Skip to main content

Ġenituri u Wliedhom

“Il-bluha mqabbda ma’ qalb ta’ tifel, iżda l-ħatar tat-twiddib ibegħidha minnu. Min iħares il-liġi hu iben għaqli, iżda min jagħmilha maż-żaqqieqa jagħmel għajb lil missieru. Il-ħatar u t-twiddib jagħtu l-għerf, iżda t-tifel mitluq għal rajh jagħmel għajb lil ommu. Widdeb lil ibnek u jhennik; iva, hu jkun l-għaxqa ta’ qalbek. Min ifissed minn tfulitu l-ilsir, dan jispiċċa biex fl-aħħar ikun irid isir ibnu” (Proverbji 22:15; 28:7; 29:15,17,21).

Bħalma l-ulied huma kmandati minn Alla biex jobdu l-ġenituri tagħhom f’kollox, hekk ukoll il-ġenituri għandhom l-ordni mingħand l-istess Ħallieq biex iwiddbu lil uliedhom fit-tagħlim u t-twiddib tal-Mulej.

Din hi verità sempliċi u luċida: kull min għandu moħħ jista’ jifhimha. Madankollu ħafna ġenituri konvenjentement iwarrbu l-kmandament t’Alla, u flok imexxu lil uliedhom fi triq is-sewwa, jitilquhom għal rajhom. Indubjament, id-dmir tal-ġenituri hu peżanti, u fih sfida biex jitwettaq b’dinjità u suċċess. Imma Alla jagħti grazzja ’l min jobdih, biex Kelmtu titlaħħam fih u hekk jirrifletti l-glorja t’Alla fuqu. Għalhekk, intom ġenituri, agħmlu l-qalb, u fittxu obdu ’l Alla u rabbu l-ulied li fada f’idejkom skont is-sewwa.

Tagħmlux bħalma jagħmlu n-nies tad-dinja. F’isem il-libertà u t-tolleranza jħallu lit-tfal jagħmlu li jridu, tajjeb jew ħażin; jagħtuhom permess jgħaffġu u jħawdu, virtwalment bla gwida u direzzjoni. Indħil mill-inqas, u meta tintervieni, istmahom bħala ħbieb, mhux bħala wlied. Mentalità fjakka u irresponsabbli, ikolli ngħid! 

X’jiġri, inevitabbilment? It-tfal, fi bluhathom, jagħmlu lill-ġenituri tagħhom xejn aħjar minn skjavi, tapit taħt saqajhom. Ħafna ġenituri spiċċaw b’qalbhom maqsuma minħabba l-ardità, l-arrroganza, l-ingratitudni u d-diżubbidjenza sfaċċata ta’ wliedhom. Jikkonfermaw, b’għali għalihom infushom, il-verità li jekk ma turix interess biżżejjed fit-tifel, la jikber, it-tifel lanqas juri interess fik. 

Talba: “O Mulej, kemm hu importanti u kruċjali illi aħna l-ġenituri nifhmu u nimpenjaw ruħna fit-trobbija xierqa ta’ wliedna. Apparti metodoloġija prudenti, neħtieġu wisq aktar l-għerf mingħandek u d-dedikazzjoni. Nirrikorru għandek biex timlielna n-nieqes tagħna. U aħfrilna t-traskuraġni tagħna f’dan il-qasam. F’isem Ibnek Ġesù. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…