Skip to main content

L-Iblah u l-Għaref

“Fl-għajnejn l-iblah, triqtu tajba, iżda min jisma’ l-parir hu għaref. Il-ġlied jiġi biss mill-kburija, iżda l-għerf qiegħed ma’ dawk li jieħdu parir. Il-ħsibijiet ifallu fejn m’hemmx ftehim, iżda fejn hemm ħafna kunsilieri jseħħu. Isma’ l-parir u ilqa’ t-twiddib biex issir għaref tul ħajtek. Rajt bniedem jidhirlu li hu għaref? Hemm aktar tama għall-iblah minnu” (Proverbji 12:15; 13:10; 15:22; 19:20; 26:12).

Hemm min jaf ftit wisq, iżda għallinqas jinduna u jammetti li hu injorant. Imma ssib ukoll persuna li mingħaliha xi enċiklopedija ta’ għerf, u fil-fatt hu vojt daqs bużżieqa minfuħa. Il-Bibbja tgħid li hemm aktar tama għall-iblah minnu. L-iblah, jekk jammetti l-injoranza tiegħu u jfittex l-għerf isibu, filwaqt illi min jidhirlu li jaf ma jħossx il-bżonn jitgħallem u jibqa’ jgħix fid-delużjoni tiegħu. 

Meta kont għadni l-iskola, kont naf kollox. Ara jien jekk kellix naqa’ għall-parir tal-ġenituri jew is-superjuri tiegħi! Ma nafx x’ġara eżatt: bil-mod il-mod bdejt nitlef dak l-għerf kbir li kelli u llum kważi ma fadalli xejn minnu.

Kien hemm żmien meta kont professur tal-Iskrittura – saħansitra kont naf il-Grieg ukoll. Staqsini fuq xiex trid u nwieġbek. Illum qed nintebaħ bl-injoranza tiegħi – u dan ngħidu b’sinċerità. 

Kif tqis lilek innifsek? Kulħadd bil-kliem jammetti l-umiltà tiegħu, u li fadallu x’jitgħallem. Fil-fond ta’ qalbek tqis lilek innifsek għaref? Dawn huma mistoqsijiet intiżi biex jgħinuk tintebaħ jekk intix wieħed minn dawn. Sikwit taqra u tistudja l-Iskrittura biex titgħallem kif tgħix u ssolvi l-problemi tiegħek? Sikwit tieħu parir mingħand xi ħadd li tqisu matur u jaf il-Bibbja sew fl-esperjenza tiegħu? Toqgħod attent waqt il-prietki li jsiru fil-knisja? Għandek diffikultajiet u mistoqsijiet dwar il-fidi?

Talba: “Missierna smewwieti, int tħares lejn l-umli, iżda l-kburi tiddistakka ruħek minnu. Mela eħlisna minn din in-nasba meta nassumu li nafu xi ħaġa. Għallimna, Mulej, li ma nafu xejn, ħlief li bil-grazzja tiegħek għarafniek, u li x-xewqa tagħna għandha tkun li nsiru nafuk aktar u aktar, permezz ta’ Ġesù, l-isplendur tal-glorja tiegħek u r-rappreżentazzjoni eżatta tan-natura tiegħek. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…