Skip to main content

Ġenituri u Wliedhom

“Il-bluha mqabbda ma’ qalb ta’ tifel, iżda l-ħatar tat-twiddib ibegħidha minnu. Min iħares il-liġi hu iben għaqli, iżda min jagħmilha maż-żaqqieqa jagħmel għajb lil missieru. Il-ħatar u t-twiddib jagħtu l-għerf, iżda t-tifel mitluq għal rajh jagħmel għajb lil ommu. Widdeb lil ibnek u jhennik; iva, hu jkun l-għaxqa ta’ qalbek. Min ifissed minn tfulitu l-ilsir, dan jispiċċa biex fl-aħħar ikun irid isir ibnu” (Proverbji 22:15; 28:7; 29:15,17,21).

Bħalma l-ulied huma kmandati minn Alla biex jobdu l-ġenituri tagħhom f’kollox, hekk ukoll il-ġenituri għandhom l-ordni mingħand l-istess Ħallieq biex iwiddbu lil uliedhom fit-tagħlim u t-twiddib tal-Mulej.

Din hi verità sempliċi u luċida: kull min għandu moħħ jista’ jifhimha. Madankollu ħafna ġenituri konvenjentement iwarrbu l-kmandament t’Alla, u flok imexxu lil uliedhom fi triq is-sewwa, jitilquhom għal rajhom. Indubjament, id-dmir tal-ġenituri hu peżanti, u fih sfida biex jitwettaq b’dinjità u suċċess. Imma Alla jagħti grazzja ’l min jobdih, biex Kelmtu titlaħħam fih u hekk jirrifletti l-glorja t’Alla fuqu. Għalhekk, intom ġenituri, agħmlu l-qalb, u fittxu obdu ’l Alla u rabbu l-ulied li fada f’idejkom skont is-sewwa.

Tagħmlux bħalma jagħmlu n-nies tad-dinja. F’isem il-libertà u t-tolleranza jħallu lit-tfal jagħmlu li jridu, tajjeb jew ħażin; jagħtuhom permess jgħaffġu u jħawdu, virtwalment bla gwida u direzzjoni. Indħil mill-inqas, u meta tintervieni, istmahom bħala ħbieb, mhux bħala wlied. Mentalità fjakka u irresponsabbli, ikolli ngħid! 

X’jiġri, inevitabbilment? It-tfal, fi bluhathom, jagħmlu lill-ġenituri tagħhom xejn aħjar minn skjavi, tapit taħt saqajhom. Ħafna ġenituri spiċċaw b’qalbhom maqsuma minħabba l-ardità, l-arrroganza, l-ingratitudni u d-diżubbidjenza sfaċċata ta’ wliedhom. Jikkonfermaw, b’għali għalihom infushom, il-verità li jekk ma turix interess biżżejjed fit-tifel, la jikber, it-tifel lanqas juri interess fik. 

Talba: “O Mulej, kemm hu importanti u kruċjali illi aħna l-ġenituri nifhmu u nimpenjaw ruħna fit-trobbija xierqa ta’ wliedna. Apparti metodoloġija prudenti, neħtieġu wisq aktar l-għerf mingħandek u d-dedikazzjoni. Nirrikorru għandek biex timlielna n-nieqes tagħna. U aħfrilna t-traskuraġni tagħna f’dan il-qasam. F’isem Ibnek Ġesù. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…