il-bixra mnikkta, l-idejn imdendla, l-irkopptejn dgħajfa, ir-riġlejn mgħaxxa, u r-ruħ mimlija biżgħat u apprensjonijiet. 

Ħa tkun ir-ruħ okkupata, mela, bil-Feddej tagħha, bħala l-iprem u l-aħjar ġid tagħha. Kemm jaqbel nitgħallmu ngħidu, sinċerament, bħal Asaf, “Min għandi fis-sema ħliefek? U m’hemm ħadd fl-art li nixtiequ ħliefek. Ġismi u qalbi ma jifilħux iżjed, iżda Alla hu l-qawwa ta’ qalbi, u sehmi għal dejjem” (Salmi 73:25-26). 

Kemm imissha toqgħod fuq xofftejna u partikolarment f’qalbna l-istqarrija pubblika, “Tiegħi hu l-Maħbub tiegħi, u jiena tiegħu…Jingħaraf fost għaxart elef!” (Għanja 2:16; 5:10). Kemm hu minnu meta ngħad li “f’lemintu għandu għomor twil, u fix-xellug tiegħu għana u ġieh; triqatu triqat għaxxieqa, u mogħdijietu kollha sliem” (Proverbji 3:16-17). 

X’testimonjanza potenti ħallielna Pawlu meta kiteb, “Il-ħwejjeġ li kienu ta’ qliegħ għalija għaddejthom bħala telf minħabba Kristu; iva, indubjament, jien inżomm kollox bħala telf ħdejn il-privileġġ kbir li nagħraf lil Kristu Ġesù Sidi, li għalih sofrejt it-telfa ta’ kull ħaġa, li jien inqisha bħala skart biex nirbaħ lil Kristu” (Filippin 3:7-8).

Talba: “Tassew, o Mulej, it-tjieba u l-ħniena jiġu warajja l-jiem kollha ta’ ħajti, u jien ngħammar f’darek il-jiem kollha. Int Alla tajjeb u tagħmel it-tajjeb; daħħaltni fix-xirka miegħek permezz tal-Medjatur maħtur minnek, Ibnek Ġesù. Infaħħrek, għax tajtuli biex ikun il-bidu u t-tmiem tas-salvazzjoni tiegħek. Fuqu niddependi; lilu nafda jien. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…