Skip to main content

Kenn u Fortizza Tagħna

“Min jgħix fil-kenn tal-Ogħla jgħammar għad-dell tal-Omnipotenti. Jien ngħid lill-Mulej, ‘Int il-kenn u l-fortizza tiegħi, Alla tiegħi.’ Fih nittama jien. Tassew hu jeħilsek mix-xibka tan-nassab u mill-mard tal-mewt. Hu jgħattik b’rixu u taħt ġwinħajh issib kenn; is-sewwa tiegħu jkun it-tarka u l-korazza tiegħek. Int ma tibżax mill-waħx tal-lejl, lanqas mill-vleġġa li tittajjar binhar, lanqas mill-pesta li tinxtered fid-dlam, u lanqas mill-ħerba li teqred f’nofinhar. Elf ruħ jaqgħu maġenbek, u għaxart elef fuq il-leminija tiegħek, iżda l-pesta ma tersaqx lejk” (Salmi 91:1-7).

Alla tagħna jabita l-eternità. Minn qabel ma twieldu l-muntanji, jew qabel ma saru l-art u l-baħar, minn dejjem għal dejjem, hu Alla (Salmi 90:2) – suffiċjenti u mbierek fih u minnu nnifsu. Is-smewwiet kull siegħa u kull mument jiddikjaraw sebħu, l-art l-għana varjegata tiegħu, l-univers imfassal bħala l-maqdes tiegħu. Il-preżenza tiegħu timla l-immensità. 

Frattant għoġbu jikkrea l-ħajja u jikkomunika l-hena. Għamilna dak li aħna, u tana kulma għandna. Fih ngħixu u aħna mħarrkin u għandna l-istess eżistenza tagħna (Atti 17:28), għax f’idu jinsab nifisna, mument b’mument. Qassmilna s-sehem u r-rokna tagħna, iffissalna l-magħlaq tal-abitazzjoni tagħna, jamministralna l-ħwejjeġ kollha involuti fihom. 

Aktar minn hekk, għamilna sinjuri fil-kelma, fl-għerf u t-tagħrif, għax meta tana lil Kristu ma ħalla xejn li ma tahulniex jew ma wegħidulniex. Fih ingawdu r-rivelazzjoni divina, indispensabbli għas-saħħa ta’ ruħna, għax meta naraw il-karattru tiegħu, il-grazzja, il-glorja, l-umiljazzjoni, is-sofferenzi, il-mewt u r-resurrezzjoni, nikkonkludu, “Jekk Alla hu magħna, min jista’ jkun kontra tagħna? Hu li ffrankahiex lill-istess Ibnu, imma tah għalina lkoll, kif ma jagħtiniex miegħu b’xejn il-ħwejjeġ kollha?” (Rumani 8:31-32).

Irridu, però, nibqgħu nħossu l-bżonn tas-salvazzjoni tiegħu, u ma Ġobb ngħajtu, “Jien vili,” ma’ Pietru, “Jien raġel midneb,” mal-pubblikan, “Kun ħanin miegħi, il-midneb.” Ħa nħalluh jgħakkes fina l-ġibda lejn id-dnub, u nagħrfu mhux biss il-maħfra, stupenda kemm hi stupenda, iżda wkoll il-ħidma sopranaturali fina tar-rinovazzjoni progressiva, biex hekk inservuh b’mod aċċettabbli, nagħrfuh aħjar u fl-istess ħin ingawduh, issa u għal dejjem. Ma nistgħux nassumu li nistgħu b’xi mod inressqu għemilna, ir-riżoluzzjonijiet tagħna, kwalunkwe ħaġa. Alla tagħna ma jinxtarax; Alla tagħna xtrana għalih innifsu. Kienet l-iniżjattiva tiegħu, u r-rispons tagħna, kif imqanqla bill-grazzja tiegħu.

Biss noqogħdu attenti illi ma niżvijjawx apposta, ma nopponux vilment l-awtorità tiegħu fuqna, ma nabbużawx tjubitu. M’għandniex għalfejn nistmaw fil-baxx il-privileġġi tagħna. 

Talba: “Għinna, Mulej, niftakru l-wegħdi tiegħek, ngħixuhom u nesibuhom. Ħa nkunu impressjonati b’sens tal-omnipreżenza konfortabbli tiegħek, kif idawwarna minn quddiem u minn wara, maġenbna u fuqna, kif tibgħat l-anġli tal-Preżenza tiegħek biex iħarsuna, kif twassalna fid-destin etern tagħna. Imlina b’timenza u riverenza lejk, ħa naqduk b’sens ta’ meravilja u gratitudni.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…