Skip to main content

Kenn u Fortizza Tagħna

“Min jgħix fil-kenn tal-Ogħla jgħammar għad-dell tal-Omnipotenti. Jien ngħid lill-Mulej, ‘Int il-kenn u l-fortizza tiegħi, Alla tiegħi.’ Fih nittama jien. Tassew hu jeħilsek mix-xibka tan-nassab u mill-mard tal-mewt. Hu jgħattik b’rixu u taħt ġwinħajh issib kenn; is-sewwa tiegħu jkun it-tarka u l-korazza tiegħek. Int ma tibżax mill-waħx tal-lejl, lanqas mill-vleġġa li tittajjar binhar, lanqas mill-pesta li tinxtered fid-dlam, u lanqas mill-ħerba li teqred f’nofinhar. Elf ruħ jaqgħu maġenbek, u għaxart elef fuq il-leminija tiegħek, iżda l-pesta ma tersaqx lejk” (Salmi 91:1-7).

Alla tagħna jabita l-eternità. Minn qabel ma twieldu l-muntanji, jew qabel ma saru l-art u l-baħar, minn dejjem għal dejjem, hu Alla (Salmi 90:2) – suffiċjenti u mbierek fih u minnu nnifsu. Is-smewwiet kull siegħa u kull mument jiddikjaraw sebħu, l-art l-għana varjegata tiegħu, l-univers imfassal bħala l-maqdes tiegħu. Il-preżenza tiegħu timla l-immensità. 

Frattant għoġbu jikkrea l-ħajja u jikkomunika l-hena. Għamilna dak li aħna, u tana kulma għandna. Fih ngħixu u aħna mħarrkin u għandna l-istess eżistenza tagħna (Atti 17:28), għax f’idu jinsab nifisna, mument b’mument. Qassmilna s-sehem u r-rokna tagħna, iffissalna l-magħlaq tal-abitazzjoni tagħna, jamministralna l-ħwejjeġ kollha involuti fihom. 

Aktar minn hekk, għamilna sinjuri fil-kelma, fl-għerf u t-tagħrif, għax meta tana lil Kristu ma ħalla xejn li ma tahulniex jew ma wegħidulniex. Fih ingawdu r-rivelazzjoni divina, indispensabbli għas-saħħa ta’ ruħna, għax meta naraw il-karattru tiegħu, il-grazzja, il-glorja, l-umiljazzjoni, is-sofferenzi, il-mewt u r-resurrezzjoni, nikkonkludu, “Jekk Alla hu magħna, min jista’ jkun kontra tagħna? Hu li ffrankahiex lill-istess Ibnu, imma tah għalina lkoll, kif ma jagħtiniex miegħu b’xejn il-ħwejjeġ kollha?” (Rumani 8:31-32).

Irridu, però, nibqgħu nħossu l-bżonn tas-salvazzjoni tiegħu, u ma Ġobb ngħajtu, “Jien vili,” ma’ Pietru, “Jien raġel midneb,” mal-pubblikan, “Kun ħanin miegħi, il-midneb.” Ħa nħalluh jgħakkes fina l-ġibda lejn id-dnub, u nagħrfu mhux biss il-maħfra, stupenda kemm hi stupenda, iżda wkoll il-ħidma sopranaturali fina tar-rinovazzjoni progressiva, biex hekk inservuh b’mod aċċettabbli, nagħrfuh aħjar u fl-istess ħin ingawduh, issa u għal dejjem. Ma nistgħux nassumu li nistgħu b’xi mod inressqu għemilna, ir-riżoluzzjonijiet tagħna, kwalunkwe ħaġa. Alla tagħna ma jinxtarax; Alla tagħna xtrana għalih innifsu. Kienet l-iniżjattiva tiegħu, u r-rispons tagħna, kif imqanqla bill-grazzja tiegħu.

Biss noqogħdu attenti illi ma niżvijjawx apposta, ma nopponux vilment l-awtorità tiegħu fuqna, ma nabbużawx tjubitu. M’għandniex għalfejn nistmaw fil-baxx il-privileġġi tagħna. 

Talba: “Għinna, Mulej, niftakru l-wegħdi tiegħek, ngħixuhom u nesibuhom. Ħa nkunu impressjonati b’sens tal-omnipreżenza konfortabbli tiegħek, kif idawwarna minn quddiem u minn wara, maġenbna u fuqna, kif tibgħat l-anġli tal-Preżenza tiegħek biex iħarsuna, kif twassalna fid-destin etern tagħna. Imlina b’timenza u riverenza lejk, ħa naqduk b’sens ta’ meravilja u gratitudni.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…