Skip to main content

F'Dar il-Mulej

“Fraħt meta qaluli, ‘Ħa nidħlu f’dar il-Mulej.’ Riġlejna weqfin f’biebek, o Ġerusalemm. Ġerusalemm, mibnija bħala belt, magħquda ħaġa waħda. Hemm jitilgħu t-tribujiet, it-tribujiet tal-Mulej, bħala xhieda għal iżrael, biex ifaħħru isem il-Mulej. Għax hemm twaqqfu t-tronijiet għall-ħaqq, it-tronijiet tad-dar ta’ David. Itolbu għas-sliem ta’ Ġerusalemm! Ħa jkollhom ir-risq dawk kollha li jħobbuk” (Salmi 122:1-6).

X’ferħ hemm fija meta mmur f’dar il-Mulej? Insib gwida eċċellenti biex inġib ruħi linja waħda mal-volontà divina f’dal-qasam. X’tip ta’ ħeġġa u prontizza nuri fil-qima t’Alla, u x’inizjattiva nesprimi fl-atti ta’ devozzjoni? Dawn huma marki essenzjali ta’ tjieba ġenwina, milqugħa mill-Mulej. 

Il-lingwaġġ ta’ das-salm jjipponta lejn l-evanġelju fiż-żenit tiegħu. Ġerusalemm hi tip ta’ komunità tal-fidili, id-dar t’Alla, li jagħrfu lill-Mulej, għax is-salvazzjoni ġejja mingħand il-Lhud! Mingħandhom imbagħad infirxet mal-erbat irjieħ. Mela fis-salm ikkonsidrat hawn inkunu superfiċjali jekk nillimitaw Ġerusalemm għal Ġerusalemm littera. Hija tip ta’ ħwejjeġ tajba li kellhom jiġu fi Kristu. Ġerusalemm tirrappreżenta l-fidili kollha. Hija tip ta’ Ġerusalemm il-Ġdida, li Ġwanni ra nieżla mis-sema.

Luteru jafferma: “Ġerusalemm tagħna hija l-knisja, u t-tempju tagħna huwa Kristu. Kull fejn Kristu hu pritkat, u s-sagramenti amministrati kif jixraq, hemm ninsabu ċerti li Alla jgħammar. Hemm huwa t-tempju tagħna, it-tabernaklu tagħna, il-kerubin u l-arka tagħna, għax hemm Alla jinsab preżenti magħna bil-Kelma tiegħu.”

L-attitudni tagħna għall-opportunitajiet komunitarji ta’ qima għandha tkun distintivament, aktar minn kull ħaġa oħra, waħda ta’ ferħ. Il-kummentatur Henry jgħid: “Dawk li jifirhu f’Alla jifirħu f’sejħiet u opportunitajiet biex iservuh u jadurawh.” Din kienet il-marka tal-knisja mit-tqala (Luqa 24:50-53) u t-twelid tagħha; u hekk kompliet tavvanza. Fost il-kurżitajiet illum insibu nies riġenerati li jibżgħu jifirħu. Ħafna minna għandhom bixra marradija, u jippreferu jmaħħu milli jissaħħu fil-ferħ tal-Mulej, bħallikieku huwa obbligu sagru illi nkunu biċ-ċiera. 

Frattant il-ferħ hu l-legat tagħhom. Bħalma l-mifdija jifirħu bil-Feddej (Sofonija 3:14-15), hekk il-Feddej jifraħ bil-mifdija miksuba għalih innifsu (Sofonija 3:16-17).

Mhux biżżejjed inqimu ’l Alla fis-sigriet jew fil-familji tagħna. Il-ferħ tagħna jrid jgelgel u jiżbroffa pubblikament. Henry jżid: “Hija r-rieda t’Alla li nqimuh kunċert wieħed, li ħafna jingħaqdu flimkien biex jammirawh u jsebbħuh fl-ordinanzi pubbliċi,” ċoè, fit-talb, il-kant, l-ippritkar tal-Kelma u s-sagramenti.

Il-libertà ta’ assemblej pubbliċi għall-qima t’Alla tagħna huma ta’ importanza primarja. Jekk nittraskurawha nagħmlu dan għad-dannu tagħna. 

Talba: “O Alla, mindu ftaħt beraħ il-bieb tal-fidwa għall-ġnus, nagħrfu li l-qima la għada marbuta ma’ tempju materjali u lanqas identifikata ma’ post wieħed. X’barka tremenda ksibtilna illi fil-providenza tiegħek nistgħu niltaqgħu f’isem Ibnek biex nagħtuk qima pubblika. Nilqgħu dil-barka b’radd il-ħajr; għinna ma nittraskurawhiex, anzi nagħmlu l-aħjar użu minnha. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Mhux Bilfors Nirrabja!

“In-nies kesħin iġibu belt f’nassa, iżda l-għorrief iberrdu t-tmasħin. L-iblah jiżvoga għadbu kollu iżda l-għaref iżommu. Wieħed imgħaddab iqajjem il-ġlied, u min jitbaqbaq jagħmel ħafna ħtijiet. Jekk kont iblah billi tkabbart, jew jekk ħsibt id-deni, qiegħed idek fuq fommok, għax jekk tagħsar il-ħalib toħroġ il-baqta, u jekk tagħsar imnieħrek toħroġ id-demm, u jekk tagħsar il-għadab joħroġ il-ġlied” (Proverbji 29:8,11,22; 30:32-33).
Il-ġudizzju hu l-eżami aħħari tagħna quddiem Alla – “kull wieħed minna jagħti kont ’l Alla tiegħu nnifsu.” Kif taħseb li se tmur f’dan l-eżami kruċjali? Se tgħaddi jew teħel? Tinstab għaref jew iblah? Ir-risposta tista’ tkun tafha, għax il-Mulej jagħtina ħafna u ħafna testijiet matul ħajjitna biex naraw kif aħna sejrin; inkunu qed nagħmlu evalwazzjoni tagħna nfusna. 
Dawn it-testijiet huma ċ-ċirkostanzi li tiltaqa’ magħhom kuljum, fid-dar, l-iskola, fuq ix-xogħol, fil-ħanut, fil-knisja, mal-ħbieb, ma’ kulħadd. Mistoqsija li toħroġ spiss f’dawn it-testiji…

Diskriminazzjoni Divina

“Meta timtedd ma jkollox biża’; iva, meta timtedd ngħasek jiġik ħelu. La tibżax minn qtajja għal għarrieda, u lanqas mill-ħsara tal-ħżiena, meta tasal. Għax ikun maġenbek il-Mulej, u riġlek iħarislek li ma jinqabadx…Is-saħta tal-Mulej f’dar il-ħażin, iżda dar il-ġusti jberikha. Min irid jiddieħaq, hu jiddieħaq bih, iżda lill-umli jagħtihom il-ħniena. L-għorrief jirtu l-ġieħ, iżda l-għajb hu sehem il-boloh” (Proverbji 3:24-26,33-35).
Alla hu realment renjanti fuq it-tron tal-univers. Dan nistqarruh bil-fidi, speċjalment meta naraw l-anormalità u d-dissens morali minħabba d-dnub uman. Fil-Kredu nistqarru apertament illi Alla “jippremja t-tajbin u jikkastiga lill-ħżiena.” Allura meta Alla jżur il-bniedem bil-ġudizzji tiegħu, ma jkunx irid li niesu jallarmaw ruħhom. Jaf jiddistingwi bejniethom. Alla ma joħroġx biex jagħmel id-deni, iżda biex jiddefendi l-ġusti.
Iridhom juri kuraġġ. Il-fidili, marbuta miegħu b’patt solenni, igawdu xirka miegħu u allura jafu bil-preżenza tiegħu, avolja kul…

L-Għammiel u Jien

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn ħafna għammiela” (Mattew 10:28-31). 
Il-providenza t’Alla sservi l-għan biex tagħti xhieda tiegħu fost il-pagani. L-interess, l-għożża u l-ħarsien patern tiegħu huma kollha sinjali illi jippontaw lejh innifsu. L-intenzjoni f’dit-testimonjanza, jekk xejn, hi biex il-bnedmin, huma min huma, ma jkollhomx skuża. Jilagħbuha taparsi ma jafux lil Alla; difatti jafu bih, imma jippreferu jaduraw u jservu allat oħra skont l-istħajjil u l-invenzjoni tagħhom. Alla l-veru hu qaddis wisq biex nidhru quddiemu maħmuġa bid-dnub; għaldaqstant in-nies taħarbu.
Aspett ieħor inkwantu l-providenza hu dan. Alla, li jagħti l-ħajja f…