Skip to main content

L-Iblah u l-Għaref

“Fl-għajnejn l-iblah, triqtu tajba, iżda min jisma’ l-parir hu għaref. Il-ġlied jiġi biss mill-kburija, iżda l-għerf qiegħed ma’ dawk li jieħdu parir. Il-ħsibijiet ifallu fejn m’hemmx ftehim, iżda fejn hemm ħafna kunsilieri jseħħu. Isma’ l-parir u ilqa’ t-twiddib biex issir għaref tul ħajtek. Rajt bniedem jidhirlu li hu għaref? Hemm aktar tama għall-iblah minnu” (Proverbji 12:15; 13:10; 15:22; 19:20; 26:12).

Hemm min jaf ftit wisq, iżda għallinqas jinduna u jammetti li hu injorant. Imma ssib ukoll persuna li mingħaliha xi enċiklopedija ta’ għerf, u fil-fatt hu vojt daqs bużżieqa minfuħa. Il-Bibbja tgħid li hemm aktar tama għall-iblah minnu. L-iblah, jekk jammetti l-injoranza tiegħu u jfittex l-għerf isibu, filwaqt illi min jidhirlu li jaf ma jħossx il-bżonn jitgħallem u jibqa’ jgħix fid-delużjoni tiegħu. 

Meta kont għadni l-iskola, kont naf kollox. Ara jien jekk kellix naqa’ għall-parir tal-ġenituri jew is-superjuri tiegħi! Ma nafx x’ġara eżatt: bil-mod il-mod bdejt nitlef dak l-għerf kbir li kelli u llum kważi ma fadalli xejn minnu.

Kien hemm żmien meta kont professur tal-Iskrittura – saħansitra kont naf il-Grieg ukoll. Staqsini fuq xiex trid u nwieġbek. Illum qed nintebaħ bl-injoranza tiegħi – u dan ngħidu b’sinċerità. 

Kif tqis lilek innifsek? Kulħadd bil-kliem jammetti l-umiltà tiegħu, u li fadallu x’jitgħallem. Fil-fond ta’ qalbek tqis lilek innifsek għaref? Dawn huma mistoqsijiet intiżi biex jgħinuk tintebaħ jekk intix wieħed minn dawn. Sikwit taqra u tistudja l-Iskrittura biex titgħallem kif tgħix u ssolvi l-problemi tiegħek? Sikwit tieħu parir mingħand xi ħadd li tqisu matur u jaf il-Bibbja sew fl-esperjenza tiegħu? Toqgħod attent waqt il-prietki li jsiru fil-knisja? Għandek diffikultajiet u mistoqsijiet dwar il-fidi?

Talba: “Missierna smewwieti, int tħares lejn l-umli, iżda l-kburi tiddistakka ruħek minnu. Mela eħlisna minn din in-nasba meta nassumu li nafu xi ħaġa. Għallimna, Mulej, li ma nafu xejn, ħlief li bil-grazzja tiegħek għarafniek, u li x-xewqa tagħna għandha tkun li nsiru nafuk aktar u aktar, permezz ta’ Ġesù, l-isplendur tal-glorja tiegħek u r-rappreżentazzjoni eżatta tan-natura tiegħek. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…