Skip to main content

F'Dar il-Mulej

“Fraħt meta qaluli, ‘Ħa nidħlu f’dar il-Mulej.’ Riġlejna weqfin f’biebek, o Ġerusalemm. Ġerusalemm, mibnija bħala belt, magħquda ħaġa waħda. Hemm jitilgħu t-tribujiet, it-tribujiet tal-Mulej, bħala xhieda għal iżrael, biex ifaħħru isem il-Mulej. Għax hemm twaqqfu t-tronijiet għall-ħaqq, it-tronijiet tad-dar ta’ David. Itolbu għas-sliem ta’ Ġerusalemm! Ħa jkollhom ir-risq dawk kollha li jħobbuk” (Salmi 122:1-6).

X’ferħ hemm fija meta mmur f’dar il-Mulej? Insib gwida eċċellenti biex inġib ruħi linja waħda mal-volontà divina f’dal-qasam. X’tip ta’ ħeġġa u prontizza nuri fil-qima t’Alla, u x’inizjattiva nesprimi fl-atti ta’ devozzjoni? Dawn huma marki essenzjali ta’ tjieba ġenwina, milqugħa mill-Mulej. 

Il-lingwaġġ ta’ das-salm jjipponta lejn l-evanġelju fiż-żenit tiegħu. Ġerusalemm hi tip ta’ komunità tal-fidili, id-dar t’Alla, li jagħrfu lill-Mulej, għax is-salvazzjoni ġejja mingħand il-Lhud! Mingħandhom imbagħad infirxet mal-erbat irjieħ. Mela fis-salm ikkonsidrat hawn inkunu superfiċjali jekk nillimitaw Ġerusalemm għal Ġerusalemm littera. Hija tip ta’ ħwejjeġ tajba li kellhom jiġu fi Kristu. Ġerusalemm tirrappreżenta l-fidili kollha. Hija tip ta’ Ġerusalemm il-Ġdida, li Ġwanni ra nieżla mis-sema.

Luteru jafferma: “Ġerusalemm tagħna hija l-knisja, u t-tempju tagħna huwa Kristu. Kull fejn Kristu hu pritkat, u s-sagramenti amministrati kif jixraq, hemm ninsabu ċerti li Alla jgħammar. Hemm huwa t-tempju tagħna, it-tabernaklu tagħna, il-kerubin u l-arka tagħna, għax hemm Alla jinsab preżenti magħna bil-Kelma tiegħu.”

L-attitudni tagħna għall-opportunitajiet komunitarji ta’ qima għandha tkun distintivament, aktar minn kull ħaġa oħra, waħda ta’ ferħ. Il-kummentatur Henry jgħid: “Dawk li jifirhu f’Alla jifirħu f’sejħiet u opportunitajiet biex iservuh u jadurawh.” Din kienet il-marka tal-knisja mit-tqala (Luqa 24:50-53) u t-twelid tagħha; u hekk kompliet tavvanza. Fost il-kurżitajiet illum insibu nies riġenerati li jibżgħu jifirħu. Ħafna minna għandhom bixra marradija, u jippreferu jmaħħu milli jissaħħu fil-ferħ tal-Mulej, bħallikieku huwa obbligu sagru illi nkunu biċ-ċiera. 

Frattant il-ferħ hu l-legat tagħhom. Bħalma l-mifdija jifirħu bil-Feddej (Sofonija 3:14-15), hekk il-Feddej jifraħ bil-mifdija miksuba għalih innifsu (Sofonija 3:16-17).

Mhux biżżejjed inqimu ’l Alla fis-sigriet jew fil-familji tagħna. Il-ferħ tagħna jrid jgelgel u jiżbroffa pubblikament. Henry jżid: “Hija r-rieda t’Alla li nqimuh kunċert wieħed, li ħafna jingħaqdu flimkien biex jammirawh u jsebbħuh fl-ordinanzi pubbliċi,” ċoè, fit-talb, il-kant, l-ippritkar tal-Kelma u s-sagramenti.

Il-libertà ta’ assemblej pubbliċi għall-qima t’Alla tagħna huma ta’ importanza primarja. Jekk nittraskurawha nagħmlu dan għad-dannu tagħna. 

Talba: “O Alla, mindu ftaħt beraħ il-bieb tal-fidwa għall-ġnus, nagħrfu li l-qima la għada marbuta ma’ tempju materjali u lanqas identifikata ma’ post wieħed. X’barka tremenda ksibtilna illi fil-providenza tiegħek nistgħu niltaqgħu f’isem Ibnek biex nagħtuk qima pubblika. Nilqgħu dil-barka b’radd il-ħajr; għinna ma nittraskurawhiex, anzi nagħmlu l-aħjar użu minnha. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Minn Xiex Tibża'?

“Minħabba f’hekk ngħidilkom, tinkwetawx għal ħajjitkom, x’se tieklu jew x’se tixorbu, lanqas għal ġisimkom, x’se tilbsu. Ewwilla l-ħajja mhix iżjed importanti mill-ikel, u l-ġisem mill-ilbies? Ħarsu lejn it-tjur tas-sema; la jiżirgħu, la jaħsdu u lanqas jiġbru fl-imħażen, frattant Missierkom smewwieti jitmagħhom. Ewwilla intom ma tiswewx aktar minnhom? Min minnkom, billi jinkwieta, jista’ jżid ma’ għomru mqar siegħa waħda?” (Mattew 6:25-27).
Lil Sidney Smith darba talbuh parir. Qalulu, “Aħna nixtiequ ngħaddu l-ħajja bil-ferħ u t-tama; x’imissna nagħmlu?”
Weġibhom, “Agħmlu xogħolkom fedelment, u ħudu veduti qosra tal-oqsma kollha tagħkom. Wara li tkunu pjanajtu għall-eternità billi tħabbibtu m’Alla bil-medjazzjoni ta’ Ibnu, ittawlux għenuqkom fil-bogħod wisq. Ħudu l-barka preżenti, u roddu l-ħajr f’kollox.”
Il-ħażin hu kodard perfett, u jibża’ minn kollox. Il-ħsieb t’Alla suprem iwaħħxu, għax mhux rikonċiljat miegħu, u għadu jopponih meta jaf li ma jistax iġibha żewġ miegħu. Satana jb…

Il-Qaddisin

“Issa l-fidi hi l-assigurazzjoni tal-ħwejjeġ ittamati, iċ-ċertezza t’affarijiet li ma narawx. B’dil-fidi kienu rrikmandati n-nies fl-antik. Bil-fidi nifhmu li l-univers kien ifformat bil-kelma t’Alla, tant li l-ħaġa li naraw ma saritx minn ħwejjeġ viżibbli. Bil-fidi Abel offra ’l Alla sagrifiċċju aħjar minn Kajjin. Permezz tagħha kien mixhud li hu ġust, billi Alla xehed dwar l-għotjiet tiegħu. U permezz tal-fidi għadu jitkellem, avolja miet” (Ebrej 11:1-4).
Minkejja d-demonji kollha jibqa’ jkun hawn il-qaddisin, u l-qaddisin jiddu l-aħjar fl-agħar żminijiet. Kultant jiddu żżejjed u d-dinja tkun kostretta titfi dawlhom għax isir insapportabbli. Il-martirju ġie introdott fid-dinja bikri ħafna: l-ewwel bniedem li miet, miet minħabba l-fidi tiegħu, u bil-fidi tiegħu, avolja mejjet, għadu jitkellem. 
Issa jekk hemm glorja għal dawk li jmutu fil-Mulej, kemm aktar se jkollhom glorja dawn li jmutu għall-Mulej! Huma nies li ġrew il-ġirja tagħhom, bla ma ntelqu fil-ġenb. Żammew ħarsithom fuq i…

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…