Skip to main content

Il-Battalja Hi Tal-Mulej

“Imbagħad qal David lill-Filisti: ‘Int ġej lejja b’sejf, b’lanza u ladbarda, iżda jien ġej lejk f’isem il-Mulej tal-eżerċti, Alla tal-eżerċti ta’ Iżrael, li int għajjart. Illum il-Mulej jerħik f’idejja, u nidorbok u nneħħi rasek minn fuqek, u l-iġsma tal-eżerċtu tal-Filistin illum nagħtihom lit-tjur tas-sema u lill-bhejjem tal-art, biex l-art kollha tkun taf li hemm Alla f’Iżrael. U dil-ġemgħa kollha tkun taf li mhux bis-sejf u l-lanza jeħles il-Mulej: għax tal-Mulej it-taqbida, u jerħikom f’idejna’” (1 Samwel 17:45-47).

Fuq dan m’hemmx x’niddibattu: il-battalja hi tal-Mulej. Nistgħu naċċertaw ruħna mill-vittorja, u vittorja tal-prima kwalità, li tesibixxi l-aħjar il-qawwa t’Alla. M’hemmx x’niddibattu. 

Frattant, b’sogħba jkollna nammettu li sikwit ninsew lil Alla. Jibqa’ l-fatt li aħna l-ġemgħa tal-poplu tiegħu. Meta titqanqal l-opportunità jmissna nuru lill-bnedmin li Alla, il-bidu u t-tmiem ta’ kollox, kapaċi jwettaq l-għanijiet tiegħu mingħajr id-driegħ tal-laħam. Tkun okkażjoni tad-deheb li jmissna nużawha tajjeb. 

Anke aħna l-Kristjani, bħall-Iżraeliti fil-qedem, nafdaw wisq fis-sejf u l-lanza. Ħaġa grandjuża ma tara ebda xabla f’id David, u madankollu tkun taf li Alla ta’ David iħarbat armata sħiħa ta’ barranin.

Jekk tabilħaqq qed nikkontendu għall-verità u l-ġustizzja, ejjew ma nintelqux u ma nitnikkrux sakemm ikollna t-talent, rikkezzi jew kwalunkwe forma oħra ta’ qawwa viżibbli għad-dispożizzjoni tagħna. Anzi, immorru ħdejn in-nixxiegħa: biċ-ċagħaq li nsibu hemm u bl-istess wadab tas-soltu mmorru biex inħabbtuha mal-għadu tagħna. 

Kieku kienet il-battalja tagħna, forsi jkollna raġun ma nkunux konfidenti, iżda jekk qed nidhru għal Ġesù Kristu, u qed nitqabdu bil-qawwa tiegħu biss, min jista’ jieqaf quddiemna? Ejjew niffaċċjaw il-Filistin mingħajr traċċa ta’ eżitazzjoni. Il-Mulej tal-Eżerċti hu magħna; min allura jista’ jkun kontra tagħna?

Talba: “Matul is-sekli, o Mulej, urejt il-qawwa ta’ driegħek favur niesek. Ipproteġejthom u tajthom ir-rebħa. Tajtna prova biżżejjed illi int Alla l-ħaj, Alla tas-sewwa. Ħlift li twassal il-ġustizzja għall-vittorja. Inroddulek ħajr talli kkonvinċejtna illi l-vittorja diġà twettqet bis-salib u l-irxoxt ta’ Ibnek Ġesù. Żommna leali lejh, is-Sid tal-eżerċti tiegħek.”

Comments

Popular posts from this blog

Minn Xiex Tibża'?

“Minħabba f’hekk ngħidilkom, tinkwetawx għal ħajjitkom, x’se tieklu jew x’se tixorbu, lanqas għal ġisimkom, x’se tilbsu. Ewwilla l-ħajja mhix iżjed importanti mill-ikel, u l-ġisem mill-ilbies? Ħarsu lejn it-tjur tas-sema; la jiżirgħu, la jaħsdu u lanqas jiġbru fl-imħażen, frattant Missierkom smewwieti jitmagħhom. Ewwilla intom ma tiswewx aktar minnhom? Min minnkom, billi jinkwieta, jista’ jżid ma’ għomru mqar siegħa waħda?” (Mattew 6:25-27).
Lil Sidney Smith darba talbuh parir. Qalulu, “Aħna nixtiequ ngħaddu l-ħajja bil-ferħ u t-tama; x’imissna nagħmlu?”
Weġibhom, “Agħmlu xogħolkom fedelment, u ħudu veduti qosra tal-oqsma kollha tagħkom. Wara li tkunu pjanajtu għall-eternità billi tħabbibtu m’Alla bil-medjazzjoni ta’ Ibnu, ittawlux għenuqkom fil-bogħod wisq. Ħudu l-barka preżenti, u roddu l-ħajr f’kollox.”
Il-ħażin hu kodard perfett, u jibża’ minn kollox. Il-ħsieb t’Alla suprem iwaħħxu, għax mhux rikonċiljat miegħu, u għadu jopponih meta jaf li ma jistax iġibha żewġ miegħu. Satana jb…

Il-Qaddisin

“Issa l-fidi hi l-assigurazzjoni tal-ħwejjeġ ittamati, iċ-ċertezza t’affarijiet li ma narawx. B’dil-fidi kienu rrikmandati n-nies fl-antik. Bil-fidi nifhmu li l-univers kien ifformat bil-kelma t’Alla, tant li l-ħaġa li naraw ma saritx minn ħwejjeġ viżibbli. Bil-fidi Abel offra ’l Alla sagrifiċċju aħjar minn Kajjin. Permezz tagħha kien mixhud li hu ġust, billi Alla xehed dwar l-għotjiet tiegħu. U permezz tal-fidi għadu jitkellem, avolja miet” (Ebrej 11:1-4).
Minkejja d-demonji kollha jibqa’ jkun hawn il-qaddisin, u l-qaddisin jiddu l-aħjar fl-agħar żminijiet. Kultant jiddu żżejjed u d-dinja tkun kostretta titfi dawlhom għax isir insapportabbli. Il-martirju ġie introdott fid-dinja bikri ħafna: l-ewwel bniedem li miet, miet minħabba l-fidi tiegħu, u bil-fidi tiegħu, avolja mejjet, għadu jitkellem. 
Issa jekk hemm glorja għal dawk li jmutu fil-Mulej, kemm aktar se jkollhom glorja dawn li jmutu għall-Mulej! Huma nies li ġrew il-ġirja tagħhom, bla ma ntelqu fil-ġenb. Żammew ħarsithom fuq i…

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…