Skip to main content

Il-Battalja Hi Tal-Mulej

“Imbagħad qal David lill-Filisti: ‘Int ġej lejja b’sejf, b’lanza u ladbarda, iżda jien ġej lejk f’isem il-Mulej tal-eżerċti, Alla tal-eżerċti ta’ Iżrael, li int għajjart. Illum il-Mulej jerħik f’idejja, u nidorbok u nneħħi rasek minn fuqek, u l-iġsma tal-eżerċtu tal-Filistin illum nagħtihom lit-tjur tas-sema u lill-bhejjem tal-art, biex l-art kollha tkun taf li hemm Alla f’Iżrael. U dil-ġemgħa kollha tkun taf li mhux bis-sejf u l-lanza jeħles il-Mulej: għax tal-Mulej it-taqbida, u jerħikom f’idejna’” (1 Samwel 17:45-47).

Fuq dan m’hemmx x’niddibattu: il-battalja hi tal-Mulej. Nistgħu naċċertaw ruħna mill-vittorja, u vittorja tal-prima kwalità, li tesibixxi l-aħjar il-qawwa t’Alla. M’hemmx x’niddibattu. 

Frattant, b’sogħba jkollna nammettu li sikwit ninsew lil Alla. Jibqa’ l-fatt li aħna l-ġemgħa tal-poplu tiegħu. Meta titqanqal l-opportunità jmissna nuru lill-bnedmin li Alla, il-bidu u t-tmiem ta’ kollox, kapaċi jwettaq l-għanijiet tiegħu mingħajr id-driegħ tal-laħam. Tkun okkażjoni tad-deheb li jmissna nużawha tajjeb. 

Anke aħna l-Kristjani, bħall-Iżraeliti fil-qedem, nafdaw wisq fis-sejf u l-lanza. Ħaġa grandjuża ma tara ebda xabla f’id David, u madankollu tkun taf li Alla ta’ David iħarbat armata sħiħa ta’ barranin.

Jekk tabilħaqq qed nikkontendu għall-verità u l-ġustizzja, ejjew ma nintelqux u ma nitnikkrux sakemm ikollna t-talent, rikkezzi jew kwalunkwe forma oħra ta’ qawwa viżibbli għad-dispożizzjoni tagħna. Anzi, immorru ħdejn in-nixxiegħa: biċ-ċagħaq li nsibu hemm u bl-istess wadab tas-soltu mmorru biex inħabbtuha mal-għadu tagħna. 

Kieku kienet il-battalja tagħna, forsi jkollna raġun ma nkunux konfidenti, iżda jekk qed nidhru għal Ġesù Kristu, u qed nitqabdu bil-qawwa tiegħu biss, min jista’ jieqaf quddiemna? Ejjew niffaċċjaw il-Filistin mingħajr traċċa ta’ eżitazzjoni. Il-Mulej tal-Eżerċti hu magħna; min allura jista’ jkun kontra tagħna?

Talba: “Matul is-sekli, o Mulej, urejt il-qawwa ta’ driegħek favur niesek. Ipproteġejthom u tajthom ir-rebħa. Tajtna prova biżżejjed illi int Alla l-ħaj, Alla tas-sewwa. Ħlift li twassal il-ġustizzja għall-vittorja. Inroddulek ħajr talli kkonvinċejtna illi l-vittorja diġà twettqet bis-salib u l-irxoxt ta’ Ibnek Ġesù. Żommna leali lejh, is-Sid tal-eżerċti tiegħek.”

Comments

Popular posts from this blog

Mhux Bilfors Nirrabja!

“In-nies kesħin iġibu belt f’nassa, iżda l-għorrief iberrdu t-tmasħin. L-iblah jiżvoga għadbu kollu iżda l-għaref iżommu. Wieħed imgħaddab iqajjem il-ġlied, u min jitbaqbaq jagħmel ħafna ħtijiet. Jekk kont iblah billi tkabbart, jew jekk ħsibt id-deni, qiegħed idek fuq fommok, għax jekk tagħsar il-ħalib toħroġ il-baqta, u jekk tagħsar imnieħrek toħroġ id-demm, u jekk tagħsar il-għadab joħroġ il-ġlied” (Proverbji 29:8,11,22; 30:32-33).
Il-ġudizzju hu l-eżami aħħari tagħna quddiem Alla – “kull wieħed minna jagħti kont ’l Alla tiegħu nnifsu.” Kif taħseb li se tmur f’dan l-eżami kruċjali? Se tgħaddi jew teħel? Tinstab għaref jew iblah? Ir-risposta tista’ tkun tafha, għax il-Mulej jagħtina ħafna u ħafna testijiet matul ħajjitna biex naraw kif aħna sejrin; inkunu qed nagħmlu evalwazzjoni tagħna nfusna. 
Dawn it-testijiet huma ċ-ċirkostanzi li tiltaqa’ magħhom kuljum, fid-dar, l-iskola, fuq ix-xogħol, fil-ħanut, fil-knisja, mal-ħbieb, ma’ kulħadd. Mistoqsija li toħroġ spiss f’dawn it-testiji…

Diskriminazzjoni Divina

“Meta timtedd ma jkollox biża’; iva, meta timtedd ngħasek jiġik ħelu. La tibżax minn qtajja għal għarrieda, u lanqas mill-ħsara tal-ħżiena, meta tasal. Għax ikun maġenbek il-Mulej, u riġlek iħarislek li ma jinqabadx…Is-saħta tal-Mulej f’dar il-ħażin, iżda dar il-ġusti jberikha. Min irid jiddieħaq, hu jiddieħaq bih, iżda lill-umli jagħtihom il-ħniena. L-għorrief jirtu l-ġieħ, iżda l-għajb hu sehem il-boloh” (Proverbji 3:24-26,33-35).
Alla hu realment renjanti fuq it-tron tal-univers. Dan nistqarruh bil-fidi, speċjalment meta naraw l-anormalità u d-dissens morali minħabba d-dnub uman. Fil-Kredu nistqarru apertament illi Alla “jippremja t-tajbin u jikkastiga lill-ħżiena.” Allura meta Alla jżur il-bniedem bil-ġudizzji tiegħu, ma jkunx irid li niesu jallarmaw ruħhom. Jaf jiddistingwi bejniethom. Alla ma joħroġx biex jagħmel id-deni, iżda biex jiddefendi l-ġusti.
Iridhom juri kuraġġ. Il-fidili, marbuta miegħu b’patt solenni, igawdu xirka miegħu u allura jafu bil-preżenza tiegħu, avolja kul…

L-Għammiel u Jien

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn ħafna għammiela” (Mattew 10:28-31). 
Il-providenza t’Alla sservi l-għan biex tagħti xhieda tiegħu fost il-pagani. L-interess, l-għożża u l-ħarsien patern tiegħu huma kollha sinjali illi jippontaw lejh innifsu. L-intenzjoni f’dit-testimonjanza, jekk xejn, hi biex il-bnedmin, huma min huma, ma jkollhomx skuża. Jilagħbuha taparsi ma jafux lil Alla; difatti jafu bih, imma jippreferu jaduraw u jservu allat oħra skont l-istħajjil u l-invenzjoni tagħhom. Alla l-veru hu qaddis wisq biex nidhru quddiemu maħmuġa bid-dnub; għaldaqstant in-nies taħarbu.
Aspett ieħor inkwantu l-providenza hu dan. Alla, li jagħti l-ħajja f…