Skip to main content

F'Kuntatt Mal-Missier

“Agħti widen għal kliemi, o Mulej; ikkonsidra t-tnegħid tiegħi. Isma’ l-leħen tal-għajjat tiegħi għall-għajnuna, Sultan tiegħi, u Alla tiegħi, għax lilek nitlob. O Mulej, filgħodu int tisma’ leħni; filgħodu noffrilek talbi, u nistenna. Għax int m’intix Alla li jogħġbok il-ħażen, lanqas jgħammar miegħek il-ħażin. Quddiem għajnejk ma jiqfux il-kburin; lil dawk kollha li jagħmlu l-ħażen inti tobgħodhom” (Salmi 5:1-5).

Ladarba aħna ngħixu fil-Mulej, u nitħakkru u neżistu minħabba fih, allura hu d-dover indispensabbli tagħna illi nsejħulu u napplikaw għandu għal kull sukkors. Hu dover naturali. Kemm iżjed ulied il-grazzja għandhom jirrealizzaw illi dan għalina jsir privileġġ inkalkolabbli, barka tremenda għal dawk li huma rikonċiljati miegħu. Ġesù berikna b’bosta barkiet, fosthom it-tferrigħ tal-ispirtu tal-grazzja u s-suppliki.

Fl-eżerċizzju tat-talb il-qaddisin tiegħu, matul iż-żminijiet, esperjenzaw komunjoni ħelwa ma’ Alla Trinità, li fedelment imlielhom kull ħtieġa u sema’ t-tnegħida tagħhom għall-għajnuna. Uliedu huma konfidenti fih; jafu li anke jekk jiddewwem, ma jagħmilx hekk kapriċċjożament. Jafu illi xi darba jew oħra, kulma nitolbuh f’isem Ibnu u skont ir-rieda tiegħu, bil-fidi, jagħtihulna (1 Ġwanni 5:14).

David apparentement kien jibda minn sbieħ il-jum bit-talb. X’hemm aħjar? Appena għajnejh jiftaħhom għad-dawl taż-żerniq, jidderiġihom lejn il-Mulej, ir-ragħaj tiegħu, is-sur setgħan tiegħu, ir-rifuġju u l-ħellies tiegħu mill-għedewwa. Wara li lsienu kien marbut fl-irqad sieket, l-ewwel ħoss ta’ leħnu kien ikun indirizzat lill-Ħallieq u l-Ħabbej tiegħu.

Il-prattika dixxiplinata tiegħu hi rrekordjata indubjament għall-istruzzjoni tagħna. Irranġa l-orarju tiegħek, mela, biex tibda kull ġurnata mal-Mulej. Hekk ikollok kull awgurju biex tkompliha u tispiċċaha miegħu wkoll.

Talba: “Omm kapaċi tinsa lil uliedha, Mulej, iżda int tafna u rbattna miegħek b’patt etern. Jaqgħu l-kwiekeb iżda l-wegħda tiegħek lejna la tixkana mal-art u wisq inqas tisfuma fix-xejn. Ħarisna u proteġina; ħa jiddi dawl wiċċek fuqna. Agħtina s-sliem, dik is-sħuħija fil-persuna tagħna li tiġi mingħandek biss. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…