Skip to main content

Il-Lezzjoni Ta' Pambo

“Kliem il-ħżiena hu nassa għall-ħajja, iżda fomm in-nies retti jagħi l-ħelsien. Bil-frott ta’ fommu l-bniedem jixba’ bil-ġid, u kulħadd jitħallas skont għemil idejh. Min jgħid is-sewwa jgħid dak li hu ġust, iżda xhud giddieb jgħid ħaġa b’oħra. Xofftejn is-sewwa jżommu sħiħ għal dejjem, iżda lsien giddieb hu għal waqt wieħed. Xhud tajjeb isalva l-ħajjiet, iżda xhud falz jgħid il-gideb. Xofftejn ġusti huma l-għaxqa tas-slaten, u huma jħobbu lil min jitkellem is-sewwa. Min iħares fommu u lsienu jħares ruħu mill-għali” (Proverbji 12:6,14,17,19; 14:25; 16:13; 21:23). 

Minn diskorshom wieħed jista’ jiddistingwi lil ulied Alla minn ulied id-dinja. Immexxija minn Satana, missier il-gideb, il-mitlufa huma bħal missierhom, giddieba. M’għandhom ebda rispett lejn il-verità. Il-gideb hu magħġun f’ħajjithom, kemm jekk hu gideb sfaċċat jew aktar fin. Il-mifdija, bħal Sidhom li stqarr, “Jien hu l-verità,” iħobbu l-verità, jimxu fiha u jistkerrhu l-gideb.

Il-verità mhux dejjem faċli tgħidha. Tista’ ġġibek fl-inkwiet. Titlob lill-ħati jikkundanna lilu nnifsu. Sokrate, l-istorjografu ekkleżjastiku, jirrapporta ġrajja dwar wieħed Pambo, raġel komuni u injorant. Dan invista duttur għaref, u xtaqu jgħallmu xi salm jew qawl. Id-duttur beda jaqralu minn Salm 39: “Għidt jien: ‘Noqgħod attent għal triqati, biex ma nidnibx bi lsieni; sarima nqiegħed fuq fommi…” 

Lanqas laħaq spiċċa l-ewwel vers illi Pambo talbu jagħlaq il-ktieb u telaq, wara li qallu illi appena jitgħallem dil-lezzjoni jerġa’ jiġi għal aktar. Wara assenza ta’ xi xhur, il-qarrej tiegħu rah fit-triq u qallu meta jkun lest biex jagħtih it-tieni lezzjoni. 

Pambo wieġbu, “Għadni ma tgħallimthiex sewwa l-ewwel waħda.”

U disgħa u erbgħin sena wara ta l-istess tweġiba lill-istess duttur.

Niżbaljaw bi lsienna, iva, imma l-Kristjan lest jammetti l-iżbalji. Ma jistax ibill subgħajh fid-dixx tad-dinja ħażina tal-lum, la bl-għemil u lanqas b’diskorsu.

Ġid id-dinja hu vanità, u għomorna hu biss mument fuq sfond l-eternità. Għalhekk jgħid, “Xofftejn is-sewwa jżommu sħiħ għal dejjem.” Alla japprova u jonora lil dawk li jgħidu l-verità. “Mulej, min jgħammar fit-tinda tiegħek? Min joqgħod fuq l-għolja mqaddsa tiegħek?” jistaqsi t-twajjeb. Iwieġeb minnufih, “Min jimxi bla ħtija, u jagħmel il-ħaqq, u jgħid is-sewwa f’qalbu” (Salmi 15:1-2). 

Il-giddieba jifformaw qatgħa differenti. Dawn, għalkemm igawdu għal ftit it-taħrif u l-manikati tagħhom, u jiffrankaw ħafna nkwiet billi jaħbu jew jgħawġu l-verità, huma għal waqt wieħed. Għax anke jekk tul ħajtu kollha jibqa’ ma jinkixifx, x’inhu għomor wieħed għal ħdejn l-eternità? Jekk il-bnedmin ma jindunawx bil-qerq tiegħu, min se jirnexxilu jaħbih mill-għajnejn, qishom fjamma nar, tal-Mulej Ġesù Kristu?

Talba: “Mulej, ma tħallina f’ebda dubju illi naħsdu biss dak li niżirgħu. Forsi mhux dakinhar stess, imma ċertament li l-ħsad jasal. Għallimna nħobbu l-verità sabiex naħsdu l-frott bnin tal-paċi u l-hena. Eħles lil dawk li qed jiffangaw fil-gideb u diżubbidjenza oħra sabiex ma jkollhomx għalfejn jitqannew bil-frott qares tal-għadab ġust tiegħek.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Enerġija għall-Ġid jew Ħsara

“Smajtu illi ngħad lill-antiki, ‘Tikkommettix omiċidju,’ u ‘Kull min jikkommetti omiċidju jkun ħaqqu l-ġudizzju.’ Imma jien ngħidilkom, kull min jirrabja ma’ ħuh ikun ħaqqu l-ġudizzju. Jerġa’, kull min jgħid lil ħuh, ‘Raka,’ ikun suġġett għas-Sanedrin; u kull min jgħid, ‘Ja iblah!’ ikun ħaqqu jmur fl-Infern tan-nar” (Mattew 5:20-21).
Meta l-korla fija tidher fl-aħjar tagħha, tiżvelali l-agħar fil-karattru tiegħi. Il-korla, bestja inkontrollabbli, tnissel rimors fil-qalb, diskordja fid-dar, qrusa fil-komunità u konfużjoni fl-istat. 
Biss meta tiġi manipulata biex tikkonfronta problemi f’relazzjoni, tista’ tkun forza kostruttiva. Hi dajnamajt: faċilment tkun abbużata mid-delinkwenti għat-tkissir; f’xi każijiet tista’ tkun maniġġjata għall-ġid. Toffri varjetà wiesa’ ta’ possibbiltajiet. Toħloq kaos, imma tagħtik ukoll id-dinamika biex tinawgura mogħdijiet li altrimenti jibqgħu magħluqa. Tipprovdi s-saħħa biex tneħħi tfixkil, xkiel u imbarazz morali. 
Taf iċċaqlaq id-diżubbidjenza stinat…

Għajnuna Pronta

“Alla hu l-kenn u l-qawwa tagħna, għajnuna pronta dejjem fid-dwejjaq. Għalhekk ma nibżgħux imqar jekk l-art titriegħed u l-muntanji jiġġarrfu f’nofs il-baħar, u l-ilmijiet tiegħu jgħajtu u jirgħaw, u l-muntanji jitheżżu bit-tqanqil tagħhom. Hemm xmara li n-nixxigħat tagħha jferrħu l-belt t’Alla, l-għamara qaddisa tal-Ogħla. Alla qiegħed f’nofsha; hi ma titħarrikx. Alla jgħinna, mit-tbexbix tal-jum. Il-ġnus triegħdu, is-saltniet iġġarrfu; hu semma’ leħnu u l-art iddewbet. Il-Mulej tal-eżerċti magħna; Alla ta’ Ġakobb hu l-fortizza tagħna” (Salmi 46:1-7).
Għajnuna li mhix preżenti meta għandna bżonnha ma tiswa kważi xejn. L-ankra li titħalla fuq l-art tkun bla fejda għall-baħrin f’nofs il-maltempata. Tabib li ma ssibux meta tinsab marid ma jaġevolak xejn. Fost id-diversi għajnuniet tal-art, ftit huma pronti: ġeneralment iddum biex tiksibhom u tapprofitta minnhom. 
Xi ngħidu, però, dwar Alla tagħna? Hu preżenti kull meta nfittxuh, preżenti meta għandna bżonnu, u preżenti meta nkunu gawde…