Skip to main content

Il-Lezzjoni Ta' Pambo

“Kliem il-ħżiena hu nassa għall-ħajja, iżda fomm in-nies retti jagħi l-ħelsien. Bil-frott ta’ fommu l-bniedem jixba’ bil-ġid, u kulħadd jitħallas skont għemil idejh. Min jgħid is-sewwa jgħid dak li hu ġust, iżda xhud giddieb jgħid ħaġa b’oħra. Xofftejn is-sewwa jżommu sħiħ għal dejjem, iżda lsien giddieb hu għal waqt wieħed. Xhud tajjeb isalva l-ħajjiet, iżda xhud falz jgħid il-gideb. Xofftejn ġusti huma l-għaxqa tas-slaten, u huma jħobbu lil min jitkellem is-sewwa. Min iħares fommu u lsienu jħares ruħu mill-għali” (Proverbji 12:6,14,17,19; 14:25; 16:13; 21:23). 

Minn diskorshom wieħed jista’ jiddistingwi lil ulied Alla minn ulied id-dinja. Immexxija minn Satana, missier il-gideb, il-mitlufa huma bħal missierhom, giddieba. M’għandhom ebda rispett lejn il-verità. Il-gideb hu magħġun f’ħajjithom, kemm jekk hu gideb sfaċċat jew aktar fin. Il-mifdija, bħal Sidhom li stqarr, “Jien hu l-verità,” iħobbu l-verità, jimxu fiha u jistkerrhu l-gideb.

Il-verità mhux dejjem faċli tgħidha. Tista’ ġġibek fl-inkwiet. Titlob lill-ħati jikkundanna lilu nnifsu. Sokrate, l-istorjografu ekkleżjastiku, jirrapporta ġrajja dwar wieħed Pambo, raġel komuni u injorant. Dan invista duttur għaref, u xtaqu jgħallmu xi salm jew qawl. Id-duttur beda jaqralu minn Salm 39: “Għidt jien: ‘Noqgħod attent għal triqati, biex ma nidnibx bi lsieni; sarima nqiegħed fuq fommi…” 

Lanqas laħaq spiċċa l-ewwel vers illi Pambo talbu jagħlaq il-ktieb u telaq, wara li qallu illi appena jitgħallem dil-lezzjoni jerġa’ jiġi għal aktar. Wara assenza ta’ xi xhur, il-qarrej tiegħu rah fit-triq u qallu meta jkun lest biex jagħtih it-tieni lezzjoni. 

Pambo wieġbu, “Għadni ma tgħallimthiex sewwa l-ewwel waħda.”

U disgħa u erbgħin sena wara ta l-istess tweġiba lill-istess duttur.

Niżbaljaw bi lsienna, iva, imma l-Kristjan lest jammetti l-iżbalji. Ma jistax ibill subgħajh fid-dixx tad-dinja ħażina tal-lum, la bl-għemil u lanqas b’diskorsu.

Ġid id-dinja hu vanità, u għomorna hu biss mument fuq sfond l-eternità. Għalhekk jgħid, “Xofftejn is-sewwa jżommu sħiħ għal dejjem.” Alla japprova u jonora lil dawk li jgħidu l-verità. “Mulej, min jgħammar fit-tinda tiegħek? Min joqgħod fuq l-għolja mqaddsa tiegħek?” jistaqsi t-twajjeb. Iwieġeb minnufih, “Min jimxi bla ħtija, u jagħmel il-ħaqq, u jgħid is-sewwa f’qalbu” (Salmi 15:1-2). 

Il-giddieba jifformaw qatgħa differenti. Dawn, għalkemm igawdu għal ftit it-taħrif u l-manikati tagħhom, u jiffrankaw ħafna nkwiet billi jaħbu jew jgħawġu l-verità, huma għal waqt wieħed. Għax anke jekk tul ħajtu kollha jibqa’ ma jinkixifx, x’inhu għomor wieħed għal ħdejn l-eternità? Jekk il-bnedmin ma jindunawx bil-qerq tiegħu, min se jirnexxilu jaħbih mill-għajnejn, qishom fjamma nar, tal-Mulej Ġesù Kristu?

Talba: “Mulej, ma tħallina f’ebda dubju illi naħsdu biss dak li niżirgħu. Forsi mhux dakinhar stess, imma ċertament li l-ħsad jasal. Għallimna nħobbu l-verità sabiex naħsdu l-frott bnin tal-paċi u l-hena. Eħles lil dawk li qed jiffangaw fil-gideb u diżubbidjenza oħra sabiex ma jkollhomx għalfejn jitqannew bil-frott qares tal-għadab ġust tiegħek.”

Comments

Popular posts from this blog

Mhux Bilfors Nirrabja!

“In-nies kesħin iġibu belt f’nassa, iżda l-għorrief iberrdu t-tmasħin. L-iblah jiżvoga għadbu kollu iżda l-għaref iżommu. Wieħed imgħaddab iqajjem il-ġlied, u min jitbaqbaq jagħmel ħafna ħtijiet. Jekk kont iblah billi tkabbart, jew jekk ħsibt id-deni, qiegħed idek fuq fommok, għax jekk tagħsar il-ħalib toħroġ il-baqta, u jekk tagħsar imnieħrek toħroġ id-demm, u jekk tagħsar il-għadab joħroġ il-ġlied” (Proverbji 29:8,11,22; 30:32-33).
Il-ġudizzju hu l-eżami aħħari tagħna quddiem Alla – “kull wieħed minna jagħti kont ’l Alla tiegħu nnifsu.” Kif taħseb li se tmur f’dan l-eżami kruċjali? Se tgħaddi jew teħel? Tinstab għaref jew iblah? Ir-risposta tista’ tkun tafha, għax il-Mulej jagħtina ħafna u ħafna testijiet matul ħajjitna biex naraw kif aħna sejrin; inkunu qed nagħmlu evalwazzjoni tagħna nfusna. 
Dawn it-testijiet huma ċ-ċirkostanzi li tiltaqa’ magħhom kuljum, fid-dar, l-iskola, fuq ix-xogħol, fil-ħanut, fil-knisja, mal-ħbieb, ma’ kulħadd. Mistoqsija li toħroġ spiss f’dawn it-testiji…

Diskriminazzjoni Divina

“Meta timtedd ma jkollox biża’; iva, meta timtedd ngħasek jiġik ħelu. La tibżax minn qtajja għal għarrieda, u lanqas mill-ħsara tal-ħżiena, meta tasal. Għax ikun maġenbek il-Mulej, u riġlek iħarislek li ma jinqabadx…Is-saħta tal-Mulej f’dar il-ħażin, iżda dar il-ġusti jberikha. Min irid jiddieħaq, hu jiddieħaq bih, iżda lill-umli jagħtihom il-ħniena. L-għorrief jirtu l-ġieħ, iżda l-għajb hu sehem il-boloh” (Proverbji 3:24-26,33-35).
Alla hu realment renjanti fuq it-tron tal-univers. Dan nistqarruh bil-fidi, speċjalment meta naraw l-anormalità u d-dissens morali minħabba d-dnub uman. Fil-Kredu nistqarru apertament illi Alla “jippremja t-tajbin u jikkastiga lill-ħżiena.” Allura meta Alla jżur il-bniedem bil-ġudizzji tiegħu, ma jkunx irid li niesu jallarmaw ruħhom. Jaf jiddistingwi bejniethom. Alla ma joħroġx biex jagħmel id-deni, iżda biex jiddefendi l-ġusti.
Iridhom juri kuraġġ. Il-fidili, marbuta miegħu b’patt solenni, igawdu xirka miegħu u allura jafu bil-preżenza tiegħu, avolja kul…

L-Għammiel u Jien

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn ħafna għammiela” (Mattew 10:28-31). 
Il-providenza t’Alla sservi l-għan biex tagħti xhieda tiegħu fost il-pagani. L-interess, l-għożża u l-ħarsien patern tiegħu huma kollha sinjali illi jippontaw lejh innifsu. L-intenzjoni f’dit-testimonjanza, jekk xejn, hi biex il-bnedmin, huma min huma, ma jkollhomx skuża. Jilagħbuha taparsi ma jafux lil Alla; difatti jafu bih, imma jippreferu jaduraw u jservu allat oħra skont l-istħajjil u l-invenzjoni tagħhom. Alla l-veru hu qaddis wisq biex nidhru quddiemu maħmuġa bid-dnub; għaldaqstant in-nies taħarbu.
Aspett ieħor inkwantu l-providenza hu dan. Alla, li jagħti l-ħajja f…