Skip to main content

F'Dar il-Mulej

“Fraħt meta qaluli, ‘Ħa nidħlu f’dar il-Mulej.’ Riġlejna weqfin f’biebek, o Ġerusalemm. Ġerusalemm, mibnija bħala belt, magħquda ħaġa waħda. Hemm jitilgħu t-tribujiet, it-tribujiet tal-Mulej, bħala xhieda għal iżrael, biex ifaħħru isem il-Mulej. Għax hemm twaqqfu t-tronijiet għall-ħaqq, it-tronijiet tad-dar ta’ David. Itolbu għas-sliem ta’ Ġerusalemm! Ħa jkollhom ir-risq dawk kollha li jħobbuk” (Salmi 122:1-6).

X’ferħ hemm fija meta mmur f’dar il-Mulej? Insib gwida eċċellenti biex inġib ruħi linja waħda mal-volontà divina f’dal-qasam. X’tip ta’ ħeġġa u prontizza nuri fil-qima t’Alla, u x’inizjattiva nesprimi fl-atti ta’ devozzjoni? Dawn huma marki essenzjali ta’ tjieba ġenwina, milqugħa mill-Mulej. 

Il-lingwaġġ ta’ das-salm jjipponta lejn l-evanġelju fiż-żenit tiegħu. Ġerusalemm hi tip ta’ komunità tal-fidili, id-dar t’Alla, li jagħrfu lill-Mulej, għax is-salvazzjoni ġejja mingħand il-Lhud! Mingħandhom imbagħad infirxet mal-erbat irjieħ. Mela fis-salm ikkonsidrat hawn inkunu superfiċjali jekk nillimitaw Ġerusalemm għal Ġerusalemm littera. Hija tip ta’ ħwejjeġ tajba li kellhom jiġu fi Kristu. Ġerusalemm tirrappreżenta l-fidili kollha. Hija tip ta’ Ġerusalemm il-Ġdida, li Ġwanni ra nieżla mis-sema.

Luteru jafferma: “Ġerusalemm tagħna hija l-knisja, u t-tempju tagħna huwa Kristu. Kull fejn Kristu hu pritkat, u s-sagramenti amministrati kif jixraq, hemm ninsabu ċerti li Alla jgħammar. Hemm huwa t-tempju tagħna, it-tabernaklu tagħna, il-kerubin u l-arka tagħna, għax hemm Alla jinsab preżenti magħna bil-Kelma tiegħu.”

L-attitudni tagħna għall-opportunitajiet komunitarji ta’ qima għandha tkun distintivament, aktar minn kull ħaġa oħra, waħda ta’ ferħ. Il-kummentatur Henry jgħid: “Dawk li jifirhu f’Alla jifirħu f’sejħiet u opportunitajiet biex iservuh u jadurawh.” Din kienet il-marka tal-knisja mit-tqala (Luqa 24:50-53) u t-twelid tagħha; u hekk kompliet tavvanza. Fost il-kurżitajiet illum insibu nies riġenerati li jibżgħu jifirħu. Ħafna minna għandhom bixra marradija, u jippreferu jmaħħu milli jissaħħu fil-ferħ tal-Mulej, bħallikieku huwa obbligu sagru illi nkunu biċ-ċiera. 

Frattant il-ferħ hu l-legat tagħhom. Bħalma l-mifdija jifirħu bil-Feddej (Sofonija 3:14-15), hekk il-Feddej jifraħ bil-mifdija miksuba għalih innifsu (Sofonija 3:16-17).

Mhux biżżejjed inqimu ’l Alla fis-sigriet jew fil-familji tagħna. Il-ferħ tagħna jrid jgelgel u jiżbroffa pubblikament. Henry jżid: “Hija r-rieda t’Alla li nqimuh kunċert wieħed, li ħafna jingħaqdu flimkien biex jammirawh u jsebbħuh fl-ordinanzi pubbliċi,” ċoè, fit-talb, il-kant, l-ippritkar tal-Kelma u s-sagramenti.

Il-libertà ta’ assemblej pubbliċi għall-qima t’Alla tagħna huma ta’ importanza primarja. Jekk nittraskurawha nagħmlu dan għad-dannu tagħna. 

Talba: “O Alla, mindu ftaħt beraħ il-bieb tal-fidwa għall-ġnus, nagħrfu li l-qima la għada marbuta ma’ tempju materjali u lanqas identifikata ma’ post wieħed. X’barka tremenda ksibtilna illi fil-providenza tiegħek nistgħu niltaqgħu f’isem Ibnek biex nagħtuk qima pubblika. Nilqgħu dil-barka b’radd il-ħajr; għinna ma nittraskurawhiex, anzi nagħmlu l-aħjar użu minnha. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Ħobb Lil Min Ma Jħobbokx

“Smajtu illi ngħad, ‘Ħobb il-proxxmu tiegħek u obgħod lill-għadu tiegħek.’ Imma jien ngħidilkom, ħobbu lill-għedewwa tagħkom u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, ħalli tkunu wlied Missierkom fis-smewwiet; għax itella’ x-xemx tiegħu fuq il-ħżiena u t-tajbin, u jibgħat ix-xita fuq il-ġusti u l-inġusti. Għax jekk tħobbu ’l dawk li jħobbukom, xi premju għandkom? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra d-dazjarji l-istess ħaġa? U jekk issellmu ’l ħutkom biss, xi tkunu qed tagħmlu iżjed mill-oħrajn? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra l-Ġentili l-istess ħaġa? Kunu mela intom perfetti, bħalma Missierkom smewwieti hu perfett” (Mattew 5:43-48).
Ma nkunu qed nagħmlu xejn speċjali jekk inħobbu biss lil dawk li jħobbuna. Il-briganti wkoll iħobb lill-briganti sħabhom. Jekk il-favuri u l-pjaċiri nagħmilhom biss ma’ nies li jaħmluni, x’benefiċċji nippretendi? Ix-xellerati u l-immorali jagħmlu l-istess ħaġa! Jekk insellef biss lil dawk li mingħandhom nippretendi rikumpensa, xi krettu għandi? Il-banavakki jass…

Biki Billejl, Ferħ Filgħodu

“‘F’fawra ta’ għadab ħbejt għal ftit wiċċi minnek, iżda bi ħniena għal dejjem nitħassrek,’ jgħid il-Feddej tiegħek, il-Mulej. ‘Għax dan hu bħall-ilmijiet ta’ Noè għalija: għax bħalma ħlift li l-ilmijiet ta’ Noè ma jitilgħux aktar fuq l-art, hekk ħlift li ma nerġax iżjed nagħdab għalih, u lanqas inċanfrek. Għax il-muntanji jisgħu jitilqu u l-għoljiet jitheżżu, iżda mħabbti ma titħarrikx minn miegħek, u lanqas il-patt tas-sliem tiegħi ma jitħarrek,’ jgħid il-Mulej li jħenn għalik” (Isaija 54:8-10).
L-imħabba hi dejjem trasparenti u komunikattiva; ma tostor xejn. Alla ma ħebiex minn Abraħam x’kien biħsiebu jagħmel rigward il-bliet immorali (Ġenesi 18:17). L-Imgħallem jgħidilna, “Intom ħbiebi.” Is-sempliċi servi ma jkunux midħla tas-sigrieti ta’ sidhom; iżda l-ħbieb iva. Għalhekk l-interpretu l-kbir tal-imħabba pattwali t’Alla lejna jgħidilna, “Minflok, sejjaħtilkom ħbieb, għax għarraftilkom kulma smajt mingħand Missieri” (Ġwanni 15:15). 
L-imħabba dejjem tfawwar f’qalbu, avolja d-dispja…