Skip to main content

Bis-Saportu

“Imma int, kun sobriju f’kollox, issaporti t-tbatija, agħmel ix-xogħol t’evanġelista, wettaq il-ministeru tiegħek. Għax jien diġà qed nitferra’ bħala libazzjoni, u wasal iż-żmien għall-partenza tiegħi. Issarajt is-sargħa t-tajba, temmejt il-korsa, żammejt il-fidi. Minn issa ’l quddiem hemm irriżervata għalija l-kuruna tal-ġustizzja, li s-Sid, l-Imħallef ġust, se jippremjani biha f’dak il-jum – u mhux biss lili iżda wkoll lil dawk kollha li ħabbew il-manifestazzjoni tiegħu” (2 Timotju 4:5-8).

Xi ftit jew wisq nagħmluha ma’ nies pjuttost antipatiċi u li jmorru kontra l-vina tal-loġika u n-naturalezza; issibha diffiċli tirraġuna magħhom, u jdumu jġebbdu qabel jagħtuk sehmek, avolja bi dritt tiegħek. Imma l-irrimedjabbli jkollna nissaportuh. Is-sabar ilkoll neħtiġuh, u s-saportu bis-sabar hu l-perfezzjoni tal-imħabba.

Belt fl-antik kienet tingħeleb biss b’assedju fit-tul, u l-kwistjoni spiss tirriżolvi ruħha favur min jassaporti l-aktar. Min isofri l-aħjar, jikseb l-aħjar; biss min ma jagħmel ebda sforz hu eżenti mill-falliment. 

Billi nġerrgħu t-tbatijiet, inkomplu nippersegwitaw it-tmiema. Meta l-affarijiet jikkonfoffaw kontrina, inwarrbu mumentanjament. Meta kollox jiġina sonbor, nissoktaw bla ma nintelqu. Qis li ma tfajjarx biż-żewġ kontra s-sofferenza, li ma tmurx tinstab qed tiġġieled kontra Alla. Imma l-agħar meta nogħxew fit-triq, għax meta għad inħarsu lura nintebħu kemm il-mili għall-Ġenna kienu ftit u qosra. Nirrealizzaw ukoll, indubjament, illi d-dinja m’għandha ebda għali li l-Ġenna ma tfejjaqx. 

L-Imgħallem, li darba ssallab, jeżentani mill-ħtija u l-kundanna tad-dnub, u mid-dominju tad-dnub fuqna, imma għalissa mhux mis-saram u l-għali. Ħa niftakar dan, u nippretendi li għada, jekk mhux illum, se nbati. 

Talba: “Missier smewwieti, int tajtna kelma soda illi ladarba nbatu ma’ Ibnek allura wkoll għad inkunu glorifikati miegħu. Ħalli dil-wegħda ddawlilna t-triq biex la nogħtru u lanqas nitfixklu, iżda ċertament naslu sal-apiċe tal-għan tajjeb tiegħek favur tagħna. Frattant noffrulek it-tifħir, il-qima u r-ringrazzjament tagħna, f’isem Ibnek Ġesù.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Enerġija għall-Ġid jew Ħsara

“Smajtu illi ngħad lill-antiki, ‘Tikkommettix omiċidju,’ u ‘Kull min jikkommetti omiċidju jkun ħaqqu l-ġudizzju.’ Imma jien ngħidilkom, kull min jirrabja ma’ ħuh ikun ħaqqu l-ġudizzju. Jerġa’, kull min jgħid lil ħuh, ‘Raka,’ ikun suġġett għas-Sanedrin; u kull min jgħid, ‘Ja iblah!’ ikun ħaqqu jmur fl-Infern tan-nar” (Mattew 5:20-21).
Meta l-korla fija tidher fl-aħjar tagħha, tiżvelali l-agħar fil-karattru tiegħi. Il-korla, bestja inkontrollabbli, tnissel rimors fil-qalb, diskordja fid-dar, qrusa fil-komunità u konfużjoni fl-istat. 
Biss meta tiġi manipulata biex tikkonfronta problemi f’relazzjoni, tista’ tkun forza kostruttiva. Hi dajnamajt: faċilment tkun abbużata mid-delinkwenti għat-tkissir; f’xi każijiet tista’ tkun maniġġjata għall-ġid. Toffri varjetà wiesa’ ta’ possibbiltajiet. Toħloq kaos, imma tagħtik ukoll id-dinamika biex tinawgura mogħdijiet li altrimenti jibqgħu magħluqa. Tipprovdi s-saħħa biex tneħħi tfixkil, xkiel u imbarazz morali. 
Taf iċċaqlaq id-diżubbidjenza stinat…

Għajnuna Pronta

“Alla hu l-kenn u l-qawwa tagħna, għajnuna pronta dejjem fid-dwejjaq. Għalhekk ma nibżgħux imqar jekk l-art titriegħed u l-muntanji jiġġarrfu f’nofs il-baħar, u l-ilmijiet tiegħu jgħajtu u jirgħaw, u l-muntanji jitheżżu bit-tqanqil tagħhom. Hemm xmara li n-nixxigħat tagħha jferrħu l-belt t’Alla, l-għamara qaddisa tal-Ogħla. Alla qiegħed f’nofsha; hi ma titħarrikx. Alla jgħinna, mit-tbexbix tal-jum. Il-ġnus triegħdu, is-saltniet iġġarrfu; hu semma’ leħnu u l-art iddewbet. Il-Mulej tal-eżerċti magħna; Alla ta’ Ġakobb hu l-fortizza tagħna” (Salmi 46:1-7).
Għajnuna li mhix preżenti meta għandna bżonnha ma tiswa kważi xejn. L-ankra li titħalla fuq l-art tkun bla fejda għall-baħrin f’nofs il-maltempata. Tabib li ma ssibux meta tinsab marid ma jaġevolak xejn. Fost id-diversi għajnuniet tal-art, ftit huma pronti: ġeneralment iddum biex tiksibhom u tapprofitta minnhom. 
Xi ngħidu, però, dwar Alla tagħna? Hu preżenti kull meta nfittxuh, preżenti meta għandna bżonnu, u preżenti meta nkunu gawde…