Skip to main content

Id-Dnub

“Mosè qalilhom: ‘Jekk tagħmlu dil-ħaġa, jekk tarmaw lilkom infuskom, u timxu quddiem il-Mulej għall-gwerra, u kull gwerrier tagħkom jaqsam il-Ġordan quddiem il-Mulej, sakemm ikeċċi l-għedewwa tiegħu minn quddiemu, u l-art tinħakem quddiem il-Mulej, imbagħad wara terġgħu lura, u tkunu bla ħtija quddiem il-Mulej u quddiem Iżrael; u din l-art tkun tagħkom quddiem il-Mulej. Iżda jekk ma tagħmlux hekk, ara, tidinbu kontra l-Mulej, u kunu afu li dnubkom isibkom” (Numri 32:20-23). 

Faċli tgħid gidba waħda, imma diffiċli tgħid gidba waħda biss. Bħal f’żelqiet oħra, id-dnub, anke jekk xejn gravi, jista’ jkun l-okkażżjoni ta’ għali kbir, meta ma jkunx hemm għali għad-dnub. 

Kwalunkwe dnub ta’ preżunzjoni hu kommess bid-dawl fil-moħħ u l-malizzja fil-qalb. Dnub ta’ debolizza jista’ jaqla’ apoloġija; dnub tal-injoranza jista’ jkun skużat; imma dnub ta’ sfida ma jista’ jsib ebda difiża. 

Kwalunkwe faxxa tgħatti l-ġrieħi, imma l-ifjen ħarir ma jostorx dnubietna. Meta nittrasgredixxu l-liġi dejjem hemm żewġ xhieda preżenti biex josservaw u jirreġistraw: aħna nfusna u Alla nnifsu. Bħalma l-kommissjonijiet midinba jidorbu r-ruħ, qisu bi stallett, hekk l-ommissjonijiet midinba joqtluha bil-ġuħ. Evita d-dnubiet magħrufa tal-ommissjoni, u Alla jżommok lura mid-dnubiet tal-kommissjoni. 

Hemm tliet gradi fid-dnub, bħallikieku għandu l-età tiegħu. L-ewwel, jitnissel bħala dnub sigriet; huwa ulċera fl-għadam, taħsir intern, mgħotti bil-filoxx tal-ipokresija. It-tieni, isir dnub qammasi u pubbliku, u bla mistħija jiżżarġan f’viljakkeriji bil-miftuħ. Tal-ewwel hi l-korruzzjoni, tat-tieni hu l-iżbroff. It-tielet, id-dnub jikkonferma ruħu fil-frekwenza, u jsir valenu li jgħaxxi u joqtol ir-ruħ. Id-dnub għandu l-mod tiegħu kif jissopravivi. L-ewwel jitfaċċa kemxejn, imbagħad nipprattikawh, imbagħad niddefenduh, u fl-aħħar niftaħru bih. 

Xi wħud jaħsbu li rreġistraw progress fid-devozzjoni meta jinħelsu mill-kurrent tal-ħala u jiżżerżqu fl-għadira tar-rgħiba. Dnub wieħed għandu ħabta jġib lill-ieħor, preċiżament bħaċ-ċrieki fl-ilma meta tgara ċagħqa, ċirku jipproduċi ċirku ieħor. Meta tfaċċa l-għadab f’qalb Kajjin, l-omiċidju ma kienx fil-bogħod. Iċ-ċrieki fl-ilma eventwalment jintfew, imma dnub żgħir inissel wieħed agħar, bħalma ftit ħuxlief jitkebbes biex imbagħad iqabbad ħuġġieġa kbira ta’ ħatab u għawied. Meta ma tosservax ma tiftakarx, u meta tinsa d-dmir tkun qed tistieden id-diżubbidjenza u r-ribelljoni. 

Id-dnub jiddegradih lill-bniedem; jagħmlu bhima. Jibqagħlu s-sura ta’ bniedem, imma jkun iddiġenera f’natura bestjali. Aħjar tkun bhima milli tkun bħal bhima, tgħix u tmut bħal bhima. Aħjar tkun il-ħmar ta’ Balgħam milli tkun ħmar kif kien Balgħam. Tabiħaqq, id-dnub jirrendi lill-bniedem bħal bhima, bħall-agħar bhima, u agħar mill-bhejjem. Ja bniedem miżerabbli, x’deformazzjoni għamel minnek it-tixwix f’qalbek! Alla għamilna “ftit ibax mill-anġli,” u d-dnub kapaċi jagħmilna ftit aħjar mid-demonji. 

Talba: “Missierna, ikkonvinċina illi tt-tniġġis spiritwali hu l-prekursur tat-telfien. Fejn jirrenja d-dnub, jirrovina. Urina fil-fond ta’ qlubna x’inihu l-gwaj għall-midneb illi jikseb sehmu, u jieħu kulma ħaqqu, għax ikun fl-Infern! Eħlisna, Mulej, u kulma jmur ikkonfermana bħala trofej tal-grazzja tiegħek.”

Comments

Popular posts from this blog

Mhux Bilfors Nirrabja!

“In-nies kesħin iġibu belt f’nassa, iżda l-għorrief iberrdu t-tmasħin. L-iblah jiżvoga għadbu kollu iżda l-għaref iżommu. Wieħed imgħaddab iqajjem il-ġlied, u min jitbaqbaq jagħmel ħafna ħtijiet. Jekk kont iblah billi tkabbart, jew jekk ħsibt id-deni, qiegħed idek fuq fommok, għax jekk tagħsar il-ħalib toħroġ il-baqta, u jekk tagħsar imnieħrek toħroġ id-demm, u jekk tagħsar il-għadab joħroġ il-ġlied” (Proverbji 29:8,11,22; 30:32-33).
Il-ġudizzju hu l-eżami aħħari tagħna quddiem Alla – “kull wieħed minna jagħti kont ’l Alla tiegħu nnifsu.” Kif taħseb li se tmur f’dan l-eżami kruċjali? Se tgħaddi jew teħel? Tinstab għaref jew iblah? Ir-risposta tista’ tkun tafha, għax il-Mulej jagħtina ħafna u ħafna testijiet matul ħajjitna biex naraw kif aħna sejrin; inkunu qed nagħmlu evalwazzjoni tagħna nfusna. 
Dawn it-testijiet huma ċ-ċirkostanzi li tiltaqa’ magħhom kuljum, fid-dar, l-iskola, fuq ix-xogħol, fil-ħanut, fil-knisja, mal-ħbieb, ma’ kulħadd. Mistoqsija li toħroġ spiss f’dawn it-testiji…

Diskriminazzjoni Divina

“Meta timtedd ma jkollox biża’; iva, meta timtedd ngħasek jiġik ħelu. La tibżax minn qtajja għal għarrieda, u lanqas mill-ħsara tal-ħżiena, meta tasal. Għax ikun maġenbek il-Mulej, u riġlek iħarislek li ma jinqabadx…Is-saħta tal-Mulej f’dar il-ħażin, iżda dar il-ġusti jberikha. Min irid jiddieħaq, hu jiddieħaq bih, iżda lill-umli jagħtihom il-ħniena. L-għorrief jirtu l-ġieħ, iżda l-għajb hu sehem il-boloh” (Proverbji 3:24-26,33-35).
Alla hu realment renjanti fuq it-tron tal-univers. Dan nistqarruh bil-fidi, speċjalment meta naraw l-anormalità u d-dissens morali minħabba d-dnub uman. Fil-Kredu nistqarru apertament illi Alla “jippremja t-tajbin u jikkastiga lill-ħżiena.” Allura meta Alla jżur il-bniedem bil-ġudizzji tiegħu, ma jkunx irid li niesu jallarmaw ruħhom. Jaf jiddistingwi bejniethom. Alla ma joħroġx biex jagħmel id-deni, iżda biex jiddefendi l-ġusti.
Iridhom juri kuraġġ. Il-fidili, marbuta miegħu b’patt solenni, igawdu xirka miegħu u allura jafu bil-preżenza tiegħu, avolja kul…

L-Għammiel u Jien

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn ħafna għammiela” (Mattew 10:28-31). 
Il-providenza t’Alla sservi l-għan biex tagħti xhieda tiegħu fost il-pagani. L-interess, l-għożża u l-ħarsien patern tiegħu huma kollha sinjali illi jippontaw lejh innifsu. L-intenzjoni f’dit-testimonjanza, jekk xejn, hi biex il-bnedmin, huma min huma, ma jkollhomx skuża. Jilagħbuha taparsi ma jafux lil Alla; difatti jafu bih, imma jippreferu jaduraw u jservu allat oħra skont l-istħajjil u l-invenzjoni tagħhom. Alla l-veru hu qaddis wisq biex nidhru quddiemu maħmuġa bid-dnub; għaldaqstant in-nies taħarbu.
Aspett ieħor inkwantu l-providenza hu dan. Alla, li jagħti l-ħajja f…