Skip to main content

Il-Fidil u l-Infidil

“Konsegwentement ma naqtgħux jiesna. Għalkemm il-bniedem esterjuri tagħna qed jitħassar, madankollu l-bniedem interjuri tagħna qed ikun imġedded jum wara jum. Għax l-afflizzjoni leġġiera u mumentanja tagħna qed tipproduċi għalina toqol etern ta’ glorja ’l hinn minn kull paragun, filwaqt li aħna nixħtu l-attenzjoni mhux lejn il-ħwejjeġ viżibbli, iżda lejn il-ħwejjeġ inviżibbli. Għax il-ħwejjeġ viżibbli huma temporanji, imma l-ħwejjeġ inviżibbli huma eterni” (2 Korintin 4:16-18).

Il-kredenti u l-miskredenti huma skandlu għal xulxin, u jistagħġbu bil-komportament ta’ xulxin. Il-bniedem karnali jiskanta meta jara lill-Kristjan miexi strett, skont ir-regola evanġelika, impennjat biex iċaħħad lilu nnifsu dawk il-libertajiet karnali li s-soċjetà sikwit tiffanga fihom. Mill-banda l-oħra, id-dixxiplu ta’ Ġesù jgħoddha bħala ħaġa tabilħaqq stramba kif il-bnedmin kapaċi jkunu daqshekk ikkattizzmati, imsaħħra bil-frugħa, u jippreferu jibqgħu wlied il-għadab, filwaqt li jgħejju lilhom infushom lejl u nhar, jiġru bla sens wara l-istħajjil qarrieq ta’ moħħhom, dejjem bieżla bla ma jipproduċu xejn sostanzjali. 

Il-Kristjan ma jifhimx kif l-għaxqiet mondani u l-pjaċiri tad-dnub kapaċi joffru tratteniment daqshekk fit-tul lin-nies. Eżopu għandu storja dwar id-dubbien. Jgħidilna kif wieħed tifel qaleb vażett għasel fil-kċina u ħallieh hemm. Ma damx ma attira lejh xebgħa dubbien li xammew l-aroma ħelwa u qabdu jlaqqtu l-għasel bnin. Ma’ dawn żdiedu aktar dubbien u ma tħarrkux minn fuq il-bank tal-kċina qabel ma ddevoraw kull qatra. Sfortunatament, b’toqolhom stess u bit-tidlik, ma setgħux itiru, avolja damu jipprovaw. Milquta bl-aptit voraċi tagħhom stess, għajtu, “Xi ħlejjaq stupidi aħna! Biex akkwistajna tikka pjaċir irmejna ħajjitna!”

Id-dixxiplu tan-Nazzarenu lanqas jifhem kif wieħed jista’ jirrifjuta lill-Imgħallem manswet, meta fih hemm rikonċiljazzjoni u paċi m’Alla, serħan għar-ruħ u l-milja tal-ferħ. Ma jifhimx kif wieħed jibqa’ stinat, bla ma jdur mill-mewt għall-ħajja, u jippreferi jibqa’ miżerabbli. Ma jifhimx kif in-nies jikkonċentraw biex jissoktaw jagħmlu lilhom infushom miżerabbli aktar milli huma. Ma jifhimx kif il-bniedem naturali jipprova jistabbilixxi l-Ġenna tiegħu fl-art, meta ilna żmien illi tkeċċejna minnha. Għalih hija ħaġa ovvja illi d-dinja hi speċi ta’ wied ta’ dmugħ, biex ma tkunx il-Ġenna tagħna. 

Il-Kristjan, imdawwal b’dawl smewwieti, jaf u jgħix fil-prospett ta’ ġudizzju universali. Frattant ġid u deni jiġu fuq it-twajbin u l-ħżiena, ħallata ballata. Hemm avveniment wieħed għan-nodfa u l-maħmuġa. Ulied Alla u wlied ix-xitan huma lkoll vjaġġaturi fil-vjal ta’ did-dinja. Il-fidil u l-infidil it-tnejn jieklu l-istess ikel, jilbsu l-istess ħwejjeġ. Abbli l-miskredenti, esternament, jidher aħjar, għax Alla sikwit jagħtih aktar mid-dinja peress li mhux se jkollu aktar lil hinn mill-qabar. Hu x’inhu, it-tnejn jirfsu l-istess art, jimirdu b’mard simili, jieħdu l-istess arja, jalloġġjaw fl-istess lukanda, u l-bqija. Iżda filgħodu l-mogħdijiet tagħhom jinferqu!

Il-Kristjan jitgħallem iħares lejn il-glorja u d-dinjità ta’ did-dinja, bis-saltniet, il-preġju u l-ambizzjonijiet tagħha, l-istess bħalma jħares lejn tallab imċerċer, mhux f’sikktu, illi jissellef ilbies ilellex u mill-ifjen, u jirreċta l-parti ta’ sultan għal siegħa fuq il-palk, biex imbagħad jinżel, id-divertiment jintemm u jerġa’ lura fi stat ta’ tallab. 

Talba: “Mulej, hi ħaġa bla sens meta jien ngħir għall-infidili. Il-barka tagħhom hi temporanja; tiegħi eterna. Il-ġid tagħhom hu transitorju; tiegħi dejjiemi. Jirċievu għotjiet; jien nirċievi għotjiet u naf mingħand min nirċevihom. Għaldaqstant inroddlok ħajr u nfaħħrek għal dejjem. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Mhux Bilfors Nirrabja!

“In-nies kesħin iġibu belt f’nassa, iżda l-għorrief iberrdu t-tmasħin. L-iblah jiżvoga għadbu kollu iżda l-għaref iżommu. Wieħed imgħaddab iqajjem il-ġlied, u min jitbaqbaq jagħmel ħafna ħtijiet. Jekk kont iblah billi tkabbart, jew jekk ħsibt id-deni, qiegħed idek fuq fommok, għax jekk tagħsar il-ħalib toħroġ il-baqta, u jekk tagħsar imnieħrek toħroġ id-demm, u jekk tagħsar il-għadab joħroġ il-ġlied” (Proverbji 29:8,11,22; 30:32-33).
Il-ġudizzju hu l-eżami aħħari tagħna quddiem Alla – “kull wieħed minna jagħti kont ’l Alla tiegħu nnifsu.” Kif taħseb li se tmur f’dan l-eżami kruċjali? Se tgħaddi jew teħel? Tinstab għaref jew iblah? Ir-risposta tista’ tkun tafha, għax il-Mulej jagħtina ħafna u ħafna testijiet matul ħajjitna biex naraw kif aħna sejrin; inkunu qed nagħmlu evalwazzjoni tagħna nfusna. 
Dawn it-testijiet huma ċ-ċirkostanzi li tiltaqa’ magħhom kuljum, fid-dar, l-iskola, fuq ix-xogħol, fil-ħanut, fil-knisja, mal-ħbieb, ma’ kulħadd. Mistoqsija li toħroġ spiss f’dawn it-testiji…

Diskriminazzjoni Divina

“Meta timtedd ma jkollox biża’; iva, meta timtedd ngħasek jiġik ħelu. La tibżax minn qtajja għal għarrieda, u lanqas mill-ħsara tal-ħżiena, meta tasal. Għax ikun maġenbek il-Mulej, u riġlek iħarislek li ma jinqabadx…Is-saħta tal-Mulej f’dar il-ħażin, iżda dar il-ġusti jberikha. Min irid jiddieħaq, hu jiddieħaq bih, iżda lill-umli jagħtihom il-ħniena. L-għorrief jirtu l-ġieħ, iżda l-għajb hu sehem il-boloh” (Proverbji 3:24-26,33-35).
Alla hu realment renjanti fuq it-tron tal-univers. Dan nistqarruh bil-fidi, speċjalment meta naraw l-anormalità u d-dissens morali minħabba d-dnub uman. Fil-Kredu nistqarru apertament illi Alla “jippremja t-tajbin u jikkastiga lill-ħżiena.” Allura meta Alla jżur il-bniedem bil-ġudizzji tiegħu, ma jkunx irid li niesu jallarmaw ruħhom. Jaf jiddistingwi bejniethom. Alla ma joħroġx biex jagħmel id-deni, iżda biex jiddefendi l-ġusti.
Iridhom juri kuraġġ. Il-fidili, marbuta miegħu b’patt solenni, igawdu xirka miegħu u allura jafu bil-preżenza tiegħu, avolja kul…

L-Għammiel u Jien

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn ħafna għammiela” (Mattew 10:28-31). 
Il-providenza t’Alla sservi l-għan biex tagħti xhieda tiegħu fost il-pagani. L-interess, l-għożża u l-ħarsien patern tiegħu huma kollha sinjali illi jippontaw lejh innifsu. L-intenzjoni f’dit-testimonjanza, jekk xejn, hi biex il-bnedmin, huma min huma, ma jkollhomx skuża. Jilagħbuha taparsi ma jafux lil Alla; difatti jafu bih, imma jippreferu jaduraw u jservu allat oħra skont l-istħajjil u l-invenzjoni tagħhom. Alla l-veru hu qaddis wisq biex nidhru quddiemu maħmuġa bid-dnub; għaldaqstant in-nies taħarbu.
Aspett ieħor inkwantu l-providenza hu dan. Alla, li jagħti l-ħajja f…