Skip to main content

Id-Dnub

“Mosè qalilhom: ‘Jekk tagħmlu dil-ħaġa, jekk tarmaw lilkom infuskom, u timxu quddiem il-Mulej għall-gwerra, u kull gwerrier tagħkom jaqsam il-Ġordan quddiem il-Mulej, sakemm ikeċċi l-għedewwa tiegħu minn quddiemu, u l-art tinħakem quddiem il-Mulej, imbagħad wara terġgħu lura, u tkunu bla ħtija quddiem il-Mulej u quddiem Iżrael; u din l-art tkun tagħkom quddiem il-Mulej. Iżda jekk ma tagħmlux hekk, ara, tidinbu kontra l-Mulej, u kunu afu li dnubkom isibkom” (Numri 32:20-23). 

Faċli tgħid gidba waħda, imma diffiċli tgħid gidba waħda biss. Bħal f’żelqiet oħra, id-dnub, anke jekk xejn gravi, jista’ jkun l-okkażżjoni ta’ għali kbir, meta ma jkunx hemm għali għad-dnub. 

Kwalunkwe dnub ta’ preżunzjoni hu kommess bid-dawl fil-moħħ u l-malizzja fil-qalb. Dnub ta’ debolizza jista’ jaqla’ apoloġija; dnub tal-injoranza jista’ jkun skużat; imma dnub ta’ sfida ma jista’ jsib ebda difiża. 

Kwalunkwe faxxa tgħatti l-ġrieħi, imma l-ifjen ħarir ma jostorx dnubietna. Meta nittrasgredixxu l-liġi dejjem hemm żewġ xhieda preżenti biex josservaw u jirreġistraw: aħna nfusna u Alla nnifsu. Bħalma l-kommissjonijiet midinba jidorbu r-ruħ, qisu bi stallett, hekk l-ommissjonijiet midinba joqtluha bil-ġuħ. Evita d-dnubiet magħrufa tal-ommissjoni, u Alla jżommok lura mid-dnubiet tal-kommissjoni. 

Hemm tliet gradi fid-dnub, bħallikieku għandu l-età tiegħu. L-ewwel, jitnissel bħala dnub sigriet; huwa ulċera fl-għadam, taħsir intern, mgħotti bil-filoxx tal-ipokresija. It-tieni, isir dnub qammasi u pubbliku, u bla mistħija jiżżarġan f’viljakkeriji bil-miftuħ. Tal-ewwel hi l-korruzzjoni, tat-tieni hu l-iżbroff. It-tielet, id-dnub jikkonferma ruħu fil-frekwenza, u jsir valenu li jgħaxxi u joqtol ir-ruħ. Id-dnub għandu l-mod tiegħu kif jissopravivi. L-ewwel jitfaċċa kemxejn, imbagħad nipprattikawh, imbagħad niddefenduh, u fl-aħħar niftaħru bih. 

Xi wħud jaħsbu li rreġistraw progress fid-devozzjoni meta jinħelsu mill-kurrent tal-ħala u jiżżerżqu fl-għadira tar-rgħiba. Dnub wieħed għandu ħabta jġib lill-ieħor, preċiżament bħaċ-ċrieki fl-ilma meta tgara ċagħqa, ċirku jipproduċi ċirku ieħor. Meta tfaċċa l-għadab f’qalb Kajjin, l-omiċidju ma kienx fil-bogħod. Iċ-ċrieki fl-ilma eventwalment jintfew, imma dnub żgħir inissel wieħed agħar, bħalma ftit ħuxlief jitkebbes biex imbagħad iqabbad ħuġġieġa kbira ta’ ħatab u għawied. Meta ma tosservax ma tiftakarx, u meta tinsa d-dmir tkun qed tistieden id-diżubbidjenza u r-ribelljoni. 

Id-dnub jiddegradih lill-bniedem; jagħmlu bhima. Jibqagħlu s-sura ta’ bniedem, imma jkun iddiġenera f’natura bestjali. Aħjar tkun bhima milli tkun bħal bhima, tgħix u tmut bħal bhima. Aħjar tkun il-ħmar ta’ Balgħam milli tkun ħmar kif kien Balgħam. Tabiħaqq, id-dnub jirrendi lill-bniedem bħal bhima, bħall-agħar bhima, u agħar mill-bhejjem. Ja bniedem miżerabbli, x’deformazzjoni għamel minnek it-tixwix f’qalbek! Alla għamilna “ftit ibax mill-anġli,” u d-dnub kapaċi jagħmilna ftit aħjar mid-demonji. 

Talba: “Missierna, ikkonvinċina illi tt-tniġġis spiritwali hu l-prekursur tat-telfien. Fejn jirrenja d-dnub, jirrovina. Urina fil-fond ta’ qlubna x’inihu l-gwaj għall-midneb illi jikseb sehmu, u jieħu kulma ħaqqu, għax ikun fl-Infern! Eħlisna, Mulej, u kulma jmur ikkonfermana bħala trofej tal-grazzja tiegħek.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Enerġija għall-Ġid jew Ħsara

“Smajtu illi ngħad lill-antiki, ‘Tikkommettix omiċidju,’ u ‘Kull min jikkommetti omiċidju jkun ħaqqu l-ġudizzju.’ Imma jien ngħidilkom, kull min jirrabja ma’ ħuh ikun ħaqqu l-ġudizzju. Jerġa’, kull min jgħid lil ħuh, ‘Raka,’ ikun suġġett għas-Sanedrin; u kull min jgħid, ‘Ja iblah!’ ikun ħaqqu jmur fl-Infern tan-nar” (Mattew 5:20-21).
Meta l-korla fija tidher fl-aħjar tagħha, tiżvelali l-agħar fil-karattru tiegħi. Il-korla, bestja inkontrollabbli, tnissel rimors fil-qalb, diskordja fid-dar, qrusa fil-komunità u konfużjoni fl-istat. 
Biss meta tiġi manipulata biex tikkonfronta problemi f’relazzjoni, tista’ tkun forza kostruttiva. Hi dajnamajt: faċilment tkun abbużata mid-delinkwenti għat-tkissir; f’xi każijiet tista’ tkun maniġġjata għall-ġid. Toffri varjetà wiesa’ ta’ possibbiltajiet. Toħloq kaos, imma tagħtik ukoll id-dinamika biex tinawgura mogħdijiet li altrimenti jibqgħu magħluqa. Tipprovdi s-saħħa biex tneħħi tfixkil, xkiel u imbarazz morali. 
Taf iċċaqlaq id-diżubbidjenza stinat…

Għajnuna Pronta

“Alla hu l-kenn u l-qawwa tagħna, għajnuna pronta dejjem fid-dwejjaq. Għalhekk ma nibżgħux imqar jekk l-art titriegħed u l-muntanji jiġġarrfu f’nofs il-baħar, u l-ilmijiet tiegħu jgħajtu u jirgħaw, u l-muntanji jitheżżu bit-tqanqil tagħhom. Hemm xmara li n-nixxigħat tagħha jferrħu l-belt t’Alla, l-għamara qaddisa tal-Ogħla. Alla qiegħed f’nofsha; hi ma titħarrikx. Alla jgħinna, mit-tbexbix tal-jum. Il-ġnus triegħdu, is-saltniet iġġarrfu; hu semma’ leħnu u l-art iddewbet. Il-Mulej tal-eżerċti magħna; Alla ta’ Ġakobb hu l-fortizza tagħna” (Salmi 46:1-7).
Għajnuna li mhix preżenti meta għandna bżonnha ma tiswa kważi xejn. L-ankra li titħalla fuq l-art tkun bla fejda għall-baħrin f’nofs il-maltempata. Tabib li ma ssibux meta tinsab marid ma jaġevolak xejn. Fost id-diversi għajnuniet tal-art, ftit huma pronti: ġeneralment iddum biex tiksibhom u tapprofitta minnhom. 
Xi ngħidu, però, dwar Alla tagħna? Hu preżenti kull meta nfittxuh, preżenti meta għandna bżonnu, u preżenti meta nkunu gawde…