Skip to main content

Bis-Saportu

“Imma int, kun sobriju f’kollox, issaporti t-tbatija, agħmel ix-xogħol t’evanġelista, wettaq il-ministeru tiegħek. Għax jien diġà qed nitferra’ bħala libazzjoni, u wasal iż-żmien għall-partenza tiegħi. Issarajt is-sargħa t-tajba, temmejt il-korsa, żammejt il-fidi. Minn issa ’l quddiem hemm irriżervata għalija l-kuruna tal-ġustizzja, li s-Sid, l-Imħallef ġust, se jippremjani biha f’dak il-jum – u mhux biss lili iżda wkoll lil dawk kollha li ħabbew il-manifestazzjoni tiegħu” (2 Timotju 4:5-8).

Xi ftit jew wisq nagħmluha ma’ nies pjuttost antipatiċi u li jmorru kontra l-vina tal-loġika u n-naturalezza; issibha diffiċli tirraġuna magħhom, u jdumu jġebbdu qabel jagħtuk sehmek, avolja bi dritt tiegħek. Imma l-irrimedjabbli jkollna nissaportuh. Is-sabar ilkoll neħtiġuh, u s-saportu bis-sabar hu l-perfezzjoni tal-imħabba.

Belt fl-antik kienet tingħeleb biss b’assedju fit-tul, u l-kwistjoni spiss tirriżolvi ruħha favur min jassaporti l-aktar. Min isofri l-aħjar, jikseb l-aħjar; biss min ma jagħmel ebda sforz hu eżenti mill-falliment. 

Billi nġerrgħu t-tbatijiet, inkomplu nippersegwitaw it-tmiema. Meta l-affarijiet jikkonfoffaw kontrina, inwarrbu mumentanjament. Meta kollox jiġina sonbor, nissoktaw bla ma nintelqu. Qis li ma tfajjarx biż-żewġ kontra s-sofferenza, li ma tmurx tinstab qed tiġġieled kontra Alla. Imma l-agħar meta nogħxew fit-triq, għax meta għad inħarsu lura nintebħu kemm il-mili għall-Ġenna kienu ftit u qosra. Nirrealizzaw ukoll, indubjament, illi d-dinja m’għandha ebda għali li l-Ġenna ma tfejjaqx. 

L-Imgħallem, li darba ssallab, jeżentani mill-ħtija u l-kundanna tad-dnub, u mid-dominju tad-dnub fuqna, imma għalissa mhux mis-saram u l-għali. Ħa niftakar dan, u nippretendi li għada, jekk mhux illum, se nbati. 

Talba: “Missier smewwieti, int tajtna kelma soda illi ladarba nbatu ma’ Ibnek allura wkoll għad inkunu glorifikati miegħu. Ħalli dil-wegħda ddawlilna t-triq biex la nogħtru u lanqas nitfixklu, iżda ċertament naslu sal-apiċe tal-għan tajjeb tiegħek favur tagħna. Frattant noffrulek it-tifħir, il-qima u r-ringrazzjament tagħna, f’isem Ibnek Ġesù.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Ħobb Lil Min Ma Jħobbokx

“Smajtu illi ngħad, ‘Ħobb il-proxxmu tiegħek u obgħod lill-għadu tiegħek.’ Imma jien ngħidilkom, ħobbu lill-għedewwa tagħkom u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, ħalli tkunu wlied Missierkom fis-smewwiet; għax itella’ x-xemx tiegħu fuq il-ħżiena u t-tajbin, u jibgħat ix-xita fuq il-ġusti u l-inġusti. Għax jekk tħobbu ’l dawk li jħobbukom, xi premju għandkom? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra d-dazjarji l-istess ħaġa? U jekk issellmu ’l ħutkom biss, xi tkunu qed tagħmlu iżjed mill-oħrajn? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra l-Ġentili l-istess ħaġa? Kunu mela intom perfetti, bħalma Missierkom smewwieti hu perfett” (Mattew 5:43-48).
Ma nkunu qed nagħmlu xejn speċjali jekk inħobbu biss lil dawk li jħobbuna. Il-briganti wkoll iħobb lill-briganti sħabhom. Jekk il-favuri u l-pjaċiri nagħmilhom biss ma’ nies li jaħmluni, x’benefiċċji nippretendi? Ix-xellerati u l-immorali jagħmlu l-istess ħaġa! Jekk insellef biss lil dawk li mingħandhom nippretendi rikumpensa, xi krettu għandi? Il-banavakki jass…

L-Għaqli u l-Iblah

“Wieħed għaref jisma’ twiddib missieru, iżda l-kiesaħ ma jismax iċ-ċanfir. Ċanfira tagħmel aktar impressjoni fuq l-għaqli minn mitt daqqa fuq l-iblah. Min jgħid lill-ħażin, ‘Inti ġust,’ il-poplu jisħtu, u l-ġnus jistkerrħuh. Imma dawk li jċanfru lill-ħażin jaħbtilhom tajjeb, u fuqhom tinżel barka u ġid. Canfira fid-deher aħjar minn imħabba mistura. Fidili l-ġrieħi ta’ ħabib, iżda qarrieq il-bews ta’ għadu. Min iwiddeb lil xi ħadd, wara jkunu jafuhulu aktar minn dak li jmelles b’ilsienu” (Proverbji 13:1; 17:10; 24:24-25; 27:5-6; 28:23).
Spiss fil-Ktieb tal-Proverbji nisimgħu dwar l-għaqli u l-iblah. Hawnhekk issirilna l-osservazzjoni li l-għaqli hu l-bniedem li jaċċetta ċanfira, filwaqt li l-iblah ma jismax meta jiġi mwiddeb.
L-għaqli hu l-individwu li meta żbalja, u xi ħadd jurih fejn u kif għotor, jammetti d-debolizza u jfittex jirranġa kollox bla dewmien, bla inkejja jew skużi. Ma joqgħodx jara kif se jiġġustifika lilu nnifsu; u lanqas jipprova jwaddab it-tort fuq ħaddieħor. Ma jeħ…