Skip to main content

Il-Fidil u l-Infidil

“Konsegwentement ma naqtgħux jiesna. Għalkemm il-bniedem esterjuri tagħna qed jitħassar, madankollu l-bniedem interjuri tagħna qed ikun imġedded jum wara jum. Għax l-afflizzjoni leġġiera u mumentanja tagħna qed tipproduċi għalina toqol etern ta’ glorja ’l hinn minn kull paragun, filwaqt li aħna nixħtu l-attenzjoni mhux lejn il-ħwejjeġ viżibbli, iżda lejn il-ħwejjeġ inviżibbli. Għax il-ħwejjeġ viżibbli huma temporanji, imma l-ħwejjeġ inviżibbli huma eterni” (2 Korintin 4:16-18).

Il-kredenti u l-miskredenti huma skandlu għal xulxin, u jistagħġbu bil-komportament ta’ xulxin. Il-bniedem karnali jiskanta meta jara lill-Kristjan miexi strett, skont ir-regola evanġelika, impennjat biex iċaħħad lilu nnifsu dawk il-libertajiet karnali li s-soċjetà sikwit tiffanga fihom. Mill-banda l-oħra, id-dixxiplu ta’ Ġesù jgħoddha bħala ħaġa tabilħaqq stramba kif il-bnedmin kapaċi jkunu daqshekk ikkattizzmati, imsaħħra bil-frugħa, u jippreferu jibqgħu wlied il-għadab, filwaqt li jgħejju lilhom infushom lejl u nhar, jiġru bla sens wara l-istħajjil qarrieq ta’ moħħhom, dejjem bieżla bla ma jipproduċu xejn sostanzjali. 

Il-Kristjan ma jifhimx kif l-għaxqiet mondani u l-pjaċiri tad-dnub kapaċi joffru tratteniment daqshekk fit-tul lin-nies. Eżopu għandu storja dwar id-dubbien. Jgħidilna kif wieħed tifel qaleb vażett għasel fil-kċina u ħallieh hemm. Ma damx ma attira lejh xebgħa dubbien li xammew l-aroma ħelwa u qabdu jlaqqtu l-għasel bnin. Ma’ dawn żdiedu aktar dubbien u ma tħarrkux minn fuq il-bank tal-kċina qabel ma ddevoraw kull qatra. Sfortunatament, b’toqolhom stess u bit-tidlik, ma setgħux itiru, avolja damu jipprovaw. Milquta bl-aptit voraċi tagħhom stess, għajtu, “Xi ħlejjaq stupidi aħna! Biex akkwistajna tikka pjaċir irmejna ħajjitna!”

Id-dixxiplu tan-Nazzarenu lanqas jifhem kif wieħed jista’ jirrifjuta lill-Imgħallem manswet, meta fih hemm rikonċiljazzjoni u paċi m’Alla, serħan għar-ruħ u l-milja tal-ferħ. Ma jifhimx kif wieħed jibqa’ stinat, bla ma jdur mill-mewt għall-ħajja, u jippreferi jibqa’ miżerabbli. Ma jifhimx kif in-nies jikkonċentraw biex jissoktaw jagħmlu lilhom infushom miżerabbli aktar milli huma. Ma jifhimx kif il-bniedem naturali jipprova jistabbilixxi l-Ġenna tiegħu fl-art, meta ilna żmien illi tkeċċejna minnha. Għalih hija ħaġa ovvja illi d-dinja hi speċi ta’ wied ta’ dmugħ, biex ma tkunx il-Ġenna tagħna. 

Il-Kristjan, imdawwal b’dawl smewwieti, jaf u jgħix fil-prospett ta’ ġudizzju universali. Frattant ġid u deni jiġu fuq it-twajbin u l-ħżiena, ħallata ballata. Hemm avveniment wieħed għan-nodfa u l-maħmuġa. Ulied Alla u wlied ix-xitan huma lkoll vjaġġaturi fil-vjal ta’ did-dinja. Il-fidil u l-infidil it-tnejn jieklu l-istess ikel, jilbsu l-istess ħwejjeġ. Abbli l-miskredenti, esternament, jidher aħjar, għax Alla sikwit jagħtih aktar mid-dinja peress li mhux se jkollu aktar lil hinn mill-qabar. Hu x’inhu, it-tnejn jirfsu l-istess art, jimirdu b’mard simili, jieħdu l-istess arja, jalloġġjaw fl-istess lukanda, u l-bqija. Iżda filgħodu l-mogħdijiet tagħhom jinferqu!

Il-Kristjan jitgħallem iħares lejn il-glorja u d-dinjità ta’ did-dinja, bis-saltniet, il-preġju u l-ambizzjonijiet tagħha, l-istess bħalma jħares lejn tallab imċerċer, mhux f’sikktu, illi jissellef ilbies ilellex u mill-ifjen, u jirreċta l-parti ta’ sultan għal siegħa fuq il-palk, biex imbagħad jinżel, id-divertiment jintemm u jerġa’ lura fi stat ta’ tallab. 

Talba: “Mulej, hi ħaġa bla sens meta jien ngħir għall-infidili. Il-barka tagħhom hi temporanja; tiegħi eterna. Il-ġid tagħhom hu transitorju; tiegħi dejjiemi. Jirċievu għotjiet; jien nirċievi għotjiet u naf mingħand min nirċevihom. Għaldaqstant inroddlok ħajr u nfaħħrek għal dejjem. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Enerġija għall-Ġid jew Ħsara

“Smajtu illi ngħad lill-antiki, ‘Tikkommettix omiċidju,’ u ‘Kull min jikkommetti omiċidju jkun ħaqqu l-ġudizzju.’ Imma jien ngħidilkom, kull min jirrabja ma’ ħuh ikun ħaqqu l-ġudizzju. Jerġa’, kull min jgħid lil ħuh, ‘Raka,’ ikun suġġett għas-Sanedrin; u kull min jgħid, ‘Ja iblah!’ ikun ħaqqu jmur fl-Infern tan-nar” (Mattew 5:20-21).
Meta l-korla fija tidher fl-aħjar tagħha, tiżvelali l-agħar fil-karattru tiegħi. Il-korla, bestja inkontrollabbli, tnissel rimors fil-qalb, diskordja fid-dar, qrusa fil-komunità u konfużjoni fl-istat. 
Biss meta tiġi manipulata biex tikkonfronta problemi f’relazzjoni, tista’ tkun forza kostruttiva. Hi dajnamajt: faċilment tkun abbużata mid-delinkwenti għat-tkissir; f’xi każijiet tista’ tkun maniġġjata għall-ġid. Toffri varjetà wiesa’ ta’ possibbiltajiet. Toħloq kaos, imma tagħtik ukoll id-dinamika biex tinawgura mogħdijiet li altrimenti jibqgħu magħluqa. Tipprovdi s-saħħa biex tneħħi tfixkil, xkiel u imbarazz morali. 
Taf iċċaqlaq id-diżubbidjenza stinat…

Għajnuna Pronta

“Alla hu l-kenn u l-qawwa tagħna, għajnuna pronta dejjem fid-dwejjaq. Għalhekk ma nibżgħux imqar jekk l-art titriegħed u l-muntanji jiġġarrfu f’nofs il-baħar, u l-ilmijiet tiegħu jgħajtu u jirgħaw, u l-muntanji jitheżżu bit-tqanqil tagħhom. Hemm xmara li n-nixxigħat tagħha jferrħu l-belt t’Alla, l-għamara qaddisa tal-Ogħla. Alla qiegħed f’nofsha; hi ma titħarrikx. Alla jgħinna, mit-tbexbix tal-jum. Il-ġnus triegħdu, is-saltniet iġġarrfu; hu semma’ leħnu u l-art iddewbet. Il-Mulej tal-eżerċti magħna; Alla ta’ Ġakobb hu l-fortizza tagħna” (Salmi 46:1-7).
Għajnuna li mhix preżenti meta għandna bżonnha ma tiswa kważi xejn. L-ankra li titħalla fuq l-art tkun bla fejda għall-baħrin f’nofs il-maltempata. Tabib li ma ssibux meta tinsab marid ma jaġevolak xejn. Fost id-diversi għajnuniet tal-art, ftit huma pronti: ġeneralment iddum biex tiksibhom u tapprofitta minnhom. 
Xi ngħidu, però, dwar Alla tagħna? Hu preżenti kull meta nfittxuh, preżenti meta għandna bżonnu, u preżenti meta nkunu gawde…