Skip to main content

Il-Battalja Hi Tal-Mulej

“Imbagħad qal David lill-Filisti: ‘Int ġej lejja b’sejf, b’lanza u ladbarda, iżda jien ġej lejk f’isem il-Mulej tal-eżerċti, Alla tal-eżerċti ta’ Iżrael, li int għajjart. Illum il-Mulej jerħik f’idejja, u nidorbok u nneħħi rasek minn fuqek, u l-iġsma tal-eżerċtu tal-Filistin illum nagħtihom lit-tjur tas-sema u lill-bhejjem tal-art, biex l-art kollha tkun taf li hemm Alla f’Iżrael. U dil-ġemgħa kollha tkun taf li mhux bis-sejf u l-lanza jeħles il-Mulej: għax tal-Mulej it-taqbida, u jerħikom f’idejna’” (1 Samwel 17:45-47).

Fuq dan m’hemmx x’niddibattu: il-battalja hi tal-Mulej. Nistgħu naċċertaw ruħna mill-vittorja, u vittorja tal-prima kwalità, li tesibixxi l-aħjar il-qawwa t’Alla. M’hemmx x’niddibattu. 

Frattant, b’sogħba jkollna nammettu li sikwit ninsew lil Alla. Jibqa’ l-fatt li aħna l-ġemgħa tal-poplu tiegħu. Meta titqanqal l-opportunità jmissna nuru lill-bnedmin li Alla, il-bidu u t-tmiem ta’ kollox, kapaċi jwettaq l-għanijiet tiegħu mingħajr id-driegħ tal-laħam. Tkun okkażjoni tad-deheb li jmissna nużawha tajjeb. 

Anke aħna l-Kristjani, bħall-Iżraeliti fil-qedem, nafdaw wisq fis-sejf u l-lanza. Ħaġa grandjuża ma tara ebda xabla f’id David, u madankollu tkun taf li Alla ta’ David iħarbat armata sħiħa ta’ barranin.

Jekk tabilħaqq qed nikkontendu għall-verità u l-ġustizzja, ejjew ma nintelqux u ma nitnikkrux sakemm ikollna t-talent, rikkezzi jew kwalunkwe forma oħra ta’ qawwa viżibbli għad-dispożizzjoni tagħna. Anzi, immorru ħdejn in-nixxiegħa: biċ-ċagħaq li nsibu hemm u bl-istess wadab tas-soltu mmorru biex inħabbtuha mal-għadu tagħna. 

Kieku kienet il-battalja tagħna, forsi jkollna raġun ma nkunux konfidenti, iżda jekk qed nidhru għal Ġesù Kristu, u qed nitqabdu bil-qawwa tiegħu biss, min jista’ jieqaf quddiemna? Ejjew niffaċċjaw il-Filistin mingħajr traċċa ta’ eżitazzjoni. Il-Mulej tal-Eżerċti hu magħna; min allura jista’ jkun kontra tagħna?

Talba: “Matul is-sekli, o Mulej, urejt il-qawwa ta’ driegħek favur niesek. Ipproteġejthom u tajthom ir-rebħa. Tajtna prova biżżejjed illi int Alla l-ħaj, Alla tas-sewwa. Ħlift li twassal il-ġustizzja għall-vittorja. Inroddulek ħajr talli kkonvinċejtna illi l-vittorja diġà twettqet bis-salib u l-irxoxt ta’ Ibnek Ġesù. Żommna leali lejh, is-Sid tal-eżerċti tiegħek.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Ħobb Lil Min Ma Jħobbokx

“Smajtu illi ngħad, ‘Ħobb il-proxxmu tiegħek u obgħod lill-għadu tiegħek.’ Imma jien ngħidilkom, ħobbu lill-għedewwa tagħkom u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, ħalli tkunu wlied Missierkom fis-smewwiet; għax itella’ x-xemx tiegħu fuq il-ħżiena u t-tajbin, u jibgħat ix-xita fuq il-ġusti u l-inġusti. Għax jekk tħobbu ’l dawk li jħobbukom, xi premju għandkom? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra d-dazjarji l-istess ħaġa? U jekk issellmu ’l ħutkom biss, xi tkunu qed tagħmlu iżjed mill-oħrajn? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra l-Ġentili l-istess ħaġa? Kunu mela intom perfetti, bħalma Missierkom smewwieti hu perfett” (Mattew 5:43-48).
Ma nkunu qed nagħmlu xejn speċjali jekk inħobbu biss lil dawk li jħobbuna. Il-briganti wkoll iħobb lill-briganti sħabhom. Jekk il-favuri u l-pjaċiri nagħmilhom biss ma’ nies li jaħmluni, x’benefiċċji nippretendi? Ix-xellerati u l-immorali jagħmlu l-istess ħaġa! Jekk insellef biss lil dawk li mingħandhom nippretendi rikumpensa, xi krettu għandi? Il-banavakki jass…

Biki Billejl, Ferħ Filgħodu

“‘F’fawra ta’ għadab ħbejt għal ftit wiċċi minnek, iżda bi ħniena għal dejjem nitħassrek,’ jgħid il-Feddej tiegħek, il-Mulej. ‘Għax dan hu bħall-ilmijiet ta’ Noè għalija: għax bħalma ħlift li l-ilmijiet ta’ Noè ma jitilgħux aktar fuq l-art, hekk ħlift li ma nerġax iżjed nagħdab għalih, u lanqas inċanfrek. Għax il-muntanji jisgħu jitilqu u l-għoljiet jitheżżu, iżda mħabbti ma titħarrikx minn miegħek, u lanqas il-patt tas-sliem tiegħi ma jitħarrek,’ jgħid il-Mulej li jħenn għalik” (Isaija 54:8-10).
L-imħabba hi dejjem trasparenti u komunikattiva; ma tostor xejn. Alla ma ħebiex minn Abraħam x’kien biħsiebu jagħmel rigward il-bliet immorali (Ġenesi 18:17). L-Imgħallem jgħidilna, “Intom ħbiebi.” Is-sempliċi servi ma jkunux midħla tas-sigrieti ta’ sidhom; iżda l-ħbieb iva. Għalhekk l-interpretu l-kbir tal-imħabba pattwali t’Alla lejna jgħidilna, “Minflok, sejjaħtilkom ħbieb, għax għarraftilkom kulma smajt mingħand Missieri” (Ġwanni 15:15). 
L-imħabba dejjem tfawwar f’qalbu, avolja d-dispja…