Skip to main content

Il-Fidil u l-Infidil

“Konsegwentement ma naqtgħux jiesna. Għalkemm il-bniedem esterjuri tagħna qed jitħassar, madankollu l-bniedem interjuri tagħna qed ikun imġedded jum wara jum. Għax l-afflizzjoni leġġiera u mumentanja tagħna qed tipproduċi għalina toqol etern ta’ glorja ’l hinn minn kull paragun, filwaqt li aħna nixħtu l-attenzjoni mhux lejn il-ħwejjeġ viżibbli, iżda lejn il-ħwejjeġ inviżibbli. Għax il-ħwejjeġ viżibbli huma temporanji, imma l-ħwejjeġ inviżibbli huma eterni” (2 Korintin 4:16-18).

Il-kredenti u l-miskredenti huma skandlu għal xulxin, u jistagħġbu bil-komportament ta’ xulxin. Il-bniedem karnali jiskanta meta jara lill-Kristjan miexi strett, skont ir-regola evanġelika, impennjat biex iċaħħad lilu nnifsu dawk il-libertajiet karnali li s-soċjetà sikwit tiffanga fihom. Mill-banda l-oħra, id-dixxiplu ta’ Ġesù jgħoddha bħala ħaġa tabilħaqq stramba kif il-bnedmin kapaċi jkunu daqshekk ikkattizzmati, imsaħħra bil-frugħa, u jippreferu jibqgħu wlied il-għadab, filwaqt li jgħejju lilhom infushom lejl u nhar, jiġru bla sens wara l-istħajjil qarrieq ta’ moħħhom, dejjem bieżla bla ma jipproduċu xejn sostanzjali. 

Il-Kristjan ma jifhimx kif l-għaxqiet mondani u l-pjaċiri tad-dnub kapaċi joffru tratteniment daqshekk fit-tul lin-nies. Eżopu għandu storja dwar id-dubbien. Jgħidilna kif wieħed tifel qaleb vażett għasel fil-kċina u ħallieh hemm. Ma damx ma attira lejh xebgħa dubbien li xammew l-aroma ħelwa u qabdu jlaqqtu l-għasel bnin. Ma’ dawn żdiedu aktar dubbien u ma tħarrkux minn fuq il-bank tal-kċina qabel ma ddevoraw kull qatra. Sfortunatament, b’toqolhom stess u bit-tidlik, ma setgħux itiru, avolja damu jipprovaw. Milquta bl-aptit voraċi tagħhom stess, għajtu, “Xi ħlejjaq stupidi aħna! Biex akkwistajna tikka pjaċir irmejna ħajjitna!”

Id-dixxiplu tan-Nazzarenu lanqas jifhem kif wieħed jista’ jirrifjuta lill-Imgħallem manswet, meta fih hemm rikonċiljazzjoni u paċi m’Alla, serħan għar-ruħ u l-milja tal-ferħ. Ma jifhimx kif wieħed jibqa’ stinat, bla ma jdur mill-mewt għall-ħajja, u jippreferi jibqa’ miżerabbli. Ma jifhimx kif in-nies jikkonċentraw biex jissoktaw jagħmlu lilhom infushom miżerabbli aktar milli huma. Ma jifhimx kif il-bniedem naturali jipprova jistabbilixxi l-Ġenna tiegħu fl-art, meta ilna żmien illi tkeċċejna minnha. Għalih hija ħaġa ovvja illi d-dinja hi speċi ta’ wied ta’ dmugħ, biex ma tkunx il-Ġenna tagħna. 

Il-Kristjan, imdawwal b’dawl smewwieti, jaf u jgħix fil-prospett ta’ ġudizzju universali. Frattant ġid u deni jiġu fuq it-twajbin u l-ħżiena, ħallata ballata. Hemm avveniment wieħed għan-nodfa u l-maħmuġa. Ulied Alla u wlied ix-xitan huma lkoll vjaġġaturi fil-vjal ta’ did-dinja. Il-fidil u l-infidil it-tnejn jieklu l-istess ikel, jilbsu l-istess ħwejjeġ. Abbli l-miskredenti, esternament, jidher aħjar, għax Alla sikwit jagħtih aktar mid-dinja peress li mhux se jkollu aktar lil hinn mill-qabar. Hu x’inhu, it-tnejn jirfsu l-istess art, jimirdu b’mard simili, jieħdu l-istess arja, jalloġġjaw fl-istess lukanda, u l-bqija. Iżda filgħodu l-mogħdijiet tagħhom jinferqu!

Il-Kristjan jitgħallem iħares lejn il-glorja u d-dinjità ta’ did-dinja, bis-saltniet, il-preġju u l-ambizzjonijiet tagħha, l-istess bħalma jħares lejn tallab imċerċer, mhux f’sikktu, illi jissellef ilbies ilellex u mill-ifjen, u jirreċta l-parti ta’ sultan għal siegħa fuq il-palk, biex imbagħad jinżel, id-divertiment jintemm u jerġa’ lura fi stat ta’ tallab. 

Talba: “Mulej, hi ħaġa bla sens meta jien ngħir għall-infidili. Il-barka tagħhom hi temporanja; tiegħi eterna. Il-ġid tagħhom hu transitorju; tiegħi dejjiemi. Jirċievu għotjiet; jien nirċievi għotjiet u naf mingħand min nirċevihom. Għaldaqstant inroddlok ħajr u nfaħħrek għal dejjem. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Minn Xiex Tibża'?

“Minħabba f’hekk ngħidilkom, tinkwetawx għal ħajjitkom, x’se tieklu jew x’se tixorbu, lanqas għal ġisimkom, x’se tilbsu. Ewwilla l-ħajja mhix iżjed importanti mill-ikel, u l-ġisem mill-ilbies? Ħarsu lejn it-tjur tas-sema; la jiżirgħu, la jaħsdu u lanqas jiġbru fl-imħażen, frattant Missierkom smewwieti jitmagħhom. Ewwilla intom ma tiswewx aktar minnhom? Min minnkom, billi jinkwieta, jista’ jżid ma’ għomru mqar siegħa waħda?” (Mattew 6:25-27).
Lil Sidney Smith darba talbuh parir. Qalulu, “Aħna nixtiequ ngħaddu l-ħajja bil-ferħ u t-tama; x’imissna nagħmlu?”
Weġibhom, “Agħmlu xogħolkom fedelment, u ħudu veduti qosra tal-oqsma kollha tagħkom. Wara li tkunu pjanajtu għall-eternità billi tħabbibtu m’Alla bil-medjazzjoni ta’ Ibnu, ittawlux għenuqkom fil-bogħod wisq. Ħudu l-barka preżenti, u roddu l-ħajr f’kollox.”
Il-ħażin hu kodard perfett, u jibża’ minn kollox. Il-ħsieb t’Alla suprem iwaħħxu, għax mhux rikonċiljat miegħu, u għadu jopponih meta jaf li ma jistax iġibha żewġ miegħu. Satana jb…

Il-Qaddisin

“Issa l-fidi hi l-assigurazzjoni tal-ħwejjeġ ittamati, iċ-ċertezza t’affarijiet li ma narawx. B’dil-fidi kienu rrikmandati n-nies fl-antik. Bil-fidi nifhmu li l-univers kien ifformat bil-kelma t’Alla, tant li l-ħaġa li naraw ma saritx minn ħwejjeġ viżibbli. Bil-fidi Abel offra ’l Alla sagrifiċċju aħjar minn Kajjin. Permezz tagħha kien mixhud li hu ġust, billi Alla xehed dwar l-għotjiet tiegħu. U permezz tal-fidi għadu jitkellem, avolja miet” (Ebrej 11:1-4).
Minkejja d-demonji kollha jibqa’ jkun hawn il-qaddisin, u l-qaddisin jiddu l-aħjar fl-agħar żminijiet. Kultant jiddu żżejjed u d-dinja tkun kostretta titfi dawlhom għax isir insapportabbli. Il-martirju ġie introdott fid-dinja bikri ħafna: l-ewwel bniedem li miet, miet minħabba l-fidi tiegħu, u bil-fidi tiegħu, avolja mejjet, għadu jitkellem. 
Issa jekk hemm glorja għal dawk li jmutu fil-Mulej, kemm aktar se jkollhom glorja dawn li jmutu għall-Mulej! Huma nies li ġrew il-ġirja tagħhom, bla ma ntelqu fil-ġenb. Żammew ħarsithom fuq i…

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…