Skip to main content

F'Kuntatt Mal-Missier

“Agħti widen għal kliemi, o Mulej; ikkonsidra t-tnegħid tiegħi. Isma’ l-leħen tal-għajjat tiegħi għall-għajnuna, Sultan tiegħi, u Alla tiegħi, għax lilek nitlob. O Mulej, filgħodu int tisma’ leħni; filgħodu noffrilek talbi, u nistenna. Għax int m’intix Alla li jogħġbok il-ħażen, lanqas jgħammar miegħek il-ħażin. Quddiem għajnejk ma jiqfux il-kburin; lil dawk kollha li jagħmlu l-ħażen inti tobgħodhom” (Salmi 5:1-5).

Ladarba aħna ngħixu fil-Mulej, u nitħakkru u neżistu minħabba fih, allura hu d-dover indispensabbli tagħna illi nsejħulu u napplikaw għandu għal kull sukkors. Hu dover naturali. Kemm iżjed ulied il-grazzja għandhom jirrealizzaw illi dan għalina jsir privileġġ inkalkolabbli, barka tremenda għal dawk li huma rikonċiljati miegħu. Ġesù berikna b’bosta barkiet, fosthom it-tferrigħ tal-ispirtu tal-grazzja u s-suppliki.

Fl-eżerċizzju tat-talb il-qaddisin tiegħu, matul iż-żminijiet, esperjenzaw komunjoni ħelwa ma’ Alla Trinità, li fedelment imlielhom kull ħtieġa u sema’ t-tnegħida tagħhom għall-għajnuna. Uliedu huma konfidenti fih; jafu li anke jekk jiddewwem, ma jagħmilx hekk kapriċċjożament. Jafu illi xi darba jew oħra, kulma nitolbuh f’isem Ibnu u skont ir-rieda tiegħu, bil-fidi, jagħtihulna (1 Ġwanni 5:14).

David apparentement kien jibda minn sbieħ il-jum bit-talb. X’hemm aħjar? Appena għajnejh jiftaħhom għad-dawl taż-żerniq, jidderiġihom lejn il-Mulej, ir-ragħaj tiegħu, is-sur setgħan tiegħu, ir-rifuġju u l-ħellies tiegħu mill-għedewwa. Wara li lsienu kien marbut fl-irqad sieket, l-ewwel ħoss ta’ leħnu kien ikun indirizzat lill-Ħallieq u l-Ħabbej tiegħu.

Il-prattika dixxiplinata tiegħu hi rrekordjata indubjament għall-istruzzjoni tagħna. Irranġa l-orarju tiegħek, mela, biex tibda kull ġurnata mal-Mulej. Hekk ikollok kull awgurju biex tkompliha u tispiċċaha miegħu wkoll.

Talba: “Omm kapaċi tinsa lil uliedha, Mulej, iżda int tafna u rbattna miegħek b’patt etern. Jaqgħu l-kwiekeb iżda l-wegħda tiegħek lejna la tixkana mal-art u wisq inqas tisfuma fix-xejn. Ħarisna u proteġina; ħa jiddi dawl wiċċek fuqna. Agħtina s-sliem, dik is-sħuħija fil-persuna tagħna li tiġi mingħandek biss. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…