Skip to main content

F'Dar il-Mulej

“Fraħt meta qaluli, ‘Ħa nidħlu f’dar il-Mulej.’ Riġlejna weqfin f’biebek, o Ġerusalemm. Ġerusalemm, mibnija bħala belt, magħquda ħaġa waħda. Hemm jitilgħu t-tribujiet, it-tribujiet tal-Mulej, bħala xhieda għal iżrael, biex ifaħħru isem il-Mulej. Għax hemm twaqqfu t-tronijiet għall-ħaqq, it-tronijiet tad-dar ta’ David. Itolbu għas-sliem ta’ Ġerusalemm! Ħa jkollhom ir-risq dawk kollha li jħobbuk” (Salmi 122:1-6).

X’ferħ hemm fija meta mmur f’dar il-Mulej? Insib gwida eċċellenti biex inġib ruħi linja waħda mal-volontà divina f’dal-qasam. X’tip ta’ ħeġġa u prontizza nuri fil-qima t’Alla, u x’inizjattiva nesprimi fl-atti ta’ devozzjoni? Dawn huma marki essenzjali ta’ tjieba ġenwina, milqugħa mill-Mulej. 

Il-lingwaġġ ta’ das-salm jjipponta lejn l-evanġelju fiż-żenit tiegħu. Ġerusalemm hi tip ta’ komunità tal-fidili, id-dar t’Alla, li jagħrfu lill-Mulej, għax is-salvazzjoni ġejja mingħand il-Lhud! Mingħandhom imbagħad infirxet mal-erbat irjieħ. Mela fis-salm ikkonsidrat hawn inkunu superfiċjali jekk nillimitaw Ġerusalemm għal Ġerusalemm littera. Hija tip ta’ ħwejjeġ tajba li kellhom jiġu fi Kristu. Ġerusalemm tirrappreżenta l-fidili kollha. Hija tip ta’ Ġerusalemm il-Ġdida, li Ġwanni ra nieżla mis-sema.

Luteru jafferma: “Ġerusalemm tagħna hija l-knisja, u t-tempju tagħna huwa Kristu. Kull fejn Kristu hu pritkat, u s-sagramenti amministrati kif jixraq, hemm ninsabu ċerti li Alla jgħammar. Hemm huwa t-tempju tagħna, it-tabernaklu tagħna, il-kerubin u l-arka tagħna, għax hemm Alla jinsab preżenti magħna bil-Kelma tiegħu.”

L-attitudni tagħna għall-opportunitajiet komunitarji ta’ qima għandha tkun distintivament, aktar minn kull ħaġa oħra, waħda ta’ ferħ. Il-kummentatur Henry jgħid: “Dawk li jifirhu f’Alla jifirħu f’sejħiet u opportunitajiet biex iservuh u jadurawh.” Din kienet il-marka tal-knisja mit-tqala (Luqa 24:50-53) u t-twelid tagħha; u hekk kompliet tavvanza. Fost il-kurżitajiet illum insibu nies riġenerati li jibżgħu jifirħu. Ħafna minna għandhom bixra marradija, u jippreferu jmaħħu milli jissaħħu fil-ferħ tal-Mulej, bħallikieku huwa obbligu sagru illi nkunu biċ-ċiera. 

Frattant il-ferħ hu l-legat tagħhom. Bħalma l-mifdija jifirħu bil-Feddej (Sofonija 3:14-15), hekk il-Feddej jifraħ bil-mifdija miksuba għalih innifsu (Sofonija 3:16-17).

Mhux biżżejjed inqimu ’l Alla fis-sigriet jew fil-familji tagħna. Il-ferħ tagħna jrid jgelgel u jiżbroffa pubblikament. Henry jżid: “Hija r-rieda t’Alla li nqimuh kunċert wieħed, li ħafna jingħaqdu flimkien biex jammirawh u jsebbħuh fl-ordinanzi pubbliċi,” ċoè, fit-talb, il-kant, l-ippritkar tal-Kelma u s-sagramenti.

Il-libertà ta’ assemblej pubbliċi għall-qima t’Alla tagħna huma ta’ importanza primarja. Jekk nittraskurawha nagħmlu dan għad-dannu tagħna. 

Talba: “O Alla, mindu ftaħt beraħ il-bieb tal-fidwa għall-ġnus, nagħrfu li l-qima la għada marbuta ma’ tempju materjali u lanqas identifikata ma’ post wieħed. X’barka tremenda ksibtilna illi fil-providenza tiegħek nistgħu niltaqgħu f’isem Ibnek biex nagħtuk qima pubblika. Nilqgħu dil-barka b’radd il-ħajr; għinna ma nittraskurawhiex, anzi nagħmlu l-aħjar użu minnha. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…