Skip to main content

Niġi Malajr

“M’inix se nħallikom bħall-orfni; se niġi għandkom. Daqsxejn ieħor u d-dinja ma taranix iżjed, imma intom għad tarawni. Għax jien ngħix, se tgħixu intom ukoll. F’dak il-jum intom se tirrealizzaw illi jien f’Missieri, u intom fija, u jien fikom. Min għandu l-kmandamenti tiegħi u jżommhom, dak hu li jħobbni. Min jħobbni se jinħabb minn Missieri, u jien ukoll se nħobbu u se nimmanifestalu lili nnifsi” (Ġwanni 14:18-21).

Telaqna, u madankollu ma ħalliniex iltima. Jibqa’ l-faraġ tagħna, avolja mar lura għand il-Missier. M’aħniex bla konfort. Il-faraġ tagħna jikkonsisti fil-wegħda illi għad jerġa’ jiġi, konsolazzjoni biżżejjed biex isostnina matul l-assenza prolongata tiegħu. Ġesù Sidna qed iħejji biex jirritorna. Jgħid, “Ġej malajr.” Dalwaqt narawh magħna; xejn ma jista’ jfixkel l-appuntament tiegħu, meta jiġi fis-sħab tas-sema, b’qawwa u glorja kbira. Ħadd mhu kapaċi jittardja l-wasla tiegħu, lanqas bi kwarta. 

Jgħid speċjalment, “Niġi għandkom.” Hekk jagħmel. Ġej speċjalment għal niesu, biex jiġborhom miegħu. Dan għandu jkun il-faraġ tagħhom, filwaqt li jibku għax l-Għarus għadu ma deherx.

Meta nitilfu s-sens ferrieħi tal-preżenza tiegħu, nitbekkew. B'daqshekk m’għandniex għalfejn nagħlu bħallikieku tlifna t-tama. Il-Mulej ħeba lilu nnifsu għal ftit tal-ħin, iżda meta jirritorna jkollu l-ħlas miegħu, biex jagħti lil kull wieħed skont għemilu. 

Talba: “O Mulej, irxoxtat, eżaltat u inkurunat fl-ogħla smewwiet, ejja malajr! Ħa tiġi saltnatek! X’eżistenza tkun din jekk nibqgħu mingħajrek? Nixxenqu għall-manifestazzjoni glorjuża tiegħek. Nitniegħdu għar-ritorn tat-tbissima ħelwa tiegħek. Meta se tiġi għandna? Aħna ċerti li għad tidher; la tiddawwarx, o Alla tagħna!”

Comments

Popular posts from this blog

Mhux Bilfors Nirrabja!

“In-nies kesħin iġibu belt f’nassa, iżda l-għorrief iberrdu t-tmasħin. L-iblah jiżvoga għadbu kollu iżda l-għaref iżommu. Wieħed imgħaddab iqajjem il-ġlied, u min jitbaqbaq jagħmel ħafna ħtijiet. Jekk kont iblah billi tkabbart, jew jekk ħsibt id-deni, qiegħed idek fuq fommok, għax jekk tagħsar il-ħalib toħroġ il-baqta, u jekk tagħsar imnieħrek toħroġ id-demm, u jekk tagħsar il-għadab joħroġ il-ġlied” (Proverbji 29:8,11,22; 30:32-33).
Il-ġudizzju hu l-eżami aħħari tagħna quddiem Alla – “kull wieħed minna jagħti kont ’l Alla tiegħu nnifsu.” Kif taħseb li se tmur f’dan l-eżami kruċjali? Se tgħaddi jew teħel? Tinstab għaref jew iblah? Ir-risposta tista’ tkun tafha, għax il-Mulej jagħtina ħafna u ħafna testijiet matul ħajjitna biex naraw kif aħna sejrin; inkunu qed nagħmlu evalwazzjoni tagħna nfusna. 
Dawn it-testijiet huma ċ-ċirkostanzi li tiltaqa’ magħhom kuljum, fid-dar, l-iskola, fuq ix-xogħol, fil-ħanut, fil-knisja, mal-ħbieb, ma’ kulħadd. Mistoqsija li toħroġ spiss f’dawn it-testiji…

Diskriminazzjoni Divina

“Meta timtedd ma jkollox biża’; iva, meta timtedd ngħasek jiġik ħelu. La tibżax minn qtajja għal għarrieda, u lanqas mill-ħsara tal-ħżiena, meta tasal. Għax ikun maġenbek il-Mulej, u riġlek iħarislek li ma jinqabadx…Is-saħta tal-Mulej f’dar il-ħażin, iżda dar il-ġusti jberikha. Min irid jiddieħaq, hu jiddieħaq bih, iżda lill-umli jagħtihom il-ħniena. L-għorrief jirtu l-ġieħ, iżda l-għajb hu sehem il-boloh” (Proverbji 3:24-26,33-35).
Alla hu realment renjanti fuq it-tron tal-univers. Dan nistqarruh bil-fidi, speċjalment meta naraw l-anormalità u d-dissens morali minħabba d-dnub uman. Fil-Kredu nistqarru apertament illi Alla “jippremja t-tajbin u jikkastiga lill-ħżiena.” Allura meta Alla jżur il-bniedem bil-ġudizzji tiegħu, ma jkunx irid li niesu jallarmaw ruħhom. Jaf jiddistingwi bejniethom. Alla ma joħroġx biex jagħmel id-deni, iżda biex jiddefendi l-ġusti.
Iridhom juri kuraġġ. Il-fidili, marbuta miegħu b’patt solenni, igawdu xirka miegħu u allura jafu bil-preżenza tiegħu, avolja kul…

L-Għammiel u Jien

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn ħafna għammiela” (Mattew 10:28-31). 
Il-providenza t’Alla sservi l-għan biex tagħti xhieda tiegħu fost il-pagani. L-interess, l-għożża u l-ħarsien patern tiegħu huma kollha sinjali illi jippontaw lejh innifsu. L-intenzjoni f’dit-testimonjanza, jekk xejn, hi biex il-bnedmin, huma min huma, ma jkollhomx skuża. Jilagħbuha taparsi ma jafux lil Alla; difatti jafu bih, imma jippreferu jaduraw u jservu allat oħra skont l-istħajjil u l-invenzjoni tagħhom. Alla l-veru hu qaddis wisq biex nidhru quddiemu maħmuġa bid-dnub; għaldaqstant in-nies taħarbu.
Aspett ieħor inkwantu l-providenza hu dan. Alla, li jagħti l-ħajja f…