Skip to main content

Id-Dnub

“Mosè qalilhom: ‘Jekk tagħmlu dil-ħaġa, jekk tarmaw lilkom infuskom, u timxu quddiem il-Mulej għall-gwerra, u kull gwerrier tagħkom jaqsam il-Ġordan quddiem il-Mulej, sakemm ikeċċi l-għedewwa tiegħu minn quddiemu, u l-art tinħakem quddiem il-Mulej, imbagħad wara terġgħu lura, u tkunu bla ħtija quddiem il-Mulej u quddiem Iżrael; u din l-art tkun tagħkom quddiem il-Mulej. Iżda jekk ma tagħmlux hekk, ara, tidinbu kontra l-Mulej, u kunu afu li dnubkom isibkom” (Numri 32:20-23). 

Faċli tgħid gidba waħda, imma diffiċli tgħid gidba waħda biss. Bħal f’żelqiet oħra, id-dnub, anke jekk xejn gravi, jista’ jkun l-okkażżjoni ta’ għali kbir, meta ma jkunx hemm għali għad-dnub. 

Kwalunkwe dnub ta’ preżunzjoni hu kommess bid-dawl fil-moħħ u l-malizzja fil-qalb. Dnub ta’ debolizza jista’ jaqla’ apoloġija; dnub tal-injoranza jista’ jkun skużat; imma dnub ta’ sfida ma jista’ jsib ebda difiża. 

Kwalunkwe faxxa tgħatti l-ġrieħi, imma l-ifjen ħarir ma jostorx dnubietna. Meta nittrasgredixxu l-liġi dejjem hemm żewġ xhieda preżenti biex josservaw u jirreġistraw: aħna nfusna u Alla nnifsu. Bħalma l-kommissjonijiet midinba jidorbu r-ruħ, qisu bi stallett, hekk l-ommissjonijiet midinba joqtluha bil-ġuħ. Evita d-dnubiet magħrufa tal-ommissjoni, u Alla jżommok lura mid-dnubiet tal-kommissjoni. 

Hemm tliet gradi fid-dnub, bħallikieku għandu l-età tiegħu. L-ewwel, jitnissel bħala dnub sigriet; huwa ulċera fl-għadam, taħsir intern, mgħotti bil-filoxx tal-ipokresija. It-tieni, isir dnub qammasi u pubbliku, u bla mistħija jiżżarġan f’viljakkeriji bil-miftuħ. Tal-ewwel hi l-korruzzjoni, tat-tieni hu l-iżbroff. It-tielet, id-dnub jikkonferma ruħu fil-frekwenza, u jsir valenu li jgħaxxi u joqtol ir-ruħ. Id-dnub għandu l-mod tiegħu kif jissopravivi. L-ewwel jitfaċċa kemxejn, imbagħad nipprattikawh, imbagħad niddefenduh, u fl-aħħar niftaħru bih. 

Xi wħud jaħsbu li rreġistraw progress fid-devozzjoni meta jinħelsu mill-kurrent tal-ħala u jiżżerżqu fl-għadira tar-rgħiba. Dnub wieħed għandu ħabta jġib lill-ieħor, preċiżament bħaċ-ċrieki fl-ilma meta tgara ċagħqa, ċirku jipproduċi ċirku ieħor. Meta tfaċċa l-għadab f’qalb Kajjin, l-omiċidju ma kienx fil-bogħod. Iċ-ċrieki fl-ilma eventwalment jintfew, imma dnub żgħir inissel wieħed agħar, bħalma ftit ħuxlief jitkebbes biex imbagħad iqabbad ħuġġieġa kbira ta’ ħatab u għawied. Meta ma tosservax ma tiftakarx, u meta tinsa d-dmir tkun qed tistieden id-diżubbidjenza u r-ribelljoni. 

Id-dnub jiddegradih lill-bniedem; jagħmlu bhima. Jibqagħlu s-sura ta’ bniedem, imma jkun iddiġenera f’natura bestjali. Aħjar tkun bhima milli tkun bħal bhima, tgħix u tmut bħal bhima. Aħjar tkun il-ħmar ta’ Balgħam milli tkun ħmar kif kien Balgħam. Tabiħaqq, id-dnub jirrendi lill-bniedem bħal bhima, bħall-agħar bhima, u agħar mill-bhejjem. Ja bniedem miżerabbli, x’deformazzjoni għamel minnek it-tixwix f’qalbek! Alla għamilna “ftit ibax mill-anġli,” u d-dnub kapaċi jagħmilna ftit aħjar mid-demonji. 

Talba: “Missierna, ikkonvinċina illi tt-tniġġis spiritwali hu l-prekursur tat-telfien. Fejn jirrenja d-dnub, jirrovina. Urina fil-fond ta’ qlubna x’inihu l-gwaj għall-midneb illi jikseb sehmu, u jieħu kulma ħaqqu, għax ikun fl-Infern! Eħlisna, Mulej, u kulma jmur ikkonfermana bħala trofej tal-grazzja tiegħek.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Ħobb Lil Min Ma Jħobbokx

“Smajtu illi ngħad, ‘Ħobb il-proxxmu tiegħek u obgħod lill-għadu tiegħek.’ Imma jien ngħidilkom, ħobbu lill-għedewwa tagħkom u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, ħalli tkunu wlied Missierkom fis-smewwiet; għax itella’ x-xemx tiegħu fuq il-ħżiena u t-tajbin, u jibgħat ix-xita fuq il-ġusti u l-inġusti. Għax jekk tħobbu ’l dawk li jħobbukom, xi premju għandkom? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra d-dazjarji l-istess ħaġa? U jekk issellmu ’l ħutkom biss, xi tkunu qed tagħmlu iżjed mill-oħrajn? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra l-Ġentili l-istess ħaġa? Kunu mela intom perfetti, bħalma Missierkom smewwieti hu perfett” (Mattew 5:43-48).
Ma nkunu qed nagħmlu xejn speċjali jekk inħobbu biss lil dawk li jħobbuna. Il-briganti wkoll iħobb lill-briganti sħabhom. Jekk il-favuri u l-pjaċiri nagħmilhom biss ma’ nies li jaħmluni, x’benefiċċji nippretendi? Ix-xellerati u l-immorali jagħmlu l-istess ħaġa! Jekk insellef biss lil dawk li mingħandhom nippretendi rikumpensa, xi krettu għandi? Il-banavakki jass…

L-Għaqli u l-Iblah

“Wieħed għaref jisma’ twiddib missieru, iżda l-kiesaħ ma jismax iċ-ċanfir. Ċanfira tagħmel aktar impressjoni fuq l-għaqli minn mitt daqqa fuq l-iblah. Min jgħid lill-ħażin, ‘Inti ġust,’ il-poplu jisħtu, u l-ġnus jistkerrħuh. Imma dawk li jċanfru lill-ħażin jaħbtilhom tajjeb, u fuqhom tinżel barka u ġid. Canfira fid-deher aħjar minn imħabba mistura. Fidili l-ġrieħi ta’ ħabib, iżda qarrieq il-bews ta’ għadu. Min iwiddeb lil xi ħadd, wara jkunu jafuhulu aktar minn dak li jmelles b’ilsienu” (Proverbji 13:1; 17:10; 24:24-25; 27:5-6; 28:23).
Spiss fil-Ktieb tal-Proverbji nisimgħu dwar l-għaqli u l-iblah. Hawnhekk issirilna l-osservazzjoni li l-għaqli hu l-bniedem li jaċċetta ċanfira, filwaqt li l-iblah ma jismax meta jiġi mwiddeb.
L-għaqli hu l-individwu li meta żbalja, u xi ħadd jurih fejn u kif għotor, jammetti d-debolizza u jfittex jirranġa kollox bla dewmien, bla inkejja jew skużi. Ma joqgħodx jara kif se jiġġustifika lilu nnifsu; u lanqas jipprova jwaddab it-tort fuq ħaddieħor. Ma jeħ…