Skip to main content

Il-Fidil u l-Infidil

“Konsegwentement ma naqtgħux jiesna. Għalkemm il-bniedem esterjuri tagħna qed jitħassar, madankollu l-bniedem interjuri tagħna qed ikun imġedded jum wara jum. Għax l-afflizzjoni leġġiera u mumentanja tagħna qed tipproduċi għalina toqol etern ta’ glorja ’l hinn minn kull paragun, filwaqt li aħna nixħtu l-attenzjoni mhux lejn il-ħwejjeġ viżibbli, iżda lejn il-ħwejjeġ inviżibbli. Għax il-ħwejjeġ viżibbli huma temporanji, imma l-ħwejjeġ inviżibbli huma eterni” (2 Korintin 4:16-18).

Il-kredenti u l-miskredenti huma skandlu għal xulxin, u jistagħġbu bil-komportament ta’ xulxin. Il-bniedem karnali jiskanta meta jara lill-Kristjan miexi strett, skont ir-regola evanġelika, impennjat biex iċaħħad lilu nnifsu dawk il-libertajiet karnali li s-soċjetà sikwit tiffanga fihom. Mill-banda l-oħra, id-dixxiplu ta’ Ġesù jgħoddha bħala ħaġa tabilħaqq stramba kif il-bnedmin kapaċi jkunu daqshekk ikkattizzmati, imsaħħra bil-frugħa, u jippreferu jibqgħu wlied il-għadab, filwaqt li jgħejju lilhom infushom lejl u nhar, jiġru bla sens wara l-istħajjil qarrieq ta’ moħħhom, dejjem bieżla bla ma jipproduċu xejn sostanzjali. 

Il-Kristjan ma jifhimx kif l-għaxqiet mondani u l-pjaċiri tad-dnub kapaċi joffru tratteniment daqshekk fit-tul lin-nies. Eżopu għandu storja dwar id-dubbien. Jgħidilna kif wieħed tifel qaleb vażett għasel fil-kċina u ħallieh hemm. Ma damx ma attira lejh xebgħa dubbien li xammew l-aroma ħelwa u qabdu jlaqqtu l-għasel bnin. Ma’ dawn żdiedu aktar dubbien u ma tħarrkux minn fuq il-bank tal-kċina qabel ma ddevoraw kull qatra. Sfortunatament, b’toqolhom stess u bit-tidlik, ma setgħux itiru, avolja damu jipprovaw. Milquta bl-aptit voraċi tagħhom stess, għajtu, “Xi ħlejjaq stupidi aħna! Biex akkwistajna tikka pjaċir irmejna ħajjitna!”

Id-dixxiplu tan-Nazzarenu lanqas jifhem kif wieħed jista’ jirrifjuta lill-Imgħallem manswet, meta fih hemm rikonċiljazzjoni u paċi m’Alla, serħan għar-ruħ u l-milja tal-ferħ. Ma jifhimx kif wieħed jibqa’ stinat, bla ma jdur mill-mewt għall-ħajja, u jippreferi jibqa’ miżerabbli. Ma jifhimx kif in-nies jikkonċentraw biex jissoktaw jagħmlu lilhom infushom miżerabbli aktar milli huma. Ma jifhimx kif il-bniedem naturali jipprova jistabbilixxi l-Ġenna tiegħu fl-art, meta ilna żmien illi tkeċċejna minnha. Għalih hija ħaġa ovvja illi d-dinja hi speċi ta’ wied ta’ dmugħ, biex ma tkunx il-Ġenna tagħna. 

Il-Kristjan, imdawwal b’dawl smewwieti, jaf u jgħix fil-prospett ta’ ġudizzju universali. Frattant ġid u deni jiġu fuq it-twajbin u l-ħżiena, ħallata ballata. Hemm avveniment wieħed għan-nodfa u l-maħmuġa. Ulied Alla u wlied ix-xitan huma lkoll vjaġġaturi fil-vjal ta’ did-dinja. Il-fidil u l-infidil it-tnejn jieklu l-istess ikel, jilbsu l-istess ħwejjeġ. Abbli l-miskredenti, esternament, jidher aħjar, għax Alla sikwit jagħtih aktar mid-dinja peress li mhux se jkollu aktar lil hinn mill-qabar. Hu x’inhu, it-tnejn jirfsu l-istess art, jimirdu b’mard simili, jieħdu l-istess arja, jalloġġjaw fl-istess lukanda, u l-bqija. Iżda filgħodu l-mogħdijiet tagħhom jinferqu!

Il-Kristjan jitgħallem iħares lejn il-glorja u d-dinjità ta’ did-dinja, bis-saltniet, il-preġju u l-ambizzjonijiet tagħha, l-istess bħalma jħares lejn tallab imċerċer, mhux f’sikktu, illi jissellef ilbies ilellex u mill-ifjen, u jirreċta l-parti ta’ sultan għal siegħa fuq il-palk, biex imbagħad jinżel, id-divertiment jintemm u jerġa’ lura fi stat ta’ tallab. 

Talba: “Mulej, hi ħaġa bla sens meta jien ngħir għall-infidili. Il-barka tagħhom hi temporanja; tiegħi eterna. Il-ġid tagħhom hu transitorju; tiegħi dejjiemi. Jirċievu għotjiet; jien nirċievi għotjiet u naf mingħand min nirċevihom. Għaldaqstant inroddlok ħajr u nfaħħrek għal dejjem. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Ħobb Lil Min Ma Jħobbokx

“Smajtu illi ngħad, ‘Ħobb il-proxxmu tiegħek u obgħod lill-għadu tiegħek.’ Imma jien ngħidilkom, ħobbu lill-għedewwa tagħkom u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, ħalli tkunu wlied Missierkom fis-smewwiet; għax itella’ x-xemx tiegħu fuq il-ħżiena u t-tajbin, u jibgħat ix-xita fuq il-ġusti u l-inġusti. Għax jekk tħobbu ’l dawk li jħobbukom, xi premju għandkom? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra d-dazjarji l-istess ħaġa? U jekk issellmu ’l ħutkom biss, xi tkunu qed tagħmlu iżjed mill-oħrajn? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra l-Ġentili l-istess ħaġa? Kunu mela intom perfetti, bħalma Missierkom smewwieti hu perfett” (Mattew 5:43-48).
Ma nkunu qed nagħmlu xejn speċjali jekk inħobbu biss lil dawk li jħobbuna. Il-briganti wkoll iħobb lill-briganti sħabhom. Jekk il-favuri u l-pjaċiri nagħmilhom biss ma’ nies li jaħmluni, x’benefiċċji nippretendi? Ix-xellerati u l-immorali jagħmlu l-istess ħaġa! Jekk insellef biss lil dawk li mingħandhom nippretendi rikumpensa, xi krettu għandi? Il-banavakki jass…

L-Għaqli u l-Iblah

“Wieħed għaref jisma’ twiddib missieru, iżda l-kiesaħ ma jismax iċ-ċanfir. Ċanfira tagħmel aktar impressjoni fuq l-għaqli minn mitt daqqa fuq l-iblah. Min jgħid lill-ħażin, ‘Inti ġust,’ il-poplu jisħtu, u l-ġnus jistkerrħuh. Imma dawk li jċanfru lill-ħażin jaħbtilhom tajjeb, u fuqhom tinżel barka u ġid. Canfira fid-deher aħjar minn imħabba mistura. Fidili l-ġrieħi ta’ ħabib, iżda qarrieq il-bews ta’ għadu. Min iwiddeb lil xi ħadd, wara jkunu jafuhulu aktar minn dak li jmelles b’ilsienu” (Proverbji 13:1; 17:10; 24:24-25; 27:5-6; 28:23).
Spiss fil-Ktieb tal-Proverbji nisimgħu dwar l-għaqli u l-iblah. Hawnhekk issirilna l-osservazzjoni li l-għaqli hu l-bniedem li jaċċetta ċanfira, filwaqt li l-iblah ma jismax meta jiġi mwiddeb.
L-għaqli hu l-individwu li meta żbalja, u xi ħadd jurih fejn u kif għotor, jammetti d-debolizza u jfittex jirranġa kollox bla dewmien, bla inkejja jew skużi. Ma joqgħodx jara kif se jiġġustifika lilu nnifsu; u lanqas jipprova jwaddab it-tort fuq ħaddieħor. Ma jeħ…