Skip to main content

Ir-Rieda Tiegħi, Għax Hi Tiegħek

“Mela tistħix tagħti x-xhieda tiegħek dwar Sidna, lanqas dwari l-priġunier tiegħu, iżda sofri miegħi għall-evanġelju skont is-setgħa t’Alla, li salvana u sejħilna b’sejħa qaddisa, mhux minħabba l-opri tagħna, iżda minħabba l-għan u l-grazzja tiegħu stess, mogħtija lilna fi Kristu Ġesù qabel il-bidu taż-żmien, imma issa rrivelata permezz tal-manifestazzjoni tas-Salvatur tagħna Kristu Ġesù, li abolixxa l-mewt u ġab il-ħajja u l-immortalità għad-dawl permezz tal-evanġelju. Għalih jien kont appuntat araldu u appostlu u għalliem. Għaldaqstant inbati wkoll dan kollu. Madankollu ma nistħix, għax naf lil min emmint, u ninsab konvint illi hu setgħan biex jgħasses id-depożitu tiegħi għandu għal dak il-jum” (2 Timotju 1:8-12).

Il-wegħda ta’ assigurazzjoni u konfort hi mgħoddija lill-Kristjan lieżem, mhux lill-għażżien; lill-Kristjan attiv, mhux lill-apatetiku; lill-Kristjan diliġenti, mhux lin-negliġenti. Il-Kristjan traskurat jimla fommu bl-iskużi u l-ilmenti, mentri sieħbu l-attiv għandu qalbu mimlija faraġ u tama ta’ kumpens. 

Luteru, taħt il-qawwa tal-assigurazzjoni, ilissen dan ir-rapiment traxxendenti ta’ fidi qalbiena, “Fiat mea voluntas,” ħa tkun magħmula r-rieda tiegħi; u mbagħad iċedi bi ħlewwa, “Mea voluntas, Domine, quia tua,” ir-rieda tiegħi, Mulej, għaliex hi r-rieda tiegħek. Hu biss in-nuqqas ta’ assigurazzjoni illi tagħmel il-bixra mnikkta, l-idejn imdendla, l-irkopptejn dgħajfa, ir-riġlejn mgħaxxa, u r-ruħ mimlija biżgħat u apprensjonijiet. 

Ħa tkun ir-ruħ okkupata, mela, bil-Feddej tagħha, bħala l-iprem u l-aħjar ġid tagħha. Kemm jaqbel nitgħallmu ngħidu, sinċerament, bħal Asaf, “Min għandi fis-sema ħliefek? U m’hemm ħadd fl-art li nixtiequ ħliefek. Ġismi u qalbi ma jifilħux iżjed, iżda Alla hu l-qawwa ta’ qalbi, u sehmi għal dejjem” (Salmi 73:25-26). 

Kemm imissha toqgħod fuq xofftejna u partikolarment f’qalbna l-istqarrija pubblika, “Tiegħi hu l-Maħbub tiegħi, u jiena tiegħu…Jingħaraf fost għaxart elef!” (Għanja 2:16; 5:10). Kemm hu minnu meta ngħad li “f’lemintu għandu għomor twil, u fix-xellug tiegħu għana u ġieh; triqatu triqat għaxxieqa, u mogħdijietu kollha sliem” (Proverbji 3:16-17). 

X’testimonjanza potenti ħallielna Pawlu meta kiteb, “Il-ħwejjeġ li kienu ta’ qliegħ għalija għaddejthom bħala telf minħabba Kristu; iva, indubjament, jien inżomm kollox bħala telf ħdejn il-privileġġ kbir li nagħraf lil Kristu Ġesù Sidi, li għalih sofrejt it-telfa ta’ kull ħaġa, li jien inqisha bħala skart biex nirbaħ lil Kristu” (Filippin 3:7-8).

Talba: “Tassew, o Mulej, it-tjieba u l-ħniena jiġu warajja l-jiem kollha ta’ ħajti, u jien ngħammar f’darek il-jiem kollha. Int Alla tajjeb u tagħmel it-tajjeb; daħħaltni fix-xirka miegħek permezz tal-Medjatur maħtur minnek, Ibnek Ġesù. Infaħħrek, għax tajtuli biex ikun il-bidu u t-tmiem tas-salvazzjoni tiegħek. Fuqu niddependi; lilu nafda jien. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…