Skip to main content

Il-Lezzjoni Ta' Pambo

“Kliem il-ħżiena hu nassa għall-ħajja, iżda fomm in-nies retti jagħi l-ħelsien. Bil-frott ta’ fommu l-bniedem jixba’ bil-ġid, u kulħadd jitħallas skont għemil idejh. Min jgħid is-sewwa jgħid dak li hu ġust, iżda xhud giddieb jgħid ħaġa b’oħra. Xofftejn is-sewwa jżommu sħiħ għal dejjem, iżda lsien giddieb hu għal waqt wieħed. Xhud tajjeb isalva l-ħajjiet, iżda xhud falz jgħid il-gideb. Xofftejn ġusti huma l-għaxqa tas-slaten, u huma jħobbu lil min jitkellem is-sewwa. Min iħares fommu u lsienu jħares ruħu mill-għali” (Proverbji 12:6,14,17,19; 14:25; 16:13; 21:23). 

Minn diskorshom wieħed jista’ jiddistingwi lil ulied Alla minn ulied id-dinja. Immexxija minn Satana, missier il-gideb, il-mitlufa huma bħal missierhom, giddieba. M’għandhom ebda rispett lejn il-verità. Il-gideb hu magħġun f’ħajjithom, kemm jekk hu gideb sfaċċat jew aktar fin. Il-mifdija, bħal Sidhom li stqarr, “Jien hu l-verità,” iħobbu l-verità, jimxu fiha u jistkerrhu l-gideb.

Il-verità mhux dejjem faċli tgħidha. Tista’ ġġibek fl-inkwiet. Titlob lill-ħati jikkundanna lilu nnifsu. Sokrate, l-istorjografu ekkleżjastiku, jirrapporta ġrajja dwar wieħed Pambo, raġel komuni u injorant. Dan invista duttur għaref, u xtaqu jgħallmu xi salm jew qawl. Id-duttur beda jaqralu minn Salm 39: “Għidt jien: ‘Noqgħod attent għal triqati, biex ma nidnibx bi lsieni; sarima nqiegħed fuq fommi…” 

Lanqas laħaq spiċċa l-ewwel vers illi Pambo talbu jagħlaq il-ktieb u telaq, wara li qallu illi appena jitgħallem dil-lezzjoni jerġa’ jiġi għal aktar. Wara assenza ta’ xi xhur, il-qarrej tiegħu rah fit-triq u qallu meta jkun lest biex jagħtih it-tieni lezzjoni. 

Pambo wieġbu, “Għadni ma tgħallimthiex sewwa l-ewwel waħda.”

U disgħa u erbgħin sena wara ta l-istess tweġiba lill-istess duttur.

Niżbaljaw bi lsienna, iva, imma l-Kristjan lest jammetti l-iżbalji. Ma jistax ibill subgħajh fid-dixx tad-dinja ħażina tal-lum, la bl-għemil u lanqas b’diskorsu.

Ġid id-dinja hu vanità, u għomorna hu biss mument fuq sfond l-eternità. Għalhekk jgħid, “Xofftejn is-sewwa jżommu sħiħ għal dejjem.” Alla japprova u jonora lil dawk li jgħidu l-verità. “Mulej, min jgħammar fit-tinda tiegħek? Min joqgħod fuq l-għolja mqaddsa tiegħek?” jistaqsi t-twajjeb. Iwieġeb minnufih, “Min jimxi bla ħtija, u jagħmel il-ħaqq, u jgħid is-sewwa f’qalbu” (Salmi 15:1-2). 

Il-giddieba jifformaw qatgħa differenti. Dawn, għalkemm igawdu għal ftit it-taħrif u l-manikati tagħhom, u jiffrankaw ħafna nkwiet billi jaħbu jew jgħawġu l-verità, huma għal waqt wieħed. Għax anke jekk tul ħajtu kollha jibqa’ ma jinkixifx, x’inhu għomor wieħed għal ħdejn l-eternità? Jekk il-bnedmin ma jindunawx bil-qerq tiegħu, min se jirnexxilu jaħbih mill-għajnejn, qishom fjamma nar, tal-Mulej Ġesù Kristu?

Talba: “Mulej, ma tħallina f’ebda dubju illi naħsdu biss dak li niżirgħu. Forsi mhux dakinhar stess, imma ċertament li l-ħsad jasal. Għallimna nħobbu l-verità sabiex naħsdu l-frott bnin tal-paċi u l-hena. Eħles lil dawk li qed jiffangaw fil-gideb u diżubbidjenza oħra sabiex ma jkollhomx għalfejn jitqannew bil-frott qares tal-għadab ġust tiegħek.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Ħobb Lil Min Ma Jħobbokx

“Smajtu illi ngħad, ‘Ħobb il-proxxmu tiegħek u obgħod lill-għadu tiegħek.’ Imma jien ngħidilkom, ħobbu lill-għedewwa tagħkom u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, ħalli tkunu wlied Missierkom fis-smewwiet; għax itella’ x-xemx tiegħu fuq il-ħżiena u t-tajbin, u jibgħat ix-xita fuq il-ġusti u l-inġusti. Għax jekk tħobbu ’l dawk li jħobbukom, xi premju għandkom? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra d-dazjarji l-istess ħaġa? U jekk issellmu ’l ħutkom biss, xi tkunu qed tagħmlu iżjed mill-oħrajn? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra l-Ġentili l-istess ħaġa? Kunu mela intom perfetti, bħalma Missierkom smewwieti hu perfett” (Mattew 5:43-48).
Ma nkunu qed nagħmlu xejn speċjali jekk inħobbu biss lil dawk li jħobbuna. Il-briganti wkoll iħobb lill-briganti sħabhom. Jekk il-favuri u l-pjaċiri nagħmilhom biss ma’ nies li jaħmluni, x’benefiċċji nippretendi? Ix-xellerati u l-immorali jagħmlu l-istess ħaġa! Jekk insellef biss lil dawk li mingħandhom nippretendi rikumpensa, xi krettu għandi? Il-banavakki jass…

L-Għaqli u l-Iblah

“Wieħed għaref jisma’ twiddib missieru, iżda l-kiesaħ ma jismax iċ-ċanfir. Ċanfira tagħmel aktar impressjoni fuq l-għaqli minn mitt daqqa fuq l-iblah. Min jgħid lill-ħażin, ‘Inti ġust,’ il-poplu jisħtu, u l-ġnus jistkerrħuh. Imma dawk li jċanfru lill-ħażin jaħbtilhom tajjeb, u fuqhom tinżel barka u ġid. Canfira fid-deher aħjar minn imħabba mistura. Fidili l-ġrieħi ta’ ħabib, iżda qarrieq il-bews ta’ għadu. Min iwiddeb lil xi ħadd, wara jkunu jafuhulu aktar minn dak li jmelles b’ilsienu” (Proverbji 13:1; 17:10; 24:24-25; 27:5-6; 28:23).
Spiss fil-Ktieb tal-Proverbji nisimgħu dwar l-għaqli u l-iblah. Hawnhekk issirilna l-osservazzjoni li l-għaqli hu l-bniedem li jaċċetta ċanfira, filwaqt li l-iblah ma jismax meta jiġi mwiddeb.
L-għaqli hu l-individwu li meta żbalja, u xi ħadd jurih fejn u kif għotor, jammetti d-debolizza u jfittex jirranġa kollox bla dewmien, bla inkejja jew skużi. Ma joqgħodx jara kif se jiġġustifika lilu nnifsu; u lanqas jipprova jwaddab it-tort fuq ħaddieħor. Ma jeħ…