Skip to main content

Il-Ħaruf Tal-Għid

“Għax jien ngħaddi mill-art tal-Eġittu dik il-lejla, u nidrob kull imwieled tal-ewwel fl-art tal-Eġittu, sew bniedem u sew bhima; u nagħmel ħaqq mill-allat kollha tal-Eġittu. Jiena l-Mulej. U d-demm ikun għalikom bħala sinjal fuq id-djar fejn tkunu, u malli nara d-demm, jien naqbiżkom, u l-ebda ħsara ma tiġi fuqkom biex teqridkom, meta jien nidrob l-art tal-Eġittu. U dan il-jum ikun għalikom b’tifkira, u tħarsuh bħala għid lill-Mulej minn nisel għal nisel tagħkom; tħarsuh bħala għid b’liġi għal dejjem” (Esodu 12:12-14).

Bil-fidi nara d-demm prezzjuż. Dan jiswieli ta’ faraġ. Il-Mulej Alla jarah ukoll, u jiswieli għas-sigurtà tiegħi. Anke meta niddgħajjef fil-fidi, u tiċċajpar il-vista spiritwali tiegħi, il-Mulej xorta waħda jara demm il-Ħaruf. Minħabba fih jibqa’ għaddej. Jekk forsi nħossni kommoss, peress li l-fidi tiegħi tperper, madankollu xorta waħda jien sikur, għaliex għajnejn il-Mulej ma jgħajjew qatt, u jara d-demm tas-sagrifiċċju fuq il-Kalvarju b’ħarsa fissa. X’ferħ hu dan għalija!

Il-Mulej jara t-tifsira fonda u ġewwiena, il-milja infinita ta’ dak kollu li tfisser il-mewta ta’ Ibnu l-għażiż. Jaraha b’memorja mistrieħa ta’ ġustizzja sodisfatta, u l-attributi kollha tiegħu glorifikati. Ra l-ħolqien fil-progress tiegħu, u qal, “Hu tajjeb wisq.” X’jgħid għall-fidwa fil-milja tagħha? X’jgħid dwar l-ubbidjenza perfetta ta’ Ibnu, li wasal biex sofra s-salib? Xejn ma jista’ jispjega s-sodisfazzjon tal-Missier, li jitgħaxxaq f’Ibnu Ġesù. Il-Missier ixomm il-fwieħa tas-sagrifiċċju tal-Kalvarju li preżenta Ġesù Kristu, sagrifiċċju bla għajb u bla tebgħa.

Issa nistgħu nlebbtu ruħna f’sigurtà kalma. Għandna s-Sagrifiċċju u l-Kelma t’Alla biex joħolqu fina sens profond ta’ sigurtà perfetta. Il-Mulej jaqbiżna. Bilfors jibqa’ għaddej, għax il-kastig li kien imiss lilna, diġà ħadu Ibnu minflokna, u Alla ma jiddomandix il-kastig darbtejn. Il-ġustizzja t’Alla ħadet b’idejn l-imħabba tiegħu biex provdiet salvazzjoni dejjiema għal dawk imraxxin bid-demm tal-Ħaruf.

Talba: “Ħaruf t’Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ilqa’ l-lodi u l-adorazzjoni tagħna! Denju int biex tieħu l-iskroll u tiftaħ is-siġilli tiegħu, għax inqtilt, u b’demmek xtrajtna għal Alla tiegħek u Alla tagħna – persuni minn kull tribù u lsien u poplu u ġens. Inroddulek ħajr talli kkostitwejtna saltna u saċerdoti għal Alla Missierna. Lilek nattribwixxu t-tifħir u l-unur u l-glorja u l-potenza għal dejjem ta’ dejjem!” 

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Enerġija għall-Ġid jew Ħsara

“Smajtu illi ngħad lill-antiki, ‘Tikkommettix omiċidju,’ u ‘Kull min jikkommetti omiċidju jkun ħaqqu l-ġudizzju.’ Imma jien ngħidilkom, kull min jirrabja ma’ ħuh ikun ħaqqu l-ġudizzju. Jerġa’, kull min jgħid lil ħuh, ‘Raka,’ ikun suġġett għas-Sanedrin; u kull min jgħid, ‘Ja iblah!’ ikun ħaqqu jmur fl-Infern tan-nar” (Mattew 5:20-21).
Meta l-korla fija tidher fl-aħjar tagħha, tiżvelali l-agħar fil-karattru tiegħi. Il-korla, bestja inkontrollabbli, tnissel rimors fil-qalb, diskordja fid-dar, qrusa fil-komunità u konfużjoni fl-istat. 
Biss meta tiġi manipulata biex tikkonfronta problemi f’relazzjoni, tista’ tkun forza kostruttiva. Hi dajnamajt: faċilment tkun abbużata mid-delinkwenti għat-tkissir; f’xi każijiet tista’ tkun maniġġjata għall-ġid. Toffri varjetà wiesa’ ta’ possibbiltajiet. Toħloq kaos, imma tagħtik ukoll id-dinamika biex tinawgura mogħdijiet li altrimenti jibqgħu magħluqa. Tipprovdi s-saħħa biex tneħħi tfixkil, xkiel u imbarazz morali. 
Taf iċċaqlaq id-diżubbidjenza stinat…

Għajnuna Pronta

“Alla hu l-kenn u l-qawwa tagħna, għajnuna pronta dejjem fid-dwejjaq. Għalhekk ma nibżgħux imqar jekk l-art titriegħed u l-muntanji jiġġarrfu f’nofs il-baħar, u l-ilmijiet tiegħu jgħajtu u jirgħaw, u l-muntanji jitheżżu bit-tqanqil tagħhom. Hemm xmara li n-nixxigħat tagħha jferrħu l-belt t’Alla, l-għamara qaddisa tal-Ogħla. Alla qiegħed f’nofsha; hi ma titħarrikx. Alla jgħinna, mit-tbexbix tal-jum. Il-ġnus triegħdu, is-saltniet iġġarrfu; hu semma’ leħnu u l-art iddewbet. Il-Mulej tal-eżerċti magħna; Alla ta’ Ġakobb hu l-fortizza tagħna” (Salmi 46:1-7).
Għajnuna li mhix preżenti meta għandna bżonnha ma tiswa kważi xejn. L-ankra li titħalla fuq l-art tkun bla fejda għall-baħrin f’nofs il-maltempata. Tabib li ma ssibux meta tinsab marid ma jaġevolak xejn. Fost id-diversi għajnuniet tal-art, ftit huma pronti: ġeneralment iddum biex tiksibhom u tapprofitta minnhom. 
Xi ngħidu, però, dwar Alla tagħna? Hu preżenti kull meta nfittxuh, preżenti meta għandna bżonnu, u preżenti meta nkunu gawde…